Контрольна робота №3

14 запитань
Запитання 1

Cкільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?

варіанти відповідей

безліч

 жодної

одна

відповідь залежить від розміщення точки

Запитання 2

Дан куб. Знайти кут між площинами АВС і АВС1

варіанти відповідей

900

450

600

300

Запитання 3

Двогранний кут дорівнює 30°. На одній з його граней на відстані 10 см від ребра двогранного кута позначено точку. Знайдіть відстань від цієї точки до іншої грані двогранного кута.

варіанти відповідей

5 см

10см

20см

7см

15 см

Запитання 4

Рівнобедрені трикутники АВС і DВС мають спільну сторону ВС. Назвати лінійний кут двогранного кута з ребром ВС.

варіанти відповідей

АВD

АМD

АDМ

АСD

Запитання 5

Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1 D1. Серед наведених нижче прямих укажіть пряму, яка перпендикулярна прямій ВВ1

варіанти відповідей

ВС1

В1С

ВС

АА1

Запитання 6

Дано куб АВСDА1В1С1D1. Серед наведених нижче площин укажіть площину, яка перпендикулярна до прямої АD

варіанти відповідей

А1В1С1

В1ВD

АВС

С1СD

Запитання 7

Скільки площин, перпендикулярних до даної прямої, можна провести через точку, яка лежить на даній прямій?

варіанти відповідей

Жодної

Безліч

Одну

Дві

Три

Запитання 8

З точки А до площини α проведено похилу АВ і перпендикуляр АО. Знайти ОВ, якщо АВ=5 см, АО=4 см

варіанти відповідей

1 см

9 см

3 см

Інша відповідь

Запитання 9

З точки А до площини проведено дві похилі АВ і АС і перпендикуляр АО. Відомо, що АВ > АС. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

АВ < АО

СО > ОВ

АС < АО

СО < ОВ

Запитання 10

Два рівносторонні трикутники мають спільну сторону, довжина якої 10 см. Площини цих трикутників взаємно перпендикулярні. Знайти відстань між вершинами цих трикутників.

варіанти відповідей

5 см

10 см

5√6 см

6√5 см

6√3 см

Запитання 11

Відрізок МВ – перпендикуляр до площини квадрата ABCD. Укажіть, користуючись рисунком, прямий кут.

варіанти відповідей

∠ MAB

∠ MAD

∠ MDA


∠ MDC.

Запитання 12

Через точку А рівностороннього трикутника АВС проведено пряму АD, яка перпендикулярна до площини трикутника. Точка М середина сторони ВС. Знайдіть відстань від точки D до прямої ВС, якщо АD = 5 см, АВ = 8 см.

варіанти відповідей

√48

 √61

 √73

√55

8

Запитання 13

З точки А до площини β проведено перпендикуляр АВ і похилу АС. Знайти:

1.  проекцію похилої, якщо АВ =8см,  ∠ВАС = 60⁰;

2.  перпендикуляр АВ, якщо похила АС = 4см, ∠АСВ = 45⁰;

3. похилу АС, якщо АВ = 9см, ∠ВАС = 30⁰.

варіанти відповідей

2√2

6√3

9

2√5

8√3

8

Запитання 14

При ортогональній проєкції куба на площину можна одержативаріанти відповідей

шестикутник

прямокутник

п′ятикутник

точку

квадрат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест