10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Підприємство в сучасній системі господарювання

Додано: 10 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 45 разів
25 запитань
Запитання 1

Яке із зазначених означень найповніше характеризує підприємство?


варіанти відповідей

Організація, яка надає послуги й отримує прибуток

Самостійний суб’єкт господарювання, створений для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення різних видів господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

Добровільне об’єднання учасників загального бізнесу на договірних підставах із метою одержання прибутку.

Самостійна організація, яка виконує певну діяльність.

Запитання 2

Як називають основну мету підприємства?


варіанти відповідей

Місією підприємства.

Стратегією підприємства.

Цільовою програмою.

Тактичним завданням.

Запитання 3

У чому полягає основна місія підприємства?


варіанти відповідей

Підвищення іміджу підприємства на ринку.

Задоволення потреб інвесторів.

Задоволення потреб ринку й одержання на цій основі прибутку.

Підвищення якості продукції пдприємства.

Запитання 4

З якого моменту підприємство набуває прав юридичної особи?


варіанти відповідей

Державної реєстрації.

Виготовлення печатки.

Відкриття поточного рахунку.

Укладання колективного договору.

Запитання 5

На підставі яких документів функціонує підприємство?


варіанти відповідей

Господарського кодексу України.

Податкового кодексу України.

Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Усі відповіді правильні.

Запитання 6

Яке з тверджень розкриває зміст поняття «статут

підприємства»?


варіанти відповідей

Це угода між трудовим колективом і адміністрацією, якою регулюють виробничі, трудові й економічні відносин

трудового колективу з адміністрацією.

Це закон, що визначає механізм здійснення підприємницької діяльності, підтримання на належному рівні умов праці та життя трудового колективу.

Це повне зібрання правил, що регулює діяльність підприємства та взаємо-відносини з іншими господарюючими

суб’єктами.

Правильної відповіді немає.

Запитання 7

Як підприємства поділяють за ознакою форми

власності майна?


варіанти відповідей

На спільні та одноосібні.

На державні та приватні.

На колективні та орендні.

На приватні, колективні, державні та комунальні.

Запитання 8

Як підприємства поділяють за ознакою правового

статусу й форми господарювання?


варіанти відповідей

На спільні та одноосібні.

На комерційні та некомерційні.

На приватні, колективні, державні та комунальні

На одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства.

Запитання 9

Який із критеріїв покладено в класифікаційну основу

поділу підприємств за розмірами?

.

варіанти відповідей

Рівень рентабельності та оборотності капіталу.

Розмір статутного фонду

Тип виробництва.

Кількість працівників.

Запитання 10

Як підприємства поділяють за ознакою мети й характеру діяльності?


варіанти відповідей

На філіали та представництва.

На приватні та колективні.

На торговельні та виробничі

На комерційні та некомерційні

Запитання 11

Фактори мікросередовища впливають на діяльність підприємства ... .

.

варіанти відповідей

опосередковано;

прямо;

взагалі не впливають.

Правильної відповіді немає.

Запитання 12

Фактори макросередовища впливають на діяльність підприємства ... .

.

варіанти відповідей

опосередковано;

прямо;

взагалі не впливають.

Правильної відповіді немає

Запитання 13

Назвіть фактори, що впливають на господарську

діяльність підприємства ззовні й не контролюються під-

приємством.


варіанти відповідей

Внутрішнє середовище підприємства

Конкурентне середовище підприємств

Зовнішнє середовище підприємства

Ринкове середовище

Запитання 14

Який документ регулює діяльність підприємства

та його взаємовідносини з іншими суб’єктами господарю-

вання?

1. Договір постачання.

2. Статут.

3. Контракт.

4. Бізнес-план.

варіанти відповідей

Договір постачання.

Статут.

Контракт.

Бізнес-план.

Запитання 15

Пряме державне регулювання діяльності під-

приємств передбачає ... .

.

варіанти відповідей

державну реєстрацію створення підприємств;

дотримання трудового та соціального законодавства

дотримання єдиного порядку ведення бухгалтерського

обліку і звітності.

Усі відповіді правильні.

Запитання 16

Вузькоспеціалізовані підприємства ... .


варіанти відповідей

виготовляють обмежений асортимент продукції масового чи багатосерійного виробництва (виробництво чавуну, ста-

лі, прокату, зерна, м’яса тощо);

випускають продукцію різноманітного асортименту й різного призначення;

один вид сировини або готової продукції перетворюють паралельно або послідовно в інший вид, потім у третій

тощо;

4) складаються з більш дрібних, спеціалізованих підприємств.

Запитання 17

Багатопрофільні підприємства ... .


варіанти відповідей

виготовляють обмежений асортимент продукції масового чи багатосерійного виробництва (виробництво чавуну,

сталі, прокату, зерна, м’яса тощо);

випускають продукцію різноманітного асортименту й різного призначення. У промисловості вони можуть одночасно

спеціалізуватися на виготовленні морських суден, автомобілів,

комп’ютерів, перевезенні вантажів тощо

один вид сировини або готової продукції перетворюють паралельно або послідовно в інший вид, потім у третій

тощо;

складаються з більш дрібних, спеціалізованих підприємств.

Запитання 18

Комбіновані підприємства ... .


варіанти відповідей

виготовляють обмежений асортимент продукції масового чи багатосерійного виробництва (виробництво чавуну,

сталі, прокату, зерна, м’яса тощо);

випускають продукцію різноманітного асортименту й різного призначення. У промисловості вони можуть одночасно

спеціалізуватися на виготовленні морських суден, автомобілів,

комп’ютерів, перевезенні вантажів тощо;

один вид сировини або готової продукції перетворюють паралельно або послідовно в інший вид, потім у третій

тощо;

складаються з більш дрібних, спеціалізованих підприємств.

Запитання 19

Економіка підприємства – це ... .


варіанти відповідей

наука про ефективність виробництва, шляхи й методи досягнення підприємством найкращих результатів при най-

менших затратах

розрахунки планових показників прибутку;

мистецтво управляти людьми

система дослідження зовнішнього середовища підприємства.

Запитання 20

Предметом вивчення економіки підприємства є ... .


варіанти відповідей

формування обсягів виробництва окремих товарів, цін на них, вплив податків на рівень заощаджень населення на основі дії об’єктивних економічних законів;

методи і способи раціонального поєднання та ефективного використання всіх елементів виробничого процесу

на рівні підприємства;

формування сукупного попиту й пропозиції, національного доходу і валового національного продукту;

кількісна сторона масових економічних процесів і явищ.

Запитання 21

Виробнича структура підприємства – це ... .


варіанти відповідей

склад, кількісне співвідношення та розміри внутрішніх підрозділів, форми їх побудови;

виготовлення обмеженого асортименту продукції масового виробництва;

виготовлення широкого асортименту продукції багатосерійного виробництва;

сукупність робочих місць, на яких виконують технологічно однорідні роботи або виготовляють однорідну

продукцію.

Запитання 22

Виробнича структура характеризує ... .


варіанти відповідей

частину виробничої площі, оснащеної необхідним устаткуванням та інструментом;

заклади соціально-культурного вризначення;

частку окремих підрозділів у загальній кількості працівників підприємства, у сукупному випуску продукції, вартості

основних фондів тощо;

частку робочих місць до загальної кількості працівників підприємства.

Запитання 23

Робоче місце – це ... .


варіанти відповідей

формування обсягів виробництва окремих товарів на певній території підприємства;

частина площі, яка зайнята підрозділами апарату управління;

частина виробничої площі, оснащеної необхідним устаткуванням та інструментом, на якій виконують певні операції по виготовленню продукції;

частина виробничої площі, на якій виконують техно-

логічно

Запитання 24

Виробнича дільниця є ... .


варіанти відповідей

частиною площі, яка зайнята підрозділами апарату управління;

частиною виробничої площі, оснащеної необхідним устаткуванням та інструментом, на якій виконують певні операції по виготовленню продукції;

частиною виробничої площі, на якій виконують технологічно однорідні роботи або виготовляють однорідну

продукцію;

сукупністю робочих місць, на яких виконують технологічно однорідні роботи або виготовляють однорідну про-

дукцію.

Запитання 25

На виробничу структуру підприємства впливають

такі чинники:


варіанти відповідей

масштаб виробництва, складність конструкції виробів;

характер технологічного процесу, рівень спеціалізації та кооперування;

ступінь охоплення життєвого циклу виробів.

Усі відповіді правильні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест