20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок "Профілактика захворювань ендокринної системи"

Про матеріал
Матеріал містить приклади вправ на розвиток критичного мислення (асоціативний кущ, швидке письмо, дерево припущень, ромашка Блума, ажурна пилка, зигзаг, Fishbone, кубування, сінквейн, карусель, нова проблема, концептуальна таблиця).
Перегляд файлу

Тема уроку: Профілактика захворювань ендокринної системи

Мета уроку:

Навчально-освітня: ознайомити учнів з найбільш поширеними проблемами ендокринної системи, розглянути причини виникнення таких проблем та заходи їх профілактики

Предметна компетентність: активізувати знання учнів про ендокринну систему, ендокринні залози та їхні функції; формувати в учнів позитивну мотивацію навчання, розуміння важливості та значимості здобутих знань у суспільному та особистому житті

Ключові компетентності: інформаційно-комунікаційна, соціальна, культурна, інноваційність; інтерпретаційні, творчі компетентності

ФАЗА  АКТУАЛІЗАЦІЇ

Метод: « Асоціативний кущ»

Застосовується для визначення теми уроку, розвиває уяву та інтуїцію. Учні мають висловити свої здогадки/асоціації про тему, завдання для вивчення теми, мету вивчення цієї теми.

Кількість учнів довільна

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери).

Час: 5хв

Хід роботи:

Вчитель або учень працює біля дошки, записуючи всі ідеї, які висловлюють учні під час вправи. Обговорення має відштовхуватись від якогось узагальнюючого слова.

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод: «Швидке письмо»

Метод дає можливість написати щось з певної теми чи розкрити питання протягом короткого часу

Кількість учнів довільна

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери), зображення кошика на дошці або зображене на папері, стікери, ручки, олівці.

Час: до 5хв

Хід роботи:

Учні отримують на листках завдання . Початком, підказкою може бути незакінчене речення, яке учні мають дописати. Писати потрібно швидко, «думаючи вголос».

 • Залози , які секретують у кров і лімфу гормони, називаються…….(ендокринними)
 • Ендокринні залози поділяються на залози …… і залози …….секреції

(внутрішньої ), (змішаної)

 • Залоза, яка входить до складу проміжного мозку, контролює й регулює роботу інших залоз ендокринної системи називається ………(гіпоталамус)
 • Залоза – непарний орган, розміщений на передній поверхні шиї попереду трахеї, називається ……..(щитоподібна залоза)
 • Залоза, яка регулює рівень йонів Кальцію в організмі, називається  ……

(паращитоподібна залоза)

 • Велика залоза, розташована біля шлунка, яка регулює рівень глюкози в крові, називається …..(підшлункова)
 • Пара залоз над нирками, складаються з кіркової та мозкової речовин, називаються ….(надниркові)
 • Залози, що виділяють адреналін, називаються ……(надниркові)
 • Залози, що регулюють розвиток жіночих статевих ознак, називаються ….(яєчники)
 • До залоз змішаної секреції відносять …….(підшлункову, статеві)

 

 

Метод : «Дерево припущень»

Учні вчаться будувати припущення на основі аргументів чи поставленого питання.

Кількість учнів довільна

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

Час: до10хв

Хід роботи:

Учитель малює на дошці дерево і частково заповнює його.  Стовбур –це тема чи проблема, гілки –це аргументи, а листочки –дитячі припущення щодо теми чи поставленої проблеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАЗА  ПОБУДОВИ ЗНАНЬ

Метод : «Ромашка Блума»

Метод розроблений за таксономічним принципом американського

Бенджаміна Блума та його шести рівнів учбових цілей в когнітивній сфері: знання – розуміння – застосування – аналіз – синтез – оцінка. Цей метод містить питання різної складності, різні за форматом, що дозволить учням аналізувати, порівнювати, фантазувати, логічно мислити

Робота може бути індивідуальною або груповою

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

до 15хв

Хід роботи:

Вчитель знайомить учнів з інформацією. Потім задає питання. Питання можна оформити у вигляді ромашки (намальованій на дошці або у вигляді об’ємної квітки) де на кожній пелюстці – відповідне питання.

 1. Прості/фактичні (на перевірку пам’яті): що...? Де...? Коли...?
 2.  Уточнюючі: ти вважаєш, що...? Тобто ти сказав, що...? Ти бачиш це

так ...?

 1.  Пояснюючі: чому...? Що мається на увазі...?яка головна ідея...?
 2.  Творчі, де є елемент прогнозу/припущення: а що, якби...? Як би покращили...? Запропонуйте  альтернативу...
 3.  Оцінювальні: чим щось відрізняється від іншого? Наскільки цінними є...? Як би ви визначили/аргументували...? Яке судження ви можете зробити з приводу...? тощо.
 4.  Практичні, що мають висвітлити зв’язок теорії з життям: де це застосовується у повсякденному житті? Як це можна використати на практиці?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. В які групи об’єднують усі ендокринні залози?
 2. Які саме залози відносяться до кожної групи?
 3. Поясніть принципи роботи залоз внтрішньої чи змішаної секреції
 4. Що змінюється в організмі при гіпофункції чи гіперфункції залоз?
 5. Чи може людина, оцінюючи певні зміни чи порушення в роботі організму, самостійно призначити собі гормональні препарати?
 6. Які профілактичні заходи необхідно вживати для підтримання нормальної роботи залоз?

 

 

 

 

Метод : «Ажурна пилка»

Прийом використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися, навчаючи.

Групи від 3до 5 учнів

Ресурси: інформаційний матеріал, підручники, таблички з кольоровими позначками, написами груп

Час: до 20хв

Хід роботи:

 1. Заздалегідь учням до уроку вчитель готує інформаційний матеріал і ділить його на частини.
 2. На початку уроку учні об’єднуються у групи. Ці групи називаються “домашніми».
 3. Члени домашніх груп  перерозподіляються й об’єднуються у нові експертні групи.
 4. Кожна експертна група отримує для опрацювання одну частину підготовленого учителем тексту
 5. За відведений час учні експертної групи знайомляться з текстом, опрацьовують його, готують по три контрольні запитання щодо його освоєння.
 6. Учні експертних груп повертаються у свої первинні групи з підготовленим матеріалом
 7. У кожній експертній групі по черзі кожний член кожної експертної групи навчає інших інформації, якої навчився у вторинній групі, перевіряючи рівень її засвоєння контрольними запитаннями
 8. По завершенні роботи учитель підводить підсумок, даючи можливість кожній групі репрезентувати отриманні знання

 

«Домашні групи»

 

 

 

 

 

 «Експертні групи»

 

 

Завдання для 1 групи: Порушення роботи гіпофізу. Профілактичні заходи для попередження захворювань гіпофізу.

Завдання для 2 групи: Порушення роботи щитоподібної залози. Профілактичні заходи для попередження захворювань щитоподібної залози.

Завдання для 3 групи: Порушення роботи паращитоподібної залози. Профілактичні заходи для попередження захворювань пара щитоподібної залози.

Завдання для 4 групи: Порушення роботи підшлункової залози. Профілактичні заходи для попередження захворювань підшлункової залози.

Завдання для 5 групи: Порушення роботи надниркових залоз. Профілактичні заходи для попередження захворювань надниркових залоз.

 

Метод : «Зигзаг»

Це технологія дозволяє учням детально осмислити тему та розвинути навички колективного критичного аналізу

Групи по 4-6 осіб

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

Час: 15-25хв

Хід роботи:

 • Учні діляться на робочі групи по 4-6 осіб. Перед кожною командою ставиться задача – спільно створити узагальнюючий текст за темою заняття в певному стилі (стиль – есе, лист другу, тези до конференції, стаття в профільний журнал, вірш тощо – можна визначити шляхом жеребкування).
 •  Кожна робоча група спільно визначає ключові ідеї майбутнього тексту (опорні слова/ план/ схема).

         Після цього кожен член команди отримує якусь експертну роль (можна

          порахуватися на перший-четвертий в кожній команді. Кожен номер

           символізує якусь експертну роль). Далі однакові номери з усіх команд

          сідають працювати в новій, експертній групі – так утворюються 4-6

          експертних груп, які працюють за 4-6 напрямками. Кожній групі                        

          потрібно видати відповіді інформаційні матеріали (які розкривають        

         лише їхній напрямок роботи).

        Після такої співпраці, експерти повертаються до своїх команд, які були

         визначені на початку заняття. І вже там створюють спільний             

         узагальнюючий текст у визначеному стилі. При цьому кожен з експертів  

        спершу має донести іншим членам команди результат роботи експертної

        групи – для того, щоб усі напрямки теми стали відомі кожному і були  

        враховані при написанні тексту.

      Після написання тексту, кожна команда зачитує його перед усією

        аудиторією

 

Завдання:

Скласти правила профілактики захворювань ендокринної системи

1група: у вигляді есе;

2 група: у вигляді пам’ятки у інформаційний куточок в лікарні;

3 група: у вигляді замітки у науковий журнал;

4 групі: у вигляді листа товаришу

 

Метод : «Fishbone (Рибна кістка)»

Цей метод дозволяє учням «розбити» загальну проблемну тему на низку причин та аргументів. Застосування цього прийому допоможе учням зрозуміти важливість аргументації

Кількість дітей довільна.

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

Час: до 25хв

Хід роботи:

Візуальне вираження методу нагадує кістку риби.

 

        Причини

 

 

 

 

 

 Факти, аргументи

Порядок роботи:

Після спільного обговорення проблемної теми під модерацією вчителя учні

записують її чітке формулювання в полі «Проблема».

Після аналізу інмформації за темою (з текстових матеріалів, фільмів тощо)

учні виділяють причини та аргументи, що їх підтверджують. Часто причин

знаходиться більше, ніж аргументів. У такому випадку варто пояснити дітям,

що це – нормально, адже бувають ситуації, коли причини ще не мають

логічного пояснення і залишаються у якості припущень.

Шляхом аналізу «причин-аргументів» діти формулюють висновок, який

записується в останній частині малюнку.

Проблема: Робота ендокринних залоз впливає на функціонування всього організму

  Причини:

 1. Гіпоталамус та гіпофіз регулюють роботу інших

ендокринних залоз

 1. Щитоподібна залоза регулює обмін речовин в

 Організмі

 1. Паращитоподібна залоза регулює рівень йонів

 Кальцію в організмі

 1. Підшлункова залоза адаптує організм до стресу

  Факти: виникає гігантизм або карликовість,

                                  базедова хвороба, цукровий діабет, мікседема,

                                Аддисонова хвороба

ФАЗА  КОНСОЛІДАЦІЯ

Метод : «Кубування»

Кубування є методом навчання, що полегшує розглядання різ­них сторін теми. Це навчальна методика, яка пропонує учням від­повісти на 6 запитань різних типів, що стосуються теми. Цей під­хід передбачає використання кубика із написаними на кожній гра­ні вказівками щодо напряму мислення або письма.

Кількість дітей довільна

Ресурси: виготовлена модель куба з написаними на гранях запитаннями

до 15хв

Хід роботи:

Учитель використовує куб з написаними на гранях питаннями:

Картинки по запросу КУБИК ВЕКТОР1. Опиши це (колір, форма, розміри).

2. Порівняй це (на що це схоже? від чого це відрізняється?).

3. Добери асоціації (про що змушує думати? що спадає на думку?).

4. Проаналізуй це (скажіть, яким чином це зроблено? ви це знає­те? ви можете це вигадати?).

5. Як його використати (знайти застосування; яким чином це мож­на застосувати?).

6. Запропонувати аргументи «за» або «проти» цього (що в ньому доброго чи поганого? займіть певну позицію, використайте по­вний діапазон аргументів від логічних до безглуздих).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубування — це приклад ігрової методики, а також один із ме­тодів навчання, що полегшує всебічне розглядання теми. Учні мо­жуть виконувати кубування в парі, потім об'єднатися в групи. Його можна використо­вувати на стадії актуалізації чи рефлексії.

Метод : «Сінквейн»

Сінквейн – короткий неримований вірш з 5 рядків, винайдений американською поетесою Аделаїдою Крепс під впливом японської поезії. Техніка цього вірша ідеально підходить для розвитку образного мислення, концентрації знань, переосмислення отриманої інформації, вираження своєї позиції щодо теми, а також для вивчення нових понять.

Може виконуватись в групах до 5 осіб, або індивідуально

Ресурси: листок, ручка, картки зі схемою сінквейна

Час:10хв

Хід роботи:

На дошці картка з правилами написання сінквейна. Якщо робота передбачена в групах, то кожна отримує картку, де з одного боку вписана схема написання сінквейна, а інша пуста

1 слово – головна тема/об’єкт обговорень (іменник чи займенник)

Щитоподібна залоза

2 слова , що описують властивості/ознаки/характеристики об’єкта

(прикметники, дієприкметники)

Найбільша, метеликоподібна

3 слова, що описують дії, характерні для об’єкта (дієслова, дієприкметники)

Прискорює (обмін речовин), регулює (розвиток тканин), регулює (обмін Кальцію і Фосфору)

фраза з 4 слів, де автор висловлює особисте ставлення до теми

Виділяє трийодтиронін, тироксин, тиреокальцитонін

слово-резюме, ключова характеристика або нова інтерпретація об’єкта

Йод

 

Метод : «Карусель»

Стратегію використовують як підсумок зробленого й зрозуміло­го учнем чи групою учнів на уроці. Метод «Карусель» сприяє одночасному залученню всіх учнів до активної роботи з різними партнерами. На уроці можна об'єднати дітей у два кола для обговорення будь-якої гострої про­блеми з двох різних позицій або для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань.

Групова робота (кількість груп відповідає кількості арркушів із запитаннями)

Ресурси: аркуші паперу, ручки

Час: до 15хв

Хід роботи:

     На чистому аркуші вчитель за­писує запитання. Кількість аркушів залежить від кількості запи­тань, які вчитель виділяє як найважливіші, що розглядалися на уроці. Учні об'єднуються у групи, їхня кількість відповідає кіль­кості аркушів із запитаннями. Кожна з груп отримує по одному ар­кушеві. Учні в групах обговорюють запитання. На аркуші під запи­танням вони записують відповідь. Згодом аркуш складають таким чином, щоб відповідь була схована, а залишається тільки запитан­ня й місце для відповіді на нього. У такому вигляді групи обміню­ються аркушами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод : «Нова проблема»

Метою застосування цього методу є навчити учнів самостійно вирішувати проблеми та приймати колективне рішення

Групова робота, кількість учасників довільна

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

Час: до 15хв

Хід роботи:

Учитель готує для учнів проблемне завдання чи проблемну ситуацію (на основі опрацьованого матеріалу). Потрібно запитати, чи всі розуміють суть проблеми. Діти об’єднуються в групи, у яких вони зможуть обговорити проблему, перш ніж перейти до пошуків шляхів її вирішення. Кожна група отримує карточку з етапами вирішення проблеми.

Етапи вирішення проблеми:

 • З’ясуйте суть проблеми
 • З’ясуйте важливість проблеми
 • Обміркуйте всі можливі варіанти вирішення
 • Проаналізуйте можливі наслідки кожного варіанта
 • Виберіть можливий варіант вирішення, який здається вам оптимальним
 • Якщо перший варіант рішення виявився неефективним, спробуйте інший і розпочніть все спочатку

 

Проблема:

 • Молодий хлопець потрапив у автокатострофу й отримав сильний струс мозку. Через місяць після лікарні почались головні болі, які продовжувались цілий рік. За цей час у нього збільшилися в розмірі вуха, ніс, кисті рук і ступні ніг. Що спричинило такі зміни?
 • В оповіданні «Живі мощі» І.Тургенєв так описав одну із хвороб: «Я наблизився і остовпів від подиву. Переді мною лежала жива людська істота, але що це було таке!? Голова зовсім висохла, одноколірна, бронзова – неначе стародавня ікона; ніс вузький, як лезо ножа; губ майже не видно – тільки зуби біліють і очі, а ще з-під хустки вибиваються на чоло рідкі пасма жовтого волосся.» Яка це хвороба і які причини її виникнення?

Метод : «Концептуальна таблиця»

використовується для порівняння трьох чи більше аспектів/питань (по горизонталі розташовується те, що потрібно порівняти, по вертикалі – різні риси і якості, за якими учні мають порівнювати).

Групова робота, кількість учасників довільна

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

Час: до 15хв

Хід роботи:

Має важливу особливість – характеристики для порівняння учні мають придумати самі, шляхом спільної роботи. Спершу всі пропозиції характеристик записуються на дошку та узагальнюються. Потім учні мають вибрати найважливіші – аргументувати при цьому, чому саме ці, а не інші критерії важливі для порівняння. Далі  дані з опрацьованого матеріалу вносяться самостійно кожним у таблицю.

Залоза

Гіпофіз

Щитоподібна

Підшлунко-ва

Надниркові

Розташува-ння

Входить до складу проміжного мозку

На пердній поверхні шиї попереду трахеї

Біля шлунка

Над нирками

Гормон, що виділяє

Гормон росту, вазопресин, окситоцин

Трийодтиронін, тироксин, тиреокальцитонін

Інсулін, глюкагон

Адреналін, норадреналін

Зміни при гіпофункції

карликовість

мікседема

Зменшення рівня цукру в крові

Бронзова хвороба

Зміни при гіперфункції

Гігантизм, акромегалія

Базедова хворобо, енднмічний зоб

Цукровий діабет

Порушення обміну речовин, ожиріння

 

 

 

 

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
5 серпня
Переглядів
36
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку