Завдання для олімпіади з економіки (9/10, 11 класи)

Про матеріал
Завдання 1 етапу (шкільного) Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 9/10 та 11 класів
Перегляд файлу

Завдання

І етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 9, 10 класу

І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. В умовах обмеженості ресурсів та безмежності людських потреб суспільство повинно:

а) балансувати доходи та видатки      б) обмежувати використання економічних ресурсів

в) робити заощадження                   г) використовувати ресурси з максимальною віддачею

2. Який з поданих показників характеризує соціальну ефективність виробництва:

а) продуктивність праці                                                      б) фондомісткість

в) вплив виробництва на навколишнє середовище         г) матеріаломісткість

3. Яке з визначень найточніше характеризує сутність грошей:

а) особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну

б) будь-який товар, який отримує товаровиробник в обмін на свій товар

в) товар, який може обмінюватись на інші товари

г) благородні метали - золото і срібло

4. Який тип економічних систем базується на пануванні державної власності:

а) змішана           б) традиційна   в) командно-адміністративна          г) перехідна

5. Укажіть, під впливом чого може змінюватись попит:

а) зміни технологій виробництва    б) реклами            в) зміни величини пропозиції

г) зміни ціни на цей товар

6. У чому полягає відмінність натурального господарства від товарного?

а) у натуральному господарстві виробляються тільки екологічно чисті продукти

б) продукти, вироблені в товарному господарстві, призначені для обміну на ринку

в) продукти, вироблені в натуральному господарстві, мають вищу якість

г) натуральне гоподарство більш ефективне

7. Економічні блага — це ті товари і послуги, обсяг яких:

а) недостатній для задоволення потреб людей

б) може бути збільшений лише шляхом витрати праці й інших ресурсів

в) розподіляється між тими, хто здатний заплатити за них ринкову ціну

г) все вищеперераховане

8. Раціональна поведінка споживача передбачає, що він..

а) намагається максимізувати свій добробут

б) намагається задовольнити тільки першочергові потреби

в) постійно змінює структуру споживання

г) мінімізує свої потреби, виходячи з обмеженості наявних економічних благ

9. Споживач готовий купити третій кілограм яблук за умови, що продавець знизить ціну. Це приклад дії:

а) закону пропонуванн  б) ефекту доходу  в) ефекту заміни г) закону спадної граничної корисності

10. При побудові КВМ припускається, що повністю будуть використані наступні види ресурсів:

а) трудові ресурси і капітал                                            б) капітал і природні ресурси

в) трудові ресурси, природні ресурси і капітал            г) трудові ресурси

Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь ( кожна правильна відповідь – 2 бали)

11. Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті:

а)  повна зайнятість виробничих ресурсів

б)  виробництво знаходиться за кривою виробничих можливостей (КВМ)

в)   повна зайнятість капітальних ресурсів

г)   не діє закон спадної віддачі

12. Дохід, отриманий власником акції, називається:

а) рентою        б) ціною акції       в) процентом за вкладом             г) дивідендом

13. У моделі кругообігу:

а) домогосподарства є власниками ресурсів і покупцями на ринку товарів

б) домогосподарства тільки обмінюють гроші на товари і послуги

в) фірми тільки обмінюють товари на гроші

г) фірми є покупцями на ринку товарів і продавцями на ринку ресурсів

14. Укажіть, про що свічить закон спадної граничної корисності благ

а) споживач керується своєю суб’єктивною оцінкою нагальності задоволення тієї чи іншої потреби

б) зі збільшенням кількості товару, що споживається, оцінка кожної додаткової одиниці блага дедалі зменшуватиметься

в) зі збільшенням кількості товару, що споживається, оцінка кожної додаткової одиниці блага дедалі збільшуватиметься

г) після досягнення рівня повного насичення оцінка кожної додаткової одиниці блага дедалі зменшуватиметься

15. Пропозиція  консервованого зеленого горошку визначається рівнянням:

Qs = 1000+100P, а   попит -  Qd = 2500 – 200P. Якщо держава встановить ціну на зелений горошок у 3 грн, тоді на ринку виникне:

а) дефіцит у 600 од. в) дефіцит  у 200 од.   б) надлишок  у 600 од. г) надлишок у  200 од.

ІІ тур

Задача 1(10 балів)

Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. штук до 35 тис. штук. За цей період кількість зайнятих робітників зросла на 5%. Як змінилась продуктивність праці?

Задача 2 (20 балів)

Попит на маргарин  описується рівнянням: Qd = 10 - Р, а пропозиція –    Qs = 4Р - 5 (де Р вимірюється в грн., Q - у тоннах). Визначити рівновагу на ринку. Як зміниться ціна товару, якщо державою встановлений податок 20%. Знайти дохід  продавця, після зміни ціни.

ІІІ тур Творчі завдання (5балів)

  1.            Чи завжди ціна у точці ринкової рівноваги, за якою купують товар покупці співпадає з ціною, яку отримають за свій товар продавці? Доведіть свою думку.

 

Загальна кількість за ІІІ тур – 5 балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗА РОБОТУ – 55 БАЛІВ


Завдання

І етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 11 класу

 

І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь ( кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації?

а)фізіократи

б)меркантилісти

в)кейнсіанці

г)монетаристи

2. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції:

а)люди с фіксованими доходами

б)позичальники

в)підприємці

г)роздрібні продавці 

3 Якщо зменшення ціни на дорогий товар супроводжується зменшенням величини попиту на нього, то в цьому випадку діє:

а) ефект доходу     б) ефект заміщення        в) ефект Гіффена      г) ефект Веблена

4.  Яка з наведених нижче ознак є відмінною для корпорацій?

а) використання найманої праці          б) залучення до керівництва найманих менеджерів

в) сплата дивідендів                                        г) розподіл прибутку між власниками фірми

5. Ринкова   структура   зі  значною   кількістю  продавців   і   малою кількістю покупців:

а) олігопсонія          б) олігополія      в) поліполія     г)  обмежена монополія

6. Ринкова система може самостійно:

а) подолати наслідки стихійних явищ

б)регулювати взаємодію між попитом і пропозицією на товари

в)вирішувати питання захисту слабо захищених верств населення

г) вирішувати питання фінансування оборони та представництва

7. Виберіть визначення рентабельності підприємства:

а) відсоток виробленої продукції за період часу

б) відношення собівартості продукції до її кількості

в) відношення реалізованої продукції до виробленої на підпри­ємстві

г) відношення прибутку до витрат на виготовлення продукції

8. Сегментування ринку - це:

а) визначення потреб певної групи споживачів

б) поділ ринку на частини з урахуванням певних особливостей споживачів

в) орієнтація підприємства на кілька груп споживачів

г) сполучення ринкових сегментів, які найбільшою мірою реалізують інтереси фірми

9. Укажіть, яке з приведених нижче визначень краще за інші відображає суть монетарної політики держави:

а)Діяльність державних органів, результатом якої є зміна пропозиції грошей у країні

б)Заходи з регулювання державою величини своїх витрат і/або доходів

в)Дії Центрального банку країни, направлені на регулювання курсу національної валюти

г)Дії Центрального банку країни щодо зміни пропозиції грошей і доступності кредиту

10. Укажіть чотири фази економічного циклу:

а)рецесія (спад), депресія, пожвавлення, піднесення (бум)

б)виробництво, розподіл праці, спеціалізація, торгівля

в)попит, пропозиція, взаємодія попиту і пропозиції, ринкова рівновага

г)виробництво, розподіл, обмін, споживання

Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь ( кожна правильна відповідь – 2 бали)

11. Теорія "довгих хвиль" в економіці пов'язана з роботами:

а)Ф. Кене       б)М. Туган-Барановського          в)К. Маркса          г)М. Кондратьєва

12.  Уявіть, що в країні розподіл доходів повністю рівномірний, чому дорівнюватиме коефіцієнт Джині?

 а.  1 %;      б.  50 %      в. 0 %     г. 100%

13. Якщо обсяг реального ВВП країни зменшився на 7%, а чисельність населення  - на 5%, то:

а.реальний ВВП на душу населення зменшився

б.реальний ВВП на душу населення збільшився

в.номінальний ВВП не змінився

г.реальний ВВП збільшився, а номінальний зменшився

14. На якому рівнянні базується монетаризм?

а. ВВП=С + І + G = XN                б.  AD=AS              в. MV =PQ            г.   Mux/Px=Muy/Py

15. Визначте обсяг грошової маси, необхідної для обігу, якщо швидкість обігу грошової одиниці - 3, фізичний обсяг товарів - 4 одиниці, а середня ціна - 8 грн. за одиницю товару:

А.  1,5 грн.;     В.  6,0 грн.;      С. 10,7 грн.;    D. 96,0 грн.

ІІ тур

Задача 1(10 балів)

Перший клієнт оформляє внесок у розмірі 10000 грн. строком на 1 рік з нарахуванням по простому відсотку. Другий клієнт оформляє внесок теж строком на 1 рік, але з щомісячним нарахуванням по складному відсотку. Величина річного відсотка однакова і рівна 24%.

Який повинен бути розмір внеску другого клієнта, щоб річний прибуток (дохід) був у обох клієнтів однаковим і чому дорівнює цей прибуток?

Задача 2(20 балів)

Яке ви приймете рішення і чому? З міста А до міста Б переліт триває 2 год. Авіаквиток коштує 70 грн. Переїзд автобусом триває 8 годин. Ціна автобусного квитка 20 грн. Ви - менеджер і заробляєте 15 грн. за годину роботи. Ви – низько кваліфікований робітник і заробляєте 3гривні за одну годину роботи

ІІІ тур Творчі завдання (кожне завдання оцінюється 5 балів)

1. Оцініть правильність твердження: «Одна з основних проблем економіки - безробіття»..

Загальна кількість за ІІІ тур – 5балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗА РОБОТУ – 55 БАЛІВ

 

docx
Додано
9 жовтня 2023
Переглядів
1176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку