14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Атестація № 2

Додано: 11 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Вкажіть номер рахунку, на якому ведеться синтетичний облік касових операцій

варіанти відповідей

30

31

33

Запитання 2

Готівку в касу приймають за

варіанти відповідей

видатковим касовим ордером

прибутковим касовим ордером

чеком

Запитання 3

Розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача, – це

варіанти відповідей

Розрахунковий чек

Акредитив

Платіжне доручення 

Платіжна вимога-доручення

Запитання 4

Яку кореспонденцію рахунків складають на господарську операцію: здійснено передоплату постачальникам в рахунок майбутньої поставки товарів?

варіанти відповідей

Дт 371 Кт 31 

Дт 31   Кт 371 

Дт 63   Кт 31 

Дт 31   Кт 63 

Запитання 5

В якій із форм фінансової звітності відображається дебіторська заборгованість покупців за реалізовані ним товари (роботи, послуги)?

варіанти відповідей

У балансі

У звіті про фінансові результати

У звіті про власний капітал

Запитання 6

Працівнику видано позику терміном на два роки. Заборгованість працівника для підприємства вважатиметься

варіанти відповідей

поточною дебіторською заборгованістю

сумнівною дебіторською заборгованістю

довгостроковою дебіторською заборгованістю

Запитання 7

Згідно з П(с)БО 9 запаси при вибутті можуть оцінюватися

варіанти відповідей

за середньозваженою собівартістю

за цінами продажу, нормативними цінами, середньозваженій собівартості, за методом ФІФО та за методом ідентифікованої собівартості

за цінами продажу

тільки за методами ФІФО, ЛІФО

Запитання 8

Оприбуткування запасних частин, що надійшли від постачальників відображається такою кореспонденцію рахунків

варіанти відповідей

Д-т 631 К-т 207

Д-т 207 К-т 631

Д-т 207 К-т 361

Запитання 9

При видачі палива в ковальський цех на технологічні потреби роблять запис

варіанти відповідей

Д-т 23 К-т 201

Д-т 91 К-т 201

Д-т 949 К-т 203

Д-т 23 К-т 203

Запитання 10

Не є інвестиційною діяльністю

варіанти відповідей

купівля акцій інших підприємств для наступного продажу

купівля облігацій інших підприємств чи держави

списання необоротних матеріальних активів

купівля матеріальних запасів

Запитання 11

Основні засоби на яких виготовляється продукція, а також верстати, включаються в валові витрати

варіанти відповідей

по оприбуткуванню

по оплаті

через амортизаційні нарахування

по введенню в експлуатацію

Запитання 12

Виробничі основні засоби 2-ї групи, що перебували в експлуатації, при їх реалізації оподатковуються податком на прибуток

варіанти відповідей

за їх первісною вартістю

за залишковою вартістю

в частині перевищення виручки над балансовою вартістю реалізованого об’єкта основних фондів

в частині, що перевищує вартість групи

Запитання 13

Предмети вартістю до 1000 гри та строком експлуатації понад рік у податкових розрахунках враховуються

варіанти відповідей

як основні засоби

як малоцінні необоротні матеріальні активи

як елемент запасів

на рахунках основних засобів або необоротних матеріальних активів, залежно від межі вартості для основних засобів, що визначена підприємством

Запитання 14

Згідно з П(с)БО основні засоби та інші необоротні матеріальні активи в обліку і звітності мають оцінюватись за вартістю

варіанти відповідей

первісною і залишковою

залишковою і відновлювальною

за справедливою

первісною і балансовою залишковою з урахуванням витрат на оновлення і покращення основних засобів 

Запитання 15

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи враховуються на рахунках

варіанти відповідей

10, 11, 13

10, 11, 12

10, 11, 12, 13

10, 11

Запитання 16

Квартири, придбані підприємствами, відображаються на рахунку

варіанти відповідей

10

11

39

15

Запитання 17

Бібліотечні фонди, експонати музеїв, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси та інвентарна тара до основних засобів

варіанти відповідей

не відносяться

відносяться

відносяться тільки природні ресурси та інвентарна тара

відносяться тільки бібліотечні фонди і експонати музеїв

Запитання 18

Під справедливою вартістю основних засобів розуміють

варіанти відповідей

залишкову вартість

відновлювальну вартість

ринкову вартість

балансову залишкову з урахуванням витрат на оновлення основних засобів

Запитання 19

Зарахування необоротних активів на баланс підприємства оформляється

варіанти відповідей

актом прийому-передачі

накладною

рахунком-фактурою

іншим документом

Запитання 20

Які з наведених необоротних активів відносяться до виробничих основних засобів?

варіанти відповідей

“ноу-хау”, товарні знаки

основні засоби будинку відпочинку підприємства

комп'ютери учбового закладу, спортивні споруди

будівлі, споруди, робочі машини, транспортні засоби

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест