5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Стаття "Формування комунікативних компетенцій в учнів початкових класів на уроках української мови"

Про матеріал

У статті розглянуто актуальність проблеми формування комунікативної компетенції школярів, визначено ефективність інтерактивного навчання, наведено приклади практичних завдань комунікативного спрямування.


Перегляд файлу

 Куцевич В.Л.

вчитель початкових класів КЗШ №120,

вчитель 1 категорії

 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

У статті розглянуто актуальність проблеми формування комунікативної компетенції школярів, визначено ефективність інтерактивного навчання, наведено приклади практичних завдань комунікативного спрямування.

Ключові слова: мовленнєва діяльність, комунікативна компетентність.

 

  Розвивати мову дитини, на думку К.Д.Ушинського, - це майже те, що розвивати її мислення, тому що мова тісно пов’язана з думкою.

 

У сучасних умовах школа повинна забезпечити формування і розвиток інтелектуальної, творчої, ініціативної особистості, здатної жити у принципово нових умовах, реалізувати себе в житті, бути успішною і сприяти розвитку суспільства. Такий процес обумовлений змінами в суспільно-політичному житті країни й підтверджується Конституцією України, законом України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта».

Актуальність проблеми формування комунікативної компетенції школярів обумовлюється сучасними тенденціями в освіті. Нині в педагогіці провідними є ті форми та методи навчання  й виховання, що акцентують увагу на учневі з урахуванням його інтересів, запитів і цінностей як суб’єкта навчального процесу. Школа повинна не лише дати учням певний обсяг знань, але й виховати людину, здатну творчо мислити, приймати рішення, мати й відстоювати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов мобільності, швидкої зміни соціальних ролей. Тобто бути людиною компетентною в галузі професійної діяльності і спілкування.

Формування комунікативних умінь і навичок – одна із провідних проблем методики навчання мови. Цю проблему досліджували визначні педагоги й лінгвісти ХІХ – ХХІ століть, такі як М.Ф.Бунаков, Ф.І.Буслаєв, В.І.Водовозов, Я.К.Грот, О.А.Потебня, В.О.Сухомлинський, К.Д.Ушинський, Ф.Ф.Фортунатов, Н.Марецька та інші, які вбачали мету навчання рідній мові у формуванні мовленнєвих умінь. Питання  формування комунікативної компетенції, маючи глибокі корені , залишаються актуальними і в нашому сьогоденні.

Програми націлюють, що основну увагу в навчанні української мови слід приділяти розвитку в молодших школярів чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма.

Розвиток писемного мовлення молодших школярів полягає у формуванні умінь записувати свої думки, враження, спостереження за подіями оточуючої дійсності. Цей процес здійснюю в таких напрямах: 1) написання докладних і вибіркових переказів прочитаних чи сприйнятих на слух текстів; 2) побудову власних письмових висловлювань (розповідей, описів, міркувань) на близькі і зрозумілі теми; 3) створення висловлювань з безпосередньою комунікативною метою (лист, оголошення, привітання, запрошення, інструкція і т.ін.)

Комунікативно спрямоване навчання української мови вимагає урізноманітнення форм організації навчальної діяльності. При цьому перевага надається формам, які створюють таку мовленнєву ситуацію, коли кожний учень має можливість висловитись, проявити себе в комунікативному процесі. Ефективним з таких позицій є інтерактивне навчання, організація якого передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, які сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. 

Однак різноманітні методи, прийоми, форми навчання не повинні бути самоціллю. Їх добір і використання слід підпорядковувати змісту і меті навчального предмета, у нашому випадку – формуванню в молодших школярів комунікативної компетенції.

Наведу приклад деяких практичних завдань комунікативної спрямованості, які забезпечують розвиток мовленнєвих умінь і навичок.

         Перша група завдань:

Закінчити речення.

1. На небі з’явилася ранкова…. 2. На високому стеблі велика квітка з…

        Друга група завдань передбачає перетворення деформованих речень.

1. Росла, на, дика, яблунька, узліссі.

2. Часто, холодні, йдуть, восени, дощі.

Важливим напрямком формування комунікативної компетентності школярів є вміння складати тексти. Для того, щоб діти написали твір і поширили свій досвід співпраці та самовираження, проводжу:

         1. Підготовчу роботу.

         На уроці створюється емоційний фон до написання твору, адже ще В.О.Сухомлинський в одному з розділів книги «Серце віддаю дітям» писав, що « …в періоди великого емоційного піднесення думка дитини стає особливо ясною…».

Організую екскурсії до парку, вулицями міста. Це допомагає дітям зіставити почуте й побачене, створити нові образи, заповнити їх яскравими деталями.

2. Діти отримують завдання для самостійного пошуку фактичного матеріалу з теми, тому що вдало розкрити тему можна лише тоді, коли добре знаєш, про що йдеться, що тебе хвилює.

3. Наступним етапом у складанні твору є робота над лексикою, бо багатий словник людини свідчить про високий інтелектуальний розвиток.

4. Складаємо план до твору.

Далі йде колективне складання твору, слухання кращого зразка й самостійна робота, після якої проводиться корекція та доопрацювання творів.

Для досягнення цієї мети краще використовувати:

1. На уроках зв’язного мовлення використовувати опорні групи лексики, що ефективно впливають на розвиток не лише активного словника учнів та їхньої мовленнєвої діяльності, а  й на поглиблене розуміння виучуваного теоретичного матеріалу.

2. Більше застосовувати вправ, що спонукають учнів до творчої роботи, учать висловлювати власну точку зору.

3. Учити дітей користуватися довідковою літературою.

4. Створювати сприятливий мікроклімат на уроці для співпраці.

5. Обумовлювати мотивацію навчання, як передумову успішного уроку.

6. Реалізувати особистісний підхід у навчально-виховному процесі.

7. Створювати ситуації успіху.

8. Упроваджувати сучасні інтерактивні технології, тому що творчу особистість може виховати лише творчий вчитель.

                      Практичні  завдання комунікативної спрямованості:

          1.Від поданих слів утвори нові, змінюючи першу літеру.

Бій - …, порт - …, вір - …, рік - …, мак - …, січ - ….

2.Прочитай прислів’я. Встав замість крапок букви, що   позначають голосні звуки.

Пр…вд… в пр…к…зк…х ш…к…й.

З пр….сл…в’[й]…, [й]…к з п…сн…, сл….в н…   в…к…н…ш

3.Склади і запиши прислів’я про мову.

Лине, серце, до, а, не, слово, стріла.

Хліб, а, слово, на, обід, бережи, на, відповідь.

До, язик, Києва, доведе.

Словом, за, кишеню, у, не, полізе.

4. Прочитай слова і подумай, на яку тему можна скласти з них текст. Побудуй з поданих слів у рядку речення. Прочитай їх. Це окремі речення чи текст? Чому?

Читання, закінчився, урок.

Перерва, велика, почалася.

На, учні, вийшли, усі, подвір’я.

Тільки, та, залишились, Василько, класі, та, Мар’янка.

Сьогодні, чергові, вони.

Кімнату, класну, діти, провітрили, все, і, підготували,  до, уроку, наступного.

5. З поданих у рядку слів побудуй речення. З речень утвори текст і запиши його. Добери заголовок.

Принесла, дзьобі, в, вона, жолудь.

Восени, цікаво, лісі, в.

Його, під, ховати, почала, коріння.

Пролетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на.

6. Прочитай. Відредагуй текст, доповнюючи його словами – назвами ознак (прикметниками) так, щоб можна було відчути красу природи вранці.

Аж ось засяяв ранок. Із-за викотилось сонце. Туман почав   танути, тулитися до землі. Скрізь заблищали краплини роси.

7. Прочитай заголовок і зачин тексту.

                                               Дружні шпаки

Горобець побачив на березі шпаківню і зайняв її. Через тиждень прилетіли з півдня шпаки. Піднявся гамір… 

Придумай продовження тексту.

8. Допоможи відновити текст, створений автором.

                                         Як цікаво в лісі!

Зійшло сонечко. Розбудило все довкола. Раненько прокинулись діти, адже сьогодні вони збираються в ліс.

А сонечко вже сідає. Дітям час повертатися додому.

9. Прочитай зачин та кінцівку тексту. Побудуй основну частину. Який це текст? Придумай свій заголовок.

                                                Оленка

Оленка прийшла зі школи. Мама ще не повернулась з роботи.

Дівчинка…

...

Мама похвалила свою помічницю.

10. Склади текст за даним заголовком і кінцівкою.

                                     Чому годинник цокає?

Довелось татові віднести годинник у ремонт. А маленький Миколка довго памятав свій негарний вчинок.

11. Зроби поширені речення і запиши.

Надійшла осінь. Пожовкла трава. Листя почало сохнути. Подув вітерець. Хмаринки розповзлись. Ми повернулись.

12. Заміни виділені слова близькими за значенням.

 Сніг замів усі стежини. Ліс стоїть у білому вбранні.

13. Прочитай текст. Добери заголовок до нього. До виділених слів добери протилежні за значенням так, щоб похмура картина природи змінилась на веселу, сонячну.

Важкі і чорні хмари пливли по небу.

Сердитий вітер гойдав віти дерев.

Жовте листя сумно тріпотіло од вітру.

Настала холодна, дощова осінь.

14. Прочитай. Зі слів кожного рядка, змінюючи, де треба, закінчення слів, склади речення і запиши.

восени, ходили, в діти, діброва.

 стояли, дуби, в, осінньому, красивому, вбрання.

гладенькі, збирали, діти, жолуді.

 навесні, біля, своєї, домівки, посадив, кожен, кілька, жолудів.

 них, з, виростуть, дубки.

Визнач головні члени в першому реченні.

  15. Придумай і запиши слова, які складаються:

а) тільки з кореня.

б) з кореня й суфікса.

в) з кореня, суфікса й закінчення.

г) з префікса, кореня, суфікса й закінчення.

16. Замість крапок добери і встав найбільш влучне слово з дужок. Познач суфікс.

У вовка…(хвіст, хвостище, хвостик).

У лисиці…(вуха, вушка, вучища).

У зайчика…(ноги, ніжки, ножища).

У слона…(очі, очки, очища).

 

                                                    ЛІТЕРАТУРА

1.  Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою: Посібник. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 144 с.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року "Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання") // Початкова школа. 2006.   № 2.

3. Дорошенко С.І. Розвиток мовлення молодших школярів. - К.: Освіта, 1987. - 124 с.

4.  Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти: Навчальний посібник. - К.: НМЦВО, 2003. - 229 с.

5.  Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.

6. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи // Л.:Початкова школа. – 2006. – 432с.

7.   Ромов П.Л. Удосконалення комунікативно-мовленнєвих умінь у процесі читання на уроках мови // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. -Херсон: Айлант. - 1998. -Вип. V. -С. 61-64.

8.   Старагіна З.П. Про мовний розвиток молодших школярів // Педагогіка і психологія. - 2000. - №1. - С. 10-16.

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Українська мова 4 клас (Волкотруб Г. Й.)
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
973
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку