16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Українська мова. Календарно-тематичне планування для 4 класу на 2019-2020 навчальни рік

Про матеріал
Даний матеріал містить календарно-тематичне планування та види перевірних робіт з української мови, складено за підручником Українська мова: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. нав.закл. / М.Д.Захарійчук. — К. : Грамота, 2015. та згідно Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства науки і освіти України від 20.04.2018 № 407
Перегляд файлу

http://img-fotki.yandex.ru/get/6423/108950446.114/0_cd21d_6e954672_S.jpgУкраїнська мова  

(за підручником М. Д. Захарійчук , А. І. Мовчун)

 

Вид перевірок

І семестр

ІІ семестр

Діалог

1

    

Письмовий переказ

1

    

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

Диктант

1

2

Списування

1

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

     

1

Норми оцінювання списування та диктанту

Рівень навчальних досягненьучня/учениці

Бали

Кількість помилок

 

Початковий

 

 1

 17 і більше

 2

 14-16 помилок

 3

 11-13 помилок

Середній

 4

 8-10 помилок

 5

 5-7 помилок

 6

 1 негруба та 4 грубих помилки

Достатній

 

 7

 2 негрубі та 2 грубі помилки, або 3 грубі

 8

 2 негрубі та 1 груба або1 негруба та 2 грубі помилки

 9

 1 негруба та 1 груба помилки

Високий

 10

 2 негрубі помилки

 11

 1 негруба помилка

 12

 ––

 

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

 

Корекція

 

 

Тема 1.  Мова і  мовлення

3

 

 

1

Мова – жива скарбниця історії народу.

1

 

 

2

Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові.

1

 

 

3

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях

1

 

 

 

Тема 2.   Текст

9

 

 

4

Закріплення поняття про будову текстів різних типів(опис, розповідь, есе).

1

 

 

5

Тема і мета висловлювання. Заголовок. Визначення теми висловлювання,  формулювання основної думки

1

 

 

6

Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв’язку речень у тексті.

1

 

 

7

Поділ тексту на частини, складання плану з допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців.

1

 

 

8

Розвиток звязного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему

1

 

 

9

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків.

Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку.

1

 

 

10

Особливості    текстів  - описів. Мета цих текстів. Складання художніх та науково-популярних описів. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів.

1

 

 

11

Контрольна робота: письмовий переказ.

1

 

 

12

Аналіз контрольної роботи.  Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа.

1

 

 

 

Тема 3.Речення

8

 

 

13

Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання  та інтонацією.

1

 

 

14

Головні і другорядні члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів.

1

 

 

15

Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень). Поширення речень словами та словосполученнями.     

1

 

 

16

Розвиток звязного мовлення. Складання тексту опису за змістом малюнка

1

 

 

17

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення.                  

1

 

 

18

Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення.

1

 

 

19

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами, використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Контрольна робота: складання діалогу(усно)

1

 

 

20

Граматичні питання до однорідних членів речення. Контрольна робота: складання діалогу(усно). Тема

1

 

 

 

Тема 4.Слово. Значення  слова. Частини  мови  

4

 

 

21

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про лексичне значення слова.

1

 

 

22

Розвиток звязного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки

1

 

 

 

23

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про морфемну будову слова, розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів.

1

 

 

24

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо).

1

 

 

 

Тема 5. Іменник

20

 

 

25

Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо).

1

 

 

26

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

1

 

 

27

Рід   і число іменників. Віднесення іменника до одного з родів. Змінювання іменників за числами.

1

 

 

28

Змінювання іменників за відмінками. Формування умінь ставити іменники в початкову форму.

1

 

 

29

Розвиток звязного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

1

 

 

30

Закінчення іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж, ч, ш].

1

 

 

31

Контрольна робота .  Списування.

1

 

 

32

Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі.

1

 

 

33

Закінчення  іменників чоловічого  роду  в орудному  відмінку однини.

1

 

 

34

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр.

1

 

 

35

Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини.

1

 

 

36

Відмінювання  іменників  середнього роду   в однині.

1

 

 

37

Розвиток звязного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису

1

 

 

38

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з´], [ц´], [с´] перед закінченням в іменниках різного роду.

1

 

 

39.

Закінчення  іменників  жіночого  роду  з кінцевим приголосним  основи. Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.

1

 

 

40

Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.

1

 

 

41

Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого родів з основою на приголосний.

1

 

 

42

Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця відмінювання). Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині.

1

 

 

43

Контрольна робота. Перевірка  мовних  знань і  вмінь  з теми :  « Іменник» .

1

 

 

44

Аналіз контрольної роботи. Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках. Тема

1

 

 

 

Тема6. Прикметник

19

 

 

45

Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті,  спостереження за їх роллю у мовленні.

1

 

 

46

Розвиток звязного мовлення. Складання письмового висловлювання  за  прочитаним  твором  з елементами  міркування.

1

 

 

47.

Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях.

1

 

 

48.

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без термінів).

1

 

 

49.

Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа прикметників у сполученнях з іменниками.

1

 

 

50.

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця відмінювання) в однині та множині. Граматичне питання до прикметника у сполученні з іменником.

1

 

 

51.

Відмінювання прикметників  з основою  на м’який  приголосний  в однині  та множині.

1

 

 

52.

Розвиток звязного мовлення. Детальний   переказ  тексту  за колективно складеним   планом.

1

 

 

53.

Визначення  відмінків прикметників  за відмінками  іменників

1

 

 

54

Контрольна робота. Письмовий  переказ

1

 

 

55

Аналіз контрольної роботи. Уживання  знака  м’якшення  перед закінченням прикметників  у родовому, орудному  та місцевому відмінках однини.

1

 

 

57

Уживання  знака  м’якшення  перед закінченням прикметників  у родовому, орудному  та місцевому відмінках однини.

1

 

 

58

Вимова та написання  закінчення  -ій  у прикметниках жіночого роду в  Д.  та М. відмінках.

1

 

 

59

Вимова та написання  закінчення  -ій  у прикметниках жіночого роду в  Д.  та М. відмінках.

1

 

 

 60

Вимова і написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький,         -зький.

1

 

 

61

Контрольна робота: диктант

1

 

 

62

Аналіз контрольної роботи. Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення у називному відмінку множини (вимова та правопис).

1

 

 

63

Розвиток звязного мовлення. Складання запрошення

1

 

 

64

Поширення речень прикметниками. Розбір прикметника як частини мови. Тема

1

 

 

 

Тема7.Числівник

8

 

 

65

Загальне уявлення про числівник як частину мови. Питання до кількісних і порядкових числівників. Вимова і написання слова посередині

1

 

 

66

Вимова і написання найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Вимова і написання слів шістнадцять, п’ятсот, шістсот

1

 

 

67

Вимова і написання найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. Робота з орфографічним словником                                                                

1

 

 

68

Практичне засвоєння вимови і написання відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000). Вимова і написання слів вісімдесяти, п’ятдесяти, сімдесяти, шістдесяти

1

 

 

69

Практичне засвоєння вимови і написання відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)

1

 

 

70

Відмінкові форми окремих числівників

1

 

 

71

Словесні формули на означення показників часу протягом доби. Вимова і написання слова вчора

1

 

 

72

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

1

 

 

 

Тема8. Займенник

13

 

 

73

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю займенників у тексті

1

 

 

74

Особові займенники. Їхнє значення, синтаксична роль

1

 

 

75

Займенники 1-ї особи однини і множини. Їхнє відмінювання. Вимова і написання слів взимку, влітку

1

 

 

76

Займенники 2-ї особи однини і множини. Їхнє відмінювання

1

 

 

77

Займенники 3-ї особи однини і множини. Їхнє відмінювання. Вживання приставної  букви н у займенниках 3-ї особи

1

 

 

78

Вживання приставної  букви н у займенниках 3-ї особи

1

 

 

79

Уживання займенників з прийменниками. Роздільне написання прийменників із займенниками.  Вимова і написання слова восени

1

 

 

80

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст

1

 

 

81

Побудова сполучень слів і речень із займенниками у різних формах

1

 

 

82

Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах.

1

 

 

83

Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів

1

 

 

84

Контрольна  робота з мовних тем «Числівник» ,«Займенник»

1

 

 

85

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань та вмінь з розділів «Числівник», «Займенник» .Тема                                                                          

1

 

 

 

Тема9. Дієслово

19

 

 

 86

Повторення  вивченого про дієслово. Спостереження за дієсловами різних семантичних груп. Вимова і написання слова: попереду

1

 

 

 87

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів.     

1

 

 

 88

Урок розвитку писемного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка  

1

 

 

 89

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Робота зі словниками синонімів та антонімів

1

 

 

 90

Багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Вимова і написання слів ліворуч, праворуч

1

 

 

 91

Неозначена форма дієслова (початкова форма) Спостереження за вживанням  дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях.

1

 

 

 92

Побудова порад, інструкцій. Закріплення правопису не з дієсловами

1

 

 

 93

Контрольна робота: диктант

1

 

 

 94

Аналіз перевірної роботи. Часи дієслова.

1

 

 

 95

Змінювання дієслів за часами і числами. Вимова і написання слова  тепер

1

 

 

 96

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію з життя класу

1

 

 

 97

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами. Вимова і написання слова  напам’ять

1

 

 

 98

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру

1

 

 

 99

Розвиток умінь вибирати з-поміж поданих дієслів те, що найбільш відповідає мовленнєві ситуації, уникати одноманітності у використанні дієслів в усних і письмових висловлюваннях різних типів

1

 

 

100

Дієслова на  -ся (літературна вимова і правопис). Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті

1

 

 

101

Утворення (за зразком)  різних форм дієслів на -ся  і вживання їх у реченнях, мовленні

1

 

 

102

Контрольна робота: списування

1

 

 

103

Аналіз перевірної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.

1

 

 

104

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом) . Тема

1

 

 

 

Тема10.Прислівник

9

 

 

105

Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв'язок з дієсловами). Незмінюваність – основна граматична ознака прислівників

1

 

 

106

Прислівники, близькі та протилежні за значенням. Поширення речень (тексту) прислівниками. Вимова і написання слів вперед, ззаду, назад

1

 

 

107

Практичне ознайомлення з написанням найуживаніших прислівників. Використання орфографічного словника для перевірки написання прислівників

1

 

 

108

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Написання найуживаніших прислівників

1

 

 

109

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Обирання з-поміж поданих прислівників тих, що найбільше відповідають меті та типу висловлювання. Уживання прислівників під час побудови текстів. Написання найуживаніших прислівників

1

 

 

110

Контрольна робота з мовної теми «Дієслово», «Прислівник»    

1

 

 

111

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань та вмінь з розділів «Дієслово», «Прислівник»                                                                                   

1

 

 

112

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація

1

 

 

113

Урок розвитку писемного мовлення.  Складання письмового висловлювання з елементами міркування за прочитаним твором   

1

 

 

 

Тема11. Повторення

6

 

 

114

Що ми знаємо про текст, речення, слово

1

 

 

115

Що ми знаємо про іменник і прикметник

1

 

 

116

Що ми знаємо про займенник і числівник

1

 

 

117

Що ми знаємо про дієслово та прислівник

1

 

 

118

Урок-свято « Наша мова-калинова»

1

 

 

119

Узагальнюючий урок за рік

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
1063
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку