10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування з української мови для 5 класу за новою програмою

Про матеріал

Орієнтовне календарно - тематичне планування складено за новою програмою відповідно до чинної програми з урахування уроків розвитку мовлення та контрольних робіт.

Перегляд файлу

5 клас

Українська мова

(140 год, 4 год. на тиждень)

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (тести)

4

4

Письмо:

  • переказ
  • твір

 

1

-

 

1

1

Правопис: диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

Говоріння:

  • діалог
  • усний переказ
  • усний твір
  • читання вголос

 

1

1

-

-

 

-

-

1

1

 

 

І семестр

Зміст програмового матеріалу

К-сть

год.

Дата

Прим.

1

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

 

1

 

 

2

РМ № 1. Розкриття значення прослуханих та прочитаних прислівїв, афоризмів, влучних висловів про роль мови в житті людини і суспільства та значення державної мови для громадян України (усно).

1

 

 

3, 4

Повторення вивченого в початкових класах

Текст. Речення. Слово.

Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

Навчальне читання мовчки.

 

2

 

 

5, 6

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

2

 

 

7

РМ  № 2.  Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

1

 

 

8

РМ № 3. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища).

Особливості будови опису предмета (тварини).

 

1

 

 

9

РМ № 4. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

 

1

 

 

10

Контрольна робота № 1. Диктант № 1.

 

1

 

 

11, 12

Лексикологія

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).

 

2

 

 

13

Використання  багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). 

 

1

 

 

14

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

 

1

 

 

15

Тлумачний словник (практично).

 

1

 

 

16- 20

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми (повторення й поглиблення). Пароніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів.

 

5

 

 

21

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу по темі «Лексикологія»

 

1

 

 

22

Контрольна робота № 2. (Лексикологія). Тест

 

1

 

 

23

РМ № 5. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

 

1

 

 

24, 25

 РМ № 6,7. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

2

 

 

26, 27

Будова слова. Орфографія.

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

2

 

 

28, 29

Спільнокореневі слова й форми слова.

 

2

 

 

30

РМ № 8. Аналіз письмового переказу.

 

1

 

 

31, 32

Незмінні й змінні слова.

 

2

 

 

33

Правопис значущих частин слова (повторення).

 

1

 

 

34, 35

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

2

 

 

36

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу по темі «Будова слова. Орфографія»

 

1

 

 

37

РМ № 9.  Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

1

 

 

38

Контрольна робота № 3. Будова слова. Орфографія. Тест

1

 

 

39

РМ № 10. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини).

1

 

 

40

Приголосні тверді й м'які,  дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.

 

1

 

 

41

Особливості будови розповіді та елементарного роздуму. РМ № 11.  Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

1

 

 

42- 44

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ.

 

3

 

 

45, 46

Склад. Орфоепічна помилка (практично).

Орфоепічний словник.

 

2

 

 

47

РМ № 12.  Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»).

1

 

 

48

Наголос. Словник наголосів.

 

1

 

 

49

РМ № 13.   Аналіз письмового твору.

 

1

 

 

50

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних.

 

1

 

 

51

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

1

 

 

52

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним [у] у коренях слів.

 

1

 

 

53

Орфо­графічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

 

1

 

 

54, 55

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

 

2

 

 

56, 57

Спрощення в групах приголосних.

 

2

 

 

58, 59

Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-.

 

2

 

 

60

Контрольна робота № 4.  Тестування.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

 

1

 

 

61

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

 

1

 

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

62- 66

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

 

5

 

 

67

РМ № 14. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

 

1

 

 

68

Основні випадки чергування у — в, і — й, з – із – зі.

 

1

 

 

69

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).

 

1

 

 

70- 72

Позначення м’якості приголосних на письмі бук­вами ь, і, є, ю , я. Сполучення ьо, йо.

 

3

 

 

73

Основні правила переносу.

 

1

 

 

74, 75

Правила вживання  знака м’якшення.

 

2

 

 

76, 77

Правила вживання апострофа.

2

 

 

78

Правила вживання знака м’якшення та апострофа. Тренувальні вправи. 

 

1

 

 

79, 80

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу по темі «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

 

2

 

 

81

Контрольна робота № 5.  Тестування.   Орфоепія. Орфографія.

 

1

 

 

82, 83

Відомості із синтаксису й пунктуації.

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні..

 

2

 

 

84, 85

РМ № 15, 16. Контрольний письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»).

 

2

 

 

86, 87

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення). 

 

2

 

 

88

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

 

1

 

 

89

РМ № 17. Аналіз письмового твору.

 

1

 

 

90

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

 

1

 

 

91

Другорядні члени речення, їх позначення.

 

1

 

 

92,  93

Додаток.

2

 

 

94, 95

Означення.

 

 

2

 

 

96, 97

Обставина.

2

 

 

98, 99

Другорядні члени речення. Тренувальні вправи.

 

2

 

 

100

Контрольна робота № 6. Диктант № 2.

 

1

 

 

101, 102

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

 

2

 

 

103, 104

Кома між однорідними членами.

 

2

 

 

105, 106

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами.

 

2

 

 

107, 109

Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

 

3

 

 

110, 111

РМ № 18, 19. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

2

 

 

112, 113

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).

 

2

 

 

114, 115

РМ № 20. Аналіз письмового переказу.

Навчальне аудіювання.

 

2

 

 

116, 117

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

 

2

 

 

118, 119

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

2

 

 

120

РМ № 21. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

 

1

 

 

121

РМ № 22. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

1

 

 

122

Контрольна робота № 7. Звертання. Вставні слова. Тест.

 

1

 

 

123-125

Пряма мова.

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

 

3

 

 

126- 128

Діалог. Тире при діалозі.

 

 

3

 

 

129, 130

Повторення й узагальнення в кінці року

Лексикологія.

 

2

 

 

131,132

Будова слова й орфографія

 

2

 

 

133,134

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

 

2

 

 

135,136

Синтаксис і пунктуація.

 

2

 

 

137

Контрольна робота № 8. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік.

 

1

 

 

138

РМ № 23. Складання розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні моєї мами», «Чого навчив мене мій тренер») із використанням речень, що містять пряму мову.

 

1

 

 

139

РМ № 24. Інсценування байки, текст якої містить діалог.

 

1

 

 

140

Підсумковий урок.

 

1

 

 

 

doc
Додано
10 січня 2018
Переглядів
3526
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку