14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Бух облік ЗАЛІК

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
30 запитань
Запитання 1

Який із нормативних документів визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку

варіанти відповідей

Положення (стандарти)

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Інструкції

Запитання 2

Які вимірники застосовуються у бухгалтерському обліку

варіанти відповідей

Натуральні грошові

Грошові

Трудові, натуральні, грошові

Запитання 3

Які вимірники відносяться до натуральних

варіанти відповідей

т, кг, години, м3

т, кг, м3,ц, шт

т, кг, дні, гривні

Запитання 4

При якому обліку використовували всі три види вимірників

варіанти відповідей

Фінансовий, управлінський, податковий

Управлінський


Податковий

Запитання 5

Дані якого обліку є підставою для складання фінансової звітності

варіанти відповідей

Управлінський

Податковий

Фінансовий

Запитання 6

Який облік є обов'язковим для підприємств

варіанти відповідей

Бухгалтерський

Бухгалтерський, управлінський, податковий

Бухгалтерський, податковий

Запитання 7

Хто несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку

варіанти відповідей

Власник (уповноважений орган)

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер і власник

Запитання 8

Що вивчає предмет бухгалтерського обліку

варіанти відповідей

Використання активів підприємства

Стан активів та зобов'язань

Процеси господарства

Запитання 9

Які із засобів відносять до необоротних активів

варіанти відповідей

Телятник, трактори, паливо

Споруди, багаторічні насадження, вантажні автомобілі

Робочі тварини, корми, сільськогосподарські тварини

Запитання 10

Які із названих засобів відносять до активів виробництва

варіанти відповідей

Споруди, каса, корови, дитячий садок

Телятник, молодняк тварин, корми

Корми, їдальня, друкарська машина

Запитання 11

Що є підставою для складання первинних документів

варіанти відповідей

Заповнені облікові регістри

Процес ведення господарської операції і її затвердження, здійснена господарська операція

Наказ, розпорядження чи дозвіл адміністрації (власника)

Запитання 12

Які з документів відносять до разових

варіанти відповідей

Касові

Платіжна відомість, лімітнозабірна карта

Виписка банку, розрахунковоплатіжна відомість, журнал обліку виданих довіреностей

Запитання 13

Хто є автором книги "Трактат про рахунки і записи"

варіанти відповідей

Жак Лорен

Петро І

Лука Пачолі

Запитання 14

Які із документів є розрахунковими

варіанти відповідей

Рахунки-фактури

Касові ордери

Платіжні доручення

Запитання 15

Із за яких умов сума балансу зменшиться

варіанти відповідей

Списані матеріали на виробництво

З розрахункового рахунку погашена заборгованість постачальникам

Оприбутковані матеріали від постачальників

Запитання 16

Під впливом яких операцій підсумок балансу не зміниться

варіанти відповідей

Придбання засобів зі сторони

Вибуття засобів із господарства

Списання засобів на виробництво

Запитання 17

Які з господарських операцій відносять до І типу балансових змін

варіанти відповідей

Одержано в касу з поточного рахунку в банку - 5000 гривень

Надійшли матеріали від постачальників

Нараховані відпускні робітникам

Запитання 18

Які з наведених операцій відносять до ІІІ типу балансових змін

варіанти відповідей

Нараховані відпускні робітникам виробництва

Оприбуткований приплід молодняка тварин

Списано насіння на посів

Запитання 19

Який із видів балансу складається в разі ліквідації підприємства

варіанти відповідей

Зведений

Ліквідаційний

Консолідований

Запитання 20

Хто має право підпису балансу

варіанти відповідей

Керівник

Головний бухгалтер

Керівник і головний бухгалтер

Запитання 21

Що являється підставою для складання балансу

варіанти відповідей

Первинні документи

Зведені документи

Бухгалтерські рахунки

Запитання 22

Які з наведених операцій відносять до І типу балансових змін

варіанти відповідей

Списано на корм робочій худобі овес

Оприбутковані корми куплені від комбікормового заводу

Оприбутковані кошти в касу за рахунок короткострокових позик

Запитання 23

Які із статей балансу відносять до третього розділу Активу балансу

варіанти відповідей

Відстрочені податкові активи, векселі одержані

Поточні фінансові інвестиції, грошові кошти, векселі одержані

Витрати майбутніх періодів

Запитання 24

Яке призначення мають рахунки бухгалтерського обліку

варіанти відповідей

Для відображення активів

Для відображення власного капіталу та зобов'язань

Для відображення наявності і руху доходів, витрат, активів, зобов'язань та власного капіталу

Запитання 25

Які ознаки мають активні рахунки

варіанти відповідей

Сальдо може бути лише по кредиту

Сальдо буде дебетове або дорівнює 0

Сальдо може бути і по дебету і по кредиту

Запитання 26

Які ознаки мають пасивні рахунки

варіанти відповідей

Сальдо може бути лише кредитове або дорівнює 0

Сальдо може бути дебетове

Сальдо може бути і по дебету і по кредиту

Запитання 27

Які ознаки мають позабалансові рахунки

варіанти відповідей

Мають розвернуте сальдо

Не використовується метод подвійного запису

Мають сальдо лише дебетове

Запитання 28

Який бухгалтерський запис складається по господарській операції: "Надійшли записи від постачальників"

варіанти відповідей

Дт "запаси" Кт "виробництво"

Дт "запаси" Кт "розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Дт "малоцінні та швидкозношувальні предмети" Кт "розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Запитання 29

Яка бухгалтерська проводка складається по господарській операції: "Видані кошти з каси підзвітній особі"

варіанти відповідей

Дт "виробництво" Кт "каса"

Дт "розрахунки з різними дебіторами" Кт "каса"

Дт "інші витрати операційної діяльності" Кт "каса"

Запитання 30

Яка господарська операція відображується такою проводкою Дт 79 Кт 44

варіанти відповідей

Визначений прибуток від реалізації товарів

Визначений збиток від реалізації продукції, робіт та послуг

Списана в реалізацію готова продукція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест