Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - в першій половині ХІХ ст.

16 запитань
Запитання 1

Українці, які мешкали на західноукраїнських землях називали себе:

варіанти відповідей

українцями

рутенами

русинами

росіянами

Запитання 2

Приблизно 15% західноукраїнських земель входили до складу імперії Габсбургів. Які саме землі?

варіанти відповідей

Закарпаття іСхідна Галичина

Східна Галичина і Північна Буковина

Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття

Північна Буковина і Закарпаття

Запитання 3

Розвиток господарства на західноукраїнських землях відбувався:

варіанти відповідей

швидкими темпами

повільно

господарство було в занедбаному стані

Запитання 4

Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях почалось за підтримки представників:

варіанти відповідей

інтелігенції

духовенства

українських шляхтичів

Запитання 5

Хто входив до культурно-просвітницького об'єднання "Руської трійці"?

варіанти відповідей

Бачинський, Базилович, Левицький

Шашкевич, Вагилевич, Головацький

Яхимович, Духнович, Добрянський

Запитання 6

У гірських районах західноукраїнських земель спалахував рух опришків. на якій із частин цей рух набув особливого розмаху?

варіанти відповідей

Східна Галичина

Північна Буковина

Закарпаття

Запитання 7

Оберіть для чого використовували оброблювані землі у Закарпатті?

(3 відповіді)

варіанти відповідей

Промислове виноградство

Вугільна промисловість

Садівнитство

Землеробство

Запитання 8

Найбільшими містами Галичини були?

варіанти відповідей

 Київ

 Тернопіль

Львів

Харків

Запитання 9

Представниками "будителів" були?

варіанти відповідей

 М. Левицький

  І. Лучкай

  Й. Левицький

 О. Духнович

Запитання 10

Українські території, які в 19 ст. входили до Австрійської імперії:


варіанти відповідей

Закарпаття,Волинь,Буковина

Галичина, Буковина,Закарпаття

Галичина, Волинь,Закарпаття

Буковина, Галичина, Волинь

Запитання 11

Втрата певним народом рис власної національної ідентичності це-


варіанти відповідей

русифікація

денаціоналізація

румунізація

мадяризація

Запитання 12

 Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії? (3 варіанти)

варіанти відповідей

вороже ставлення імперської влади до греко-католицької церкви;

домінування німців і поляків в органах влади;

зміцнення статусу й авторитету греко-католицької церкви;

масова трудова еміграція українців до Америки;

перебування українського селянства і міщан у кріпосній залежності;

привілейоване становище українців у містах

посилення впливу німецької мови та культури;

Запитання 13

До якої конфесії належала більшість українців Галичини?

варіанти відповідей

греко-католики;

протестанти;

римо-католики

православні

Запитання 14

Де був надрукований альманах «Русалка Дністровая»?

варіанти відповідей

у Відні;

у Буді (Будапешті);

у Львові;

у Празі.

Запитання 15

Яка суспільна верства на початку XIX ст. відігравала провідну роль у поширенні української національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?


варіанти відповідей

дрібні підприємці.

заможні селяни;

Інтелігенція;

греко-католицькі священики;

Запитання 16

Виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих.

Укажіть характерні риси розвитку господарства західно-українських земель на початку XIX ст. варіанти відповідей

 визначальна роль сільського господарства в економіці 

подолання проблеми малоземелля та безземелля селянства 

формування західноукраїнських міст як центрів фабричної промисловості 

розквіт традиційних галузей місцевої промисловості — шкіряної, соляної, текстильної, лісової, тютюнової, залізоробної 

панування кріпосницької системи 

перетворення краю на сировинний придаток німецьких та чеських провінцій імперії 

початок промислового перевороту 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест