26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Стаття "Впровадження квест - технологій при викладанні математики"

Про матеріал
Оволодіння інформацією, способами її отримання, обробки і використання за допомогою сучасних комп'ютерних засобів — необхідна умова успішного входження людини в інформаційне суспільство. Саме тому навчання в школі повинне забезпечити формування умінь організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати. Крім того робота учнів в такому варіанті проектної діяльності, як web-квест, урізноманітнить навчальний процес, зробить його живим і цікавим. Web -квест є одним з популярних і сучасних видів освітніх Інтернет-технологій.
Перегляд файлу

Впровадження  квест-технології при викладанні математики

Оволодіння інформацією, способами її отримання, обробки і використання за допомогою сучасних комп'ютерних засобів — необхідна умова успішного входження людини в інформаційне суспільство. Оскільки в різних сферах діяльності відчувається нестача фахівців, здатних самостійно і в команді вирішувати виникаючі проблеми, робити це за допомогою Інтернету. Саме тому навчання в школі повинне забезпечити формування умінь організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати. Крім того робота учнів в такому варіанті проектної діяльності, як web-квест, урізноманітнить навчальний процес, зробить його живим і цікавим. Web -квест є одним з популярних і сучасних видів освітніх Інтернет-технологій.

Web -квест (webquest) в педагогіці — це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Уперше ця модель проектної діяльності була представлена викладачами університету Сан-Дієго (США) Берни Доджем і Томом Марчем в 1995 році. Учителі всього світу використовують цю технологію як один із способів успішного використання Інтернету на уроках.

Технологія web-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно формувати цілий ряд компетенцій:

 •                   використання ІКТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, web-сайтів, баз даних тощо);
 •                   самонавчання і самоорганізація;
 •                   робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;
 •                   уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
 •                   навички публічних виступів.

При використанні web -квесту у навчанні підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. Web -квест являє собою не простий пошук інформації в мережі, адже учні, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію, роблять висновки. Крім того учасники web-квесту вчаться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності.

Web-квест — це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи те або інше навчальне завдання. Розробляються такі web -квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Вони можуть охоплювати окрему проблему, тему, можуть бути і міжпредметними. Тематика web -квестів може бути найрізноманітнішою, проблемні завдання можуть відрізнятися мірою складності. В основі web-квесту лежить індивідуальна або групова робота учнів (з розподілом ролей) за рішенням заданої проблеми з використанням інтернет-ресурсів, підготовлених учителем. Результати виконання web-квесту, залежно від матеріалу, що вивчається, можуть бути представлені у вигляді усного виступу, комп'ютерної презентації, буклетів, публікації робіт учнів у вигляді web-сторінок і web -сайтів (локально або в Інтернеті).

Розрізняють два типи web-квестів: для короткочасної та тривалої роботи. Мета короткочасного web-квесту — поглиблення знань і їх інтеграція і розрахований він на один-три заняття. Довготривалий web-квест спрямований на поглиблення і перетворення знань учнів та розрахований на тривалий термін (можливо, на семестр або навчальний рік).

Web -квести найкраще використовувати для роботи в мінігрупах, однак існують і web -квести, призначені для роботи окремих учнів. Важливою умовою успішної роботи в проектній технології квест-уроку є наявність комп'ютерного обладнання з підключенням Інтернет-послуги. Іншою умовою є наявність ПК в учнів, що дозволяє в домашніх умовах продовжувати працювати з навчальними матеріалами.

Будь-який web -квест повинен включати в себе наступні структурні компоненти:

 •                   Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, огляд усього квесту.
 •                   Центральне завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо. Чітко визначено підсумковий результат самостійної роботи (наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації).
 •                   Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді — на компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси web -сайтів по темі), необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути анотований.
 •                   Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при самостійному виконанні завдання (етапи).
 •                   Опис критеріїв та параметрів оцінки web -квесту. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в web -квесті.
 •                   Керівництво до дій (як організувати і представити зібрану інформацію), яке може бути представлене у вигляді напрямних питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями по використанню електронних джерел, виставленням "заготовок" web -сторінок тощо.)
 •                   Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної роботи над web -квестом. Іноді корисно включити на закінчення риторичні запитання, що стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в подальшому.

Етапи роботи над web -квестом:

Початковий етап (командний). На цьому етапі учні знайомляться з основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів. Розподіляються ролі в команді: по 1-4 людини на 1 роль. Всі члени команди повинні допомагати один одному і вчити роботі з комп'ютерними програмами.

Рольовий етап. Цей етап представляє собою індивідуальну роботу в команді на загальний результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролей, виконують завдання. В процесі роботи над web -квестом відбувається взаємне навчання членів команди умінь роботи з комп'ютерними програмами та Інтернет. Команда спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення спільної мети.

Завдання. Цей етап, по-перше, включає в себе пошук інформації по конкретній темі та розробка структури звіту (у вигляді web-сайту, web-сторінки, презентації, буклету тощо). По-друге, це створення матеріалів та доопрацювання матеріалів для звіту.

Заключний етап. Команда працює спільно, під керівництвом вчителя, відчуває свою відповідальність за результати дослідження. За результатами дослідження проблеми формулюються висновки та пропозиції. Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, її ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання. В оцінці результатів беруть участь як вчитель, так і учні шляхом обговорення або інтерактивного голосування. Досвід показує, що найсуворішими суддями робіт є самі учні. Тут важливо в заключному етапі, коли робиться публічне представлення виконаних робіт, організувати конструктивне обговорення. Відкрите оцінювання власної роботи і роботи колег дозволяє вчитися бути коректними у висловлюванні зауважень, визначати найцікавіші знахідки у виконаних завданнях, формулювати власні критерії оцінювання.

Ключовим розділом будь-кого web-квесту являється детальна шкала критеріїв оцінки, спираючись на яку, учасники проекту оцінюють самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується і учитель. Web-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання повинна ґрунтуватися на декількох критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму представлення результату.

Окремо можна вивести критерії щодо оформлення роботи (звіту), а саме якщо

матеріал оформлений у вигляді: буклету (критерій оцінки до 20 балів), презентації (критерій оцінки до 40 балів), web-сторінки (критерій оцінки до 65 балів). Оцінюється: письменність оформлення, дизайн (поєднання фону, шрифтів і так далі), навігація (можливість орієнтуватися в матеріалі), наявність ефектів (анімація, мультимедіа), об'єм.

Реальне розміщення web-квестів у мережі дозволяє значно підвищити мотивацію учнів на досягнення найкращих навчальних результатів.

Перш ніж розділити учнів на групи, увесь клас знайомиться із загальними відомостями по темі, що вивчається, тим самим занурюється в проблему майбутнього проекту. Учитель відбирає ресурси мережі Інтернет і класифікує їх так, щоб кожна група ознайомилася лише з одним проблемним аспектом теми. Після вивчення, обговорення і повного розуміння конкретної проблеми в кожній первинній групі учні перегруповуються так, щоб в знову створених групах було по одному представникові з кожної первинної групи. В процесі обговорення усі учні дізнаються один від одного вже усі аспекти обговорюваної проблеми. При такому обговоренні учні повинні висловлювати свою власну думку, робити висновки, прогнозувати подальший можливий хід дії (якщо це прийнятно). В ході рішення web -квесту через вивчення матеріалу і його обговорення ті, що навчаються повинні відповісти на одне загальне питання дискусійного характеру.

В якості ілюстрації використання цих технологій в навчальному процесі пропоную розглянути урок інформатики «Безпека в Інтернеті».

Навіщо потрібно використовувати web-квести?

Проведення проектної роботи за допомогою мережевих ресурсів має ряд певних переваг, а для вчителів, які вперше використовують Інтернет на уроці, технологія web-квестів - відносно легкий спосіб навчитися користуватися Всесвітньою павутиною в освітніх цілях. Перерахую її головні переваги:

 • web-квести дають вчителю ясний зразок того, як проводити проектну роботу;
 • модель роботи з web-квестами використовують величезну кількість вчителів в різних країнах, тому в Мережі можна знайти багато цікавих розробок. Почати можна з вибору готового продукту і використовувати його без змін (або, може бути, трохи змінивши);
 • в Інтернеті є шаблони, які можуть бути дуже корисні вчителям, які бажають створювати свої власні web-квести, різні завдання, які підходять до запропонованої технології, масу методичних порад для вчителів про те, як і де знайти корисні сайти при створенні web-квеста, а також список пошукових систем та інструкції щодо їх використання;
 • учитель надає список сайтів, який учні використовують при виконанні проекту. У підсумку на пошук необхідної інформації вони витрачають менше часу, ніж на виконання завдання;

Труднощі і проблеми

 • для виконання проекту учні повинні мати доступ до Мережі;
 • технологія web-квестів вимагає від дітей і дорослих певного рівня комп'ютерної грамотності;
 • повільний Інтернет може обмежувати тип завантажуються ресурсів (наприклад, відеоматеріалів);
 • багато web-квестів, які можна знайти в Інтернеті, створені за кордоном, тому їх необхідно адаптувати до конкретних умов навчання.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
448
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку