10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "8кл.мова Узагальнювальні слова при однорідних членах речення"

Про матеріал

Мета розробки: поглибити знання про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнюючі слова при них, домогтись засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнюючих словах ; сформувати вміння пояснювати розділові знаки за допомогою пунктуаційних правил та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття краси.

Перегляд файлу

ТЕМА. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах


МЕТА: поглибити знання про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнюючі слова при них, домогтись засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнюючих словах ; сформувати вміння пояснювати розділові знаки за допомогою пунктуаційних правил та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття краси.


ТИП УРОКУ: комбінований урок


ОБЛАДНАННЯ:  таблиця, картки, проектор


Хід уроку
І. Організаційний момент


2. Мовленнєва розминка
Відредагуйте і запишіть речення. Поясніть суть помилок. (Особливу увагу слід звернути на лексичні і граматичні помилки)
Кияни і робітники вийшли на упорядкуваня города. Мені подобаються пригодницькі кіно-фільми, і слухати класичну музику.Хвилюється море і мати про своїх дітей.


3.Перевірка домашнього завдання
Робота з картками.
Картка 1. (учень працює біля дошки)Чи можна вважати речення з однорідними членами конструкції типу Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте! (Т. Шевченко) Поясніть розділові знаки. Підкресліть граматичну основу. Дайте загальну характеристику речення.
Картка 2.Знайдіть у поданих реченнях пунктуаційні помилки. .
. 1. Ранок теж був тихий і безвітряний, і обіцяв сонячний жаркий день (Гр. Тютюнник). 2.1 барвінком, і рутою, і рястом - квітчає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї... (Т. Шевченко).
Картка 3.Знайдіть у поданих реченнях пунктуаційні помилки. .
. 1. Народ наш вистояв у тих битвах і живе, і гонить з другого кореня нове пагіння... (І. Цюпа). 2. Досвідчена вчителька, і словом, і увагою пригріла хлопчика (І. Цюпа).

4.Актуалізація знань.
Доберіть однорідні члени речення з узагальнювальним словом на тему «Зима». Уведіть їх у три речення так, щоб у першому однорідні члени були на початку речення, у другому - в кінці, а в третьому - в середині. Прочитайте складені речення з правильною інтонацією. (Прослідкувати, щоб у всіх учнів були записані речення відповідної структури, розділові знаки у написаних учнями реченнях не виправляти)


5.Повідомлення теми і мети уроку
 

6. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу
Дослідницько-пошукова робота Опрацюйте матеріал підручника на с.173, 176, перевірте написані вами речення, виправте помилки, якщо вони є, складіть речення тієї ж тематики для ілюстрації правила на с.176., підготуйте звіт про виконану роботу.
Підсумок : розповісти правила вживання розділових знаків у реченні з узагальнюючими словами
7. Осмислення знань у процесі практичної роботи
Виконання вправ. 280 – усно, в парах; 279 – колективно із записом на дошці; 281 – диференційовано, «у малих групах»: 1, 2, 3 завдання -1 -2 рівень , творче: скласти речення, що відповідають схемам, за фотографією у підручнику
Коментоване письмо. Спишіть, розставляючи розділові знаки, підкресліть однорідні члени речення та узагальнюючі слова відповідно до їхньої ролі в реченні. Поясніть розділові знаки.
II. Побудуйте схеми, які б відображали групування однорідних членів речення й узагальнюючих слів.
1. Все тут радує зір рівні стрункі берізки не понівечені любителями березового соку гінкі бурштинові сосни що мов корабельні щогли сурмлять у сизу небовінь (А. Камінчук). 2. Село гойдалося поміж ніччю і днем то поринало в чорну імлу то підводилося з неї підбадьорювало себе скрипом журавлів цоканням сокир неголосними перемовками (Ю. Мушкетик). 3. Рвучкий вітер бушував над лісом і дерева то гули грізно і тривожно то шуміли тихо і приємно (М. Коцюбинський) 4. Світає... Все спить ще і небо і зорі безсилі... (П. Тичина). 5. Усе і небо і перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно і вогкий гнилуватий повів ріки і тривожний крик птиці і невисока росиста отава - сповіщало, що літо вже здає ключі сумовитій осені (М. Стельмах ). 6. І цвіт і грім і дощ і град я серцем спраглим все приємлю, та збережу від граду сад і захищу від грому землю (Л. Дмитерко). 7. Все змішалось в одну мить і злилось докупи і земля й море (І. Нечуй-Левицький
. Укажіть речення з неоднорідними означеннями. Виконати розбори: фонетичний слова світає, безсилі; морфемний змішалось; словотворчий понівечені.

«Запрошуємо музу». Прочитайте речення. Яку ознаку тексту має ця група речень? (тему). Що б ви змінили, щоб ці речення стали цікавим текстом? Доповніть і відредагуйте речення, при цьому продемонструйте максимально можливу кількість відомостей про однорідні члени речення.
Усе заквітчала весна. Усюди відчувається подих весни. Порозцвітали весняні віти. Повернулися до рідного краю птахи. Гарні по-своєму усі пори року

8.Підсумок уроку
Тест-марафон (Кожне тестове завдання надруковане на окремому аркуші по кількості учнів, попередньо восьмикласники записали нумерацію тестових завдань, виконавши те, яке отримали , учні міняються один з одним, таким чином намагаються виконати якомога більшу кількість завдань, форма перевірки довільна, залежить від особливостей класу)
1.Між однорідними членами можуть ставитися такі розділові знаки:
а)кома, двокрапка, тире, крапка з комою;
б)кома, тире, крапка з комою;
в)ома, тире, лапки.
2.У реченні Зупинилась тиша тиха і не збудна, зупинився в небі вечоровий дим. однорідні члени речення з’єднані:
а) без сполучників;
б)за допомогою сполучників.
3.У реченні Розбряклі від води окопи весь час обвалюються усі ми забагнючені до вух ждемо не діждемось коли настане час підміни кома не ставиться
А) між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух і його мету;
Б)між двома однаковими або близькими за значенням словами, з яких друге вжите з запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.
4.У реченні Хай собі кружляє обертається хоч круг лампочки земля стара між однорідними членами , не з’єднаними сполучниками, слід поставити:
А) кому;
Б)тире.
5. У реченні Було багато пізніх, осінніх квітів між означеннями ставиться кома, тому що:
А)вони характеризують предмети з одного боку;
Б) друге означення пояснює, уточнює перше;
В)вони є художніми означеннями.
6.У якому реченні допущено помилку?
А) Густа, як руно трава, й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води.
Б) Петербурзьким шляхом, по коліна грузнучи в заметах, бова йшла зморена,полатана Вкраїна, муку притуливши до чола.
В)Ледве чутно дзюрчить вода поперед великої, турецької галери.
7. У реченні В такім разі депутацію слід слати не лише в Польщу, а й у Литву між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:
А) з’єднані протиставними сполучниками;
Б)з’єднані повторюваними єднальними сполучниками;
В)з’єднані попарно;
Г)з’єднані парними сполучниками.
8. У реченні Ревнув з лютості і з болю Бурунда і лівою рукою стис Максима за груди кома не ставиться, тому що:
А)сполучник вжито при однорідних членах один раз;
Б) сполучник повторюється в реченні не при однорідних членах;
В) однорідні члени речення, з’єднані повторюваними сполучниками, утворюють усталений вислів.
9. В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:
А) Усе було прекрасне в цій дівчині і лінії бездоганної чистоти личка, і пропорції тіла, й гармонія кольорів.
Б) Калино, ти живи! Вві сні і наяву приходжу до тебе, прилітаю з0за Єнісею, Вісли, з-за Дунаю, і рідною матусею зову, і падаю в пахучу мураву, і до колін солоних припадаю, і в щасті непоганьбленім ридаю, бо корінь мій дитинний – тільки ти.
В)Скрізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики, слабі, на долю марні нарікання і чола, схилені в журбі.
10. У реченні слід поставити тире перед узагальнюючим словом:
А) Це над нами сумне лице яснішає сльоті, бо ні дощу, ні вітру, ні туману не бачу вже крізь вікна золоті.
Б) Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежка все це було йому знайоме, промовляло до нього.
В)Тремтять надії, ніби лист на змерзлій сокорині, і рідних місць, і рідних міст нема тоді людині
9.Домашнє завдання
Опрацювати матеріал на с. 172-176, виконати вправу 285(коментар вправи)

 

 

docx
Додав(-ла)
Киян Світлана
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
1265
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку