24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок "Основні способи словотвору в сучасній українській мові. Стилістичне використання засобів словотвору"

Про матеріал

Урок з ураїнської мови в 10 класі (профільний рівень) розкриває стилістичні можливості префіксів і суфіксів, сприяє зміцненню навичок правопису префіксів, суфіксів; формує вміння стилістично доцільно використовувати значущі частини слова; розвивати гнучкість у використанні мовних одиниць; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяє збагаченню словникового запасу десятикласників; виховує шанобливе ставлення до слова, прагнення до формування здорового спосібу життя: як у фізичному, так і моральному аспектах.

Перегляд файлу

Конспект уроку з української мови

в 10 класі

Тема:  Основні  способи словотвору в сучасній українській мові. Стилістичне використання засобів словотвору.

 

Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про способи українського словотвору, його морфологічні ознаки; розкрити стилістичні можливості префіксів і суфіксів, сприяти зміцненню навичок правопису префіксів, суфіксів; формувати вміння стилістично доцільно використовувати значущі частини слова; розвивати гнучкість у використанні мовних одиниць; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти збагаченню словникового запасу десятикласників; виховувати шанобливе ставлення до слова, прагнення формувати здоровий спосіб життя: як у фізичному, так і моральному аспектах.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Будова слова: значущі частини слова.

Словотвір: творення слів за допомогою суфіксів і префіксів.

Орфографія: правопис морфем.

Орфоепія: правильна вимова голосних і приголосних в зазначених морфемах.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст.

Стилістика: стилістичні можливості зазначених морфем, стилі мовлення.

Міжпредметні зв’язки: англійська мова, українська та світова літератури.

Методи навчання:  бесіда, розповідь, робота з книгою, вправи, дослідження, дослідження-зіставлення, експрес-опитування, «мікрофон», творче моделювання, випереджувальне завдання, робота в парах, груповий метод роботи.

Тип уроку: урок поглиблення знань та засвоєння нових аспектів.

Обладнання:   підручник, оформлена дошка, ілюстративний матеріал, роздатковий  матеріал, мультимедійне обладнання

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

 • Експрес-опитування:

 

 

IІІ. Повідомлення теми та мети уроку, Мотивація навчальної діяльності школярів.

Слово вчителя

Мова  не лише активно використовується у сфері духовної культури, а й пов’язана з виробництвом, його галузями та процесами, із соціальними відносинами. Знати мову – це значить вільно володіти, послуговуватися лексикою свого фаху. Правильного спілкування людина вчиться все своє життя. Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися на виробництві та в безпосередніх наукових і ділових контактах.

   Тож, продовжуємо  збагачувати свої знання. Тема нашого уроку:  «Основні  способи словотвору в сучасній українській мові. Стилістичне використання засобів словотвору».

            Ви знатимете:

 • Морфологічну будову слова, способи творення слів.
 • Стилістичні особливості значущих частин слова.
 • Стилістичні засоби словотвору.

Ви  вмітимете:

 • Визначати способи творення слів, розбирати слова за будовою.
 • Визначати стилістичні функції в тексті значущих частин слова.
 • Використовувати правильно і доречно словотворчі засоби в мовленні.
 • Правильно писати слова з орфограмами в коренях, префіксах і суфіксах.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми. Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

 

 1. Робота з підручником  - вправа 583 – доповніть таблицю прикладами, використовуючи лінгвістичну довідку.

 

 

 

 

Картка 1.

 

 

 1. Робота над зв’язним висловлюванням.

Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Чи розкриває заголовок тему висловлювання? Виконайте завдання до тексту.

Твоє здоров’я у твоїх руках

   Людина кінця ХХ – початку ХХІ століття особлива, бо живе в поганих екологічних умовах, дихає забрудненим повітрям, п’є нечисту  воду, ще й привчилася зловживати медикаментами хімічного походження. Сучасна людина недостатньо звертає увагу на своє здоров’я, часто палить, уживає алкоголь.

   Як відомо, основою життя є постійний обмін між організмом та довкіллям. Із довкілля людина одержує кисень, воду та необхідні для життя поживні речовини, тому зрозуміло, що здоров’я людини, опірність до несприятливих умов навколишнього середовища, здорове довголіття значною мірою залежить від харчування.

   Харчування – це вічна потреба людини. Важливо дотримуватися сократівського афоризму: «Ми живемо не для того, щоб їсти, а для того, щоб жити».

(За  О. Ганич)

 • Випишіть слова, які містять три і більше морфем. Розберіть ці слова за будовою.    ( забрудненим, привчилася, походження, поживні, зрозуміло, несприятливих, харчування)
 • Знайдіть два слова, утворені префіксально-суфіксальним способом. Виділіть словотворчі суфікси і префікси. (забрудненим, привчилася)
 • Наведіть приклади похідних слів. Від яких слів їх утворено? Визначте твірні основи.  (екологічних, забрудненим, нечисту, хімічного, походження, поживні, речовини)

 

Метод «Мікрофон»:  Чи доречно звертати увагу на своє здоров’я ще в юному віці?

 

 

«Мозковий штурм»  Чому словотворення є основним засобом збагачення словникового складу мови?

 

 

 1. Робота з узагальнювальною таблицею

 

Основні орфограми у префіксах, коренях, суфіксах

Місце орфограми

Орфограми

Приклади

У префіксі

Букви е, и, і в префіксах пре-, при-, прі-

предобрий, прихід

Букви з, с у префіксах роз-, без-, з- (зі-, с-)

розказати, списати

У корені

Орфограми, пов’язані із чергуванням голосних і приголосних звуків

стелю – застилати, рука - руці

Подвоєння букв

гілля, сіллю

На межі кореня і суфікса

Буквосполуки -цьк-,-зьк-, -ськ-, -цтв-,

-зтв-, -ств-  

козацький, птаство

Букви щ, чч в іменниках із суфіксом -ин(а)

козаччина, Житомирщина

У суфіксі

Букви и, е(є) в суфіксах -ечок, -єчок,

 -ечк(а), -єчк(а), -ичок, -ичк(а)

діжечка, вогничок

Буква и в суфіксі -ив(о)

вариво, печиво

Букви и, і в суфіксах -ир, -ист, -изм, -ір,

-іст, -ізм

бандурист, піаніст

Букви и, і, е(є) в суфіксах -инн(я), -інн(я),

-енн(я), -єнн(я)

павутиння, звернення

Букви о, е(є) в суфіксах -ов(ий), -ев(ий),

-єв(ий)

овочевий, казковий

Букви и, ї в суфіксах -ин, -їн

Ольжин, Маріїн

 

 

 

 

 • Робота в парах.

 

Складіть  словниковий диктант (8 – 12 слів) на орфограми в префіксах, коренях, суфіксах.

 

 1. Творче спостереження з елементами аналізу
 • Робота в групах: два – чотири – всі разом.

 

   Картка 2.

 

 • Поміркуйте, чому в слові лікарня виділяють два суфікси (-ар- і

-н-), а в слові сушарня – один ( -арн-) ?

 

 

Картка 3.

 

 • Установіть послідовність словотворення слів у групі:

                    Весняний, веснянка, веснянкуватий, весна.

 

 

  Картка 4.

 

 

 • Чи всі слова мають однакове  значення і спільну словотворчу частину: сонний, безсоння, осоння, спросоння?

 

Робота із тлумачним словником – з’ясувати лексичне значення слова осоння

 

 

 1. Дослідження-зіставлення
 • Прочитайте тексти І і ІІ, поміркуйте який із них більш експресивний, виразний? Завдяки яким словам цього досягнуто і як їх утворено? Зробіть висновок про стилістичне застосування словотворчих засобів.

 

 

Текст І.  Сон необхідний для повноцінного відпочинку  організму людини.

 Щоб сон був здоровим, спокійним, а засиналося легко, треба дотриму-ватися деяких правил. По-перше, найкраще лягати спати в один і той самий  час. По-друге,  перед сном не варто наїдатися – заснути на повний шлунок  досить  важко. І по-третє, не треба дивитися на ніч фільми  жахів.

 Це настільки збуджує мозок,  що йому потім доводиться довго заспокоюватися.  І, зрозуміло, необхідно провітрити кімнату на ніч, прийняти теплий душ.

 

 

 

Текст ІІ. Ще не зійшли і не станули з полів сніги. Тільки духмяним вітерцем війнуло над землею. І ось уже де-не-де з’явились синюваті пухнасті суцвіття-чашечки.  Це розгорнула  свої  квіточки  назустріч сонечку  і теплу сон-трава. В народі поширені й інші назви – сонвище, сончик .

 

 

E:\Доки\Tanya\Books\2006.04.16_12.26.27_4c1b.jpg

 

 

        ( Відвар чи настій трави вживають як заспокійливий, знеболювальний, протизапальний засіб.)

 

 1. «Мозковий штурм»:  Чи однакова стилістична роль засобів словотвору в різних стилях мовлення?  Чому?

 

 1. Робота з узагальнювальною таблицею

 

Стилістичне забарвлення суфіксів

Суфікси

Особливості суфіксів

Приклади

-ість, -ств(о), -цтв(о),

 -зтв(о), -от(а), -анн(я),

-енн(я), -інн(я), -тт(я), -ізм (-їзм),-изм та ін.

Утворюють слова з абстрактним, узагальнювальним значенням, назви опредмеченої дії.

Характерні для наукового, офіційно-ділового, публіцистичного стилів

 

громадськість, людство, збирання, реалізм

-альн-, -увальн- (-ювальн-), -арн- (-ярн-), -ичн-, -ічн-

 (-їчн-)

соціальний, гуманітарний, історичний

-ист-, -уват-, -атист-

азотистий, цукристий (слова-терміни)

-к-, -ок-, -очок-, -ичок-,

-очк-, -ик-, -оньк-, -еньк-,

 -есеньк-, -ісіньк-, -н-, -в-,

 -ищ-, -ущ- (-ющ-), -иськ-,

-юх-, -ил-, -л-

Утворюють емоційно забарвлені слова. Характерні для художнього і розмовного стилів

рідненький, гайочок, котище

 

Висновок. Одним з найбільш стилістично виразних словотворчих засобів є суфікси.

Стилістично виразнішими роблять слова і префікси.

V. Закріплення набутих знань, умінь і навичок

 

 1. Ігрове завдання. «Позмагаймося !»
 •  Хто утворить від слова  мама найбільше слів з новим відтінком значення за допомогою суфіксів позитивної оцінки.

 

 1. Творче моделювання

          Розгляньте ілюстрацію. Доберіть для її опису емоційно забарвлені слова, утворені різними словотворчими засобами. Складіть усно за картиною П. Басанця «Материнство» невеликий опис (6 – 8 речень), використовуючи  дібрані слова.

 

 

E:\Доки\Tanya\Books\1796.jpg

 

VІ. Підбиття підсумків уроку.

Метод «Мікрофон»:  Продовжте фрази:

 • Опрацювавши тему «Основні  способи словотвору в сучасній українській мові. Стилістичне використання засобів словотвору»,  я зрозумів (зрозуміла), що …
 • Основними способами  словотворення в українській мові є…
 • На стилістичне забарвлення тексту впливає…

Оцінювання.

VІІ. Домашнє завдання. Складіть і запишіть невеликий текст (6 – 8 речень) у публіцистичному стилі на тему «Здоров’я – то найцінніший скарб», використовуючи словотворчі засоби стилістики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова (профільний рівень) 10 клас (Плющ М.Я. та ін.)
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
4574
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку