28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

"Вигуки в англійській мові"

Про матеріал

Презентація підготовленя для учнів/студентів 10 - 11 класу.

Метою дослідження є розгляд комунікативно-прагматичних особливостей вигуків сучасної англійської мови, їхнього місця в дискурсі, а також показ збагачення лексико-граматичного класу вигуків за рахунок одиниць різної структури, що в мовленні є вигуковими висловленнями.

Об'єктом дослідження є вигуки англійської мови, що використовуються в англомовній комунікації.

Предметом дослідження є комунікативно-прагматичне значення вигуків та їхні особливості.

Методи дослідження. Методи, що використані в роботі, зумовлені природою аналізованого об'єкта та предмета дослідження. В основу було покладено індуктивно-дедуктивний метод, спрямований на накопичення мовного матеріалу – вигуків, використання яких у конкретних висловленнях є прагматично обумовленим, і їх аналізу.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю системних досліджень прагматичних особливостей вигуків сучасної англійської мови, які відіграють значну роль у вираженні індивідуального, суб’єктивного ставлення мовця до ситуації, до об’єктивного світу, у вираженні почуттів та волевиявлень мовця. Наявні описи вигуків сучасної англійської мови недостатньо виявляють їхню специфіку і роль у комунікації, не дають повної уяви про особливості їхнього функціонування, закономірність вживання і місце в дискурсі. Актуальність дослідження полягає і в тому, що наочно підтверджується теорія безперервності розвитку мови і відкритості частин мови як граматичних класів, які постійно поповнюються новими одиницями не тільки за рахунок різних словотворчих процесів, а й за рахунок збагачення новими значеннями уже існуючих мовних одиниць.

Номер слайду 3

Метою дослідження є розгляд комунікативно-прагматичних особливостей вигуків сучасної англійської мови, їхнього місця в дискурсі, а також показ збагачення лексико-граматичного класу вигуків за рахунок одиниць різної структури, що в мовленні є вигуковими висловленнями.

Номер слайду 4

Завдання: розглянути дискусійні питання, пов’язані з природою вигуків та їхнім статусом у граматичній системі сучасної англійської мови; проаналізувати специфіку вигуків з конвенційно-обумовленим та контекстуально-обумовленим прагматичним значенням; описати вигуки у контексті мовленнєвих актів та дискурсу, виявити притаманні їм значення; виявити наявність/відсутність прагматичного варіювання та прагматичного синкретизму вигуків; охарактеризувати відношення прагматичного узгодження та прагматичного неузгодження вигуків, враховуючи особливості інтеракціональних ходів комунікантів, що має важливе значення для виявлення закономірностей міжособистісного спілкування.

Номер слайду 5

Об’єктом дослідження є вигуки англійської мови, що використовуються в англомовній комунікації.

Номер слайду 6

Предметом дослідження є комунікативно-прагматичне значення вигуків та їхні особливості.

Номер слайду 7

Методи дослідження Методи, що використані в роботі, зумовлені природою аналізованого об’єкта та предмета дослідження. В основу було покладено індуктивно-дедуктивний метод, спрямований на накопичення мовного матеріалу – вигуків, використання яких у конкретних висловленнях є прагматично обумовленим, і їх аналізу.

Номер слайду 8

Структура роботи Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Номер слайду 9

Розділ 1. “Вигуки в граматичній системі сучасної англійської мови”.

Номер слайду 10

Природа й статус вигуків: 1) вигуки перебувають поза поділом слів за частинами мови, оскільки є різнорідними за своїм складом синтаксичним класом; 2) вигуки є частиною мови, але посідають в системі частин мови особливе місце; 3) вигуки є частиною мови, але належать до “часток мови” поряд з прийменниками й сполучниками; 4) вигуки входять до кола частин мови, до розряду повнозначних слів, всередині яких посідають особливе місце, здатні номінувати, мати лексичне значення і виконувати певні синтаксичні функції; 5) вигуки є реченнєвими дейктичними одиницями, емоційними відповідниками судження, відображенням емоційної реакції мовця на позамовну ситуацію і є периферією мовленнєвої системи.

Номер слайду 11

Вигуки не мають спеціальних морфологічних показників, крім незмінюваності. Структурно вони є різнорідними і генетично пов’язані з: 1) короткими емоційними викриками, що супроводжуються реакцією індивіда на зовнішні підразники різного характеру (ah, oh, alas, eh, heigh); 2) повнозначними частинами мови (good, come, look, well); 3) словосполученнями (good morning, thank you, excuse me, so long); 4) різними реченнями фразеологізованої структури (how do you do).

Номер слайду 12

Серед вигуків виділяються дві структурні групи: 1) однослівні вигуки, до яких входять первісні, непохідні вигуки типу bah, chut, ouch, tut, й непервісні, похідні вигуки типу cool, bet, damn, greetings, indeed; 2) вигуки, що складаються з двох і більше слів типу my God, blast it, see you, good egg, catch me doing that.

Номер слайду 13

Розділ 2. “Комунікативно-прагматичні значення вигуків”

Номер слайду 14

Виділяються мовленнєві акти, яким властива контекстна незв’язність. Прагматичне значення такої одиниці є конвенційно-обумовленим. Але якщо мовленнєва інтенція виражається контекстуально, а семантика висловлення і його інтенціональний смисл розрізняються, то прагматичне значення такої одиниці є контекстуально-обумовленим (oh!, ah!, wow!).

Номер слайду 15

Вигуки з конвенційно-обумовленим прагматичним значенням є: вигуки-директиви й вигуки-експресиви. вживаються в директивних мовленнєвих актах, актах спонукання. виражають емоційний стан, включають формули соціального етикету; мовленнєвий етикет диктує норми мовленнєвої поведінки.

Номер слайду 16

Вигуки-директиви Виділяються групи одиниць за колом діяльності, за об’єктом діяльності, за суб’єктом діяльності. Вони функціонують як: 1) військові накази й команди (shoulder arms); 2) морські команди (all hands on deck);

Номер слайду 17

3) спортивні команди (ready, steady, go); 4) команди й розпорядження, що використовуються в деяких професійних жаргонах і під час спільної трудової діяльності: а) у кіно й на радіо (action); б) у цирку (allez); в) під час спільної праці, піднятті вантажів тощо (heave ho); г) під час спільного співу, танців тощо (all together now).

Номер слайду 18

Окремими мовленнєвими актами є вигуки, які містять згоду та незгоду

Номер слайду 19

1)стверджувальна відповідь, позитивна реакція на певну ситуацію, дозвіл (May I borrow your paper? – By all means); 2) вираження взаємної домовленості, згоди (I’ll handle it. – Okay); 3) вираження однаковості думки, одностайності (You do not usually take this class? – Quite correct). 1. Вигуки, що виражають заперечну відповідь на прохання, пропозицію, ввічливу й емфатичну відмову, заборону (Will you lend me Ј5? – Nothing doing). 2. Вигуки, що виражають незгоду, розбіжність, несходження думки мовця з думкою співрозмовника (What kind of someone else? – Some kind of fink. – Rubbish).

Номер слайду 20

Вигуки-експресиви 1. Вигуки-привітання [greeting]: hello, hi, how do you do 2. Вигуки-привертання уваги [attention attractant]: hey, hi there, attention, I say 3. Вигуки-заповнювачі пауз [pause filler]: m…er… 4. Вигуки-прощання [farewell]. Серед них виділяються вигуки, які безпосередньо вживаються під час прощання: bye, і вигуки, які є одночасно і привітаннями, і прощаннями hello, hi. 5. Вигуки-вибачення [apology]: I’m sorry, pardon me, excuse me 6. Вигуки-подяка [gratitude] 7. Привітання [congratulation] й такі ритуалізовані жанри, як тости, подяки, співчуття, запрошення тощо: Merry Christmas, Happy birthday (to you), welcome

Номер слайду 21

Вигуки з контекстуально-обумовленим значенням, виражаючи майже увесь спектр людських емоцій, поділяються на дві великі групи: 1. Вигуки, що виражають позитивні емоції. My! Don’t they look nice! … he rubs hands gleefully. “Hooray!” Wow! Of course that would be marvelous! Oh – lovely, lovely. Oh, very well, very well. 2. Вигуки, що виражають негативні емоції.

Номер слайду 22

2. Негативні емоції й переживання. “Well, we were civilized and happy once.” Phew! I say, this is awful, hell! … nervously: “Ah! Yes, I know…” Hell! What a policy? My God! I’ve been screaming with boredom at you for months and months By Jove! That fellow smells a rat! Ugh! I’d just as soon

Номер слайду 23

Іллокутивний синкретизм Здатність виражати одночасно кілька прагматичних значень. Excuse me. What time will you be checking out today?

Номер слайду 24

Розділ 3. “Дискурсивні особливості вигуків”

Номер слайду 25

Мовленнєва комунікація являє собою двоплановий процес: комунікативний і метакомунікативний, які між собою постійно поєднуються. У процесі мовленнєвої комунікації, як відомо, дістає трифазний розвиток: встановлення мовленнєвого контакту, його підтримання й розмикання.

Номер слайду 26

У мовленнєвій взаємодії використовуються спеціалізовані вигуки:

Номер слайду 27

Розмикання Є ритуалізованою фазою мовленнєвого спілкування з своїм набором стереотипних конвенційних одиниць. Воно нерідко складається з двох актів: передзавершуючого метакомунікативного висловлення й самої формули прощання. all done, all right, okay, thank you, see you, all the best

Номер слайду 28

Висновки Результати дослідження можуть слугувати для подальшого аналізу вигуків, їхнього місця у дискурсі англійської мови, а також для вивчення їх як об’єкта лексикографії; взаємодію вербальних і невербальних засобів у формуванні прагматичних значень вигуків, сприйняття і розуміння значень вигукових висловлень у міжкультурній комунікації.

Номер слайду 29

Література: 1. Використання вигуків в організаціїї мовленнєвої діяльності//Іноземні мови. – 1997. – №2. – С.49-51. 2. Комунікативноорганізуюча роль вигуків англійської мови//Мова у соціальному і культурному контексті: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 1997. – С. 43-48. 3. Прагматичні значення вигукових висловлень англійської мови//Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 1998. – С. 57-62. 4. Роль англійських вигуків у прагматичній організації дискурсу//Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Вид-во Київ. націон. ун-ту імені Тараса Шевченка. –2004. – №10. –С. 290-295. 5.Прагматичні зв’язки вигукових висловлень з іншими компонентами дискурсу//Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К: Видавн. дім Дмитра Бураги, 2004.– Випуск 14, кн. 1. – С. 164-171. 6. Прагматичне варіювання та прагматичний синкретизм вигуків//Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Видавничо-полігр. центр “Київський університет”. – 2005. – №12. – С. 188-194.

Номер слайду 30

ppt
Додано
3 грудня 2018
Переглядів
234
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку