21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Семінар "Формувальне оцінювання молодших школярів"

Про матеріал
Оцінювання для підвищення якості навчання Мета – корегування діяльності вчителя та учнів у процесі діяльності Завдання: сприяння виникненню навчальної мотивації індивідуалізація навчального процесу підвищення навчальної самостійності
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формувальне оцінювання молодших школярів Виконала вчитель початкових класів: Волкова Ірина Миколаївна

Номер слайду 2

Формувальне оцінювання Оцінювання для підвищення якості навчання Мета – корегування діяльності вчителя та учнів у процесі діяльності Завдання: сприяння виникненню навчальної мотивації індивідуалізація навчального процесу підвищення навчальної самостійності Ключові слова: свобода і мотивація

Номер слайду 3

Методика формувального оцінювання Ключова і невід’ємна частина процесу оцінювання — формування здатності учнів самостійно оцінювати власний поступ. Тому основне завдання вчителя початкової школи — закласти у першокласників позитивну адекватну самооцінку, що стосується особистісних якостей, досягнень і можливостей. Інструменти для виконання цього завдання: не протиставляти дітей одне одному порівняння роботи дитини (її відповіді, дії тощо) з тим, як вона працювала раніше, аби стимулювати виконати наступне завдання ліпше акцент лише на позитивній динаміці досягнень учнів. Про складнощі у навчанні варто говорити з учнем індивідуально, щоби не створювати ситуацію колективної зневаги до дитини.

Номер слайду 4

Також діти мають навчитися взаємооцінювання, при цьому вміти коректно: висловити думку про результат роботи однокласника дати пораду, як поліпшити ті чи ті результати. Взаємооцінювання сприяє: активізації навчальної роботи розвитку критичного мислення формуванню адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій товариськості відчуттю значимості в колективі.

Номер слайду 5

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ оцінка роботи учня, а не його особистості пропонування чіткого алгоритму виведення оцінки, за яким учень може сам визначити свій рівень досягнень і визначити свою оцінку акцент уваги на навчальних успіхах, на персональному прогресі учнів, а не на оцінці оцінювання лише того, чому навчають, тому критерії оцінювання співвідносяться з конкретним вираженням навчальних цілей

Номер слайду 6

Компоненти формувального оцінювання Цілепокладання Розробка критеріїв Зворотній зв’язок Само-та взаємооцінювання

Номер слайду 7

Формувальне оцінювання — це інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає змогу вчителю відповідно адаптувати освітній процес, опираючись на дані відстеження особистісного розвитку дітей та хід набуття ними навчального досвіду й компетентностей. Молодшим школярам притаманна особливість сприймати оцінку як оцінювання себе, а тому негативну оцінку вони розуміють як вияв негативного ставлення до себе з боку вчителя. З огляду на цю вікову особливість, учитель має використовувати формувальне оцінювання, яке в 1-му класі включає два обов’язкових компоненти: доброзичливе ставлення до учня як до особистості позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв’язання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату). У роботі з молодшими школярами застосовна система лише позитивних оцінок. Педагог оцінює зусилля кожного, враховуючи індивідуальні здібності учнів.

Номер слайду 8

Об’єкти контролю - складники предметних компетентностей: знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення між ними вміння та навички застосовувати засвоєні знання досвід творчої діяльності ціннісні ставлення

Номер слайду 9

навчити вчитися навчити пояснювати явища навчити орієнтуватися в ключових проблемах навчити орієнтуватися в світі духовних цінностей навчити вирішувати проблеми, які пов’язані з реалізацією певних соціальних ролей навчити вирішувати проблеми, які є спільними для різних видів професійної діяльності: комунікативні, пошуку та аналізу інформації, організації сумісної діяльності тощо навчити вирішувати проблеми професійного вибору: підготовка до подальшого навчання * Цілі освіти з позицій компетентнісного підходу

Номер слайду 10

Самооцінювання Вимоги до загальноосвітньої підготовки Індивідуальні досягнення учня Знання Я взнав … Я знаю, що … Діяльність Я можу пояснити… Я розумію … Я знаю як це зробити … Я вмію це зробити … Я роблю … Я перевіряю … Творчість Я створюю … Я придумую … Я змінюю … Я знаходжу … Емоційно-ціннісна сфера Я прагну до … Я хочу досягти … Я дуже ціную … Я схвалюю … Я відчуваю, що мені потрібно … Я буду наслідувати … (Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підруч. / О.Я. Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.)

Номер слайду 11

Основні функції контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів мотиваційна діагностувальна коригувальна прогностична навчально-перевірювальна розвивальна виховна

Номер слайду 12

Критерії оцінювання якість знань сформованість ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей, способів навчальної діяльності володіння досвідом елементарної творчої діяльності володіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення

Номер слайду 13

Предмети контрольно - оцінної діяльності ступінь оволодіння знаннями і уміннями учнів з навчальних дисциплін рівень особистісного розвитку учнів

Номер слайду 14

Контроль та оцінка рівня особистісного розвитку учнів (основні показники ) сформованість: загальнонавчальних умінь та навичок; основних ціннісних орієнтирів; навчально-пізнавальних інтересів здатність до узгоджених дій з урахуванням іншої позиції самостійність дій, суджень, критичне ставлення до власних та інших дій адекватність самооцінки вираження творчості у різних видах діяльності

Номер слайду 15

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової підсумкова перевірка в 1 класі включає ЛИШЕ підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу

Номер слайду 16

Нове в оцінюванні Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: Інформатика Музичне мистецтво Образотворче мистецтво, інтегрованого курсу «Мистецтво» Основи здоров’я Фізична культура Я у світі Трудове навчання

Номер слайду 17

Нове в оцінюванні НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ тематичні перевірки (контрольні роботи) та підсумкове оцінювання за тему з предметів: Я у світі основи здоров’я, фізична культура трудове навчання, інформатика образотворче мистецтво, музичне мистецтво, мистецтво

Номер слайду 18

Нове в оцінюванні ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ складової з освітніх галузей: мова і література (мовний і літературний компоненти) математика природознавство

Номер слайду 19

Нове в оцінюванні Результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією, доступною для дитини та її батьків (або осіб, що їх замінюють)

Номер слайду 20

Як Ви вважаєте? 1. Рівень розумових здібностей – те що передбачено природою, і ви не зможете їх змінити. 2. Ви можете багато чому навчитись, але стати розумнішим ніж ви є від природи не зможете. 3. Неважливо, наскільки ви розумні зараз, ви можете багато чого змінити. 4. Ви завжди можете суттєво вплинути на рівень свої розумових здібностей.

Номер слайду 21

Два підходи до використання оцінювання Формувальне (поточне) оцінювання – оцінка застосовується для отримання даних щодо поточного стану для визначення найближчих кроків у напрямку покращення Підсумкове оцінювання – оцінка застосовується для визначення кількості вивченого матеріалу за відповідний період

Номер слайду 22

Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учнів, а не ступеня їхніх невдач

Номер слайду 23

Алгоритм оцінного судженнявчителя чи учнів відзначення позитивних сторін відповіді чи роботи чітке визначення (в доброзичливій формі) допущених помилок та недоліків визначення шляхів подолання прогалин у знаннях, рекомендації із конкретною інформацією про можливість ліквідації недоліків висловлення впевненості в тому, що учень докладе зусиль і досягне кращих результатів

Номер слайду 24

Ціннісний аспект оцінювання Усвідомлення дітьми, що до них ставляться як до дорослих та компетентних людей у них є можливість проявити себе з кращої сторони вони можуть взяти ініціативу на себе і, що саме це ціниться на роботі їх заохочують приймати самостійні рішення та що їх думка має значення виконувати КОЗ

Номер слайду 25

Типологія вербальних суджень педагога Висловлювання деструктивного типу Чого від тебе можна було чекати? Ніколи у тебе не виникає розумної думки Ніколи сам нічого не можеш зробити Висловлювання обмежувального типу Непогане розв’язання, але ти міг би проявити самостійність Якщо ти ще більше постараєшся і зробиш так, як я тобі радила, то твоя робота заслуговуватиме кращої оцінки

Номер слайду 26

Типологія вербальних суджень педагога Висловлювання підтримуючого типу Мені сподобалося як ти сьогодні відповідав Ти у нас такий самостійний та ініціативний Молодець! Ти не боїшся відповідати першим Висловлювання розвивального типу Ти швидко знайшов розв’язання задачі, а інші способи зможеш відкрити? Які чудові роботи! Можливо ти навчиш цьому й інших дітей? Я вважаю, що ти добре справився з … А як ти можеш себе оцінити?

Номер слайду 27

Діяльність педагога щодо формування самооцінки: визначення разом з учнями показників, за якими буде здійснюватися оцінювання оцінка будь-якої дії спочатку здійснюється дитиною і тільки потім дорослим (пріоритет самооцінки) обговорення можливих причин розбіжності оцінок дорослого і дитини проводиться індивідуально в довірливому середовищі

Номер слайду 28

Вправа «Самооцінювання»

Номер слайду 29

Техніки формувального оцінювання Аналітичні запитання (Як ти можеш довести, що …? Що ти думаєш про …? Обґрунтуй свою думку. Як можна вирішити цю проблему? На чому ґрунтується цей висновок?) Рефлексивні техніки (сигнали рукою, картками) Уточнюючі питання (Який момент уроку був найцікавішим? Найважливішим? Що для вас було найважчим сьогодні, що ви не зрозуміли)

Номер слайду 30

Техніки формувального оцінювання Міні тести під час уроку Формувальні тести (самостійні відповіді з подальшим колективним обговоренням питань тестів) Взаємозапитання в парі або групі

Номер слайду 31

Свобода та мотивація в процесі оцінювання Відмова від конкуренції серед учнів, від складання рейтингів, нагород; пріоритет словесного заохочення Відмова від різкої критики помилок, яка викликає негативні емоції Принцип ситуативності навчальної діяльності Надання учням можливості удосконалити роботу та покращити результат Використання само- та взаємооцінювання

Номер слайду 32

Культура оцінювальної діяльності педагога

Номер слайду 33

Культура оцінювальної діяльності педагога Відкритість Врахування індивідуальних особливостей Рефлексія Гнучкість Знання програмових вимог Об’єктивність Володіння критеріями оцінювання Толерантність Гуманізм Співпраця вчителя і учня

Номер слайду 34

Оцінювання очима учнів, педагогів, батьків Ніщо так не пригнічує дитину, як усвідомлення власної безперспективності. В.О. Сухомлинський Оцінка – нагорода за працю, а не покарання за лінощі. В.О. Сухомлинський Не можна допускати, щоб оцінювання було виокремлене з педагогічного процесу. Оцінка лише тоді стає стимулом, який спонукає до активної розумової праці, коли взаємини між учителем і учнем побудовані на взаємній довірі та доброзичливості. Якщо хочете, оцінка – це один з найтонших інструментів виховання. В.О. Сухомлинський Без оцінювання не може виникнути зворотний зв’язок з навчанням. Без зворотного зв'язку немає інформації про досягнуті результати. Без інформації про досягнуті результати не може виникнути систематичного навчання. Парнелл

Номер слайду 35

Реальні межі людського потенціалу невідомі і неможливо передбачити, чого можна досягнути за роки пристрасного захоплення, наполегливої і постійної праці Керол С. Двек Не завжди ті, що розумні спочатку будуть розумними завжди А. Біне

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Соколенко Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
2675
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку