Координати та вектори у просторі.

Додано: 28 квітня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 248 разів
18 запитань
Запитання 1

Як називають третю координату точки у декартовій системі координат?

варіанти відповідей

ординатою

аплікатою

абсцисою

Початком координат

Запитання 2

Якщо серединою відрізка з кінцями в точках А(x;y;z) і B(-x; -y; -z) є початок координат, тобто точка О(0;0;0), то точки А і В...

варіанти відповідей

...збігаються

...є симетричними відносно площини ху

...є симетричними відносно початку координат

...є співнапрямленими

Запитання 3

Два ненульових вектори називають колінеарними, якщо вони...

варіанти відповідей

...лежать на одній прямій

...лежать на перпендикулярних прямих

...лежать на одній прямій або на паралельних прямих

...лежать на паралельних прямих

Запитання 4

Два ненульових вектори називають рівними, якщо

варіанти відповідей

їхні модулі рівні

вони протилежнонапрямлені

вони співнапрямлені

вони лежать на одній прямій

Запитання 5

Якими правилами можна скористатися для знаходження суми векторів?

варіанти відповідей

правилом паралелограма

Правилом трапеції

Правилом трикутника

Правилом квадрата

Запитання 6

Скалярний добуток двох ненульових верторів дорівнює нулю тоді й тільки тоді, коли...

варіанти відповідей

Ці вектори колінеарні

Ці вектори рівні

Ці вектори перпендикулярні

Ці вектори паралельні

Запитання 7

Яка з даних точок належить площині xy?

варіанти відповідей

(0;-5;20)

(5;-6;9)

(3;-7;0)

(-25;0;1)

Запитання 8

Знайдіть відстань від точки Т(-4;12;-1) до площини ХОУ

варіанти відповідей

4

1

12

2

Запитання 9

При яких значеннях n вектори a̅(-1;n+4;-8) та b̅(2;12;16) будуть колінеарними?

варіанти відповідей

2

8

11

-10

Запитання 10

Точка А - середина відрізка CD. Знайдіть координати точки D, якщо C(-2; 1; 4), A(2; -1; 3)

варіанти відповідей

D(6;-3;2)

D(6;3;2)

D(-2;-3;5)

D(-2;0;-2)

Запитання 11

Знайдіть довжину відрізка з кінцями в точках С(-2;4;1) і D(1;2;-5)

варіанти відповідей

7

8

9

6

5

Запитання 12

При якому значенні n вектори ̅a(6;2n-1;4) і ̅b(6;9-3n;4) будуть рівними?

варіанти відповідей

-2;

-8;

2;

8;

Запитання 13

Знайдіть серед запропонованих координат координати вектора колінеарного даному ̅ а(6;-27;21)

варіанти відповідей

(18;-9;7)

(12;54;42)

(-2;-9;7) 

(-2;9;-7)

Запитання 14

Знайдіть координати вектора ̅АВ, якщо А(2;3;1) і В(1;0;2)

варіанти відповідей

(3;3;3)

(1;3;-1)

(-1;-3;1)

(-3;-3;-3)

Запитання 15

Знайдіть модуль вектора a̅(4;-4;-2)

варіанти відповідей

6

-6

10

2

Запитання 16

Дано вектори а(4; -2; р) і с(5; р; -3). При якому значенні р виконується рівність а⋅с=5

варіанти відповідей

3

-3

-2

4

Запитання 17

При яких значеннях n вектори a̅(-1;n+4;-8) та b̅(2;2;3) будуть перпендикулярними?

варіанти відповідей

9

8

11

-10

Запитання 18

Знайти а̅ ⋅ b̅ , якщо Іа̅І = 8, Іb̅І = 2, α = 135⁰ , α - кут між векторами а̅ і b̅

варіанти відповідей

8√2

 2√2

 - 8√2

 - 2√2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест