Тренувальні вправи з української мови для 10 класу

Про матеріал

Подаються тренувальні вправи з теми: " Правопис іншомовних слів" а саме: написання апострофа, м'якого знака, літер и та і , подвоєння приголосних. Також подаються вправи на написання прислівників, складних іменників, прикметників, подовження і подвоєння приголосних, чергування голосних і приголсних звуків та вправа на відповідність з лексикології.

Перегляд файлу

Тренувальні вправи з української мови  10 клас

Правопис іншомовних слів 

   Вправа 1. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери. Поясніть правила подвоєння літер у словах іншомовного походження.

     Ас…ортимент, мас…а, брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, адміністративно-тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, еміс…ійний, тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція, колон…а, контр…еволюційний, ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, елас…ифікатор, ас…игнаційний, забал…отований, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, стак…ато, барок…о, Ренес…анс, інтермец…о, конгрес…, ван…а, мас…аж, новел…а, бал…он, кол…егія, кол…екційний, ім…унітет, інкас…о, кас…ета, еф…ективний, ком…ерція, кор…ектор, колон…а, мір…а, Шил…ер, хоб…і, Міс…урі, віл…а, оп…нент, Ізабел…а, ас…амблея, бравіс…имо, шас…і.

   Вправа 2. Запишіть слова і розкрийте дужки, поясніть їх правопис.

   Не(т, тт)о, д(и, і)лер, субс(и, і)дія, емі(с, сс)ія, серт(и, і)фікат, рец(и, і)пієнт, рейт(и, і)нг, бру(т, тт)о, д(и, і)віденд, па(с, сс)ив, ліз(и, і)нг, клір(и, і)нг, м(і, и)грація, консорц(і, и)ум, інка(с, сс)атор, аукц(і, и)он, ауд(и, і)тор.

   Вправа 3. Перепишіть слова і вставте, де потрібно, пропущені букви або апостроф. Поясніть правопис слів.

    Р…шел…є, Ц…ц…рон, Т…ц…ан, Вандрі…с, Фе…рбах, П…ємонт, Барб…юс, К…юв…є, Н…ютон, Мол…єр, Рос…іні, Рус…о, Лес…інг, Монтеск…є, Лавуаз…є, Руж…є, Тор…іч…ел…і, Верг…лій, Гал…лей, Гр…г, Д…дро, К…пл…нг, Паган…ні, У…тмен, Хем…нгуей, Шексп…р, Ш…л…ер, Пал…адій, Бокач…о, Гр…м…

Вправа 4. Запишіть слова іншомовного походження і правильно вставте літери и та і, поясніть правопис слів.

      С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…ка, д…ференц…йн…й, аналог…ія, гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, ст…ль, ф…рма, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка

Вправа 5.Запишіть наведені слова, поставте на місці крапок (де потрібно) м’який знак або апостроф. Поясніть правопис слів.

     Ал…янс, ател…є, п…єдестал, інтерв…ю, прем…єра, міл…ярд, ін…єкція, Фур…є, б…юджет, об…єктивний, к…ювет, Барб…юс, кар…єра, миш…як, Рив…єра, біл…ярд, компан…йон, комп…ютер, н…юанс, к…юрі, дос…є, порт…єра, вар…єте, фаміл…ярний, кон…юнктура, п…єса, мад…яр, інтер…єр, В…єтнам, куп….юра. П…ємонт, Ц…юрих, Г…юго, Женев…єва, Монтеск…є, М…юллер, Барб…юс, Ал…яска, Д…юма, Б…юкенен, Рив…єра, Базел…, Суец…, Булон…, Ак…яб, Ваш…нгтон, Б…єрнсон, Рафаел…, Дел…фи, Фур…є, Лавуаз…є, Н…ютон, Кордил…єри, П…яченца, Севіл…я, Рот…є, Руж…є, Іх…ямас, Нел…сон.

 

   Написання складних іменників

     Вправа 1

     Лісо/степ, людино/день, інженер/механік, лісо/смуга, літако/виліт, літак/снаряд, пів/години, крути/голова, нечуй/вітер, пів/острова, агро/лісо/меліорація, бджоло/знавство, багато/тиражка, радіо/фізик, альфа/промені, водо/грай, Мало/катеринівка, водо/грязе/лікування, важко/атлет, ват/година, агро/ґрунто/знавство, Ново/українка, буряко/комбайн, авіа/моторо/будування, блок/апарат, Велика /Британія, земле/впорядкування, життя/буття, жокей/клуб, жень/шень, пів/яблука, житло/кооперація, пів/лимона, зерно/елеватор, стоп/кран, жирно/молочність, фото/монтаж, три/поверховий, динамо/метр, жук/носорог, пів/Африки, залізо/бетон, пів/метра, напів/фабрикат.

    Вправа 2

   Напів/імла, пів/Польщі, багряно/червоний, гори/цвіт, пів/місячний, перекоти/поле, пів/острів, пів/ягоди, напів/зігнутий, духмяно/медвяний, звіро/бій, пів/чобітки, напів/фабрикат, пів/Азії, пів/озера, загадково/таємничий, ломи/камінь, пів/Ялти, сумовито/тривожне, напів/провідник, напів/забутий, пів/фінал, пів/Дніпра, небесно/блакитна, люби/мене, івано/франківець, контр/адмірал.

    Вправа 3

    Гамма/промені, термо/регулятор, фото/сесія, відео/музика, супер/акція, мікро/організми
теле/зірка, міні/автомобіль, стерео/кінозал, радіо/альманах, екс/вокаліст, лінгво/кабінет
макро/космос, радіо/геологія, унтер/офіцер, радіо/станція, гідро/механіка, мото/спорт екс/губернатор, біо/кефір, мікро/елементи, міні/програма, авіа/лайнер максі/пальто,
кіно/фестиваль, фото/зйомка, лейб/медик, супер/яхта, теле/апаратура, радіо/передача.

Написання складних прикметників

    Вправа 1.

    Жовто/гарячий, вісімнадцяти/градусний, атомно/молекулярний, буряко/збиральний, суспільно/корисний, вогняно/червоний, віце/адміральський, військово/повітряний,виразно/сказаний, арматурно/зварювальний, зовнішньо/політичний, культурно/освітній, обернено/пропорційний, національно/визвольний, індо/європейський, низько/оплачуваний, світло/захисний, яскраво/червоний, різко/виявлений, темно/шоколадний, темно/шкірий, торгово/кооперативний, ткацько/обробний, рожево/золотий, суспільно/політичний.

 

     Вправа 2.

    Всесвітньо/відомий колісно/гусеничний, політично/зрілий, загально/демократичний, золотаво/зелений, вокально/інструментальний, експериментально/дослідний, єдино/кровний, матеріально/технічний, всесвітньо/історичний, електро/акустичний, електронно/ядерний, англо/сакський, близько/спорідненим, внутрішньо/політичний, ветеринарно/зоотехнічний, зовні/спокійний, внутрі/класовий, водно/спортивний, вагоно/ремонтний, прямо/залежний, радіо/фізичний, добре/обізниний, спортивно/оздоровчий, моторно/вітрильний.

   Вправа 3.

    Мовно/стилістичний, лужно/кислотний, мало/досліджений, морально/побутовий, зерно/очисний, професійно/кваліфікаційний, м'ясо/рослинний, біло/сніжний, яро/зелений, роздільно/пелюстковий, сніжно/білий, широко/доступний, м'ясо/концервний, ремонтно/будівельний, соціально/небезпечний, вітро/енергетичний, високо/піднятий,свердлильно/шліфувальний, логіко/граматичний, м'ясо/яєчний.

   Вправа 4

      Конусо/подібний, повно/цінний, казково/пісенний, давньо/грецький, дво/рівневий, серцево/судинний, вільно/думний, само/ствердження, кисло/терпкий, соколино/зорий, чисто/сердечний, дрібно/плідний, животворно/цілющий, тепло/обмінний, зло/язикий, термо/стійкий, військово/спортивний, військово/полонений, сільсько/господарський, садово/городній,
високо/ефективний, кисло/молочний, правдо/подібний, м’ясо/молочний, псевдо/вчений, давньо/український.

Написання прислівників

   Вправа 1  

    По/вашому, казна/де, аби/коли, хтозна/як, по/четверте, по/українськи, чим/далі, звідки/небудь, по/своєму, що/дня,    будь /що/будь,на/гора, десь/таки, з діда/прадіда,не сьогодні / завтра, хоч/не/хоч,  раз /у /раз, видимо/невидимо, з дня /на /день, в/низу, в/зимку, в/голос,  перед/усім, з/надвору, на/швидку/руч,чим/раз,у/ві/сні,все/одно, в/досвіта, до/не/схочу, вряди/годи,по/двоє, до/нині, на/вічно, віч/на/віч, в/основному, десь/не/десь, коли/не/коли, по/батьківському.

    2. Словниковий диктант. Записати слова, знявши риску, і пояснити їх правопис.

    По/перше, по/твоєму, туди/сюди, рано/вранці, давним/давно, по/українському, віч/на/віч, казна/де, будь/коли, всього/на/всього, що/року, мимо/волі, на/троє, неждано/негадано, раз/у/раз, на/добраніч, тим/часом, до/речі, час/від/часу, з/діда/прадіда, з/опалу, с/під/лоба, любо/дорого.

На/багато, з/дня/на/день, по/заторік, будь/коли, куди/небудь, час/від/часу, у/край, на/що, в/нічию, рік/ у/рік, раз/по/раз, нога/в/ногу, хтозна/хто, десь/інде, казна/що, по/сусідськи.

Ледве/ледве, по/перше, якось/то, казна/що, по/українськи,  хтозна/де, де/не/де, по/нашому, по/літньому.

На/льоту, де/не/де, по/заду, од/віку, от/таки, с/переду, без/угаву, будь/як, під/силу, по/середині, ін/коли, на/сміх, у/ві/сні, швидко/плинно, один/в/один, рано/вранці, аби/як, по/троє, ймо/вірно,ось/ось, тим/часом, тим/часово, в/цілому, екстра/вагантно.

 

    Вправа 3

1. Доберіть антоніми з не, ні у прислівниках: радісно (невесело), завжди (ніколи), обов’язково (нізащо), повільно (негайно),  вдосталь (небагато).

2. Поясніть фразеологізми, заберіть риску і поясніть де не, ні є префіксом, а де -  часткою.

Ні \багато, ні \мало; не\ за\ горами; ні\де голці впасти; не\ждано й не\гадано; не \сьогодні – завтра; дихнути ні\коли; не \складно, та ладно.

3. Утворити ступені порівняння прислівників: близько, ласкаво,  щедро, гаряче, вузько, м’яко.

4. Розкрити дужки: (не) вдогад, (ні) звідки, (в) двічі, (до) побачення, ось\ось, з\боку\на\бік, (а\ні) коли, тільки(но), (по) народному,одним\одна, (до) запитання, (без) сумнівно,  (з) давніх\давен, кінець\кінцем, (по\де) куди, (що) духу, (на) здогін, аби (як).

 

 

Подвоєння і подовження приголосних

 • Списати, вставити де потрібно букву.

Кошен…я, завзят…ям, навман…я, Іл…івна, жит…євий, узбіч…я, точніст…ю, облич…я, змаган…ь, клоч…я, підніж…я, попідтин…ю, почут…я, смерт…ю, маст…ю, під…аш…я, стат…я, подорож…ю, збіж…я, суд…ів, підпіл…я, гран..ю, латат..я, зібран…я, радіомовлен…я, породіл…я, парост..ю, безсмерт..я, тверджен…я, відкрит…ів, бездоріж…я, Заполяр…я, стат…ей, пам’ят…ю, відлун…я, скатерт…ю, лист…я, гордин…я, бадил…я, порос…я, священ…к, дан…ий, роз…броїти, злочин…иця, шален…ий, зігран…ий, спів…ідношен…я, обез…броїти, качин…й.

Чергування звуків

    Вправа 1

   Замість трикрапки вставте потрібну букву.

    Вигр…бти – вигр…бати, прищ…пити – прищ…плювати, ч…кати – оч…кувати, зам…сти – зам…тати, нар…кти – нар…кати, збер…гти – збер…гати, спостер…гти – спостер…гати, прич…пити – ч…пляти, бр…хати – набр…хувати, зав…ршити – зав…ршувати, ш...сть – ш...стий, в...з – в...зити – в...зти, н...ч – н...чі – н...ч...ю, воля – в...літи – в...льний, лід –л...ду, дзв...н – дзв...нити, клоп…т – клоп…ту, кожн…го – укожн…м, рад…сть – рад…сті, Ки…в – Ки…ва, Харк…в – Харк…ва, Прок…п – Прок…па, в…ск – в…ску.

 

      Вправа 2

 

     Запишіть слова, вставте, де потрібно, пропущені букви. Прокоментуйте їх правопис.

Пл...сти – запл...тати, зб…рати – б…ру, застер…гти – застер…гати, г…нити – г…няти, сх…пити – х…пати, к…тити – к…тати, кл…нити – кл…нятися, кр…їти – кр…яти, л…мити – л…мати, допом…гти – допом…гати, ск…чити  ск…кати, вигр…бти – вигр…бати, зам…сти – зам…тати, вип…кти – вип…кати, нар…кти – нар…кати, збер…гти – збер…гати, викор..нити – викор…нювати, прич…пити – зач..пати, бр…хати – набр…хувати, зав…ртати – зав…рчувати, пол…скати – випол…скувати, ч…кати – оч…кувати.

 

      Вправа 3

 

     Поставте дієслова у формі першої особи однини теперішнього або майбутнього часу, поясніть чергування приголосних, що при цьому відбулися.

Котити, вирядити, губити, спекти, бігти, допомогти, провести, носити, виростити, косити, місити, мостити, відрядити, нагородити, полагодити, скрутити, познайомити, ухопити, їздити, пестити, колихати, вразити.

 

     Вправа 4

 

     Від наведених прикметників утворіть іменники за допомогою суфікса -ин(а).

Уманський, одеський, вінницький, галицький, солдатський, слобожанський, турецький, волинський, луганський, житомирський, кріпацький, вояцький, хмельницький, панський, гайдамацький, тульський, черкаський.

 

   Вправа 5

 

      Утворіть прикметники від поданих географічних назв.

Кривий Ріг, Париж, Кременчук, Сиваш, Полісся, Запорожжя, Карабах, Дрогобич, Волга, Гадяч, Камчатка, Коростень, Банґладеш, Білопілля, Гамбурґ, Тибет, Булонь, Виборг, Прип’ять, Цюрих, Гринвіч, Умань, Прага, Одеса, Риґа, Буг.

 

      Вправа 6

 

       Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх. Поясніть орфограми.

Область, форпост, пристрасть, захист, контраст, почесть, якість,гігант, цілість, злість, користь, хвастати, інтелігент, ненависть, перехрестя, альпініст, випуск, об’їзд, баласт.

 

     Вправа 7

     Запишіть слова, вставте, де потрібно, пропущені букви. Чергування яких звуків відбув.?

     Сх…д – сх….ду, н…ч, н…чі, спос…б – спос…бу, устр…й – устр…ю, б…й – б…ю, виб…р – виб…ру, б…ль – б…лю, к…нь – к…ня, ст….л – ст…ла, н…с – н..са, гурк…т – гурк…ту, хут…р – хут…ра, с…к – с…ку, д…м – д…му, спок…й – спок…ю, ос…нь – ос…ні, ячм…нь – ячм…ню, кам…нь – кам…ню, пап…р – пап...ру, поп…л – поп...лу, леб…дь – леб..дя, л..д – л…ду, с…м – с…ме, н…г – н…га, к…с – к…са, бдж…л – бдж..ла, яг…д – яг...да, роб…т – роб..та, сл…в – сл…во, с…л – с…ло, чоб…т – чоб..ти.

 

Вправа 8

      Поставте іменники у родовому відміну однини.

Львів, обхід, зір, гордість, кріп, кремінь, докір, намір, крій, папір, тінь, хліб, сніп, камінь, облік, гнів, кукіль, косогір, поріг, ліс, зріст, гіркість, хлів, міст, ніс, грім, добродій, досвід, горіх, сік, узвіз, попіл, куліш, рід.

 

Вправа 9

   Перепишіть, вставляючи пропущені букви у словах. Чергування яких приголосних відбулося?

Кни…а – у кни…і – кни…ечка, ру…а – в ру…і – ру…ка, яблу…о – на яблу…і – яблу…ко, книж…а – у книж…і – книже…ка, рибал…а – рибал…і – рибал…ин, жін…а – жін…і – жін…ин, доч…а – доч…і – доч…ин, квіт…а – квіт…і – квіт…астий, Кочер…а – Кочер…і – Кочер…ин, гус…а – гус…і – гус…ин, Натал…а – Натал…і – Натал…ин.

 

Лексикологія

Дослідження-співставлення

 • Знайти у правому стовпчику таблиці власне українські слова до іншомовного терміна.

Іншомовна термінологія

Власне українська термінологія

 1. авторитет
 1. доброчинець, попечитель
 1. анархія
 1. дослід, спроба
 1. апеляція

3.справа, діяльність

 1. аргумент, мотив

4.товарообмін

 1. асортимент

5.рівновага

 1. баланс

      6.особливість

 1. бартер

7.обговорення

 1. бізнес

      8.відшкодування,оплата

 1. дебати

      9.ознака, риса, прояв, знак

 1. дефект

     10.перевага, виключне право

 1. домінувати

     11.відтворювати

 1. експеримент

     12.вибір, набір

 1. ексклюзивний

     13. рівнозначний, однаковий

 1. екстраординарність

     14.безлад

 1. електорат

     15.угода

 1.  ідентичний

     16.виключний

 1. компенсація

     17.повага, пошана, вага

 1. конвенція

     18.виборці

 1. координувати

     19.переважати

 1. лаконічний

     20.запобіжний

 1. лімітувати

     21.погоджувати

 1. превентивний

     22.стислий, короткий

 1. прерогатива

     23.вада, недолік, хиба, брак

 1. пріоритет

     24.звернення

 1. пролонгація

     25.першість, переважне право

 1. репродукувати

     26.обмежувати

 1. симптом

     27.продовження

 1. спонсор, меценат

     28.підстава, обґрунтування, довід

 

 
 Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Купченко Юлія Антонівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кобзар Альбіна Олексіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
21 червня 2018
Переглядів
26013
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку