Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Збереження флори та фауни

Про матеріал

Методична розробка підготовлена згідно з навчальною програмою з предмету «Іноземна мова» і містить у собі методику проведення практичного заняття за темою «Збереження флори і фауни» для учнів 10 класів

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

«Збереження флори і фауни»

з предмету «Іноземна мова»

спеціальність: 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Методична розробка відкритого заняття за темою «Збереження флори і фауни». Підготувала Кравченко В.В. – викладач іноземної мови, спеціаліст, викладач Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ», 2013р.

 

 

Методична розробка підготовлена згідно з навчальною програмою з предмету «Іноземна мова» і містить у собі методику проведення практичного заняття за темою «Збереження флори і фауни» для студентів вищих навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів.

 

 

Для викладачів іноземних мов навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

 

Рецензент:

Юрченко І.А. – викладач вищої категорії Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні комісії гуманітарних дисциплін.

Протокол №____від____________20___р.

Голова циклової комісії                                                            В.П.Боюс

Передмова

Сьогодні в Україні існують сприятливі демократичні умови для успішного навчання іноземним мовам. Викладачі можуть обирати ті підручники та навчальні посібники, які, на їх думку, будуть найбільш ефективними в навчанні іншомовного спілкування, досягнення головної мети навчання іноземної мови. Державні освітні стандарти з іноземної мови чітко визначають цю мету: розвиток здібностей студентів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, що передбачає взаємопов’язаний, комунікативний і соціокультурний розвиток студентів засобами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності. Формування в студентів умінь та навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах з чотирьох видів діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма.

У даній методичній розробці запропоновано методику проведення практичного заняття за темою «Збереження флори і фауни» з використанням сучасних інноваційних технологій. Обрана тема є актуальною та цікавою. В умовах сучасного стану навколишнього середовища дуже важливим є донести до студентства думку, що кожен з нас є відповідальним не лише за своє життя, але й за життя кожної живої істоти на нашій планеті. Формування свідомого ставлення до природи є дуже важливим фактором для покращення стану навколишнього середовища в Україні зокрема та в світі в цілому. Усвідомлення студентами величезної небезпеки, яка загрожує багатьом видам флори і фауни, надасть шанс зберегти зникаючі види для наступних поколінь.

Методична розробка складена згідно з навчальною програмою з предмету «Іноземна мова» і містить у собі різноманітні форми, методи та прийми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, а саме: творча, проектна робота, презентації, виконання тестових завдань, перегляд відеоматеріалу, слайдів, читання тексту.

 

План заняття

Тема заняття: «Збереження флори та фауни»

Цілі заняття:

методична:

 • вдосконалити методику проведення практичного заняття з впровадженням проектної та творчої роботи студентів;

дидактична:

 • засвоїти нову лексику з теми;
 • вдосконалити навички аудіювання, читання та монологічного мовлення;
 • вдосконалити уміння аналізувати отриману інформацію та виділяти головне;
 • розвивати мовну здогадку;
 • систематизувати отримані знання з теми «Умовні речення»;

виховна:

 • виховувати відповідальне  ставлення до навколишнього середовища;
 • виховувати свідоме ставлення до навчання та цілеспрямованість у вивчені іноземної мови.

Вид заняття: комплексне практичне заняття з використанням сучасних інформаційних технологій.

Тип заняття: впровадження проектної роботи в практичне заняття з використанням сучасних методів навчання.

Форми та методи проведення заняття: тестування, фронтальне опитування, перегляд відео сюжету, аудіювання, читання тексту, презентація творчих робіт, написання міні-творів, монологічне мовлення.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі:

«Українська мова», «Екологія», «Географія», «БЖД».

Забезпечувані:

«Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Методичне забезпечення: робоча програма, методична розробка заняття, опорно-логічні конспекти, тестові завдання, тексти для читання, слайди, презентації, плакати, відеосюжет, технічні засоби навчання: комп’ютер, телевізор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

основна:

1. Карпюк О.Д. Англійська мова: Підручник для 10-го кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. –Тернопіль: «Видавництво «Астон», 2010 – 224с.: іл.

2. Козловська English, 10: підручник з англ. мови для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (шостий рік навчання) – К., 2010. – 304с.

3. Голицынский Ю.Б.: Сборник упражнений, СПБ.: КАРО, 2004. – 544с. – (Английский язык для школьников)

допоміжна:

1. Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник/В.К. Шпака. – К.: Вища шк., 2007. – 302с.

інформаційні ресурси:

 1. Відеосюжет: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00818zy
 2. Матеріали сайту: http://www.teachingenglish.org.uk/lesson-plans/climate-change
 3. Текст для читання: http://www.english-online.at/environment/endangered-tigers/how-endangered-tigers-can-survive.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст заняття

 1. Організаційна частина.
 • привітання студентів;
 • перевірка присутності на занятті;
 • готовність аудиторії до заняття.
 1. Повідомлення теми заняття, формулювання мети заняття, ознайомлення з планом заняття.                                                      (Слайди 1,2,3)
 2. Мотивація пізнавальної діяльності студентів.              (Слайд 4)
 3. Актуалізація опорних знань.
  1. Фронтальне опитування.
  2. Читання тексту «Захист навколишнього середовища».          (Додаток А)
  3. Контроль розуміння тексту. Виконання тестових завдань.
  4. Перевірка домашнього завдання. Презентація результатів пошуково-дослідницької роботи студентів (проектна робота).
 4. Викладання нового матеріалу.
  1. Аудіювання тексту «Замерзлі моря»                                        (Додаток Б)
   1.   Передтекстове завдання. Виконання тесту на встановлення відповідності між словами та їх перекладом.
   2.   Перегляд відеосюжету. Виконання вправи на заповнення пропусків.
   3.   Контроль розуміння відео.
  2. Читання тексту «Тигри в небезпеці». Виконання тестових завдань на встановлення відповідностей між словами та їх значенням.    (Додаток В)
  3. Усне мовлення про зникаючі види тварин.
   1.   Усне мовлення про снігових леопардів.
   2.   Усне мовлення про горил.
   3.   Усне мовлення про білих ведмедів.
  4. Систематизація та узагальнення граматичної теми «Умовні речення»
   1.   Повторення теоретичного матеріалу.                                (Слайд 5)
   2.   Виконання лексико-граматичної вправи.                         (Додаток Г)
 5. Закріплення нового матеріалу.
  1. Контроль навичок письма за темою.         (Слайд 6, Додаток Д)
 6. Підведення підсумків заняття.
  1. Домашнє завдання.                                                    (Слайд 7)
  2. Аналіз діяльності студентів на занятті, виставлення оцінок.

(Слайд 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід заняття

 1. Організаційний момент.

Слово викладача:

Good morning, dear students. I’m glad to see you again. You look wonderful today. I hope you are ready for the lesson and your minds and hearts are open for getting new knowledge.

Who is absent today?

Доброго ранку, любі студенти. Я рада вас знову бачити. Ви гарно виглядаєте сьогодні. Я сподіваюся, що ви готові до сьогоднішнього уроку, а ваш розум та ваші серця відкриті до сприйняття нових знань.

Хто сьогодні відсутній?

 1. Повідомлення теми заняття, формулювання мети заняття, ознайомлення з планом.

Слово викладача:

Today we meet to discuss a very interesting topic “Saving of Flora and Fauna”. This problem is urgent nowadays, because all our actions will have consequences in future.

The aim of our lesson is to draw attention to the problem of endangered species and to find the ways of solving this problem.

Now look at the screen. Here we have the plan of our lesson. Today we will read the texts, do a lot of various exercises, we will watch the BBC video “Frozen seas”, check your projects, listen to the topics prepared by your group mates.

(Слайд 1, 2, 3)

Сьогодні ми  зустрілися, щоб обговорити дуже цікаву тему «Збереження флори і фауни». Ця тема є сьогодні дуже гострою, бо всі наші вчинки матимуть наслідки для майбутнього.

Метою нашого уроку є привернення уваги до проблеми зникаючих видів та пошук шляхів вирішення цієї проблеми.

Зараз подивіться на екран. Ви бачите план нашого заняття. Сьогодні ми будемо читати тексти, виконувати різноманітні лексико-граматичні вправи, переглядати відео «Замерзлі моря», перевіримо ваші проектні роботи та послухаємо монологічні висловлювання, які підготували ваші одногрупники.

 1. Мотивація пізнавальної діяльності студентів.

Слово викладача:

There is a very nice quotation by Mahatma Gandhi, the leader of Indian nationalism. “What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another.” As you see from this quotation, everything we are doing to nature is the actions that will have consequences for us and for future generations. Our planet is our home. If we want to live a long happy life and if we want our children to enjoy the beauty of nature, we must take care of every creature in the world and be attentive to the state of the environment. Today we will find out the reasons of animals being endangered and will try to solve this problem. You will have a great opportunity to become “green” (that means environmental friendly). This lesson will be a little step for each of you and a great step for humanity on the way of saving animals and plants.

(Слайд 4)

First let’s read the text “Environmental Protection” and then you will do a multiple choice test.

Є дуже гарне висловлювання Махатми Ганді, лідера індійського руху за незалежність, щодо навколишнього середовища: «Все, що ми робимо з лісами є дзеркальним відображенням того, що ми робимо з собою та один з одним». Як ви бачите з цього висловлювання, все, що ми робимо з природою, матиме наслідки для нас та для наступних поколінь. Наша планета – це наш дім. Якщо ми хочемо прожити довге щасливе життя, якщо ми хочемо, щоб наші діти насолоджувалися красою природи, ми маємо піклуватися про кожне створіння в світі і бути уважними до стану навколишнього середовища. Сьогодні ми з’ясуємо причини зникнення різних видів тварин та спробуємо вирішити цю проблему. У вас буде гарна нагода стати «зеленими», тобто дружніми до навколишнього середовища. Цей урок буде маленьким кроком для кожного з вас і великим кроком для людства на шляху врятування тварин та рослин.

Спочатку давайте прочитаємо текст «Захист навколишнього середовища», а потім ви зробите тестові завдання за змістом цього тексту.

 1. Актуалізація опорних знань.

4.1 Фронтальне опитування.

Слово викладача:

The earth is comprised of many different life forms, including plants, animals, humans, and other organisms. These various life forms are highly interdependent and have formed important systems that continually reshape the planet's landscapes, oceans, and atmospheres.

It's important to realize that human populations and activities will continue to grow and to threaten the earth's habitat and capacity to sustain life, putting once flourishing plant and animal species on the ever-increasing endangered species list. 

Now, students, answer my questions:

 • What is the difference between threatened species and endangered species?

(Endangered species are those plants and animals that are so rare they are in danger of becoming extinct. Threatened species are plants and animals whose numbers are very low or decreasing rapidly. Threatened species are not endangered yet, but are likely to become endangered in the future.)

 • Why should we protect endangered species?

(Some possible answers might include: (1) saving species preserves ecosystems: species are an important part of what make up ecosystems; maintaining healthy ecosystems ensures a healthy biosphere; (2) practical uses of species: when species become extinct, we may lose a potentially valuable product; and (3) aesthetic reasons: when species become extinct, we lose objects of fascination, wonder, and beauty.)

 • How can you as an individual help this cause?

(Possible answers might include some of the following: (1) support zoos, nature centers, nature reserves, or botanical gardens; volunteer money, time, and ideas; (2) start a native plants garden or use a spot in your backyard to attract wildlife; (3) avoid buying ivory, snakeskin belts, alligator boots, and other products made from endangered animals; and (4) keep learning about plants and animals; share what you've learned with others.)

4.2 Читання тексту «Захист навколишнього середовища». (Додаток А)

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The poisoning of the world’s land, air and water is one of the most important problems of our civilization. The seas are in danger. Many companies dump chemical and nuclear waste into water. The Mediterranean is already nearly dead; the North Sea is following. The Aral Sea is on the brink of extinction. Half of the lakes in the world are polluted. If nothing is done about it, one day nothing will be able to live in the seas.

Air pollution is also a very serious problem. Because many factories release sulfates into the air. When the sulfates mix with the clouds, acid rains fall and harm all living creatures. In Cairo just to breathe the air is like smoking two packs of cigarettes a day. Mexico City and 600 cities of Russia have dirty air. This causes different diseases. Because of different kinds of pollution every ten minutes one kind of animal, plant or insect dies out forever.

People begin to realize that environmental problems are our problem. There are a lot of international green organizations that take care of the environment and “Green Peace” is one of the most active. Many governments are waking up and making strict laws against pollution. Scientists are trying to make factories and plants cleaner. In many countries there are big plans to clean up the water. And every person must do his best to help our planet survive.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Отруєння землі, повітря і води є однією з найбільш важливих проблем нашої цивілізації. Море знаходиться в небезпеці. Багато компаній скидають хімічні і ядерні відходи у воду. Середземномор'я вже майже мертве; Північне море буде наступним. Аральське море перебуває на межі вимирання. Половина озер в світі забруднені. Якщо нічого не робити, одного дня нічого не зможе жити в морі.

Забруднення повітря також є дуже серйозною проблемою. Тому що багато заводів викидають сульфати в повітря. Коли сульфати змішуються з хмарами, випадають кислотні дощі і завдають шкоди всім живим істотам. У Каїрі просто дихати повітрям, це теж саме, що й викурювати по дві пачки цигарок на день. Мехіко і 600 міст Росії мають забруднене повітря. Це призводить до різних захворювань. У зв'язку з різними видами забруднення кожні десять хвилин один вид тварин, рослин або комах вмирає назавжди.

Люди починають розуміти, що екологічні проблеми – це наші проблеми. Існує багато міжнародних організацій, які піклуються про навколишнє середовище та "Грінпіс" є однією з найактивніших. Багато урядів одумалися і зробили суворі закони проти забруднення навколишнього середовища. Науковці намагаються зробити фабрики і заводи чистішими. У багатьох країн є великі плани щодо очищення води. І кожна людина повинна зробити все можливе, щоб допомогти нашій планеті вижити.

4.3 Контроль розуміння тексту. Виконання тестових завдань.

There is a test. Complete the sentences using the right word:

1. Environmental protection is an ________________________problem.

a) easy;     

b) important;

c) pleasant;

2. Factories pour a lot of ______________into air and water

a) shortage;

b) waste;

c) pollution;

3. What caused the ________________of wildlife

a) destruction;

b) poison;

c) population;

4. Many rivers and lakes are_____________________

a) poisoned;

b) filled;

c) used;

5.  Many scientists try _____________________ecology problems

a) to solve;

b) to know;

c) to protect;

Let’s check your answers.

KEY

1 b; 2 b; 3 a; 4 c; 5 a.

Завершіть речення, використовуючи правильне слово:

1. Охорона навколишнього середовища є ________________________ проблемою.

а) легкою;

б) важливою;

в) приємною;

2. Фабрики викидають багато ______________у воду та повітря.

а) запасів;

б) відходів;

в) забруднення;

3. Що викликало ________________ дикої природи

а) знищення;

б) отруєння;

в) забруднення;

4. Багато річок та озер _____________________

а) отруєні;

б) заповнені;

в) використовуються;

5. Багато вчених намагаються _____________________ екологічні проблеми

а) вирішити;

б) знати;

з) захистити;

 1. Перевірка домашнього завдання. Презентація результатів пошуково-дослідницької роботи студентів (проектна робота).

Слово викладача:

Nice work! Now let’s check your home task. You were to prepare projects on the environmental protection, The Red Book and endangered species.

Гарна робота! Тепер давайте перевіримо ваше домашнє завдання. Ви мали в групах зробити проекти про навколишнє середовище, Червону книгу та зникаючі види.

 1. Викладання нового матеріалу.
  1. Аудіювання тексту «Замерзлі моря» (Додаток Б)
   1.   Передтекстове завдання. Виконання тесту на встановлення відповідності між словами та їх перекладом.

Слово викладача:

A lot of endangered species live in Arctic, that’s why now we are going to watch the BBC film “The Frozen Seas”. But first you are to do the test. Match the words with their translation.

TASK 1

 1. polar bear
 1. тюлень
 1. arctic fox
 1. кіт
 1. seal
 1. гренландський кіт
 1. walrus
 1. дитинча
 1. whale
 1. білий ведмідь
 1. beluga
 1. морж
 1. cub
 1. песець
 1. bowhead
 1. білуга

KEY: 1e, 2g, 3a, 4f, 5b, 6h, 7d, 8c

Багато зникаючих видів тварин живуть в Арктиці, саме тому зараз ми переглянемо відео «Замерзлі моря». Але спочатку ви маєте зробити наступний тест. Знайдіть відповідність між словами та їх перекладом.

 1.   Перегляд відеосюжету. Виконання вправи на заповнення пропусків.

While watching the film, please, fill in the blanks in the task 2.

TASK 2

behaviour                                    tiny                                         polynians

worlds                                         condition                                comparatively

shifting                                        movements                            nasal

whether                                       predators                                caves

challenge                                     huge                                       extraordinary

current                                         hunter                                     surface

salt                                               presence                                 smell

patches                                         trapped                                   males

inflicted                                        walruses                                 reach

belugas

 1. Frozen seas are _______________ under themselves.
 2. For most animals _______________ they live in or out of water the winters, when much of the sea is frozen, brings the greatest _______________.
 3. And when the _______________ of the sea between continents freezes from shore to shore land _______________ walk out to hunt.
 4. But there are _______________ of open water (_______________) that never freeze over.
 5. _______________ spend winter in polynians.
 6. Here the _______________ is very fast and the _______________ ice is dangerous.
 7. Elsewhere other whales have also been _______________, these are _______________.
 8. Their _______________ hole in the ice is being kept open not by current but by the belugas’ continuous _______________.
 9. But their wounds were not _______________ by the ice.
 10. A whale will be a _______________ prize for any meat-eating _______________ and these belugas, trapped by the ice, are within _______________ of polar bears.
 11. Keeping its fur in good _______________ and free from _______________ is important for warmth.
 12. The _______________ of bears affects the _______________ of almost all the animals here, big and small.
 13. This impressive _______________ display is used to warn away other ________________.
 14. Seals are _______________ small so they can give birth to their cubs in little _______________.
 15. Bears have an _______________ sensitive sense of _______________.

Now let’s check the task. Read full sentences in chain one by one.

KEY

 1. Frozen seas are worlds under themselves.
 2. For most animals whether they live in or out of water the winters, when much of the sea is frozen, brings the greatest challenge.
 3. And when the surface of the sea between continents freezes from shore to shore land predators walk out to hunt.
 4. But there are patches of open water (polynians) that never freeze over.
 5. Walruses spend winter in polynians.
 6. Here the current is very fast and the shifting ice is dangerous.
 7. Elsewhere other whales have also been trapped, these are belugas.
 8. Their tiny hole in the ice is being kept open not by current but by the belugas’ continuous movements.
 9. But their wounds were not inflicted by the ice.
 10. A whale will be a huge prize for any meat-eating hunter and these belugas, trapped by the ice, are within reach of polar bears.
 11. Keeping its fur in good condition and free from salt is important for warmth.
 12. The presence of bears affects the behaviour of almost all the animals here, big and small.
 13. This impressive nasal display is used to warn away other males.
 14. Seals are comparatively small so they can give birth to their cubs in little caves.
 15. Bears have an extraordinary sensitive sense of smell.

Під час перегляду фільму, будь ласка, заповніть прогалини в завданні 2.

ЗАВДАННЯ 2

behaviour                                    tiny                                         polynians

worlds                                         condition                                comparatively

shifting                                        movements                            nasal

whether                                       predators                                caves

challenge                                     huge                                       extraordinary

current                                         hunter                                     surface

salt                                               presence                                 smell

patches                                         trapped                                   males

inflicted                                        walruses                                 reach

belugas

 

1. Замерзлі моря – це _______________ під собою.

2. Для більшості тварин, ___________ живуть вони в воді або на суші, зима, коли більша частина моря замерзає, приносить найбільше _______________.

3. І коли _______________ моря між континентами замерзає від берега до берега землі _______________ виходять на полювання.

4. Але є _______________ відкритої води (_______________), які ніколи не замерзають.

5. _______________ зимують в ополонках.

6. Тут _______________ дуже швидке, і _______________ лід є небезпечним.

7. В інших місцях інші кити також потрапили в _______________, це _______________.

8. Їхні _______________ ополонки залишаються відкритим не завдяки течії, а завдяки безперервному _______________ білух.

9. Але рани не були _______________ льодом.

10. Кіт буде _______________ нагородою для будь-якого _______________ і ці білухи, які опинилися в полоні льоду, знаходяться в межах _______________ білих ведмедів.

11. Маючи своє хутро в гарному _______________ і вільною від _______________ важливо для тепла.

12. _______________ ведмедів впливає на _______________ майже всіх тварин тут, великих і малих.

13. Це вражаюче шоу _______________ використовується для попередження інших ________________.

14. Тюлені _______________ малі, тому вони можуть народжувати дитинчат в маленьких _______________.

15. Ведмеді _______________ чутливим _______________.

 1.   Контроль розуміння відео. Фронтальне опитування.

Your next task is number 3 from your worksheets. So, please, answer my questions.

TASK 3

Слово викладача:

 1. What is winter for most Arctic animals?

For most animals whether they live in or out of water the winters, when much of the sea is frozen, brings the greatest challenge, because the temperature is extremely low and there is lack of oxygen for water animals.

 1. How do belugas manage to breath during winter time?

They form a tiny hole for breathing by their continuous movements.

 1. How do walruses survive in winter?

There are patches of open water (polynians) that never freeze over. Walruses spend winter there.

 1. How does polar bear looks after his fur and why is it so important?

Keeping its fur in good condition and free from salt is important for warmth. So, bears clean their fur with the help of snow.

 1. How does female bear feed her cub?

Bears have an extraordinary sensitive sense of smell. Thanks to that they can find seal cubs in their caves under the ice.

Ваше наступне завдання номер 3 з ваших розробок. Так що, будь ласка, дайте відповідь на мої запитання.

ЗАВДАННЯ 3

1. Що таке зима для більшості тварин Арктики?

Для більшості тварин, незалежно від того живуть вони в воді чи на суші, зима, коли більша частина моря замерзає, приносить найбільший виклик, тому що температура дуже низька і не вистачає кисню для водних тварин.

2. Як білухам вдалося дихати в зимовий час?

Вони утворюють невеликий отвір для дихання від їх безперервного руху.

3. Як моржі виживають взимку?

Є ділянки відкритої води (ополонки), які ніколи не замерзають. Моржі проводять там зиму.

4. Як білий ведмідь стежить за його шерстю і чому це так важливо?

Підтримання свого хутра в гарному стані і вільним від солі дуже важливо для тепла. Отож, ведмеді чистять хутро за допомогою снігу.

5. Як ведмедиця годує своє дитинча?

Ведмеді мають надзвичайно чутливий нюх. Завдяки цьому, що вони можуть знайти дитинчат тюленів у їхніх печерах під льодом.

 1. Читання тексту «Тигри в небезпеці». Виконання тестових завдань на встановлення відповідностей між словами та їх значенням.(Додаток В)

Слово викладача:

The next task is reading aloud the text “Endangered Tigers”. After reading you are to match the words with their definitions.

ENDANGERED TIGERS

It is a desperate time for the world's tigers. There were once a lot of these majestic creatures throughout eastern and southern Asia. Now, wild tigers live only in small areas of India, China, eastern Russia, and a few other countries. Conservationists have been working for decades to save the big cats but the number of wild tigers continues to drop.

There were an estimated 100,000 tigers living in the wild a century ago, compared with no more than 5,000 today. Now, a new conservation idea is being discussed that could stop wild tigers from becoming extinct? As people change forests to cities and farms, tigers have lost their living areas. On top of that, poaching—the illegal hunting of wild animals—is a major threat to the cat's survival. People sometimes hunt endangered species, like the tiger, to illegally sell the animal's body parts for souvenirs, medicines, and even food. Some people even pay high prices to buy tiger skins or other animal parts on the black market. By selling just one tiger, poachers can make enough money to live for a full year. A lot of people think that the tiger can really heal people. For more than 3,000 years, Chinese medicine has used tiger parts to treat sickness and injury. Followers of this type of medicine believe that eating the animal's body parts will help cure diseases. For instance, a tonic made of tiger-bone powder and herbs is used to treat bone injuries and diseases, like arthritis, a painful inflammation of the body's joints. Conservationists believe that a key to saving the world's wild tigers from extinction is to put an end to poaching of tigers. To achieve that more police need to be trained to catch the hunters and take them to court. In addition the selling and trading of products made from endangered species on the black market should be better controlled. In China, there are establishments known as tiger farms. There, tourists are allowed to ride in protected cars and observe tigers. The animals live in cages like cows on a ranch, and are fed by human caretakers.

Each year, dozens of the captive tigers die of natural causes. Some people believe that these tigers' parts should be sold for use in Chinese medicine. Supporters of tiger-part farming say that this could help ward off poachers. They think that there are plenty of dead farmed tigers. If their body parts could be sold to medicine more easily the tigers' value would drop on the black market and poachers would not make as much money from selling wild tiger parts. Most conservationists, however, do not want to test the idea. They don't believe farming will solve the problem. It costs as little as $20 for someone to catch a tiger using a simple trap but it costs thousands of dollars for a farm to raise one tiger from youth until adulthood. Therefore it would stay profitable for poachers to continue to trap wild tigers. Another fear is that poachers will sell wild-tiger parts but claim they came from farmed tigers. There is no way to tell the difference between a farmed and wild tiger.

The attitude may change if people become more educated about the plight of the animals and how endangered they are.

TEST

 1. achieve                                         a. to put two or more things side by side
 2. attitude                                         b. to keep in prison or a place that you cannot leave
 3. black market                                c. teach, inform
 4. captive                                         d. what someone thinks about something
 5. century                                         e. ten years
 6. compare                                       f. for example
 7. creature                                        g. to make healthy again
 8. cure                                              h. to make something possible
 9. decade                                          i. organization
 10. discuss                                          j. to die out
 11. educate                                         k. when you buy and sell goods that are very

                                                     difficult to get illegally

 1. endangered species                      l. a living thing
 2. establishment                               m. to talk about
 3. extinct                                          n. a hundred years
 4. for instance                                  o. groups of animals that are in danger of dying out

Наступне завдання читання вголос тексту «Тигри в небезпеці". Після читання ви маєте співвіднести слова з їх визначеннями.

Тигри в небезпеці

Це страшний час для тигрів у світі. Колись було багато з цих величних істот у всій Східній і Південній Азії. Тепер дикі тигри живуть у невеликих районах Індії, Китаю, Східної Росії та деяких інших країнах. Екологи працюють десятиліттями над збереженням великої кішки, але кількість диких тигрів продовжує падати.

Століття тому кількість тигрів, що живуть у дикій природі була 100000, в порівнянні з не більш ніж 5000 сьогодні. Тепер обговорюються нові ідеї збереження тигрів від вимирання. Так як люди змінили ліси в міста і на ферми, тигри втратили свої області життя. Крім того, браконьєрство, незаконне полювання на диких тварин, являє собою серйозну загрозу для виживання кішки. Люди іноді полюють на види, які перебувають під загрозою зникнення, таких як тигр, щоб незаконно продати частини тіл тварини для сувенірів, лікарських засобів, і навіть для продуктів харчування. Деякі люди навіть платять високу ціну, щоб купити шкури тигрів і інші частини тварини на чорному ринку. Продаючи тільки одного тигра, браконьєри можуть заробити достатньо грошей, щоб жити протягом усього року. Багато людей думають, що тигр дійсно може зцілювати людей. Протягом більше ніж 3000 років, китайська медицина використовує частини тіла тигра для лікування хвороб і травм. Послідовники цього типу медицини вважають, що вживання в їжу частин тіла тварини допоможе в лікуванні захворювань. Наприклад, тоніки зроблені з кісткового порошку тигра і трав використовуються для лікування кісткових травм і захворювань, як артрит, хворобливе запалення суглобів тіла. Екологи вважають, що ключ до порятунку диких тигрів від вимирання – це покласти край браконьєрству тигрів. Для досягнення цієї мети більше поліції повинні бути навчені, щоб зловити мисливців і взяти їх до суду. Крім того, продаж і торгівля виробами з тварин, що перебувають під загрозою зникнення на чорному ринку повинна краще контролюватися. У Китаї існують установи відомі як ферми тигра. Там, туристам дозволено їздити в захищених автомобілях і спостерігати тигрів. Тварини живуть у клітках, як корови на ранчо, і за ними наглядають.

Щороку десятки полонених тигрів вмирають від природних причин. Деякі люди вважають, що частина цих тигрів мають бути продані для використання в китайській медицині. Прихильники сільського господарства тигрів говорять, що це може допомогти захиститися від браконьєрів. Вони думають, що є багато померлих на фермі тигрів. Якщо їх частини тіла можуть бути продані до, ціна тигрів впаде на чорному ринку і браконьєри не будуть заробляти стільки  грошей від продажу диких тигрів. Більшість екологів, однак, не хочуть перевіряти цю ідею. Вони не вірять, що сільське господарство дозволить вирішити проблему. Впіймати тигра за допомогою найпростішої пастки коштує всього лише 20 доларів, але тисячі доларів коштує виростити молодого тигра на фермі до повноліття. Тому залишається прибутковим для браконьєрів продовжувати ловити диких тигрів. Інше побоювання, що браконьєри будуть продавати диких тигрів, але стверджувати, що це вирощувані тигрів. Неможливо жодним чином відрізнити вирощуваних і диких тигрів.

Ставлення може змінитися, якщо люди стануть більш освіченими в тяжкому становищі тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

Тест

1. досягнення.             а. поставити дві або більше речей пліч-о-пліч

2. ставлення                 б. тримати у в'язниці або в місці, яке ви не можете залишити

3. чорний ринок.        в. вчити, інформувати

4. полонити                 г. те, що хтось думає про щось

5. століття                     д.  десять років

6. порівняти                  є. наприклад

7. істота                        ж. зробити знову здоровим

8. вилікувати                з. щось зробити можливим

9. декада                       і. організація

10. обговорити             к. вимирати

11. навчати.                  л. купувати і продавати товари, які дуже важко отримати, 

                                      незаконно

12. зникаючі види        м. живе створіння

13. установа                  н. говорити про щось

14. вимирати                 с. сто років

15. наприклад               о. групи тварин, які знаходяться під загрозою вимирання

 1. Усне мовлення про зникаючі види тварин.

Слово викладача:

Some students have prepared monologues about endangered species. Let’s hear their stories.

Деякі студенти підготували монологи про вимираючих видів. Давайте послухаємо їхні розповіді.

 1.   Усне мовлення про сніжних леопардів.

Protecting the Snow Leopards of Central and Southern Asia

Snow leopards, among the rarest cat species on earth, are inhabitants in the mountains of the Himalayas but their numbers are decreasing rapidly. Wildlife experts are launching projects to save the snow leopard from extinction.

Snow leopards normally live in the rocky mountain ranges of southern and central Asia. About 4,000 to 7,000 of them still exist in the wild but they live in secrecy. The shy animals live alone, in caves and rocky caverns. Snow leopards move around very much.

Especially in Afghanistan the snow leopard is in danger because of illegal hunting. Their beautiful fur is in high demand and very expensive. Their bones are used in Chinese medicine.

There are many agencies and organizations working on protecting the snow leopard. Zoos are also helping out and creating habitats for snow leopards.

Захист сніжних барсів Центральної і Південної Азії

Снігові барси, одні з рідкісних видів кішок на землі, є жителями гір Гімалаїв, але їх кількість швидко зменшується. Експерти з дикої природи запускають проекти для збереження сніжного барса від зникнення.

Снігові барси зазвичай живуть на скелястих гірських хребтах південної та центральної Азії. Близько 4000 – 7000 з них все ще існують в дикій природі, але вони живуть відчужено. Полохливі тварини живуть на самоті, в печерах і скелястих печерах. Снігові барси пересуваються дуже багато.

Особливо в Афганістані сніжний барс знаходиться в небезпеці через незаконне полювання. Їх красиве хутро користується великим попитом і є дуже дорогим. Їх кістки використовуються в китайській медицині.

Є багато установ і організацій, що працюють з питаннями захисту сніжного барса. Зоопарки також допомагають в створенні середовища проживання для сніжного барса.

5.3.2 Усне мовлення про горил.

Mountain Gorillas - Endangered Primates in Eastern Africa

Mountain gorillas are one of the most endangered animals in the world. Scientists think that there are only about 600 mountain gorillas left. They live in the higher regions of the rain forests.

Mountain gorillas are strong, with long muscular arms and a big chest. They have thick black hair that protects them from the cold in high mountain regions. A large male gorilla may reach a height of almost 2 metres and a weigh about 200 kilograms.

Although they are very strong mountain gorillas are shy animals. They normally don’t attack humans.

Female mountain gorillas have few babies. During the 40 to 50 years that a female lives she gives birth to two to six babies. Babies ride on their mother’s back until they are two or three years old.

Mountain gorillas are primarily plant eaters. Life for mountain gorillas, however, is not peaceful. They are endangered in many ways. More and more people are moving to live in the rain forests. There they burn down trees to get more farmland, build roads and settlements. The habitat of mountain gorillas is getting smaller and smaller.

Gorillas are also threatened by poachers, who sell babies to zoos or kill them for their meat.

Гірські горили знаходяться під загрозою зникнення у Східній Африці

Гірські горили є однією з найрідкісніших тварин у світі. Вчені вважають, що залишилося лише близько 600 гірських горил. Вони живуть в більш високих районах тропічних лісів.

Гірські горили сильні, з довгими мускулистими руками і великими грудьми. Вони мають густе чорне волосся, яке захищає їх від холоду у високогірних районах. Крупний самець горили може досягати у висоту майже 2 метра і важити близько 200 кілограмів.

Хоча вони дуже сильні, гірські горили – полохливі тварини. Як правило, вони не нападають на людей.

Самки гірських горил мають небагато дітей. Протягом 40 до 50 років, що самка живе, вона народжує 2-6 немовлят. Діти їздять на спині своєї матері, поки вони не досягнуть двох або трьох років.

Гірські горили в першу чергу годуються рослинністю. Життя гірських горил, однак, не є мирним. Вони знаходяться під загрозою зникнення у багатьох відношеннях. Все більше і більше людей переходять жити в тропічні ліси. Там вони спалюють дерева, щоб отримати більше сільськогосподарських угідь, земель для будівництва доріг і населених пунктів. Середа проживання гірських горил стає все менше і менше.

Горили також знаходяться під загрозою браконьєрів, які продають дітей в зоопарки або вбивають їх заради м'яса.

5.3.3 Усне мовлення про білих ведмедів.

Polar Bears Are Becoming Smaller Because of Global Warming

Global warming is starting to have a big impact on some of the world’s animals. Scientists have found out that polar bears are becoming smaller because they do not get enough to eat.

It is harder for them to hunt their main source of food – seals. In open water polar bears cannot catch them. They wait on the ice for them to come up for air, and then they snatch them. As the ice sheets in the Arctic are melting away bears cannot get to their food so easily.

Other scientists say that instead of hunting seals, polar bears are now hunting each other in order to survive. Two years ago an American government study predicted that global warming would kill two thirds of the world’s polar bears by 2050. But if the melting of the ice sheets goes on at the current speed the Arctic Ocean could be completely ice-free in the next 20 years.

Білих ведмедів стає все менше через глобальне потепління

Глобальне потепління починає надавати великий вплив на деяких тварин у світі. Вчені з'ясували, що білих ведмедів стає все менше, тому що вони не отримують достатньо їжі.

Для них важко вполювати основне джерело їжі - тюленів. У відкритій воді білі ведмеді не можуть їх зловити. Вони чекають на льоду, коли вони вийдуть на повітря, щоб потім вхопити їх. Через те, що льодовикове покриття в Арктиці тане, ведмеді не можуть дістатися до їжі так легко.

Інші вчені говорять, що замість того, щоб полювати на тюленів, білі ведмеді тепер полюють один на одного, щоб вижити. Два роки тому американське дослідження уряду передбачило, що глобальне потепління вбє дві третини білих ведмедів в світі до 2050 року. Але, якщо танення крижаних покривів відбуватиметься на швидкості течії, Північний Льодовитий океан може бути повністю звільненим від льоду в найближчі 20 років.

 1. Систематизація та узагальнення граматичної теми «Умовні речення»
  1.   Повторення теоретичного матеріалу.

(Слайд 5)

Слово викладача:

Let’s get to our grammar material. Look at the screen. You can see the scheme of conditional sentences. Using it answer my questions.

 1. When do we use the first type of conditionals?

When we talk about real conditions.

 1. When do we use the second type of conditionals?

When we have unreal condition that refers to the future or present.

 1. And what about the third type?

We use the third type when we talk about unreal condition in the past.

Давайте перейдемо до нашого граматичного матеріалу. Подивіться на екран. Ви бачите схему умовних речень англійської мови. Використовуючи її, дайте відповіді на мої запитання.

1. Коли ми використовуємо перший тип умовних речень?

Коли ми говоримо про реальні умови.

2. Коли ми використовуємо другий тип умовних речень?

Коли у нас є нереальне умова, що відноситься до майбутнього і теперішнього.

3. А як щодо третього типу?

Ми використовуємо третій тип, коли ми говоримо про нереальну умову в минулому.

5.4.2 Виконання лексико-граматичної вправи.

(Додаток Г)

Слово викладача:

Very nice! I see that you know this grammar material very well and you are ready to do a small test.

Put the verbs in brackets into the right form.

Дуже добре! Я бачу, що ви дуже гарно знаєте цей граматичний матеріал та готові до написання невеликої самостійної роботи.

Вам треба відкрити дужки та поставити дієслова у потрібну форму.

 1. If we ____________________ (to want) our planet to have future, we ______________________ (must, to take) care of the environment.
 2. If we ______________________ (to take) care of animals, we ________________________ (will, not to need) “The Red Book”.
 3. If I _______________________ (to be) you, I _______________________ (will, not to drop) the waste in the streets.
 4. If I _________________________ (to be) sick, I _______________________ (will, to go) to the meeting of Green Peace yesterday.
 5. If you __________________________ (to be) in mountains, you _______________________ (to be) impressed by the beauty of nature.
 6. If we ________________________ (to use) solar batteries, we ______________________________ (can, to save) already a lot of energy resources.
 7. ________________________ (To save) the whales until it __________________ (to be) not too late.
 8. I __________________________ (to be) a qualified ecologist as soon as I ________________________ (to finish) the University.
 9. If the firemen ______________________________ (to arrive) in time today, they _______________________________ (can, to save) the forest.
 10. A lot of endangered species ______________________________ (can, to disappear), if people ______________________________ (to create) national parks.

KEY

 1. If we want our planet to have future, we must take care of the environment.
 2. If we took care of animals, we would not need “The Red Book”.
 3. If I were you, I would not drop the waste in the streets.
 4. If I had not been sick, I would have gone to the meeting of Green Peace yesterday.
 5. If you are in mountains, you will be impressed by the beauty of nature.
 6. If we had used solar batteries, we could have already saved a lot of energy resources.
 7. Save the whales until it is not too late.
 8. I will be a qualified ecologist as soon as I finish the University.
 9. If the firemen had not arrived in time today, they could not have saved the forest.
 10. A lot of endangered species could have disappeared, if people had not created national parks.
  1. Якщо ми хочемо, щоб наша планета мала майбутнє, ми повинні дбати про довкілля.
  2. Якби ми дбали про тварин, ми не мали б потреби в «Червоній книзі».
  3. На твоєму місці я б не кидав сміття на вулицях.
  4. Якби я не був хворий, я б пішов на зустріч Green Peace вчора.
  5. Якщо ви будете в горах, ви будете вражені красою природи.
  6. Якби ми використовували сонячні батареї, ми могли б вже заощадити багато енергетичних ресурсів.
  7. Бережіть китів, поки ще не занадто пізно.
  8. Я буду кваліфікованим екологом, як тільки я закінчу університет.
  9. Якщо б пожежники не прибули вчасно сьогодні, вони не змогли б врятувати ліс.
  10. Багато зникаючих видів могли б зникнути, якби люди не створили національні парки.
 1. Закріплення нового матеріалу.
  1. Контроль навичок письма за темою.                      

(Слайд 6, Додаток Д)

Слово викладача:

Please, hand in your papers. We have already highlighted a lot of aspects of our today’s theme. I think you are ready for test-writing.

Look on the screen. Here you have three themes. Choose one of them and write an essay (50-90 words).

 1. Is the problem of endangered species urgent nowadays?
 2. What is the role of the “Red Book” in the problem of protecting animals and plants?
 3. Propose your own way of saving rare animals and plants?

Будь ласка, здайте ваші роботи. Ми вже висвітлили багато аспектів теми нашого сьогоднішнього заняття. Я думаю, що ви готові для написання письмової роботи.

Подивіться на екран. Тут у вас є три теми. Виберіть одну з них і напишіть твір (50-90 слів).

 1. Чи є проблема зникаючих видів актуальною в наш час?
 2. Яка роль "Червоної книги" в проблемі захисту тварин і рослин?
 3. Запропонуйте свій власний шлях збереження рідкісних видів тварин і рослин?
 1. Підведення підсумків заняття

7.1 Домашнє завдання.

(Слайд 7)

Be ready to the lesson “Environmental Organizations”

Карпюк О.Д. Англійська мова: підручник для 11-го класу.

Ex. 3, 4 p. 152

7.2 Аналіз діяльності студентів на занятті, виставлення оцінок.

(Слайд 8)

 

 

 

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
18 лютого 2018
Переглядів
282
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку