Тема уроку: «Безробіття і зайнятість трудових ресурсів»

Про матеріал

Мета: уроку:

 • сформувати в учнів уявлення про безробіття як наслідок порушення макрорівноваги;
 • розглянути поняття, хто такі безробітні, зайняті, працездатні, види безробіття;
 • навчити визначати рівень безробіття;
 • сформувати вміння аналізувати умови виникнення безробіття.
Перегляд файлу

Тема уроку: «Безробіття і зайнятість трудових ресурсів»

Мета: уроку:

Навчальна:

 •              сформувати в учнів уявлення про безробіття як наслідок порушення макрорівноваги;
 •              розглянути поняття, хто такі безробітні, зайняті, працездатні, види безробіття;
 •              навчити визначати рівень безробіття;
 •              сформувати вміння аналізувати умови виникнення безробіття;

Розвиваюча:

 •              розвивати зацікавленість учнів у вивченні нового матеріалу;
 •              продовжувати розвивати економічне мислення.

Виховна

 •              продовжувати роботу над вихованням в учнів працездатності, самостійності, уважності. 

 

Тип уроку: комбінований.
 

Обладнання: підручники з економіки

 

Методи та методичні прийоми: словесні (усний виклад знань, пояснення, бесіда, евристична бесіда). Наочні (ілюстрація схем). Практичні (запис в робочий зошит, розв’язування задач).

Структура уроку:

І. Організаційний момент………………………………………...…………...........1 хв

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок ………..…..………................4 хв

ІІІ Мотивація навчальної діяльності учнів …………….………………...……....2 хв

ІV. Вивчення нового матеріалу ………………….……………………................20хв

V. Закріплення вивченого матеріалу ……………………….……………...........11 хв

ІV. Підведення підсумків уроку …………………………………………............1 хв

VІІ. Домашнє завдання…………………………………………………..…...….. 1 хв


Хід уроку:

I . Організаційний момент

 1.                Привітання

ІI. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 1.                Складання сенкана

Декільком учням пропонується завдання: Складіть сенкан до теми «ВВП». (Валовий внутрішній продукт; номінальний, реальний; розраховується, збільшується, зменшується; показує рівень добробуту країни, сума доходів)

 1.                Економічний диктант

Дайте відповіді на наступні питання одним словом: «так» чи «ні»:

1) Щоб стати частиною ВВП, речі мають бути не тільки створені, а й реалізовані. (Так)

2) ВВП враховує вартість всіх створених на території країни товарів та послуг (Так)

3) ВВП враховує продукцію проміжного і кінцевого споживання. Тобто якщо булочки роблять з борошна то ВВП охоплює і борошно і булочки? (Ні)

4) Найбільше в структурі національного багатства займає частка фізичного капіталу. (Ні)

5) Відповідність між доходами і витратами гарантує реалізацію створеного продукту. (Так)

6) ВНД відрізняється від ВВП тим, що в ньому відображається й доходи , які отримують громадяни за кордоном.(Так)

7) За номінальними показниками ВВП можна оцінити розвиток економіки вцілому (Ні)

8) Щоб дізнатися який рівень життя в інших країнах достатньо знати показник ВВП (Ні)

9) Паритет купівельної спроможності – це здатність національних грошей перетворюватися у продукти та послуги. (Так)

10) Чим більший ВВП на душу населення тим бідніша країна (Ні)

11) Чи належить до складу національного багатства країни особиста власність її громадян? (Так)

12) Щоб визначити реальний ВВП потрібно скоригувати номінальний з урахуванням змін цін (Так)

 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ми вже знаємо, що показник ВВП на душу населення характеризує рівень розвитку країни. Ще одним показником добробуту людей є показник зайнятості. Кожна країна зацікавлена у високій зайнятості робочої сили та невисокому вимушеному безробітті. Люди хочуть мати високооплачувану роботу відповідно до своїх здібностей та інтересів. Проте жодне суспільство не здатне забезпечити роботою всіх працездатних. В економіці безробіття виникає з різних причин. В країні одночасно з безробіттям існують вакансії, тобто вільні місця, які не можуть зайняти безробітні з різних причин.

Утрата робочого місця може мати для окремої людини погані наслідки. Масове ж безробіття спричиняє шкідливі наслідки для всього суспільства. Воно виникає через порушення макроекономічної рівноваги.              

Сьогодні ми розглянемо тему: «Безробіття і зайнятість трудових ресурсів».

 

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя

Метою нашого уроку буде вивчення таких понять як: «безробіття», «робоча сила», «зайняті» та «безробітні», рівень безробіття, види безробіття.

Що ж таке безробіття?

Безробіття - ситуація в економіці, за якої люди, які можуть і бажають працювати, перебувають у пошуку відповідних робочих місць.

Практично неможливо знайти у світі країну, де немає тієї чи іншої форми безробіття. І Україна теж не виняток. Кожен працівник може в той чи інший момент залишитися безробітним, в силу різних обставин. Це можуть бути особисті обставини - переїзд на нове місце проживання, стан здоров'я, підвищення кваліфікації, бажання знайти роботу, що забезпечує кар'єрний ріст та ін. Залишитися без роботи можна і за обставинами, які мало залежить від людини - спад в економіці, зміна галузевої структури.  За будь-якої причини, якщо людина залишиться без роботи, якщо пошуки нового робочого місця надовго затягуються, це стає важким випробуванням для людини і його сім'ї.

 

Мозковий штурм

Давайте подумаємо, які проблеми в суспільстві і в економіці країни тягне за собою безробіття? (можливі відповіді учнів)

1) Безробітна людина нічого не виробляє, тому безробіття перешкоджає зростанню добробуту країни.

2) Товариство змушене шукати кошти для порятунку безробітних від голодної смерті, виділяючи для цього державні гроші, які завжди обмежені.

3) Зростання безробіття скорочує попит на товари на ринку, ускладнює збут товарів і сприяє скороченню робочих місць.

4) Безробіття загострює політичну ситуацію в країні.

5) Зростання безробіття веде до зростання кількості злочинів.

Розповідь вчителя

Все населення країни умовно можна розділити на 3групи:

 •                  зайняті;
 •                  безробітні;
 •                  ті, що не входять до складу робочої сили.

Зайняті - це люди, що виконують оплачувані види робіт.

 Людина, що працює неповний день або неповний тиждень вважається неповно або частково зайнятим і включається до числа зайнятих. До зайнятих  відносяться також люди, що не працюють у зв'язку з відпусткою, хворобою і страйком, стихійними лихами.

Безробітні - це люди, які не мають роботи, активно її шукають, але не знайшли роботу з якої-небудь причини. Зайняті й безробітні становлять робочу силу. У категорію "Ті, що не входять до складу робочої   сили" автоматично потрапляють непрацездатні громадяни (не можуть працювати і роботу не шукають). Це:

 •                  діти до 16 років;
 •                  пенсіонери та інваліди;
 •                  що знаходяться в психіатричних лікарнях;
 •                  домогосподарки;
 •                  люди, які шукали роботу, але зневірені її знайти і припинили пошук роботи.

Основним показником, що вимірює безробіття - є рівень безробіття.

Рівень безробіття являє собою відношення чисельності безробітних до загальної чисельності робочої сили (сумі кількості зайнятих і безробітних), виражене у відсотках. Рівень безробіття оцінюється показником  * 100%,  де

U – кількість безробітних; L - загальна чисельність робочої сили;

 

Наприклад, в Україні у 2005р. Нараховувалося 989 тис. безробітних. Кількість працездатного населення – 27 472 тис. осіб. Розрахуємо рівень безробіття в Україні в 2005 році.

* 100% = 3,6%.

 

Причини безробіття.

Одним із перших, хто спробував з’ясувати сутність і причини безробіття, був  англійський економіст Т. Мальтус. В основу теорії він поклав біологічний закон – живі істоти розмножуються швидше, ніж можуть забезпечити себе їжею. Подолати безробіття можна лише за допомогою війн, обмеження народжуваності тощо. Згідно з технологічною теорією, причиною безробіття є технічний прогрес. Тому для подолання такого явища необхідно обмежити темпи прогресу. Марксистська теорія основною причиною виникнення безробіття називає конкурентну боротьбу, що змушує власників збільшувати витрати на вдосконалення техніки, а не робочу силу. Найпоширенішою в наш час є кейнсіанська теорія безробіття. Основну причину цього явища вона пояснює недостатнім попитом на товари й послуги. Для подолання такої невідповідності необхідно знижувати податки, збільшувати  допомогу малозабезпеченим  та, зокрема, військові витрати держави. Щоб однозначно відповісти на це питання треба знати у якій конкретній ситуації виникло безробіття.

 

Розрізняють такі види безробіття:

 •               Фрикційне
 •               Структурне
 •               Циклічне

Фрикційне безробіття виникає внаслідок безперервного руху працездатного населення між регіонами, від професії до професії. Воно пов’язане зі змінами етапів у житті людини (народження і догляд за дитиною в жінок, закінчення навчального закладу тощо). До нього також належать люди, особливо молодь, які вперше шукають роботу.

Структурне безробіття має місце тоді, коли попит і пропозиція на робочу силу не збігаються через зміни  в структурі споживчого попиту, а відповідно – і в структурі загального попиту на робочу силу. При цьому попит на одні професії зменшується або взагалі зникає, а на інші – збільшується. Наприклад, після винайдення нових верстатів, досвід і навички робітників стають непотрібними, а для освоєння нових професій необхідний час.

Циклічне безробіття виникає внаслідок економічного спаду, тобто у фазі ділового циклу, яка характеризується низьким попитом на робочу силу. Коли сукупний попит  на товари й послуги зменшується, то зайнятість скорочується й безробіття відповідно зростає.

Фрикційне і структурне безробіття абсолютно неминучі, уникнути їх у будь-якій економічній системі неможливо. Коли говорять, що в країні «повна зайнятість», то в ній немає циклічного безробіття, яке в фазі піднесення дорівнює нулю.

Як же знизити рівень безробіття? 

Наприклад, рівень фрикційного безробіття може бути знижений за рахунок поліпшення інформаційного забезпечення ринку праці, а також ліквідації чинників, які знижують мобільність робочої сили. Структурне безробіття можна подолати шляхом усунення невідповідності між структурною пропозицією праці та попиту на неї, появі нових галузей і виробництв. Найважче подолати циклічне безробіття: необхідно створити умови для зростання опиту на товари, допомогти збільшенню само зайнятості, створювати нові робочі місця тощо.

 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

 

Завдання.

1. Визначте в кожному із наведених прикладів вид безробіття і позначте його буквами (ф - фрикційне, с – структурне, ц - циклічне).

 

ф

Закінчився сезон будівельних робіт і 200 будівельників залишились без роботи

ц

Пан Стрибуненко був звільнений у зв’язку з закриттям заводу, що випускав залізобетонні конструкції в період скорочення обсягів будівництва.

с

Реалізація програми «Роззброєння» призвела до розформування 2-х військових частин;  600 військовослужбовців звільнено в запас

с

10 працівників заводу замінив один станок з числовим програмним управлінням

ф

Бухгалтер Іванов вже два місяці безробітний, він звільнився з приватного підприємства через низьку зарплату і шукає іншу роботу

ц

Закрили цех з випікання тістечок і звільнили 6 пекарів через значне падіння попиту населення на цю продукцію

с

Пан Вораш втратив роботу на підприємстві де були встановлені автомати з продажу кави, чаю і продавець став уже не потрібним.

ф

Пані Галушка залишила роботу в банку сама, оскільки її не влаштовувала заробітна плата

 

 

 

 

 

2. За даними статистичного управління регіону, чисельність зайнятих у регіоні становить 518,6 тис. осіб. В регіоні існує безробіття зі структурою:

 •                 звільнено через конверсію заводу 1,8 тис. осіб;
 •                 звільнено за власним бажанням 12,1 тис. осіб;
 •                 випускники закладів освіти, які не знайшли роботу – 6,7 тис. осіб;
 •                 звільнено у зв’язку із банкрутством підприємств 18,1 тис. Осіб;
 •                 звільнено по закінченні сезону на консервному заводі 4,9 тис. осіб.

Розрахуйте:

 •                 чисельність робочої сили;
 •                 загальний рівень безробіття;
 •                 природний рівень безробіття;
 •                 рівень циклічного безробіття.

 

Розв’язання:

Робоча сила = зайняті + безробітні (L=E+U).

518,6+(1,8+12,1+6,7+18,1+4,8)=518,6+43,6=562,2 тис. осіб.

 

Загальний рівень безробіття = безробіття / робоча сила *100%=  43,6 / 562,2 * 100%= 7,76%.

 

Природний рівень безробіття = фрикційне + структурне безробіття / робоча сила * 100% = (12,1+6,7+4,9)+1,8 / 562,2 * 100% = = 4,54 %.

 

Рівень циклічного безробіття = циклічне безробіття / робоча сила * 100% = 18,1/562,2*100% = 3,22%.

 

Або можна так: загальний рівень безробіття – природний рівень безробіття: 7,76 – 4,54 = 3,22%.

 

VI. Підведення підсумків

Вчитель сам робить висновки

 

VII. Домашнє завдання:

Опрацювати ст.103-110

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Гвоздецька Ірина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Мороз Капітоліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
2222
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку