24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок. Контрольна робота. Тестування. «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»

Про матеріал

розробка допоможе перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»; з'ясувати можливі недоліки в опануванні мовною теорією; удосконалити вміння логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; здійснити перевірку здатності п'ятикласників працювати з тестами, встановлювати відповідність, виконувати завдання творчого характеру.

Перегляд файлу

Тема. КР № 9. Тестування. «Фонетика.   Графіка.  Орфографія.  Орфоепія»

Мета:  перевірити рівень навчальних досягнень з теми «Фонетика.   Графіка.  Орфографія.  Орфоепія»;  з’ясувати  можливі  недоліки в опануванні мовною теорією; удосконалити вміння логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, робити   висновки;  здійснити  перевірку  здатності  п’ятикласників  сприймати незнайомий текст, розуміти й запам’ятовувати фактичний зміст, тему й основну думку тощо.

Форма проведення тематичного оцінювання: виконання завдань тестового характеру.

тип уроку:     урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

    Перебіг уроку

    I.Організаційний момент

    II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

    III. Підготовча робота

    Мотивація навчальної діяльності учнів, ознайомлення із критеріями  оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання  завдань тестового характеру. Поділ учнів класу за варіантами.

    IV. Виконання тестових завдань

Контрольна робота

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Приголосні звуки і позначення їх на письмі.

І варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення приголосних:

А  Тиж_невий, облас_ний, проїз_ний;

Б  Віс_ник, корис_ний, хвас_ливий;

В   Тріс_нути, кіс_лявий, бриз_нути;

Г   Пес_ливий, шіс_надцять, журналіс_ський.

2. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння:

А  Від_аний, годин_ик, імен_ик ;

Б  Родин_ий, письмен_ик, дан_ий;

В   Туман_ий, вогнян_ий, мізерн_ий;

Г   Сторіч_я, облич_я, свіч_а .

3.  Укажіть рядок, у всіх словах якого правильно позначено перенос:

А   Ни/зький, дав/ній, прас/ка;

В    Ста/ття, ко/ман/да, ра/ді/сть;

Г    Все/світ, при/го/сти/ти, річ/ний;

Д    Ве/сел/ий, до/ро/га, я/ма .

4.   Укажіть рядок, у якому при вживанні апострофа або м’якого знака допущено помилку  :

А   Б’є , обьєднання,  без’язикий ;

Б    Берізонька, зіроньки, Прип’ять ;

В    Пів’яблука,  з’явитись, свідомість;

Г    Пір’я , м'ясо, кільце.

5.   Укажіть рядок, у якому при вживанні йо, ьо допущено помилку:

А  Йокнути, дзьобик, Васильович;

Б   Майор, працьовитий, Соловьов;

В   Тьохкає, медальйон, йотований;

Г    Сьомий, льодовий, район.

6.  Укажіть рядок, у якому при позиційному чергуванні у-в в усіх словосполученнях треба писати у:.

   А  Зайшла (у/в) шухляді, поїхав (у/в) Київ, (у/в) першому вагоні;

   Б   Поїхали (у/в) ліс, їду (у/в) Ялту, зайшла (у/в) академію;

   В   Наш (у/в)читель, (у/в) будні та свята, заходжу (у/в) вагон ;

   Г   Приїхав (у/в) місто, (у/в)ійшов до клубу, присіла (у/в) Уляни.

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. Установіть, в усіх словах яких рядків м’якість приголосних на письмі позначена буквами:

1.  Я;                      А  Місяц.., малесен..кий, козац..кий;

2.  Ю;                     Б  Н..нька, бл..шанка, мул..р;

3.  Ь;                       В   Р..кзак, р..мсати, кр..чок;

                                Г   Бур..к, пал..ці, мал…к.

8. Установіть, в усіх словах рядків відбувається подвоєння приголосних:

1. ЛЛ;                             А  Ра..ій, насі..я, зна..я;

2. НН;                             Б  Рі..я, бади..я, ..ємо;

3. ЧЧ ;                             В  Сторі..я, кло..я, рі..ю;

                                         Г  Гі..я, підвіко..я, обли..я.

9. Визначте, у словах яких рядків ужито:

1. Ь;                            А  Роз_яснення, верхів_я, бур_ян;

2. ЬО;                         Б  П’ят_х, зав_язь, тонен_кий ;

3. апостроф.               В  Л_тчик, с_мга, л_х;

                                    Г Гарнен_кий, молот_ба, штол_ня.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Утворіть і запишіть прикметники від іменників:

  Париж, кріпак, Запоріжжя.

11. Запишіть фонетичною транскрипцією слова, визначте кількість букв і звуків:

     Дощ, століття, альбом.

12. Запишіть слова, що подані фонетичною транскрипцією:

   [йурта] ,  [шчур] , [колос’:а] .

 

Контрольна робота

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Приголосні звуки і позначення їх на письмі.

ІІ варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення::

А  Щас_ливий, чес_ний, радіс_н ий ;

Б  Ненавис_ний, пес_ливий, жаліс_ний;

В  Шіс_надцять, захис_ний, корис_ний;

Г  Якіс_ний, тиж_невий, запяс_ний.

2. Укажіть рядок, в усіх словах якого відбувається подвоєння приголосних:

А   Закохан_ий, числень_ий, л_яний ;

Б   Священ_ий, волос_я, об_ігти ;  

В   Дерев’ян_ий, склян_ий, старан_сть;

Г   От_оді, жовч_ю, освітлен_ий  .

3. Укажіть рядок, в усіх словах якого правильно позначено перенос :

А   Мо/ло/дий, ро/біт/ник, с/ло/во;

Б   Про/ліс/ся, лег/кий, мі/рош/ник;

В   Ди/ви/на, пи/ща/ти, верш/еч/ок;  

Г   Ву/йко, ю/наць/кий, перес/ти/ла/ти .

4.  У якому рядку при вживанні апострофа або м’якого знака допущено помилку:

А   Харківський, тьмяний, роз’яснювати ;  

Б    Вітальня, французький, дзвякнути;

В    Приймальний, надвечір’я, деревяний ;

Г     Питальний, прив’язаний, тьмяний.

5. Укажіть рядок, у якому при вживанні йо, ьо допущено помилку:

А    Серйозний, рульовий, павілйон;

Б    Дзьобик, йотований, район   ;

В    Зйомка, давньоруський, мальовничий;

Г    Йосип, намальований, дьоготь.

6.  Укажіть рядок, у якому при позиційному чергуванні у-в в усіх словосполученнях треба писати в:.

   А  Зайшла (у/в) шухляді, поїхав (у/в) Київ, (у/в) першому вагоні;

   Б   Поїхали (у/в) ліс, їду (у/в) Ялту, зайшла (у/в) академію;

   В   Наш (у/в)читель, (у/в) будні та свята, заходжу (у/в) вагон ;

   Г   Приїхав (у/в) місто, (у/в)ійшов до клубу, присіла (у/в) гостях.

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. У всіх словах яких рядків м’якість приголосних на письмі позначена буквами:.

1.  Я;                      А  П_сня, л_хтар, н_ч; 

2.  І;                       Б   Міл_ярд, дон_ці, рибал_ство;

3.  Ь.                      В   Розр_д, д_тел, люд_м ;

                               Г   Сіл_ський, свідоміст_, бад_орий.

8. У яких рядках відбувається подвоєння букв:

1. ЖЖ;                  А  Замі__я, розкі__ю, поби__я;

2.  ШШ ;                Б   Безме__я, роздорі__я, збі__я;

3.  ТТ.                     В   Бага__я, ста__я, розп’я__я;

                                Г   Підда__я, ту__ю, безду__я.

9. Визначте рядки, у словах яких ужито:

1. апостроф;            А  Ма_ріти, з_мка, га_к;.

2. ЙО;                      Б   Мал_вничий, пен_к, ст._жка;

3. ЬО.                       В   Медаль_н, бад_рий, _рзатися;

                                  Г  Зав_язь, подвір_я, солов_ї.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Утворіть і запишіть прикметники від іменників:

  Донецьк, пісок, дошка.

11. Запишіть фонетичною транскрипцією слова, визначте кількість букв і звуків:

     Сьогодні, гоїтися, м’яч .

12. Запишіть слова, що подані фонетичною транскрипцією:

   [шчаст’а] ,  [прийател’] , [завз’ат’:а] .

 

Тип

завдання

Завдання закритої форми

Завдання

відкритої

форми

З вибором однієї правильної

Відповіді

На відповідність

Номер

Завдання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Варіант 1

 

А

А

Г

А

Б

В

1-Б

2-В

3-А

1-Б

2-А

3-В

1-Г

2-В

3-А

 

 

 

Варіант 2

 

А

Б

Б

В

А

Б

1- В

2-А

3-Г

1-Б

2-Г

3-В

1-Г

2-А

3-Б

 

 

 

Кількість

Балів

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

Оцінка

Бали

12б

23-24

11б

21-22

10б

19-20

17-18

15-16

13-14

11-12

9-10

7-8

5-6

3-4

1-2

 

 

        V. Організований збір зошитів 

    VІ. Відповіді вчителя на питання учнів

    VIІ. Домашнє завдання

  1. Повторити вивчений теоретичний матеріал.

 2. Скласти кросворд, ребус чи шараду за вивченим матеріалом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 9

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Приголосні звуки і позначення їх на письмі.

І варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення приголосних:

А  Тиж_невий, облас_ний, проїз_ний;

Б  Віс_ник, корис_ний, хвас_ливий;

В   Тріс_нути, кіс_лявий, бриз_нути;

Г   Пес_ливий, шіс_надцять, журналіс_ський.

2. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння:

А  Від_аний, годин_ик, імен_ик ;

Б  Родин_ий, письмен_ик, дан_ий;

В   Туман_ий, вогнян_ий, мізерн_ий;

Г   Сторіч_я, облич_я, свіч_а .

3.  Укажіть рядок, у всіх словах якого правильно позначено перенос:

А   Ни/зький, дав/ній, прас/ка;

В    Ста/ття, ко/ман/да, ра/ді/сть;

Г    Все/світ, при/го/сти/ти, річ/ний;

Д    Ве/сел/ий, до/ро/га, я/ма .

4.   Укажіть рядок, у якому при вживанні апострофа або м’якого знака допущено помилку  :

А   Б’є , обьєднання,  без’язикий ;

Б    Берізонька, зіроньки, Прип’ять ;

В    Пів’яблука,  з’явитись, свідомість;

Г    Пір’я , м'ясо, кільце.

5.   Укажіть рядок, у якому при вживанні йо, ьо допущено помилку:

А  Йокнути, дзьобик, Васильович;

Б   Майор, працьовитий, Соловьов;

В   Тьохкає, медальйон, йотований;

Г    Сьомий, льодовий, район.

6.  Укажіть рядок, у якому при позиційному чергуванні у-в в усіх словосполученнях треба писати у:.

   А  Зайшла (у/в) шухляді, поїхав (у/в) Київ, (у/в) першому вагоні;

   Б   Поїхали (у/в) ліс, їду (у/в) Ялту, зайшла (у/в) академію;

   В   Наш (у/в)читель, (у/в) будні та свята, заходжу (у/в) вагон ;

   Г   Приїхав (у/в) місто, (у/в)ійшов до клубу, присіла (у/в) Уляни.

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

 

 

7. Установіть, в усіх словах яких рядків м’якість приголосних на письмі позначена буквами:

1.  Я;                      А  Місяц.., малесен..кий, козац..кий;

2.  Ю;                     Б  Н..нька, бл..шанка, мул..р;

3.  Ь;                       В   Р..кзак, р..мсати, кр..чок;

                                Г   Бур..к, пал..ці, мал…к.

8. Установіть, в усіх словах рядків відбувається подвоєння приголосних:

1. ЛЛ;                             А  Ра..ій, насі..я, зна..я;

2. НН;                             Б  Рі..я, бади..я, ..ємо;

3. ЧЧ ;                             В  Сторі..я, кло..я, рі..ю;

                                         Г  Гі..я, підвіко..я, обли..я.

 

9. Визначте, у словах яких рядків ужито:

1. Ь;                            А  Роз_яснення, верхів_я, бур_ян;

2. ЬО;                         Б  П’ят_х, зав_язь, тонен_кий ;

3. апостроф.               В  Л_тчик, с_мга, л_х;

                                    Г Гарнен_кий, молот_ба, штол_ня.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Утворіть і запишіть прикметники від іменників:

  Париж, кріпак, Запоріжжя.

11. Запишіть фонетичною транскрипцією слова, визначте кількість букв і звуків:

     Дощ, століття, альбом.

12. Запишіть слова, що подані фонетичною транскрипцією:

   [йурта] ,  [шчур] , [колос’:а] .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 9

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Приголосні звуки і позначення їх на письмі.

ІІ варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення::

А  Щас_ливий, чес_ний, радіс_н ий ;

Б  Ненавис_ний, пес_ливий, жаліс_ний;

В  Шіс_надцять, захис_ний, корис_ний;

Г  Якіс_ний, тиж_невий, запяс_ний.

2. Укажіть рядок, в усіх словах якого відбувається подвоєння приголосних:

А   Закохан_ий, числень_ий, л_яний ;

Б   Священ_ий, волос_я, об_ігти ;  

В   Дерев’ян_ий, склян_ий, старан_сть;

Г   От_оді, жовч_ю, освітлен_ий  .

3. Укажіть рядок, в усіх словах якого правильно позначено перенос :

А   Мо/ло/дий, ро/біт/ник, с/ло/во;

Б   Про/ліс/ся, лег/кий, мі/рош/ник;

В   Ди/ви/на, пи/ща/ти, верш/еч/ок;  

Г   Ву/йко, ю/наць/кий, перес/ти/ла/ти .

4.  У якому рядку при вживанні апострофа або м’якого знака допущено помилку:

А   Харківський, тьмяний, роз’яснювати ;  

Б    Вітальня, французький, дзвякнути;

В    Приймальний, надвечір’я, деревяний ;

Г     Питальний, прив’язаний, тьмяний.

5. Укажіть рядок, у якому при вживанні йо, ьо допущено помилку:

А    Серйозний, рульовий, павілйон;

Б    Дзьобик, йотований, район   ;

В    Зйомка, давньоруський, мальовничий;

Г    Йосип, намальований, дьоготь.

6.  Укажіть рядок, у якому при позиційному чергуванні у-в в усіх словосполученнях треба писати в:.

   А  Зайшла (у/в) шухляді, поїхав (у/в) Київ, (у/в) першому вагоні;

   Б   Поїхали (у/в) ліс, їду (у/в) Ялту, зайшла (у/в) академію;

   В   Наш (у/в)читель, (у/в) будні та свята, заходжу (у/в) вагон ;

   Г   Приїхав (у/в) місто, (у/в)ійшов до клубу, присіла (у/в) гостях.

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

 

 

7. У всіх словах яких рядків м’якість приголосних на письмі позначена буквами:.

1.  Я;                      А  П_сня, л_хтар, н_ч; 

2.  І;                       Б   Міл_ярд, дон_ці, рибал_ство;

3.  Ь.                      В   Розр_д, д_тел, люд_м ;

                               Г   Сіл_ський, свідоміст_, бад_орий.

8. У яких рядках відбувається подвоєння букв:

1. ЖЖ;                  А  Замі__я, розкі__ю, поби__я;

2.  ШШ ;                Б   Безме__я, роздорі__я, збі__я;

3.  ТТ.                     В   Бага__я, ста__я, розп’я__я;

                                Г   Підда__я, ту__ю, безду__я.

9. Визначте рядки, у словах яких ужито:

1. апостроф;            А  Ма_ріти, з_мка, га_к;.

2. ЙО;                      Б   Мал_вничий, пен_к, ст._жка;

3. ЬО.                       В   Медаль_н, бад_рий, _рзатися;

                                  Г  Зав_язь, подвір_я, солов_ї.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Утворіть і запишіть прикметники від іменників:

  Донецьк, пісок, дошка.

11. Запишіть фонетичною транскрипцією слова, визначте кількість букв і звуків:

     Сьогодні, гоїтися, м’яч .

12. Запишіть слова, що подані фонетичною транскрипцією:

   [шчаст’а] ,  [прийател’] , [завз’ат’:а] .

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Трембач Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
4409
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку