28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Урок "Односкладне речення як частина складного речення"

Про матеріал
Урок - дослідження односкладного речення на прикладі твору М. Коцюбинського "Дорогою ціною" Опорна термінологія: синтаксис, односкладне речення, підметово – присудковий центр речення, суб′єкт, речення з означеним суб′єктом, речення з неозначеним суб′єктом , речення з узагальненим суб′єктом, речення з нульовим суб′єктом, речення з непрямим суб′єктом, речення з синкретичним суб′єктом, інфінітивні речення
Перегляд файлу

 

Тема уроку: Односкладне речення як частина складного речення. Використання односкладних речень у текстах художнього  стилю.

Мета уроку:

Навчальна: навчати учнів виділяти односкладні конструкції як частини складного речення, поглибити знання з теми «Односкладне речення»;

Розвивальна: формувати навички моделювання таких складних речень, які містять односкладні конструкції, удосконалювати навички робити синтаксичний розбір односкладного речення, розвивати усне й писемне мовлення, формувати  дослідницькі навички         

Виховна: на прикладі дібраних речень формувати естетичний смак,    виховувати любов до красного слова, до творів красного письменства

Тип уроку: комбінований, урок - дослідження

Опорна термінологія: синтаксис, односкладне речення, підметово – присудковий центр речення, суб′єкт, речення з означеним  суб′єктом,  речення з   неозначеним  суб′єктом ,   речення з узагальненим  суб′єктом, речення з нульовим  суб′єктом, речення з непрямим  суб′єктом, речення з синкретичним   суб′єктом, інфінітивні речення 

Обладнання: навчальний матеріал учителя, опорні таблиці

Міжпредметні зв′язки: українська література

Очікувані результати:

учні повинні знати і вміти:

 • Виділяти підметово- присудковий центр речень і на основі цього робити висновок про вид даного речення;
 • Пояснювати орфограми та пунктограми;
 • Моделювати складні речення з односкладними конструкціями
 • Добирати з тексту приклади односкладних речень, характеризувати їх

Література до уроку: підручник,

оповідання М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

 

Епіграф до уроку:

«…в односкладних реченнях чітко не виражені ні підмет, ні присудок, тому слід стверджувати про головний член речення, який формально можна ототожнювати з підметом чи присудком»

(О. Шахматов)

Перебіг уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітання, створення позитвного налаштуання на урок

2. Основна частина

1. Орфоепічна хвилинка

Знайдіть неправильно наголошені слова

чергОвий, вантАжівка, аджЕ , подрУга, кропИва, бадилИна, рУкопис, лЮблю, індИк, ненАвисть, тарІлки (Н.В множини) , вченнЯ, сантИметр, обІцянка, віршІ, однолІток, мережА, олЕнь, одИнадцять, чотирнАдцять, чорнОслив. сердИти, прИязнь, навчАння, перепУстка, Атлас, атлАс, мАбуть, мабУть

2. Орфографічний практикум

Піддашшя, під′яр′я, глитати, перепеленя, стриміти, оселитися, ущемити, лелеченятко, шелестіння, клекотіти, джмелі, берегиня, блищати. кишмиш, екстремальний, пелена, гребінець, гребінчик, камінчик.

3. Актуалізація опорних знань

3.1. Перегляд презентації «Класифікація односкладних речень у  східнослов′янському мовознавстві»

3.2.Бліц – опитування

- Дайте визначення односкладного речення

- хто такий суб′єкт?

- дайте визначення речення з означеним  суб′єктом

-  речення з неозначеним  суб′єктом

-речення з узагальненим  суб′єктом

- речення з нульовим  суб′єктом

- речення з непрямим  суб′єктом

-  речення з синкретичним   суб′єктом

- інфінітивного  речення 

- номінативного речення

Мовне спостереження

- Чому в односкладному реченні другий головний член не потрібний?

Запишіть речення, поясніть це

 Дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну (Т. Шевченко)

Як можемо перетворити дане односкладне речення у двоскладне? Про що це свідчить?

Чи можемо так перебудувати речення, щоб дана чстина була однією з частин складного речення?

4. Повідомлення теми та мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

Основна думка: учень повинен уміти добирати потрібну для нього інформацію з різних джерел, повинен володіти навичками дослідницької роботи , щоб володіти компетентностями, щоб уміти створювати «ситуацію успіху», щоб бути конкурентно  спроможним у сучасному світі

5. Основна частина уроку:

5.1.  Мовне спостереження

 Визначте підметово-присудкові центри речень. Доведіть, що односкладне речення є частиною складного

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом  та  іноді хрусне під ногою суха очеретина.

Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора,  підтримували жевріючу під попелом іскру.

5.2. Опрацювання теоретичного  матеріалу підручника (      )

5.3 .Робота, спрямована на удосконалення вмінь і навичок учнів

1. Прочитайте контекст, знайдіть і підкресліть підметово- присудкові центри речень. Зробіть висновок про те, які речення переважають у тексті: двоскладні чи односкладні. Чому?Визначте  тип односкладного речення. (бо тип мовлення тексту – опис, автор за допомогою о.р.передає стан природи . Відомо, що в текстах на 10 000 речень припадає близько 20% односкладниї речень, а серед них половина - безособові)  

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

2.Вправа на удосконалення умінь і практичних навичок учнів щодо розрізнення  типів односкладних речень

Завдання: Прочитайте речення, визначте в кожному з них присудковий центр. Зясуйте, яким за способом вираження є присудок і на основі цього зробіть висновок про тип односкладного речення.

1. Бувай здорова…Гляди ж, не забувай мого дідуся. 2. І справді – незабаром почули під ногами розмиту глину і увійшли у чорну пащу провалля. 3. Тоді кажи гоп, коли перескочиш…4. Соломії робилось душно. 5. Ставало вогко й холодно. 6. В повітрі стало тепліше.. 7. З-за високого та густого, як щітка, комишу не можна було нічого розібрати. 8. Комиші, озерця,  єрики… (За оповіданням «Дорогою ціною»)

3. Розподільний диктант

Розподіліть речення за колонками:

I. Речення з нульовим суб′єктом

II. Речення з непрямим суб′єктом

III. Речення з синкретичним суб′єктом

Ставало вогко й холодно.В повітрі стало тепліше.. Соломії робилось душно.Тільки так душно, так важко.Тут нема вже рятунку.Вночі стало йому гірше.Йому так радісно, так добре. Врешті їх покликано. Остапові стало жалко Соломії, страх як жарко

Зробіть синтаксичний розбір речення (робота біля дошки)

Довідка:

Послідовність розбору односкладного речення

 1. Навести речення.
 2. Охарактеризувати його за метою висловлювання, інтонацією, за наявністю другорядних членів.
 3. Довести, що речення односкладне.
 4. Визначити тип односкладного речення.
 5. Вказати, чим виражений головний член односкладного рече під попелом іскння.

4. Виконання тестів на відовідність:

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

5. Виступи учнів  із матеріалами досліджень на тему: «Уживання односкладних речень в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»:

 

Означено – особові:

 • Бувай здорова…Гляди ж, не забувай мого дідуся.. Перекажи, хай вони не журяться..
 • -Добре, Остапе, перекажу.. Ну, хай тебе боронить і хова од лихого мати божа..Прощавай!!!!
 • Соломіє! Чи ти здуріла?
 • Може, й здуріла, - сміялася Соломія
 • - Пек тобі, маро.. Чистий парубок..Куди ти й по що?
 • - За Дунай, у Січ із тобою.. Приймаєш товариша чи не приймаєш?
 • Як живий буду, землю оратиму, рибальством житиму

Висновок: автор усуває своє «Я»,

Речення з дієсловом – присудком наказового способу слугують засобом створення спонукальної інтонації

Неозначено – особові:

Рушили…

Йшли недовго

І справді – незабаром почули під ногами розмиту глину і увійшли у чорну пащу провалля.

Висновок: виконавець дії невідомий, не називається з певних причин

Узагальнено- особові:

 • Тоді кажи гоп, коли перескочиш…
 • Ну, та нічого, терпи, козаче

Висновок: містить узагальнені судження

Безособові:

 • Ставало вогко й холодно.

В повітрі стало тепліше..

Соломії робилось душно.

Тільки так душно, так важко.

Тут нема вже рятунку.

Вночі стало йому гірше.

Йому так радісно, так добре

Врешті їх покликано.

Остапові стало жалко Соломії, страх як жарко.

Висновок: з непрямим суб′єктом  -  наголошується на стані, в якому перебуває людина, з нульовим суб′єктом   - наголошується на стані природи

Інфінітивні:

Раз у раз доводилося спотикатися, намацувати дорогу, чіплятись за клунки, вставати і знов спотикатися.

З-за високого та густого, як щітка, комишу не можна було нічого розібрати.

Але й те нелегко було зміркувати.

Часто доводилось обходити єрики й озерця.

Треба було ламати камиш

Висновок: передають настрої розгубленості, сумніву, вагання, напруженого пихологічного стану

Номінативні:

Комиші, озерця,  єрики…

Великий, сірий, забовтаний, з гарячими й голодними очима

Висновок: звертають увагу на довкілля, яка стає тлом подій. Використовується в описах природи

 

6. Підведення підсумків уроку:

6.1. Укладання загальнюючої таблиці

6.2. Мотивація та виставлення оцінок

7. Завдання додому, його коментар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом  та  іноді хрусне під ногою суха очеретина.

Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора,  підтримували жевріючу під попелом іскру.

 

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом  та  іноді хрусне під ногою суха очеретина.

Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора,  підтримували жевріючу під попелом іскру.

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом  та  іноді хрусне під ногою суха очеретина.

Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора,  підтримували жевріючу під попелом іскру.

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом  та  іноді хрусне під ногою суха очеретина.

Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора,  підтримували жевріючу під попелом іскру.

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом  та  іноді хрусне під ногою суха очеретина.

Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора,  підтримували жевріючу під попелом іскру.

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом  та  іноді хрусне під ногою суха очеретина.

Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора,  підтримували жевріючу під попелом іскру.

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом  та  іноді хрусне під ногою суха очеретина.

Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора,  підтримували жевріючу під попелом іскру.

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Чутно було, як шелестить комиш шорстким листом  та  іноді хрусне під ногою суха очеретина.

Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора,  підтримували жевріючу під попелом іскру.

Лиха доля чекала втікача: його оддавано в некрути, засилано на Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу, або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, одсилано в кайданах назад до пана, знову у неволю, на панщину.

А проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло вкраїнське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю…

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

 

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

 

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

 

 

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

 

 

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

 

 

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

 

Плутаючись у високих бур′янах, пролазячи попід кущами, що тісно посплітались у сій занедбаній частині панського гаю, вони (Остап і Соломія) долізли нарешті до води. Тут було парно. При повній тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло і тепер звідти пашіло, як з печі. По скляному поверху ставка… тихо плив білою хмарою туман…,  нічна задуха насичена була сильними пахощами татарського зілля, куширу, зогрітої води

 

 

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

 

 

 

 

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

 

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

1. речення з означеним суб′єктом       а) Тоді кажи гоп, коли перескочиш…

2. речення з неозначеним суб′єктом  б) Йому так радісно, так добре

3. речення з узагальненим суб′єктом  в) Комиші, озерця,  єрики

4. речення з нульовим суб′єктом          г) Треба було ламати камиш

5. речення з непрямим суб′єктом       д) В повітрі стало тепліше..

6. інфінітивне речення                           е) Прощавай!!!!

7. номінативне речення                          є)  Йшли недовго

 

doc
Додав(-ла)
Блауцяк Нінель
До підручника
Українська мова 8 клас (Ющук І.П.)
Додано
20 березня 2019
Переглядів
512
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку