Тест на тему "Надорганізмові біологічні системи."

Про матеріал
Тести з біології для учнів 9 класу на тему "Надорганізмові біологічні системи."
Перегляд файлу

Тести з теми «Популяція. Екосистема. Біосфера»

В – II

I рівень

1.Визначте тип ланцюга живлення: опале листя – дощовий черв’як – кріт – лисиця.  а)пасовищний; б)паразитичний; в)детритний;  г)виїдання.

2.Властивостями популяції є: а)густота, народжуваність, смертність; б)вікова структура, біотичний потенціал; в)розподіл у просторі (дисперсія), крива зростання; г)усі відповіді правильні; д)усі відповіді неправильні.

3.Рельєф, клімат, грунт, повітря є факторами середовища:  а)антропогенними; б)біотичними; в)абіотичними.

4.Вказати групу організмів, яка займає певну частину території й складається з особин одного виду: а)багатоклітинні; б)популяція; в)клітини; одноклітинні.

5.Укажіть типи природоохоронних територій, які функціонують в Україні: а)лише заповідники; б)лише заказники; в)лише національні природні парки; г)заповідники, національні природні парки та заказники.

6.Навести ссавців – мешканців водойм.

II рівень

1.Фотоперіодизм – це реакція організмів на зміну: а)температури повітря; б)вологості повітря; в)тривалості дня; г)атмосферного тиску; д)кількістю кисню в повітрі.

2.Ознака, яка є спільною для природних і штучних угруповань: а)однаковий видовий склад рослин; б)однаковий видовий склад тварин; в)колообіг речовин; г)однакова стійкість до несприятливих факторів; д)близькі значення біологічної продуктивності.

3.Найбільша кількість ярусів рослин є в: а)ялиновому лісі; б)сосновому лісі; в)широколистому лісі; г)міському парку; д)польовій лісосмузі.

4.Екологічна сукупність водоростей, які плавають у товщі води, - це : а)бентос; б)перифітон; в)планктон; г)нектон.

5.Екологічна сукупність тварин, які активно плавають у товщі води, - це: а)бентос; б)планктон; в)нектон.

6.Яке твердження правильне: а)біосфера утворена тільки наземними екосистемами; б)літосфера повністю входить до складу біосфери; в)гідросфера повністю входить до складу біосфери; г)біосфера утворена атмосферою та гідросферою.

 

 

 

 

III  рівень

1.Укажіть правильну відповідність між організмами, позначеними у ланцюгу живлення цифрами, і трофічними рівнями, які вони займають: трава – заєць – вовк – гриби

                                                                                   1             2           3           4

а)1 – продуцент, 2 – консумент II порядку, 3 – редуцент , 4 – консумент I порядку

б)1 – редуцент , 2 – консумент I порядку, 3 – консумент II порядку,  4 –  продуцент

в) 1 – продуцент, 2 –  консумент I порядку,3 –  консумент II порядку, 4 –  редуцент

г)1 –  редуцент, 2 –  продуцент, 3 –  консумент I порядку, 4 –  консумент II порядку.

2.Укажіть характеристики агроценозу (3 правильні відповіді): а)розгалужені ланцюги живлення;  б)велике видове різноманіття;  в)високий вихід первинної продукції;  г)здатність до стійкого існування;  д)невелике видове різноманіття;  е)стійкість підтримується діяльністю людини.

3.Установіть відповідність між назвами і прикладами взаємозв’язків одноклітинних організмів з іншими організмами:

А    хижацтво                      1  сапротрофні бактерії оселяються на шкірі людини і не спричиняють  

                                                   захворювань,  якщо шкіра не пошкоджена

Б    мутуалізм                       

В    паразитизм                  2  бактерії туберкульозу, потрапляючи в організм людини, спричиняють  

                                                   захворювання   туберкульоз

                                               3  бульбочкові бактерії забезпечують рослини зручною для поглинання

                                                   формою азоту, яку рослини не можуть виробляти самостійно, а від рослин

                                                   отримують необхідні для  життєдіяльності органічні сполуки

                                               4  інфузорія – туфелька живиться прісноводними бактеріями

 

4.Установіть відповідність між організмами й основним способом живлення:

А    копрофаги                                                 1    білка 

Б    детритофаги                                             2    гриф

В    фітофаги                                                     3    дощовий черв’як

                                                                            4    жук-гнойовик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести з теми «Популяція. Екосистема. Біосфера»

В – I

I рівень

1.Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів: а)паразитизм; б)мутуалізм; в)коменсалізм; г)симбіоз.

2.Укажіть, чим визначаються межі певного біогеоценозу: а)   межами певного тваринного угруповання; б)межами певного рослинного угруповання; в) довільно; г)чітких меж не існує.

3.Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми видів отримують взаємну користь: а)паразитизм; б)коменсалізм; в)мутуалізм; г)конкуренція.

4.Зазначте, як називають просторове та трофічне положення популяції певного виду в біогеоценозі: а)місцеперебуванням; б)трофічним рівнем; в)симбіозом; г)екологічною нішею.

5.Зазначте, що таке ноосфера: а)розумова оболонка Землі; б)частина оболонок Землі, заселена живими істотами; в)новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини; г)сукупність усіх природоохоронних територій.

6.Навести приклади тварин – хижаків.

II рівень

1.Стан організму, за якого життєві процеси тимчасово припиняються або так уповільнюються, що зникають видимі ознаки життя, називають: а)анабіоз; б)діапауза; в)менопауза; г)усі відповіді правильні; д) усі відповіді неправильні.

2. Ознака, яка не є спільною для природних і штучних угруповань: а)колообіг речовин; б)різна кількість видів рослин; в)різна кількість видів тварин; г)неоднакова стійкість до факторів довкілля; д)однакова біологічна продуктивність.

3.Прикладом первинної сукцесії є: а)мохи – лишайники – трав’янисті рослини; б)лишайники – трав’янисті рослини –  мохи; в)лишайники – мохи – трав’янисті рослини;  г)трав’янисті рослини – мохи – лишайники.

4.Екологічна сукупність тварин, які пасивно плавають у товщі води, - це : а)бентос; б)планктон; в)нектон.

5.Для агроценозів порівняно з природними біогеоценозами характерна: а)висока стійкість; б)незначна видова різноманітність; в)висока розгалуженість трофічної сітки; г)значна видова різноманітність.

6.Біомаса, створена гетеротрофними організмами на одиниці площі за одиницю часу, називається: а)чисельність популяції; б)біорізноманіття; в)первинна продуктивність; в)вторинна продуктивність.

 

 

 

 

III  рівень

1.Укажіть послідовність змін біогеоценозу: а)озеро; б)ліс на торф’яному грунті; в)болото; г)озеро з підвищеним вмістом органічних речовин.

2.Які оболонки Землі можуть населяти живі організми (вкажіть 3 правильні відповіді): а)усю товщу літосфери;  б)лише нижні шари гідросфери;  в)усю товщу гідросфери;  г)лише верхні шари літосфери;  д)лише нижні шари атмосфери;  е)усі шари атмосфери.

 

3.Установіть екологічну категорію за типом живлення, до якої належать зазначені організми:

А    фототроф                     1   ведмідь бурий

Б     сапртроф                     2   евглена зелена

В     міксотроф                    3   сосна звичайна

                                               4   личинки мух

 

4.Установіть відповідність між організмами та трофічними групами:

А   мікроскопічні гриби                               1     продуценти

Б   орел                                                            2     консументи  I порядку

В   хом’як                                                         3     консументи  III порядку

                                                                           4     редуценти

 

docx
Додано
19 серпня 2019
Переглядів
5177
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку