10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок " Лексико - стилістичні синоніми та їх види"

Про матеріал

Тема. Лексико - стилістичні синоніми та їх види

Мета. Створити умови для систематизації й узагальнення знання учнів з теми «Синоніми», дати поняття про види синонімів, синонімічні ряди, про роль синонімів у певному стильовому контексті; правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у мовленні;

Сприяти розвивитку спостережливості учнів при засвоєнні мовних явищ; швидкість у виконанні вправ, зв'язне мовлення, виразність читання, пам'ять, логічне мислення, самостійність, творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, вміння перевіряти себе і сприймати на слух, виправляти недоліки; робити висновки;

Сприяти вихованню в учнів самостійності мислення, кмітливості, культури мовлення.

Тип уроку. Систематизація й узагальнення знань та вмінь.

Форми роботи: Фронтальна, групова, індивідуальна.

Обладнання. Підручник, словники, картки.

Хід уроку

І. Установчо – мотиваційний момент

Аутотренінг

Я вільно володію засобами рідної мови.
Дбаю про культуру мовлення.
Я — особистість творча, маю допитливий розум.
Мене цікавлять мовні таємниці.
Я можу творити.
Я міркую, замислююся.
Я хочу знати і поділитися тим, що знаю.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Фронтальне опитування учнів:

-Що таке лексикологія?(розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови)

- Що є предметом вивчення лексикології?(значення слова як самостійної одиниці мови (лексичне та граматичне), групи слів за значенням (однозначні, багатозначні, пряме і переносне, омоніми,синоніми, антоніми), процеси, що відбуваються в словниковому складі мови (виходять з ужитку-застарілі слова, приходять нові слова-неологізми, поповнюється- за рахунок запозичених слів), уживання слів)

ІІІ. Повідомлення теми уроку. Очікувані результати

1. Розповідь учителя

Певне, найбільшим словником світу за всю історію людства є стотомний словник арабського мовознавця аль – Фірузабаді (1329-1414), який одержав назву «Камус», тобто «Океан». Справді, такого охоплення мови не знала світова лексикографічна традиція ні до, ні після аль – Фірузабаді . Популярність цього словника і його авторитет були такими великими, що звідтоді всі свої словники арабські мовознавці почали називати саме так — «Океанами». Великий обсяг для арабського словникарства і раніше був звичним і звичайним, наприклад: уже на початку другого тисячоліття після Р. X. словники в арабів сягали двадцяти томів.
Така масштабність пояснюється ступенем охоплення мовного матеріалу: так, до прикладу, у згаданому словникові аль – Фірузабаді до слів «лев» і «меч» дібрано по 500 синонімів, до слова «верблюд» — тисячу, навіть таке слово, як «біда», має 400 синонімів в арабській мові.

Всі з дитинства знайомі з явищем синонімії в українській мові. Фактично на кожне слово доводяться інші з подібним значенням – синоніми. Цікаво, що «найсинонімічнішим» є простеньке дієслово «бити». До нього знавці української мови дібрали цілих 45 синонімів!

IV. Сприйняття й засвоєння матеріалу.

1.Виявити, що учні знають про синоніми

Лексична «хвилинка-розминка» З'єднайте синоніми

Доказ, кінець, правопис, перешкода, фініш, бар'єр, аргумент, орфографія

2. Вступне слово вчителя.

Точність і виразність нашого мовлення часто залежить від того, наскільки правильно й доречно дібрано слова. Одне й те саме поняття може називатися по – різному . Наприклад, поняття говорити може бути передане кількома словами: говорити, казати (більш конкретно); мовити (до кого?); розмовляти (з ким?); балакати, гомоніти (розмовне); гуторити (діалектне). Такі слова називаються синонімами.

Синоніми (від гр. synonymos – однойменний) – це слова, що відрізняються одне від одного звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в його значенні або з різним стилістичним забарвленням.

2.1 Для чого слугують синоніми? Записати

Синоніми слугують для найточнішого і найдоречнішого способу висловлення в певному стильовому контексті:

-у науковому стилі використовуються для урізноманітнення викладу, уникнення повторів;

-в офіційно-діловому застосовують для деталізації та пояснення;

-у публіцистичному, художньому синоніми передають емоційно-експресивні відтінки значень.

2.2 Вправа 216, стор. 153.

3. Види синонімів

Синоніми поділяються на абсолютні (повні) та неповні, семантичні синоніми, стилістичні синоніми, семантико-стилістичні синоніми, контекстуальні синоніми

Абсолютні є повністю рівнозначними, тотожними (родина, сім'я ).У мові їх небагато.

Неповні менш близькі за значенням (вік, століття), бо не можна сказати історія середніх століть.

3.1 Центральне, або первинне слово в групі синонімів називається стрижневим, або домінантою (від лат. dominans – пануючий). Стрижневе слово разом із синонімами, що навколо нього, називається синонімічним рядом, або синонімічним гніздом. У синонімічні ряди поєднуються слова однієї частини мови (іменники, прикметники, дієслова й т.д.)

3.2 Завдання. Спробуймо визначити, серед яких частин мови найбільше синонімів.

1 ряд-дібрати синоніми до слова іти.

2 ряд-до слова гарний.

3 ряд- до слова горе

3.3. За семантичними відтінками та стилістичним забарвленням синонімічних рядів синоніми поділяються на три основні розряди, або групи: семантичні синоніми, стилістичні синоніми, семантико-стилістичні синоніми.

До семантичних синонімів належать нейтральні слова, що відрізняються одне від одного відтінками основного значення (поняття), спільного для синонімічного ряду. Наприклад, слова сміливий, безстрашний, хоробрий, відважний об'єднуються загальним значенням «рішучий в подоланні перешкод». Найяскравіше виражає це значення стрижневе слово «сміливий». Інші синоніми вказують на додаткове значення: крім сміливості, людина може бути безстрашною, хороброю й відважною.

До стилістичних синонімів належать слова тотожні за своїм значенням, але різні за стилістичним забарвленням. Наприклад, синоніми губи – уста вживаються переважно в різних стилях літературної мови: перше слово (губи) – здебільшого в розмовній та в науковій мові, друге (Уста) – у художньому стилі мови. Слова любов і кохання, крам і товар в одних стилях мови виступають як синоніми, в інших стилях не сприймаються синонімами.

До семантико – стилістичних синонімів належать слова, що відрізняються одне від одного емоційно- експресивним забарвленням та відтінками загального значення. Вони використовуються зі стилістичною метою: для кращого вираження свого ставлення до іншої людини, для більш влучного зображення події, характеристики персонажа тощо. Наприклад, якщо хочуть показати, що людина йде повільно, ледве переставляючи ноги, або йде навпростець через болото чи поле, то вживають такі синоніми: дибає, суне, бреде, плентається, простує.

Контекстуальні синоніми –( цікаве явище в мові, адже зближення за значенням відбувається лише в певному мовленнєвому контексті. Наприклад, не є на перший погляд синонімами слова «високий» і «багатий», однак, коли говориться про урожай, то можна їх взаємно замінювати. До них належать перефрази- описові звороти, за допомогою яких предмет,явище, особа,будь-яка реалія називаються не прямо, а описово, через характерні їх риси (людина похилого віку – стара, легені планети – ліси).)

3.4 «Аукціон знань»

Робота з підручником. Правила на стор. 158 опрацювати самостійно. Підготувати запитання «на продаж».

3.5 Завдання (записують на дошці) Дібрати самостійно перифрази до понять:

ліси- (легені планети),

кам'яне вугілля- (чорне золото),

Іван Франко- (великий Каменяр),

цар звірів-(лев),

рибалки -( лицарі гачка)

Синоніми характеризують якісний бік мови, роблять її яскравішою й виразнішою.

3.6 Лексична хвилинка Слід запам'ятати значення окремих слів.

Квиток. Білет.

Квиток – театральний, залізничний, студентський.
Білет – кредитний, банківський, екзаменаційний.

Скоро. Швидко.

Скоро – вживається, коли йдеться про час.
Швидко – позначення інтенсивності руху.

Запитання. Питання.

У прямому значенні це близькі слова, які взаємозамінюються. У переносному значенні вживається тільки слово питання. Наприклад: спинимось на цьому питанні, але поставити запитання.

Спиратися. Опиратися.

Спиратися – на знання, досвід, уміння.
Опиратися - чинити опір.

Положення. Становище. Стан.

У російській мові на ці слова існує один відповідник – положение. Щоб правильно дібрати потрібне слово, визначаємо значення кожного з них. Слово положення вживається у словосполученнях горизонтальне чи вертикальне положення. Становище – міжнародне, офіційне; вживається і в значенні: знайти вихід з певного становища.
Стан – економіки, фінансів, справ, хворого.

3. 7 Завдання. Введіть слова у речення.

3.8 Завдання. Запишіть речення (під диктовку). Знайдіть синоніми, укладіть синонімічні ряди. Зробіть синонімічну заміну й простежте, чи впливає це на зміст і стилістичне звучання речення.

Швидко весни одцвітають. Хутко літні дні минають, скоро вже й зима…(І.Вирг.) Попід тинами біжить мати свою дочку переймати. «Вернись,-каже,- чи не чуєш? Куди ти чимчикуєш? (Н. тв.) Усі свої чотири десятини обійшла Докія до смеркання. Ледве вже чапала додому, стомлена й радісна. (М.Стельмах). Тільки вночі була відлига, сніг танув немов напровесні. Ще й зранку доводилося не йти, а чапати по сніговій каші (Ю.Збанацький) Повертався він часом на світання й не йшов до хати, а простував до клуні, де було свіже сіно. (А.Шиян) Пройшовши кілька гонів, перебрались вони через глибоку балку й з милю простували рідким лісом.

3.9 Робота в парах ( за картками) Перепишіть. Виберіть потрібне слово з поданих у дужках синонімів і запишіть з ним речення.

(Спить, куняє, дрімає) земля під глибоким снігом.

Дівчина хитро (сміється, регоче, посміхається).

Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою.

Учні (говорили, вели розмову, розмовляли, розповідали) про історію рідного краю.

3.10 Робота в групах Вправа 222, стор.158

V. Закріплення навчального матеріалу.

1.Бесіда :

-Які слова називаються синонімами?

-Які види синонімів ви знаєте?

-Наведіть приклади перифразів.

-Яку стилістичну роль відіграють синоніми? (Синоніми характеризують якісний бік мови, роблять її яскравішою й виразнішою)

2. Творча робота.

Складіть зв'язний текст (5-6 речень), використавши синоніми обрій, небосхил, небокрай.

VІ. Підсумок уроку.

Рефлексія (що сподобалося, чого досягли, чого навчилися, що запам'яталося?)

VII. Оцінювання роботи учнів на уроці

VIII. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал §13, виконати вправу 225

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА, 10 КЛАС

Тема.  Лексико-стилістичні синоніми та їхні види

Мета. Створити умови для систематизації й узагальнення знання учнів з теми «Синоніми», дати поняття про види синонімів, синонімічні ряди, про роль синонімів у певному стильовому контексті; правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у мовленні;

Сприяти розвивитку спостережливості учнів при засвоєнні мовних явищ; швидкість у виконанні вправ, зв'язне мовлення, виразність читання, пам'ять, логічне мислення, самостійність, творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, вміння перевіряти себе і сприймати на слух, виправляти недоліки; робити висновки;

Сприяти вихованню в учнів самостійності мислення, кмітливості, культури мовлення.

Тип уроку. Систематизація й узагальнення знань та вмінь.

Форми роботи: Фронтальна, групова, індивідуальна.

Обладнання. Підручник, словники, картки.

Хід уроку

І.  Установчо – мотиваційний момент

Аутотренінг

Я вільно володію засобами рідної мови.
Дбаю про культуру мовлення.
Я — особистість творча, маю допитливий розум.
Мене цікавлять мовні таємниці.
Я можу творити.
Я міркую, замислююся.
Я хочу знати і поділитися тим, що знаю.

ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів.

 1.Фронтальне опитування учнів:

-Що таке лексикологія?(розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови)

- Що є предметом вивчення лексикології?(значення слова як самостійної одиниці мови (лексичне та граматичне), групи слів за значенням (однозначні, багатозначні, пряме і переносне, омоніми,синоніми, антоніми), процеси, що відбуваються в словниковому складі мови (виходять з ужитку-застарілі слова, приходять нові слова-неологізми, поповнюється- за рахунок запозичених слів), уживання слів)

ІІІ.  Повідомлення теми уроку. Очікувані результати

1. Розповідь учителя

Певне, найбільшим словником світу за всю історію людства є стотомний словник арабського мовознавця аль Фірузабаді  (1329-1414), який одержав назву «Камус», тобто «Океан». Справді, такого охоплення мови не знала світова лексикографічна традиція ні до, ні після аль Фірузабаді . Популярність цього словника і його авторитет були такими великими, що звідтоді всі свої словники арабські мовознавці почали називати саме так — «Океанами». Великий обсяг для арабського словникарства і раніше був звичним і звичайним, наприклад: уже на початку другого тисячоліття після Р. X. словники в арабів сягали двадцяти томів.
Така масштабність пояснюється ступенем охоплення мовного матеріалу: так, до прикладу, у згаданому словникові аль Фірузабаді  до слів «лев» і «меч» дібрано по 500 синонімів, до слова «верблюд» — тисячу, навіть таке слово, як «біда», має 400 синонімів в арабській мові.

Всі з дитинства знайомі з явищем синонімії в українській мові. Фактично на кожне слово доводяться інші з подібним значенням – синоніми. Цікаво, що «найсинонімічнішим» є простеньке дієслово «бити». До нього знавці української мови дібрали цілих 45 синонімів!

IV. Сприйняття й засвоєння матеріалу.

  1. Виявити, що учні знають про синоніми

Лексична «хвилинка-розминка»   З'єднайте синоніми

Доказ, кінець, правопис, перешкода, фініш, бар'єр, аргумент, орфографія

2. Вступне слово вчителя.

 Точність і виразність нашого мовлення часто залежить від того, наскільки правильно й доречно дібрано слова. Одне й те саме поняття може називатися по – різному . Наприклад, поняття говорити може бути передане кількома словами: говорити, казати (більш конкретно); мовити (до кого?); розмовляти (з ким?); балакати, гомоніти (розмовне); гуторити (діалектне). Такі слова називаються синонімами.

Синоніми (від гр. synonymos – однойменний) – це слова, що відрізняються одне від одного звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в його значенні або з різним стилістичним забарвленням.

2.1 Для чого слугують синоніми? Записати

Синоніми слугують для найточнішого і найдоречнішого способу висловлення в певному стильовому контексті:

-у науковому стилі використовуються для урізноманітнення викладу, уникнення повторів;

-в офіційно-діловому застосовують для деталізації та пояснення;

-у публіцистичному, художньому синоніми передають емоційно-експресивні відтінки значень.

2.2  Вправа 216, стор. 153.

3. Види синонімів

 Синоніми  поділяються на абсолютні (повні) та неповні, семантичні синоніми, стилістичні синоніми, семантико-стилістичні синоніми, контекстуальні синоніми

Абсолютні є повністю рівнозначними, тотожними (родина, сімя ).У мові їх небагато.

Неповні менш близькі за значенням (вік, століття), бо не можна сказати історія середніх століть.

3.1 Центральне, або первинне слово в групі синонімів називається стрижневим, або домінантою (від лат. dominans – пануючий). Стрижневе слово разом із синонімами, що навколо нього, називається синонімічним рядом, або синонімічним гніздом. У синонімічні ряди поєднуються слова однієї частини мови (іменники, прикметники, дієслова й т.д.)

3.2 Завдання. Спробуймо визначити, серед яких частин мови найбільше синонімів.

1 ряд-дібрати синоніми до слова іти.

2 ряд-до слова гарний.

3 ряд- до слова горе

3.3. За семантичними відтінками та стилістичним забарвленням синонімічних рядів синоніми поділяються на три основні розряди, або групи: семантичні синоніми, стилістичні синоніми, семантико-стилістичні синоніми.

 До семантичних синонімів належать нейтральні слова, що відрізняються одне від одного відтінками основного значення (поняття), спільного для синонімічного ряду. Наприклад, слова сміливий, безстрашний, хоробрий, відважний об’єднуються загальним значенням «рішучий в подоланні перешкод». Найяскравіше виражає це значення стрижневе слово «сміливий». Інші синоніми вказують на додаткове значення: крім сміливості, людина може бути безстрашною, хороброю й відважною.

 До стилістичних синонімів належать слова тотожні за своїм значенням, але різні за стилістичним забарвленням. Наприклад, синоніми губи – уста вживаються переважно в різних стилях літературної мови: перше слово (губи) – здебільшого в розмовній та в науковій мові, друге (Уста) – у художньому стилі мови. Слова любов і кохання, крам і товар в одних стилях мови виступають як синоніми, в інших стилях не сприймаються синонімами.

 До семантико – стилістичних синонімів належать слова, що відрізняються одне від одного емоційно- експресивним забарвленням та відтінками загального значення. Вони використовуються зі стилістичною метою: для кращого вираження свого ставлення до іншої людини, для більш влучного зображення події, характеристики персонажа тощо. Наприклад, якщо хочуть показати, що людина йде повільно, ледве переставляючи ноги, або йде навпростець через болото чи поле, то вживають такі синоніми: дибає, суне, бреде, плентається, простує.

Контекстуальні синоніми –( цікаве явище в мові, адже зближення за значенням відбувається лише в певному мовленнєвому контексті. Наприклад, не є на перший погляд синонімами слова «високий» і «багатий», однак, коли говориться про урожай, то можна їх взаємно замінювати. До них належать перефрази- описові звороти, за допомогою яких предмет,явище, особа,будь-яка реалія називаються не прямо, а описово, через характерні їх риси (людина похилого віку – стара, легені планети – ліси).)

3.4 «Аукціон знань»

 Робота з підручником. Правила на стор. 158 опрацювати самостійно. Підготувати запитання «на продаж».

3.5 Завдання (записують на дошці) Дібрати самостійно перифрази до понять:

 ліси- (легені планети),

камяне вугілля- (чорне золото),

Іван Франко- (великий Каменяр),

цар звірів-(лев),

рибалки -( лицарі гачка)

 

 Синоніми характеризують якісний бік мови, роблять її яскравішою й виразнішою.

3.6 Лексична хвилинка Слід запам’ятати значення окремих слів.

Квиток. Білет.

Квиток – театральний, залізничний, студентський.
Білет – кредитний, банківський, екзаменаційний.

Скоро. Швидко.

Скоро – вживається, коли йдеться про час.
Швидко – позначення інтенсивності руху.

Запитання. Питання.

У прямому значенні це близькі слова, які взаємозамінюються. У переносному значенні вживається тільки слово питання. Наприклад: спинимось на цьому питанні, але поставити запитання.

Спиратися. Опиратися.

Спиратися – на знання, досвід, уміння.
Опиратися  - чинити опір.

Положення. Становище. Стан.

У російській мові на ці слова існує один відповідник – положение. Щоб правильно дібрати потрібне слово, визначаємо значення кожного з них. Слово положення  вживається у словосполученнях горизонтальне чи вертикальне положення. Становище – міжнародне, офіційне; вживається і в значенні: знайти вихід з певного становища.
Стан – економіки, фінансів, справ, хворого.

3. 7 Завдання. Введіть слова у речення.

3.8 Завдання.  Запишіть  речення (під диктовку). Знайдіть синоніми, укладіть синонімічні ряди. Зробіть синонімічну заміну й простежте, чи впливає це на зміст і стилістичне звучання речення.

Швидко весни одцвітають. Хутко літні дні минають, скоро вже й зима…(І.Вирг.) Попід тинами біжить мати свою дочку переймати. «Вернись,-каже,- чи не чуєш? Куди ти чимчикуєш? (Н. тв.) Усі свої чотири десятини обійшла Докія до смеркання. Ледве вже чапала додому, стомлена й радісна. (М.Стельмах). Тільки вночі була відлига, сніг танув немов напровесні. Ще й зранку доводилося не йти, а чапати по сніговій каші (Ю.Збанацький)  Повертався він часом на світання й не йшов до хати, а простував до клуні, де було свіже сіно. (А.Шиян) Пройшовши кілька гонів, перебрались вони через глибоку балку й з милю простували рідким лісом.

3.9 Робота в парах ( за картками) Перепишіть. Виберіть потрібне слово з поданих у дужках синонімів і запишіть з ним речення.

(Спить, куняє, дрімає) земля під глибоким снігом.

Дівчина хитро (сміється, регоче, посміхається).

Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою.

Учні (говорили, вели розмову, розмовляли, розповідали) про історію рідного краю.

3.10 Робота в групах Вправа 222, стор.158

V. Закріплення навчального матеріалу.

  1. Бесіда :

-Які слова називаються синонімами?

-Які види синонімів ви знаєте?

-Наведіть приклади перифразів.

-Яку стилістичну роль відіграють синоніми? (Синоніми характеризують якісний бік мови, роблять її яскравішою й виразнішою)

2. Творча робота.

Складіть зв’язний текст (5-6 речень), використавши синоніми обрій, небосхил, небокрай.

VІ. Підсумок уроку.

Рефлексія (що сподобалося, чого досягли, чого навчилися, що запам’яталося?)

VII. Оцінювання роботи учнів на уроці

 

VIII. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал  §13, виконати вправу 225

 

 

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
3748
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку