2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Словник для учнів 9 класу (за підручником А.Несвіт)

Про матеріал

Даний матеріал дозволить Вам економити час на уроці для вивчення нових ЛО, так як учням не потрібно виписувати їх у словники, досить роздрукувати та мати з собою на урок

Перегляд файлу

We are in the ninth form

Англійське слово

Транскрипція

Переклад

1

to wind down

tuː waɪnd daʊn  

відпочити, розслабитися

2

to manage

tuː ˈmænɪʤ 

управляти

3

to maintain

tuː meɪnˈteɪn  

підтримувати

4

equipment

ɪˈkwɪpmənt

обладнання

5

core subject

kɔː ˈsʌbʤɪkt  

основний предмет

6

optional course

ˈɒpʃənl kɔːs  

факультативний курс

7

study load

ˈstʌdi ləʊd  

навчальне навантаження

8

to devote

tuː dɪˈvəʊt 

присвятити

9

to vary

tuː ˈveəri 

змінюватися

10

to attend

tuː əˈtɛnd 

відвідувати

11

evaluation

ɪˌvæljʊˈeɪʃən 

оцінка

12

current

ˈkʌrənt 

поточний

FAMILY AND FRIENDS

13

shy

ʃaɪ

сором'язливий

14

brave

breɪv

хоробрий

15

sociable

ˈsəʊʃəbl

товариський

16

friendly

ˈfrɛndli

дружелюбний

17

helpful

ˈhɛlpfʊl

готовий допомогти

18

easy-going

ˈiːzɪˌgəʊɪŋ

безтурботний

19

courageous

kəˈreɪʤəs

сміливий

20

romantic

rɛʊˈmæntɪk

романтичний

21

patient

ˈpeɪʃənt

терплячий

22

tolerant

ˈtɒlərənt

толерантний

23

creative

kri(ː)ˈeɪtɪv

креативний

24

generous

ˈʤɛnərəs

щедрий

25

ambitious

æmˈbɪʃəs

амбіційний

26

angry

ˈæŋgri

сердитий

27

relaxed

rɪˈlækst

розслаблений

28

outgoing

aʊtˈgəʊɪŋ

товариський

29

intelligent

ɪnˈtɛlɪʤənt

розумний

30

indifferent

ɪnˈdɪfrənt

байдужий

 

31

understanding

ˌʌndəˈstændɪŋ

розуміючий

32

nervous

ˈnɜːvəs

нервовий

33

aggressive

əˈgrɛsɪv

агресивний

34

selfish

ˈsɛlfɪʃ

егоїстичний

35

sensitive

ˈsɛnsɪtɪv

чутливий

36

obstinate

ˈɒbstɪnɪt

упертий

37

responsible

rɪsˈpɒnsəbl

відповідальний

38

determined

dɪˈtɜːmɪnd

рішучий

39

well-wishing

wɛl-ˈwɪʃɪŋ

доброзичливий

40

inquisitive

ɪnˈkwɪzɪtɪv

допитливий

41

decent

ˈdiːsnt

гідний

42

honest

ˈɒnɪst

чесний

43

personality

ˌpɜːsəˈnælɪti

особистість

44

challenge

ˈʧælɪnʤ

виклик

45

succeed in

səkˈsiːd ɪn

досягти успіху в

46

value

ˈvæljuː

цінність

47

aim

eɪm

мета

48

inner world

ˈɪnə wɜːld 

внутрішній світ

49

be in charge of 

biː ɪn ʧɑːʤ ɒv 

бути відповідальним за

50

fulfil

fʊlˈfɪl

виконувати

51

rely on

rɪˈlaɪ ɒn

покладатися на

52

hardship

ˈhɑːdʃɪp

труднощі

53

ambitious

æmˈbɪʃəs

амбіційний

54

fault

fɔːlt

провина

55

moody

ˈmuːdi

вередливий

56

impatient

ɪmˈpeɪʃənt

нетерплячий

57

behaviour

bɪˈheɪvjə

поведінка

58

obstinate

ˈɒbstɪnɪt

упертий

59

unreasonable

ʌnˈriːznəbl

нерозсудливий

60

sensible

ˈsɛnsəbl

свідомий

61

be enriched with

biː ɪnˈrɪʧt wɪð

бути збагаченим

62

growth

grəʊθ

зростання, ріст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

bald

bɔːld 

лисий

64

blond

blɒnd 

світле

65

curly

ˈkɜːli 

кучеряве

66

dark

dɑːk 

темне

67

dyed

daɪd 

фарбоване

68

red

rɛd  

руде

69

shoulder – length

ˈʃəʊldə  lɛŋθ

по плечі

70

straight

streɪt 

пряме

71

wavy

ˈweɪvi 

хвилясте

72

auburn

ˈɔːbən  

каштанове

73

thick

θɪk

густе

74

fringe

frɪnʤ 

чубчик

75

ponytail

ˈpəʊnɪteɪl 

хвостик

76

wear your hair loose

weə jɔː heə luːs 

мати розпущене волосся

77

wear your hair up

weə jɔː heər ʌp 

мати зачіску

78

haircut

ˈheəkʌt  

стрижка

79

truthful

ˈtruːθfʊl 

правдивий

80

conscientious

ˌkɒnʃɪˈɛnʃəs 

добросовісний

81

punctual

 ˈpʌŋktjʊəl 

пунктуальний

82

frugal

ˈfruːgəl 

ощадливий економний

83

just

ʤʌst 

справедливий

84

fair

feə 

чесний, порядний, відкритий

85

productive

prəˈdʌktɪv 

продуктивний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WEB OF LIFE

86

environment

ɪnˈvaɪərənmənt 
 

оточення, середовище

87

refer

 rɪˈfɜː 

стосуватися

88

comprise

kəmˈpraɪz 

містити в собі, охоплювати

89

concern

kənˈsɜːn 
 

стосуватися, цікавитися

90

destruction

dɪsˈtrʌkʃən 

руйнування, знищення

91

wildlife

ˈwaɪldlaɪf 

дика природа

92

shortage

ˈʃɔːtɪʤ 

нестача

93

natural resources

ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz 

природні ресурси

94

pollution

 pəˈluːʃən 

забруднення

95

influence

ˈɪnflʊəns 

вплив, впливати

96

endanger

ɪnˈdeɪnʤə 

наражати на небезпеку

97

litter

ˈlɪtə 

сміття

98

spread over

sprɛd ˈəʊvə 

поширюватися

99

steppe

stɛp 

степ

100

occupy

ˈɒkjʊpaɪ 

займати

101

protect

prəˈtɛkt 

захищати

102

species

ˈspiːʃiːz 

вид, різновид

103

rare

reə 

рідкісний

104

shelter

ˈʃɛltə 

притулок, сховище

105

graceful

ˈgreɪsfʊl 

граціозний

106

menace

ˈmɛnəs  

загроза, небезпека

107

crane

kreɪn

журавель

108

mammal

ˈmæməl 

ссавець

109

existence

ɪgˈzɪstəns 

існування

110

beautiful nature

гарна природа

111

the majestic beauty

велична краса

112

a picturesque view

мальовничий пейзаж

113

a marvellous/breathtaking landscape

чудовий / захоплюючий пейзаж

114

breathing spaces

перепочинок

115

enchanting waterfalls

чарівні водоспади

116

the stunning countryside

приголомшлива околиця

117

amazing scenery

дивовижний краєвид

118

towering mountains

високі гори

119

woody hillsides

лісисті схили гір

120

a dramatic coastline

 

порізане узбережжя (берегова лінія

121

to admire

захоплюватися)

122

to discover

відкривати

123

to wander through

мандрувати крізь/ через

124

to feel the warmth of

відчувати тепло

125

to enjoy

насолоджуватися

126

to stroll through gardens

проглюватися садами

127

to take a journey

вирушити в подорож

128

rubbish

ˈrʌbɪʃ 

сміття

129

end up

ɛnd ʌp 

закінчувати

130

landfill

ˈlændfɪl 

місце захоронення відходів

131

homegrown foods

ˈhəʊmˈgrəʊn fuːdz 

домашня їжа

132

charity

ʧærɪti 

милосердя

133

cut down

kʌt daʊn 

зрубати

134

the urban development

ði ˈɜːbən dɪˈvɛləpmənt 

міський розвиток

135

crop

krɒp 

врожай

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENVIRONMENT AND GREENER LIVING

136

illegal

ɪˈliːgəl  

незаконний

137

dump

dʌmp

викидати сміття

138

bulky item

ˈbʌlki ˈaɪtəm 

обємні речі

139

taxpayer

ˈtæksˌpeɪə 

платник податків

140

clear smth away

klɪə  əˈweɪ 

прибирати

141

commit a crime

kəˈmɪt ə kraɪm 

вчинити злочин

142

vehicle

ˈviːɪkl 

транспортний засіб

143

identifiable

aɪˈdɛntɪfaɪəbl 

встановлений, визначений

144

prosecution

ˌprɒsɪˈkjuːʃən 

звинувачення

145

trial

ˈtraɪəl 

суд

146

seize

siːz 

захоплювати

147

waste disposal site

weɪst dɪsˈpəʊzəl saɪt 

звалище сміття

148

dispose

dɪsˈpəʊz 

розташовувати

149

hazardous substance

ˈhæzədəs ˈsʌbstəns 

небезпечна речовина  

150

disturb

dɪsˈtɜːb 
 

порушувати, хвилювати

151

take measures

teɪk ˈmɛʒəz 

приймати міри

152

farmland

ˈfɑːmlænd 

сільськогосподарські угіддя

153

housing

ˈhaʊzɪŋ 

житлове забезпечення

154

grassland

ˈgrɑːslænd

прерія

155

tilled

tɪld 

оброблений

156

woodland

ˈwʊdlənd 

лісиста місцевість

157

suburban

səˈbɜːbən

приміський

158

thriving wildlife

ˈθraɪvɪŋ ˈwaɪldlaɪf 

процвітаюча дика природа

159

geology

ʤɪˈɒləʤi

геологія

160

vegetation

ˌvɛʤɪˈteɪʃən 

рослинність

161

marsh

mɑːʃ 

болото

162

moorland

ˈmʊələnd 
 

місцевість, поросла вересом

163

property

ˈprɒpəti 

властивість, власність

164

habitat

ˈhæbɪtæt 

природне середовище

165

reduce

rɪˈdjuːs 

зменшувати, скорочувати

166

halt

hɔːlt 

зупинити

167

a compact fluorescent bulb

ə kəmˈpækt flʊəˈrɛsnt bʌlb 

флуоресцентна лампа

168

full load

fʊl ləʊd 

повне завантаження

169

require

rɪˈkwaɪə

вимагати

170

turn up

tɜːn ʌp 

піднімати, робити гучніше

171

switch on / off

swɪʧ ɒn / ɒf 

увімкнути, вимкнути

172

toss

tɒs 

кидати, підкидати

173

online trading

ˈɒnˌlaɪn ˈtreɪdɪŋ 

торгівля по Інтернету

174

community

kəˈmjuːnɪti 

громада

175

donate

dəʊˈneɪt 

жертвувати

176

cleaning spray

ˈkliːnɪŋ spreɪ 

аерозоль для чистки

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SCIENCE MAGIC

177

to invent

tuː ɪnˈvɛnt 

винаходити

178

to discover

tuː dɪsˈkʌvə 

відкривати

179

an invention

ən ɪnˈvɛnʃən 

винахід

180

an inventor

ən ɪnˈvɛntə 

винахідник

181

a technology

ə tɛkˈnɒləʤi 

техніка, технологія

182

to convert

tuː kənˈvɜːt 

перетворювати

183

a sound signal

ə saʊnd ˈsɪgnl 

звуковий сигнал

184

an electrical signal

ən ɪˈlɛktrɪkəl ˈsɪgnl 

електричний сигнал

185

to turn something back

tuː tɜːn ˈsʌmθɪŋ bæk 

повертати назад

186

electronic

ɪlɛkˈtrɒnɪk 

електронний

187

mechanical

mɪˈkænɪkəl 

механічний

188

to advance

tuː ədˈvɑːns 

просуватися, йти вперед

189

a vehicle

ə ˈviːɪkl 

транспортний засіб

190

mechanic

mɪˈkænɪk 

механік

191

to be powered by smth

tuː biː ˈpaʊəd baɪ

живитися

192

a camera obscura

ə ˈkæmərə obscura 

темна камера

193

to require

tuː rɪˈkwaɪə 

вимагати

194

light exposure

laɪt ɪksˈpəʊʒə 

світлий кадр

195

to patent

tuː ˈpeɪtənt 

запатентувати

196

to credit to

tuː ˈkrɛdɪt tuː 

приписувати до

197

portable

ˈpɔːtəbl 

портативний

198

a receiver

ə rɪˈsiːvə 

слухавка

199

a configuration

ə kənˌfɪgjʊˈreɪʃən 

обриси, форма, конфігурація

200

a display

ə dɪsˈpleɪ 

показ, виставка

201

a flip

ə flɪp 

клацання

202

a keypad

ə ˈkiːˌpæd

клавіатура

203

tiny

ˈtaɪni 

крихітний

204

a digital organizer

ə ˈdɪʤɪtl ˈɔːgənaɪzə 

цифровий органайзер

205

to browse

tuː braʊz 

переглядати

206

the advent

ði ˈædvənt 

поява, прихід

207

an extension

ən ɪksˈtɛnʃən 

простягання, поширення

208

a device

ə dɪˈvaɪs 

прилад

209

a building block

ə ˈbɪldɪŋ blɒk 

будівельна плита, колода

210

new

njuː 

новий

211

bullets

ˈbʊlɪts 

маркери

212

open

ˈəʊpən 

відкрити

213

bold

bəʊld

жирний

214

spell/grammar check

spɛl/ˈgræmə ʧɛk 

правопис і граматика

215

paste

peɪst  

вставити

216

print

prɪnt 

друкувати

217

underline

ˈʌndəlaɪn

підкреслення

218

save

seɪv 

зберегти

219

redo

ˌriːˈduː 

повторити ввід

220

copy

ˈkɒpi 

скопіювати

221

print preview

prɪnt ˈpriːvjuː 

попередній перегляд

222

italics

ɪˈtælɪks 

курсив

223

cut

kʌt 

вирізати

224

undo

ʌnˈduː 

скасувати ввід

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________AMAZING BRITAIN

225

heritage

ˈhɛrɪtɪʤ 

спадщина, спадок

226

convention

kənˈvɛnʃən 

збори, з’їзд

227

site

saɪt 

місце

228

mankind

mænˈkaɪnd 

людство

229

landmark

ˈlændmɑːk 

орієнтир

230

inscribe

ɪnˈskraɪb 

надписувати, вписувати

231

launch

lɔːnʧ 

розпочинати, запроваджувати

232

exist

ɪgˈzɪst 

існувати, жити

233

ford

fɔːd 

брід

234

henge

hendʒ

коло з кам’яних або дерев’яних стовпів

235

venue

ˈvɛnjuː 

місце проведення

236

refurbishment

ˌriːˈfɜːbɪʃmənt 

ремонт, оновлення

237

revolve

rɪˈvɒlv 

обертатися

238

revolt

rɪˈvəʊlt 

повставати

239

regimental museum

ˌrɛʤɪˈmɛntl mju(ː)ˈzɪəm 

військовий музей

240

twin city

twɪn ˈsɪti 

місто - близнюк

241

desirable

dɪˈzaɪərəbl 

бажаний

242

wide range of

waɪd reɪnʤ ɒv 

широкий асортимент

243

exercise smb’s wallet

ˈɛksəsaɪz ˈwɒlɪt 

випробовувати гаманець

244

medieval

ˌmɛdɪˈiːvəl 

середньовічний

245

winding

ˈwaɪndɪŋ 

звивистий

246

to be listed

tuː biː ˈlɪstɪd 

бути в списку

247

ghost

gəʊst 

привид

248

graveyard

ˈgreɪvjɑːd 

цвинтар

249

place bustling with smth

pleɪs ˈbʌslɪŋ wɪð 

шумне місце від   

250

caueway

ˈkɔːzweɪ 

стежка

251

from far and wide

frɒm fɑːr ænd waɪd

з усіх усюд

252

hexagonal

hɛkˈsægənl 

шестикутний

253

stick out of

stɪk aʊt ɒv  

стирчати

254

cliff foot

klɪf fʊt 

підніжжя кручі

255

battle

ˈbætl 

боротися

256

flee back

fliː bæk 

утікати назад

257

rip up

rɪp ʌp 

розривати

258

be recognized for

biː ˈrɛkəgnaɪzd fɔː 

бути визнаним

259

announce

əˈnaʊns 

оголошувати

260

launch

lɔːnʧ 

розпочинати

261

ballot

ˈbælət 

голосувати

262

marvel

ˈmɑːvəl 

дивуватися, захоплюватися

263

stride

straɪd 

великий крок

264

speculation

ˌspɛkjʊˈleɪʃən 

роздуми, спекуляція

265

host

həʊst 

безліч, хазяїн

266

tomb

tuːm 

могила, надгробний пам’ятник

267

unparalleled

ʌnˈpærəlɛld 

незрівняний

268

comprising

kəmˈpraɪzɪŋ 

що містять в собі

269

mounds

maʊndz 

пагорби, насипи

270

extra – terrestrial

ˈɛkstrə  tɪˈrɛstrɪəl 

пов’язаний з життям на інших планетах

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMATION MAGIC: RADIO AND TV

271

tabloid

tæblɔɪd 

малоформатна газета, таблоїд

272

broadsheet

ˈbrɔːdʃiːt 

серйозна газета

273

intrude on (meddle with)

ɪnˈtruːd ɒn (ˈmɛdl wɪð) 

втручатися

274

pursue

pəˈsjuː 

переслідувати

275

appear

əˈpɪə 

з’явитися

276

reliable

rɪˈlaɪəbl 

надійний

277

plane crash

pleɪn kræʃ 

аварія літака, катастрофа

278

war

wɔː 

війна

279

murder

ˈmɜːdə 

вбивство

280

robbery

ˈrɒbəri 

грабіж

281

guilty

ˈgɪlti 

винний

282

background

ˈbækgraʊnd 

минуле

283

inadequate

ɪnˈædɪkwɪt 

недостатній, неадекватний

284

assume

ə ˈsjuːm 

набирати, привласнювати

285

thrilling sight

ˈθrɪlɪŋ saɪt 

захоплююче місце

286

falsehood

ˈfɔːlshʊd 

брехня, обман

287

disturb the public peace

dɪsˈtɜːb ðə ˈpʌblɪk piːs 

порушувати громадський спокій

288

celebrity

sɪˈlɛbrɪti 

знаменитість

289

a game/quiz show

ə geɪm/kwɪz ʃəʊ 

ігрове шоу, вікторина

290

a talk/chat show

ə tɔːk/ʧæt ʃəʊ 

ток – шоу

291

a morning/breakfast show

ə ˈmɔːnɪŋ/ˈbrɛkfəst ʃəʊ 

ранкове шоу

292

a makeover show

ə meɪkˈəʊvə ʃəʊ 

шоу перевтілення

293

a weather forecast

ə ˈwɛðə ˈfɔːkɑːst 

прогноз погоди

294

a documentary

ə ˌdɒkjʊˈmɛntəri 

документальна програма

295

a soap opera

ə səʊp ˈɒpərə 

серіал

296

a sitcom

ə ˈsɪtˌkɒm 

ситуативна комедія

297

a cartoon

ə kɑːˈtuːn 

мультфільм

298

a phone-in

ə fəʊn-ɪn 

програма по телефону

299

to broadcast

tuː ˈbrɔːdkɑːst  

передавати по радіо

300

to entertain

tuː ˌɛntəˈteɪn 

розважати

301

to keep up-to-date with the news

tuː kiːp ˈʌptəˈdeɪt wɪð ðə njuːz 

йти в ногу з часом

302

to be of a good quality

tuː biː ɒv ə gʊd ˈkwɒlɪti 

бути хорошої якості

303

to be of a poor quality

tuː biː ɒv ə pʊə ˈkwɒlɪti 

бути поганої якості

304

to take over somebody’s lives

tuː teɪk ˈəʊvə ˈsʌmbədiz laɪvz 

заполонити чиєсь життя

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CAREER MAGIC

305

to specialize 

tuː ˈspɛʃəlaɪz 

спеціалізуватися

306

a schedule

ə ˈʃɛdjuːl 

графік, розклад

307

an emergency

ən ɪˈmɜːʤənsi 

надзвичайна ситуація

308

curating

ˈkjʊərɪtɪŋ

опіка, допомога

309

to determine

tuː dɪˈtɜːmɪn 

визначати

310

to maintain

tuː meɪnˈteɪn 

підтримувати

311

a facility

ə fəˈsɪlɪti 

об'єкт

312

to transfer

tuː trænsˈfɜː 

передати

313

to supervise

tuː ˈsjuːpəvaɪz 

наглядати

314

to take a serious decision

tuː teɪk ə ˈsɪərɪəs dɪˈsɪʒən  

прийняти серйозне рішення

315

to plan the steps

tuː plæn ðə stɛps 

планувати кроки

316

to achieve success in life

tuː əˈʧiːv səkˈsɛs ɪn laɪf 

досягти успіху в житті

317

to choose

tuː ʧuːz 

вибирати

318

to get advice from

tuː gɛt ədˈvaɪs frɒm 

отримати пораду

 

319

to develop natural abilities

tuː dɪˈvɛləp ˈnæʧrəl əˈbɪlɪtiz 

розвивати природні здібності

320

to get a good education

tuː gɛt ə gʊd ˌɛdju (ː)ˈkeɪʃən 

отримати хорошу освіту

321

to support

tuː səˈpɔːt 

підтримувати

322

to encourage

tuː ɪnˈkʌrɪʤ 

заохочувати

323

to take into consideration

tuː teɪk ˈɪntuː kənˌsɪdəˈreɪʃən 

взяти до уваги

 

324

to do someone’s best

tuː duː ˈsʌmwʌnz bɛst 

робити все, що в силах

325

to be organized

tuː biː ˈɔːgənaɪzd 

бути організованим

326

job opportunities

ʤɒb ˌɒpəˈtjuːnɪtiz 

можливості роботи

327

to develop a personality

tuː dɪˈvɛləp ə ˌpɜːsəˈnælɪti 

розвивати особистість

328

features of character

ˈfiːʧəz ɒv ˈkærɪktə 

особливості (риси) характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Несвіт А.М.)
Додано
2 вересня 2018
Переглядів
1894
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку