Урок. РЗМ. Текст. 5 клас

Про матеріал
Тема уроку: Усна й письмова форми тексту (висловлення).Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповiдного характеру Мета: поглибити вивчене про усну йписьмову форми тексту; продовжуватиформувати вмiння розкривати тему й основну думку тексту; розвивати усне мовлення, логiку, умiння складати план текстуi переказувати цей текст. Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.
Перегляд файлу

Тема: Текст як продукт мовленнєвої дiяльностi. Змiстова й композицiйна єднiсть, зв’язнiсть тексту. Тема, комунiкативна спрямованiсть, основна думка тексту, мiкротема. Чмитання мовчки текстів різних стилів

Мета: поглибити й розширити знанняучнiв про текст, його основнi ознаки, структуру; удосконалювати вмiння визначати тему, основну думку тексту, дiлити його наабзаци, складати простий план готовоготексту; створювати й редагувати висловлення на основi власного досвiду; виховувати бережливе ставлення до довкiлля,усвiдомлення своєї вiдповiдальностi за збереження живої природи.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Хід уроку

Актуалiзацiя мотивацiйних резервiвучнiв з теми.

«Термiнологiчна хвилинка».

Пригадайте, що означають такi поняття: мовлення, комунiкацiя, мовленнєва дiяльнiсть, адресат мовлення, текст.

´Що вам вiдомо про текст?

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 Створення проблемної ситуацiї.

Прочитайте речення.

Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла його додому.

 • Чи може бути таке речення початком тексту? Вiдповiдь обгрунтуйте.
 • У якiй частинi тексту його мiсце?
 • Про що, по-вашому, йтиметься в текстi, речення з якого ви прочитали?

 Творче завдання.

Напишiть невеликийтекст (6–7 речень), увiвши в нього запропоноване речення.

Читання i обговорення учнiвських робiт. Бесiда за прочитаним.

´Чи можна вважати тексти продуктом вашої мовленнєвої дiяльностi? Аргументуйте вiдповiдь.

´Про що розповiдає ваш текст? Сформулюйте одним реченням. (Розповiдь про порятунок птаха.)

Запам’ятайте! Тема тексту – це те, прощо йдеться в ньому, його змiст. Формулюваннятеми починайте словами: розповiдь про.., зображення.., показ… i т.д. Коли людина створює текст,вона думає, яким буде його вплив на читача: чиспонукає замислитися над якоюсь проблемою,переконає у чомусь, навчатиме чи закликатиме допевних дiй. Те, що автор хоче висловити своїмтекстом, називається основною думкою тексту.

 • Сформулюйте основну думку вашого тексту. Починайте зi слiв закликає, застерiгає, попереджає, схвалює. Доберiть заголовок до тексту. Вiн виражає тему чи основну думку?

Дослiдження-аргументацiя.

Прочитайте заголовки текстiв. Що передає коженiз них – тему чи основну думку? Аргументуйте вiдповiдь.

Бережiть природу. Не будьте байдужими. Випадок у лiсi. Як ми садили дерева. Ми вiдповiдальнi за тих, кого приручили. Мiй Дружок.

 Аналiз тексту. Самостiйна робота.

Методична ремарка.

Запропонований текст потрiбно заздалегiдь роздрукувати для кожного учня або ж спроецiювати на дошку.

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом. Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насiнням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєїiсторiї.

 • Речення: «Потрiбно виявляти милосердя до всього живого» виражає тему чи основну думку тексту?
 • Заголовок розкриває тему чи основну думку тексту?
 • Знайдiть у текстi вступ, основну частину i кiнцiвку.
 • Що таке абзац? Скiльки абзацiв у цьому текстi?
 • Чи можна визначити тему кожного з абзацiв? Якщо так, то спробуйте зробити це за допомогою розповiдних речень.

 

Обговорення результатiв дослiдження у групах. Робота з пiдручником.

Методична ремарка.

Учитель дiятиме залежно вiд того, як учнi зумiли виконати самостiйне дослiдження тексту. Робота з пiдручником сприятиме засвоєнню таких понять, якабзац, мiкротема, план готового тексту. Якщоучням важко зробити висновки самостiйно,проведемо колективну роботу.

Орiєнтовний план(мiкротеми) тексту

 1. Несподiвана знахiдка.
 2. Вiдповiдальне рiшення.
 3. Катруся з мамою доглядають голуба.

4.Щасливе закiнчення iсторiї.

 Продовження роботи з текстом.

Дослiдження-спостереження з елементами аналiзу.

Переставте абзаци в текстi.Чи можна тепер висловлення вважати повноцiнним текстом?

Запам’ятайте! Композицiя – це побудова тексту, логiчний зв’язок мiж його частинами. Порушення композицiї призведе до спотворення або й руйнування тексту.

 • Усi речення в текстi пов’язанi мiж собою. Доведiть на прикладi 1 i 2-го абзацiв, що в кожному реченнi думка розвивається.

Яку нову iнформацiю побачили ви у другому реченнi? Що нового почерпнули з наступного речення? Як розгортається думка,що вже вiдома з попереднiх речень?

Запам’ятайте! Розрiзняють такi поняття, як «вiдоме» й «нове». «Вiдоме» – це те, щоречення увiбрало з попереднього речення. «Нове» – це те, що повiдомляється цим реченням.Саме «нове» рухає думку.

 Робота з пiдручником.

Знайдiть у пiдручнику iнформацiю про ключовi слова в текстi (І в а р i а н т) та засоби зв’язку мiж реченнями в текстi (ІІ в а р i а н т).Опрацюйте її. Незрозумiле уточнiть вучителя.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

«Незакiнчене речення».

 • На уроцi я дiзнався (дiзналася) про… .
 • На уроцi я навчився (навчилася)… .
 • Я не зовсiм зрозумiв (зрозумiла)… .

 Домашнє завдання.

Опрацювати матерiал пiдручника з теми уроку. Прочитати і переписати текст 5-8 речень  одного з будь-яких стилів скласти план: Тема, ключові слова, сформулюйте основну думку вашого тексту. Починайте зi слiв закликає, застерiгає, попереджає, схвалює. Доберiть заголовок до тексту. Вiн виражає тему чи основну думку?

 

 

Роздатковий матеріал до уроку зв’язного мовлення. Тема: Текст

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з підбитим крилом. Вiн не мiг злетіти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка підібрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньці доглядати за голубом. Вона промила ранку, підв'язала крило,підготувала спеціальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насінням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кінець цiєї iсторiї.

 

Роздатковий матеріал до уроку зв’язного мовлення. Тема: Текст

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом. Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насiнням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєї iсторiї.

 

Роздатковий матеріал до уроку зв’язного мовлення. Тема: Текст

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом. Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насiнням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєї iсторiї.

Роздатковий матеріал до уроку зв’язного мовлення. Тема: Текст

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом. Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насiнням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєї iсторiї.

 

Роздатковий матеріал до уроку зв’язного мовлення. Тема: Текст

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом. Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насiнням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєї iсторiї.

 

Роздатковий матеріал до уроку зв’язного мовлення. Тема: Текст

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом. Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насiнням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєї iсторiї.

Роздатковий матеріал до уроку зв’язного мовлення. Тема: Текст

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом. Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насiнням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєї iсторiї.

 

Роздатковий матеріал до уроку зв’язного мовлення. Тема: Текст

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом. Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насiнням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєї iсторiї.

 

Роздатковий матеріал до уроку зв’язного мовлення. Тема: Текст

 Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом. Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродить чимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катруся годувала голуба зерном, насiнням, крихтами хлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєї iсторiї.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Губар Алла Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
16 вересня 2019
Переглядів
8652
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку