15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Тестові завдання з навчальної дисципліни « Економіка підприємств різних типів»

Про матеріал

Тестові завдання

з навчальної дисципліни « Економіка підприємств різних типів»

зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

та кваліфікацією 3570 «Технік-технологз технології харчування»

для вихідного контролю

Перегляд файлу

 Тестові завдання

з навчальної дисципліни « Економіка підприємств різних типів»

зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

та кваліфікацією 3570 «Технік-технолог з технології харчування»

для вихідного контролю

1. Як називаються цехи, які виготовляють продукцію, що призначена для реалізації на сторону, тобто продукцію, що призначає профіль та спеціалізацію підприємства?

а) основні;

б) допоміжні;

в) обслуговуючі;

г) побічні.

 

2.. Яка структура застосовується на невеликих підприємствах з відносно простими виробничими процесами?

а) цехова;

б) безцехова;

в) корпусна;

г) комбінатська.

 

3.. Яку структуру утворює сукупність всіх виробничих, невиробничих та управлінських підрозділів підприємства?

а) виробничу;

б) загальну;

в) оптимальну;

г) організаційну.

 

4. Які прийоми і способи управління мають в своїй основі використання економічних законів, економічних інтересів і показників?

а) економічні;

б) адміністративно-правові;

в) соціальні;

г) психологічні.

 

5. Які методи управління передбачають юридичний вплив на відносини людей в процесі виробництва, поскільки ці відносини регулюються певними правовими нормами: законодавчими актами; положеннями; інструкціями; наказами і розпорядженнями?

а) економічні;

б) адміністративно-правові;

в) соціальні;

г) психологічні.

 

6. При якому типу структури управління кожний виробничий підрозділ отримує розпорядження одночасно від декількох керівників функціональних підрозділів підприємства?

а) лінійної;

б) функціональної;

в) штабної;

г) матричної.

 

7. Сукупність підприємств, установ з одним органом управління, це:

а) господарська галузь;

б) чиста галузь;

в) комплаксна галузь;

г) змішана галузь.

 

8. Який метод не використовується в управлінні?

а) економічний;

б) соціально-психологічний;

в) розпорядницький;

г) квазиметричний.

 

9. Що є головною метою діяльності підприємства?

а) максимальне задоволення потреб працівників підприємства

б) одержання максимального прибутку в довгостроковій перспективі

в) повне і своєчасне задоволення потреб споживача

г) упровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництві

 

10.  Що таке виробнича система?

а) визначена сукупність елементів, що утворює єдине ціле

б) система, що включає працівників, знаряддя і предмети праці, і інші елементи, необхідні для функціонування системи в процесі якого створюються  продукція чи  послуги

в) сукупність фінансових, матеріальних і технічних ресурсів

г) основна первинна господарська одиниця в економічній системі, що виготовляє і реалізує вироби і послуги

 

11. Що собою представляє виробнича структура підприємства?

а) сукупність виробничих ланок, організацій по керуванню підприємством і обслуговуванню працівників

б) графічне зображення розташування виробничих підрозділів і комунікацій на території підприємства

в) склад виробничих підрозділів підприємства, їхній взаємозв'язок, порядок і форми кооперування, співвідношення по чисельності зайнятих працівників, вартості устаткування, займаній площі і територіальному розміщенню

г) правильна відповідь відсутня

 

12. Комплекс виробничих підрозділів, організацій по керуванню підприємством і обслуговуванню робітників, їхня кількість, величина, взаємозв'язки і співвідношення між ними за розміром зайнятих площ, чисельності працівників і пропускної здатності являють собою:

а) виробничу структуру підприємства

б) генеральний план підприємства

в) загальну структуру підприємства

г)виробничий процес

 

13. Як називається виробничо й адміністративно відособлений підрозділ підприємства, що виконує визначений комплекс робіт відповідно до внутрівиробничої спеціалізації?

а) виробнича ділянка

б)основний цех 

в) цех

г) допоміжний цех

 

14. Що є первинною ланкою в організації виробничого процесу?

а) виробнича ділянка

б) цех основного виробництва

в) технологічна лінія

г) робоче місце

 

15. Функція підприємства – це:

а) його обов”язок

б) його відповідальність

в) його повноваження

г)потрібні усі

 

16. Термін управління означає:

а) послідовність дій менеджера

б) усвідомлену, цілеспрямовану діяльність людини, за допомогою якої він упорядковує і підкоряє елементи зовнішнього середовища суспільства, живої і неживої природи, техніку

в) систему наукових знань, що складають теоретичну базу практики керування

г) використання об'єктивних законів економічного розвитку

 

17.  Обмін інформацією між структурними підрозділами організації – це комунікації:

а) по висхідній

б) по спадній

в) по горизонталі

г) неформальні

 

18. Ціль керування – це:

а) кінцевий пункт усього процесу керування

б) конкретний, кінцевий чи стан бажаний результат об'єкта керування

в) оптимізація діяльності об'єкта керування по досягненню місії організації

г) те ж, що стратегія керування

 

19. Предметом праці у керуванні діяльності є:

а) інформація

б) бухучет

в) засобу оргтехніки

г) засобу зв'язку

 

20. До якої сукупності належать працівники зайняті у невиробничий сфері підприємства?

а) промислово-виробничий персонал;

б) непромисловий персонал;

в) кадри підприємства;

г) робоча сила.

 

21. Які працівники виконують функції обслуговування основного виробництва структурного підрозділу?

а) основні робітники;

б) допоміжні робітники;

в) службовці;

г) спеціалісти.

 

22. До якої сукупності відносяться працівники, що здійснюють підготовку і оформлення документації, господарське обслуговування, облік і контроль?

а) основні робітники;

б) допоміжні робітники;

в) службовці;

г) спеціалісти.

 

23. Що характеризує вид трудової діяльності?

а) кваліфікація;

б) спеціальність;

в) професія;

г) посада.

 

24. Що виділяється в межах певної професії і характеризує відносно вузький вид робіт?

а) кваліфікація;

б) спеціальність;

в) професія;

г) посада.

 

25. Що характеризує якість, складність праці і є сукупністю спеціальних знань і навичків, які визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності?

а) кваліфікація;

б) спеціальність;

в) професія;

г) посада.

 

26. Права на використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права – це:

а) нематеріальні активи;

б) нематеріальні ресурси;

в) основні фонди;

г) оборотні фонди.

 

27. Амортизація основних фондів – це:

а) знос основних фондів;

б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції;

в) відтворення основних фондів;

г) витрати на утримання основних фондів.

 

28. Яку назву мають засоби праці, не залученні в процес виробництва, але знаходяться на балансі підприємства (житлові будинки, будівлі дитячих садків і ясел, поліклінік, їдалень, палаци культури, спортивні споруди тощо.)?

а) основні виробничі фонди;

б) невиробничі фонди;

в) оборотні засоби;

г) оборотні фонди.

 

29. Перелік та співвідношення різних груп основних фондів в їх загальній вартості – це:

а) класифікація основних фондів;

б) елементний склад основних фондів;

в) виробнича структура основних фондів;

г) види основних фондів.

 

30. Яка вартісна оцінка показує  вартість основних фондів на момент встановлення і включає ціну, витрати на транспортування і установлення на місці використання?

а) початкова вартість;

б) переоцінена вартість;

в) залишкова вартість;

г) балансова вартість.

 

31. Яку назву має втрата основними фондами їх первинних споживчих якостей?

а) залишкова вартість;

б) моральне зношення;

в) фізичне зношення;

г) амортизація.

 

32. Які показники використовують для характеристики руху основних фондів на підприємстві?

а) коефіцієнти вибуття і оновлення;

б) коефіцієнти гідності та зносу;

в) фондомісткість та фондовіддача;

г) коефіцієнти використання і змінності.

 

33. Яку назву має процес перенесення вартості основних фондів на вартість виготовлюваної продукції?

а) відновлення;

б) вибуття;

в) змінність;

г) амортизація.

 

34. Максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі і асортименті при повному завантаженні обладнання і виробничих площ – це:

а) виробнича потужність;

б) виробниче завдання;

в) план виробництва продукції;

г) виробнича діяльність підприємства.

 

35. Який показник характеризує необхідну для виконання певної роботи чисельність персоналу?

а) норма праці

б) кадри підприємства

в) норма обслуговування

г) норма чисельності

 

36. На чому базується організація служби збуту:

а) на виробничій потужності

б) на маркетингових дослідженнях

в) на керуванні збутом

г) на виробничій програмі

 

37. Середньорічна вартість основних виробничих фондів відбиває їхню вартість:

а) на початок року

6) на кінець року

в) на початок року, включаючи вартість введених і плин року фондів

г) на початок року, включаючи середньорічну вартість введених і ліквідованих основних виробничих фондів протягом року

 

38. Сукупність підрозділів підприємства, яка забезпечує задоволення соціально-побутових та культурних потреб робітників – це:

а) капітальне будівництво;

б) виробнича інфраструктура;

в) соціальна інфраструктура;

г) комунікаційні мережі.

 

 39.  Поточний ремонт  періодично працюючого устаткування  здійснюється в

а) неробочий час доби

б) по графіках

в) відповідно до плану капітального ремонту

г) відповідно до оперативно-календарного плану

 

40. Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави по реалізації інвестицій - це:

а) інвестиції

б) інвестиційна політика

в) інвестиційна діяльність

г) інвестиційна стратегія

 

41.  Інвестиційний проект - це:

а) сукупність документів, що регламентують технічні, економічні, організаційні, правові й інші аспекти планування і здійснення комплексу заходів щодо вкладення інвестицій

б) форма представлення інвестиційного проекту у виді конкретного документа

в) узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, політичних, правових передумов, що визначають привабливість і доцільність інвестування в господарську систему

г) документ, що відбиває сукупність стратегічних інвестиційних цілей

 

42. Система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, обумовлених загальними задачами його розвитку й інвестиційною ідеологією, - це:

а) інвестиційна програма

б) інвестиційний портфель

в) інвестиційна стратегія

г) інвестиційна діяльність

 

43. Як називається сукупність взаємозалежних процесів праці і природних процесів, у результаті яких вихідна  сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію?

а) основний процес

б) обслуговуючий процес

в) виробничий процес

г) допоміжний процес

 

44. Інвестиції - це:

а) вкладення, що здійснено з метою впровадження нововведень у виробництво

б) вкладення капіталу у всіх його формах в об'єкти підприємницького й іншого видів діяльності, у результаті якої утвориться прибуток (доход) або досягається соціальний ефект

в) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей і інші об'єкти інвестування, що зв'язано зі здійсненням операційної діяльності підприємства

г) вкладення капіталу в акції, облігації й інші фінансові інструменти

 

45. Якій показник характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу?

а) інтенсивність праці;

б) продуктивність праці;

в) ефективність праці;

г) працездатність.

 

46. Грошовий вираз вартості і ціни робочої сили; який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу – це:

а) оплата праці;

б) тарифна система;

в) винагорода;

г) субсидія.

 

47. Який вид заробітної плати означає суму грошей, яку отримують працівники за свою працю?

а) основна;

б) додаткова;

в) реальна;

г) номінальна.

 

48. Що визначається множенням тарифної ставки першого розряду на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду?

а) додатковий тариф;

б) діапазон тарифної сітки;

в) тарифні сітки;

г) тарифні ставки інших розрядів.

 

49. Яка форма заробітної плати передбачає оплату праці в залежності від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації?

а) погодинна;

б) відрядна;

в) акордна;

г) безтарифна.

 

50. Процес, що спонукає персонал підприємства до спільних погоджених дій, які забезпечують досягнення загальної мети – це:

а) мотивація;

б) контроль;

в) організація;

г) планування.

 

51. При плануванні виробничої потужності діючого підприємства враховується

а) діюче устаткування

б) усі відповіді правильні

в) устаткування, що знаходиться в процесі монтажу

г) бездіяльне устаткування

 

52. Що таке генеральний план підприємства?

а) графічне зображення в зменшеному масштабі розміщення будинків, споруджень, рейкових і безрейкових доріг, устаткування підземних і наземних комунікацій

б) зображення в горизонтальній площині виробничої структури підприємства

в) графічне розташування у визначеному масштабі адміністративних і виробничих підрозділів підприємства

г) графічне зображення організаційної структури підприємства, її розвитку в часі і просторі

 

53. При розрахунку виробничої потужності не враховується:

           а) устаткування допоміжних цехів і допоміжних ділянок в основних цехах

б) устаткування, яке знаходиться в ремонті

в) бездіяльне устаткування

г) усі відповіді правильні

54. Система мір, спрямованих на конкретизацію плану підприємства в часі і просторі називається:

а)  перспективним плануванням

б) оперативно-виробничим плануванням

в) довгостроковим плануванням

г) середньостроковим плануванням

 

55. Оперативно-виробниче планування відрізняється від техніко-економічного планування:

а)  об'єктами планування

б) планово-обліковими одиницями

в) одиницями виміру показників

г) усі відповіді правильні

 

56. Якій показник характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу?

а) інтенсивність праці

б) продуктивність праці

в) ефективність праці

г) працездатність

 

57. Частина виручки, що залишається підприємству .після відшкодування усіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності – це:

а) прибуток;

б) дохід;

в) податки;

г) рентабельність.

 

58.  Прибуток від реалізації продукції, це:

а) виручка, яка отримана від реалізації продукції;

б) чистий дохід підприємства;

в) різниця між виручкою від реалізації продукції і її собівартістю;

г) грошовий вираз вартості товару.

 

59. Рентабельність підприємства це:

а) прибуток, який отримано підприємством;

б) відносна прибутковість, яка виражена в відсотках;

в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів і оборотних коштів;

г) відношення прибутку до ціни  продукції.

 

60.  Що характеризує "межа безпеки" підприємства?

а) обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення "крапки беззбитковості" діяльності підприємства

б) обсяг реалізації продукції забезпечення, що знаходиться в межах між крапкою, запланованої суми прибутку і крапкою беззбитковості його діяльності

в) обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення планової суми маржинального прибутку

г) закінчена частина виробничого процесу, що виконується на одному робочому місці над тим самим предметом праці без пері налагодження устаткування

 


Перелік практичних завдаань

з навчальної дисципліни « Ееономіка підприємств різних типів»

зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

та кваліфікацією 3570 «Технік-технолог з технології харчування»

для вихідного контролю

Зміст практичних завдань:

 1. Дати визначення поняття підприємства, його ознаки.
 2. Назвати основні законодавчі акти та інші документи, що регулюють діяльність підприємств в Україні.
 3. Описати виробничу та загальну структуру підприємства.
 4. Назвати фактори, що впливають на виробничу структуру підприємства.
 5. Назвати форми об'єднання підприємств: мета і особли­вості функціонування в Україні.
 6. Дати визначення ринку як сфери функціонування підприємств, його склад та види.
 7. Назвати особливості економіки сучасних вітчизняних підприємств.
 8. Назвати поняття та необхідність управління.
 9. Обгрунтувати поняття еволюція концепцій управління.
 10. Перерахувати та опишйть функції управління.
 11. Назвати сучасні принципи управління.
 12. Описати методи управління виробництвом.
 13. Назвати шляхи удосконалення управління підприємством.
 14. Обгрунтувати поняття виробничої програми та правила її роз­робки.
 15. Назвати роль маркетингу у формуванні плану виробни­цтва і реалізації продукції підприємства.
 16. Назвати особливості формування виробничої програми підприємств в умовах ринку.
 17. Перерахувати складові елементи формування виробничої про­грами.
 18. Назвати натуральні показники виробничої програми, їх значення.
 19. Дати визначення поняттю персонал підприємства, його склад і струк­тура.
 20. Описати класифікація персоналу підприємства.
 21. Назвати чинники,   що   впливають   на   зміну   профе­сійно-кваліфікаційного складу кадрів підпри­ємства.
 22. Описати як розрахувати чисельность працюючих на підпри­ємстві.
 23. Описати як розрахувати баланс робочого часу одного середньосписко­вого працівника.
 24. Описати як розрахувати показники руху робочої сили на підприєм­стві.
 25.  Описати як розрахувати Ппродуктивність праці, показники та методи її вимірювання.
 26. Дати визначення поняттю планування продуктивності праці.
 27. Дати визначення поняття і класифікація основних фондів під­приємства.
 28. Описати класифікацію основних фондів за виробничим призначенням.
 29. Назвати виробничі структури основних фондів, чинники, що впливають на неї.
 30. Охарактеризувати облік і оцінку основних фондів.
 31. Назвати види і показники зношування основних фондів.
 32. Описати поняття амортизації основних фондів, норми амортизації.
 33. Назвати методи амортизації основних фондів.
 34. Описати ремонт основних фондів, види ремонтів та їх фінансування.
 35. Вказати показники використання основних фондів під­приємства.
 36. Назвати показники руху основних фондів підприємства.
 37. Назвати методику визначення виробничої потужності підприємства.
 38. Поняття та матеріальний склад оборотних фон­дів підприємства.
 39. Дати визначення поняттю нормування витрат матеріальних ресурсів.
 40. Назвати показники використання матеріальних ресурсів.
 41. Вказати джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів.
 42. Назвати оборотні кошти підприємства, їх структура.
 43. Перерахувати джерела формування оборотних коштів під­приємства.
 44. Описати оборотність оборотних коштів, показники обо­ротності.
 45. Обгрунтувати значення та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів підприємства.
 46. Обгрунтувати поняття   фінансових   ресурсів   підприємства, джерела їх фінансування.
 47. Назвати внутрішнє і зовнішнє фінансування підприєм­ства.
 48. Охарактеризувати поняття кредит як важлива форма фінансування.
 49. Перерахувати напрямки використання фінансових ресурсів підприємства.
 50. Описати поняття і склад нематеріальних ресурсів під­приємства.
 51. Дати характеристику об'єктів промислової власності.
 52. Описати об'єкти, що охороняються авторськими та су­міжними правами.
 53. Назвати нетрадиційні об'єкти інтелектуальної влас­ності.
 54. Описати нематеріальні активи підприємства.
 55. Охарактеризувати поняття патенти, свідоцтва, ліцензії як форми юри­дичного захисту об'єктів інтелектуальної влас­ності.
 56. Описати оцінку вартості й амортизація нематеріальних активів.
 57. Обгрунтувати поняття інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства.
 58. Назвати види інвестицій, їх характеристика.
 59. Описати поняття виробничих  інвестицій(капіталовкладень),їх склад.
 60. Назвати структуру виробничих інвестицій підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

з навчальної дисципліни « Економіка підприємств різних типів»

 

№ ЗМ

Назва модуля, теми

Всього годин

Лекції

Практ. заняття

Самост робота

1

2

3

4

5

7

ЗМ 1

Підприємство –як суб’єкт господарювання. Ресурси підприємства.

8

4

2

2

1.Загальна характеристика та класифікація підприємств

4

2

2

 

2.Основні правові документи підприємства.

4

2

 

2

 

3.Персонал підприємства.

6

2

2

2

4. Основні виробничі фонди та нематеріальні активи.

8

2

2

4

5.Оборотні фонди

8

2

2

4

ЗМ 2

Організація діяльності підприємства

14

4

2

8

 

6.Інвестиції

8

2

2

4

7.Організація виробництва

6

2

 

4

 

8.Прогнозування, планування діяльності підприємства.

8

2

2

4

9.Продуктивність, мотивація й оплата праці

8

2

2

4

ЗМ 3

Витрати та результативність підприємства

30

8

6

16

 

10.Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг)

8

2

2

4

 

11.Витрати та ціноутворення

8

2

2

4

 

12.Фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність діяльності

8

2

2

4

 

13.Антикризова система господарювання на підприємстві.

6

2

 

4

 

Всього

90

26

20

44

 

Відповіді на тести з дисципліни «Економіки підприємст різних типів»

Білету

Відповіді

А

Б

В

Г

1

*

 

 

 

2

 

*

 

 

3

 

*

 

 

4

*

 

 

 

5

 

*

 

 

6

 

*

 

 

7

*

 

 

 

8

 

 

 

*

9

 

*

 

 

10

 

*

 

 

11

*

 

 

 

12

 

 

*

 

13

 

 

*

 

14

 

 

 

*

15

 

 

 

*

16

 

*

 

 

17

 

 

*

 

18

 

*

 

 

19

*

 

 

 

20

 

*

 

 

21

 

 

*

 

22

 

 

*

 

23

 

 

*

 

24

 

*

 

 

25

*

 

 

 

26

*

 

 

 

27

 

*

 

 

28

 

*

 

 

29

 

 

*

 

30

*

 

 

 

31

 

 

*

 

32

*

 

 

 

33

 

 

 

*

34

*

 

 

 

35

 

 

 

*

36

 

*

 

 

37

 

 

 

*

38

 

 

*

 

39

*

 

 

 

40

 

 

*

 

41

*

 

 

 

42

 

 

*

 

43

 

 

*

 

44

 

*

 

 

45

 

*

 

 

46

*

 

 

 

47

 

 

 

*

48

 

 

 

*

49

*

 

 

 

50

*

 

 

 

51

 

*

 

 

52

*

 

 

 

53

*

 

 

 

54

 

*

 

 

55

 

 

 

*

56

 

*

 

 

57

*

 

 

 

58

 

 

*

 

59

 

 

*

 

60

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
6976
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку