Податкова система ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Додано: 19 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
10 запитань
Запитання 1

Які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних?


варіанти відповідей

Податок на прибуток підприємств

Податок на майно

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Туристичний збір

Запитання 2

Як визначається сума податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до Державного бюджету України?


варіанти відповідей

Як загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану вартість у звітному періоді

Як різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду

Як добуток вартості реалізованого товару, виробленого на митній території України, на ставку податку

Як добуток прибутку на ставку податку 

Запитання 3

З метою визначення податку на прибуток не підлягають амортизації:

варіанти відповідей

витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт невиробничих основних засобів

Витрати на придбання виробничих основних засобів

Витрати на ремонт, модернізацію та інше поліпшення виробничих основних засобів

витрати на придбання вантажних автомобілів з метою використання у виробництві

Запитання 4

Базовий податковий період – це:


варіанти відповідей

Період, за який платник сплачує гроші до бюджету

Момент подання податкової декларації

Період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації та сплачувати до бюджету суми податків та зборів

Період подання звітів та розрахунків

Запитання 5

Платники податку на прибуток з-поміж резидентів:

варіанти відповідей

Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами

Сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогоспо­дарського виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%

Фізичні особи-резиденти, що здійснюють діяльність та отримують доходи на території України

Фізичні особи-нерезиденти

Запитання 6

Як визначається прибуток, як об’єкт оподаткування  податком на прибуток:


варіанти відповідей

Шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ

Різниця між доходами та витратами підприємства

Різниця між виручкою від реалізації продукції та собівартістю реалізації

Різниця між ціною продажу та ціною придбання


Запитання 7

Який метод нарахування амортизації не використовують під час визначення податку на прибуток підприємств?


варіанти відповідей

Прямолінійний

Кумулятивний

Виробничий

Метод зменшення залишкової вартості

Запитання 8

Базовий податковий період з податку на прибуток підприємств:

варіанти відповідей

Календарний рік

Календарний місяць

Календарний квартал

Календарний тиждень

Запитання 9

За звітний період витрати, пов’язані з оплатою отриманих послуг виробничого характеру, становили 60000 грн. (з ПДВ), реалізовано виробленої продукції — 196000 грн. (з ПДВ), сума коштів, перерахованих до благодійного фонду — 4000 грн., витрати на розповсюдження подарунків з метою реклами — 3000 грн., витрати на оплату праці — 45 000 грн., витрати на придбання основних виробничих фондів — 50 000 грн. (з ПДВ).

Визначити суму податку на прибуток.

варіанти відповідей

3540

3024

4199,94

2364

Запитання 10

Протягом звітного періоду були проведені такі

господарські операції: відвантажена споживачам готова продукція на суму

480 тис. грн. (крім того ПДВ); отримана від постачальника  сировина на суму 230 тис. грн. (крім того ПДВ); перерахована постачальнику попередня оплата на суму 50 тис. грн. (без ПДВ) за надані комунальні послуги. Сума амортизаційних відрахувань за звітний період – 55 тис. грн.

Визначити суму податку на прибуток.

 

варіанти відповідей

26100

26667

4800,06

17100

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест