Календарно-тематичне планування "Українська література (поглиблене вивчення),9 клас"

Про матеріал

Пропоноване календарно-тематичне планування уроків української літератури з поглибленим вивченням у 9 класі допоможе спланувати роботу протягом року.Додається таблиця обов`язкових видів контролю з урахуванням уроків позакласного читання, літератури рідного краю, уроків розвитку зв`язного мовлення, кількість яких затверджена педагогічною радою.

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування

з української літератури для 9 класу

(поглиблене вивчення)

 (140 год. на рік:  4 год. на тиждень,

резервний час – 8 год.)

 

                 за програмою,

   рекомендованою МОНУ:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували М.П.Бондар, Н.В.Левчик, Р.В.Мовчан, В.І.Цимбалюк, М.М.Сулима;  за редакцією Р.В.Мовчан.  – К.: Грамота, 2009.

 

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

К-сть

К-сть

Контрольні  роботи у формі:

Всього

4

4

контрольного класного твору

1

1

виконання інших  завдань (тестів, відповідей  на запитання тощо)

3

3

Позакласне читання

4

4

Література рідного краю

2

2

Розвиток  мовлення

4

у+п

4

у+п

 

 

 

 

 

з/п

 

Зміст уроку

К-сть год

 

Дата

 

Примітка

1

 

                                    ВСТУП

   Роль і місце літератури в житті нації. Складність і специфіка розвитку української літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір − нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм національних та загальнолюдських цінностей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

   ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

1

 

 

 

 

Усна народна творчість

 

 

 

2

Початки художньої творчості народу (народна обрядовість). Специфіка фольклору як усної народної творчості, його роль у житті народу, у збагаченні національної літератури.

1

 

 

 

                           Українське весілля

 

 

 

3

   Весілля − один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: «До бору, дружечки, до бору…», «А брат сестрицю та й розплітає…», «Розвий, сосно, сімсот квіток…», «Летять галочки у три рядочки…», «Ой матінко, та не лай мене…», «Горіла сосна, палала…» (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової

1

 

 

4

Позакласне читання №1.Використання елементів весільної обрядовості у творах українських письменників (Г.Квітка-Основ’яненко, І.Котляревський, Т.Шевченко, Марко Вовчок, П.Куліш, М.Стельмах, У.Самчук та ін. ).

1

 

ПЧ №1

5

Література рідного краю №1.Весілля Вільнянщини

1

 

ЛРК №1

 

Родинно-побутові пісні

 

 

 

6

 

 

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). «Місяць на небі, зiроньки сяють…» 

ТЛ: народна пісня (поглиблено)

1

 

 

 

Напам’ять

2 пісні

(на вибір)

7-8

 

Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка, образотворчі засоби. 

«Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько», «В кінці греблі шумлять верби», «Ой не світи, місяченьку», «Чи я в лузі не калина була…» (на вибір).

2

 

 

9

Література рідного краю №2.Пісенне свято «У

родинному колі»

1

 

ЛРК №2

 

Українські народні балади

 

 

 

10

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад.Художня майстерність. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить»

1

 

 

11

Прийом метаморфози (перетворення людини в рослину) у баладі «Ой чиє ж то жито…»

  ТЛ: балада (поглиблено)

1

 

 

12

РМ №1(п).Визначення художніх особливостей народних балад

1

 

РМ №1(п)

13

Позакласне читання №2.Тематика та особливості сучасної балади

1

 

 

ПЧ №2

 

14

Контрольна робота №1(твір).Вступ.Усна народна творчість

1

 

КР №1(твір)

 

Давня українська література

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.

 

 

 

15

 

Розвиток писемності після хрещення Русі-України   (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава)

1

 

 

 

 

16-17

Перекладна література. Біблія як Святе Письмо. Українські переклади Біблії(П.Куліш,І.Пулюй,І.Нечуй-Левицький,І.Огієнко).Притча про сіяча.Притча про блудного сина.

ТЛ: притча (поглиблено)

2

 

 

 

 

 

 

18

Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у зарубіжній та українській літературах. Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея

 

1

 

 

19

РМ №2(у).Універсальність євангельських істин людського буття (тлумачення афоризмів)

 

 

РМ №2(у)

 

Пам’ятки оригінальної літератури

княжої Русі-України

 

 

 

20

Літописи як історико-художні твори. Літопис Руський («Повість временних літ», «Київський літопис», «Галицько-Волинський літопис»). Нестор Літописець. «Києво-Печерський Патерик» як пам’ятка житійної літератури.  «Поученьє Володимира Мономаха». «Слово про закон і благодать» Іларіона – зразок ораторської прози

1

 

 

 

 

 

 

 

 

21

«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства

ТЛ: ліро-епіка(поглиблено)

 

1

 

 

 

 

 

 

22

«Слово о полку Ігоревім». Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі.  Наскрізна ідея патріотизму

1

 

 

23

РМ №3(п).Цитатна характеристика образів руських князів

1

 

РМ №3(п)

24

«Слово о полку Ігоревім». Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни

1

 

 

25

Позакласне читання №3. «Слово…» в мистецтві

1

 

 

ПЧ №3

 

 

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко

 

 

 

26

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський,Феофан Прокопович – видатні діячі української культури

ТЛ: Ренесанс, Бароко

1

 

 

 

 

 

27

Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів».

Давня українська драматургія(шкільна драма,інтермедія).

Вертеп як вид лялькового театрального дійства

1

 

 

 

 

 

 

 

28

Г. Сковорода.    Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Збірки «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну працю». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом.

1

 

 

 

 

 

29

РМ №4(у).   Мудрість і лаконізм афористичних висловів Г.Сковороди

 

 

РМ №4(у) 

30

 

 

 

 

Г. Сковорода. Збірка «Сад Божественних пісень». Тематика віршів, поетичний образ Саду. «Пісня 28» зі збірки, її ідейний зміст.   Критика тогочасного суспільного ладу, його несправедливості в поезії Г.Сковороди («Всякому місту – звичай і права»). Уславлення свободи як найвищої цінності людини ( «De libertate»).

 

1

 

 

Напам’ять

«Всякому місту − звичай і права»

 

 

 

31

   Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки харківські». Образне втілення ідеї «сродної праці»  («Бджола та Шершень»). Майстерність діалогічної форми викладу. Місце Г.Сковороди в українській літературі та філософській світовій думці.  

 

 

 

 

 

32

Контрольна робота № 2(тест). Давня українська література

1

 

КР №2(тест)

 

Нова українська література

 

 

 

33

 

 

   Суспільно-історичні, культурні  обставини становлення нової української літератури. Літературний процес кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу − предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

ТЛ: літературний напрям, течія.

1

 

 

 

 

 

 

 

34

Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди».Особливості жанру.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск

1

 

Напам’ять уривок з

«Енеїди»

(на вибір)

 

35

І. Котляревський. «Енеїда». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі. ТЛ: алюзія

1

 

 

36

І. Котляревський. «Енеїда». Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла)

1

 

 

37

Втілення в образах поеми волелюбних прагнень українського народу, його високих моральних якостей.

1

 

 

38

«Енеїда» як енциклопедія українських звичаїв, побуту, обрядів.

ТЛ: силабо-тонічне віршування (поглиблено)

1

 

 

39

   Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» − перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики.

Виразне читання драматичних творів.

1

 

 

40

Наталка як уособлення кращих рис української жінки.  Показ моральної вищості представників трудового народу (Петра, Миколи, Терпилихи) над представниками вищих верств суспільства (Виборним, Возним).

 

1

 

 

41

 

Драматургічна майстерність автора. Роль пісні у творі.

 Т.Шевченко про значення творчості І.Котляревського в українській літературі.

 

1

 

 

 

42

 

Позакласне читання №4. І.Котляревський. «Москаль-чарівник»

1

 

 

ПЧ №4

 

43

Г.Квітка – Основ’яненко. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. 

ТЛ:сентименталізм

1

 

 

 

44

Г.Квітка – Основяненко.   «Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова, перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму.  Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Композиція повісті. Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя.

 

1

 

 

45

 

Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору.  Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь).

1

 

 

 

 

 

46

 

 

Оповідання «Салдацький патрет» як зразок бурлескно-реалістичних творів письменника. Природа сміху в оповіданні: гумористичне зображення оточення і самого маляра.

1

 

 

 

 

 

 

47

Підтекст твору: полеміка з некомпетентними критиками, які виносили суворий присуд новому українському письменству.   

 П.Куліш про Г.Квітку.

 

1

 

 

48

Контрольна робота № 3(тест). Нова українська література

1

 

КР №3  (тест)

 

Література українського романтизму

 

 

 

49

   Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»).

ТЛ: романтизм

1

 

 

50

   Поети-романтики (Л.Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А.Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О.Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич).

Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

 

 1

 

 

51

 

   Петро Гулак-Артемовський − перший байкар-класик української літератури. Започаткування байки-казки («Пан та Собака»). Собака як алегоричний, узагальнюючий образ. Глибоке співчуття поета безправному селянству, осуд деспотизму та сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі (байка-мініатюра «Дві пташки в клітці»).

 

1

 

 

 

 

52

      Балада «Рибалка» П.Гулака-Артемовського отив сильнішого за людину потягу, уособленого в образі русалки).

 

1

 

 

 

53

   Засоби романтичного зображення  («Соловейко»

М. Костомарова). Приховане порівняння: соловейко і «співець»-поет. Відгук співу в романтично настроєній душі.

 

1

 

 

54

Євген Гребінка. Збірка байок «Малоросійські приказки». Педагогічна і видавнича діяльність письменника, його участь у викупі Т.Шевченка з кріпацтва. Байка «Ведмежий суд». Викриття несправедливості кріпосницького судочинства. Мотиви моральної вищості поведінки простого народу над бундючністю «панів», неможливість довірливих стосунків із ними («Пшениця», «Вовк і Огонь»). Висока оцінка І.Франком байкарської майстерності Є. Гребінки.

1

 

 

55

 

Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Черные очи» та ін.).   

ТЛ:романс.

1

 

 

 

56

Маркіян Шашкевич – основоположник нової української літератури на західноукраїнських землях. Фольклорні мотиви у його поезії («Веснівка»), змалювання краси природи, образотворчі засоби поезії.   

 

1

 

 

 

57

Творчість М.Гоголя, уродженця України, російського письменника, її місце на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.

 

1

 

 

58-60

   Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору як узагальнення й символізація драматичної історії України.

3

 

 

 

61

Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя.

1

 

 

 

 

62

Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби.

 

1

 

 

63

Контрольна робота №4 (відповіді на запитання). Література українського романтизму

1

 

 

КР №4(відповіді на запитання)

64

   Збагачення й вияскравлення української культурної традиції творчістю М.Гоголя, її вплив на розвиток українського письменства.

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

65

                         Тарас Шевченко

   Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні.  Його винятково велике значення.

   Життєвий і творчий шлях письменника (узагальнювальне повторення), основні періоди творчості.

 

1

 

 

66-67

   Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»). Засоби художньої виразності, ліричні відступи, багатство звукової організації вірша, його мелодійність, народні образи-символи. Умовність у баладі «Причинна», тривога за жіночу долю, висока художня майстерність. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»).

 

2

 

 

 

68

   Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»).


 

1

 

 

69-70

Поезія періоду «трьох літ»

 Поема «Сон» («У всякого своя доля...»)  

 Особливості цього періоду творчості Т. Шевченка. Найвідоміші вірші («Три літа», «Заповіт», «Минають дні, минають ночі…»). Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.
   ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

2

 

 

 

Напам’ять фрагмент із поеми(на вибір)

71-72

      Національна проблематика періоду «трьох літ».

«Кавказ». Національна проблематика в поемі. Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми − неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн. Художня майстерність автора.

2

 

Напам’ять вступний уривок з поеми

73-74

        «Великий льох», «Стоїть в селі Суботові…»

   Епізод культурної історії (проведення археологічних розкопок російськими вченими із залученням наглядачів-поліцейських), що став поштовхом до написання містерії «Великий льох». Його образне переосмислення. Моральний, політичний та прогностичний сенси «розкопаного» історичного минулого. Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору. Символічний смисл образів.  Оцінка поетом історичних постатей.

   «Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, «возз’єднання» України з Росією 1654 р.). Зв’язок із «Великим льохом».
   ТЛ: поема-містерія.

2

 

 

 

75-76

       Посланіє «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

   Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

ТЛ:послання.

2

 

 

Напам’ять фрагмент з посланія (на вибір).
 

77

Література рідного краю № 3.Ім`я Кобзаря на карті Запорізької області

1

 

 

ЛРК №3

78

Позакласне читання №5.Т.Шевченко. «Назар Стодоля»

1

 

ПЧ №5

79

РМ №5(п). Дослідження особливостей  шевченківського вірша

1

 

РМ №5(п)

80

Контрольна робота №5(тест).Творчість Т.Шевченка

1

 

 

 

КР №5

(тест)

81

   Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Поема «Катерина». Художнє відтворення конфлікту між щирим і природним почуттям, прагненням Катерини до щастя й жорстокими умовами тогочасного життя. Ліричні відступи в поемі, роль пейзажу.

1

 

 

82

Поема  «Наймичка». Трагедія жінки з соціальних низів; боротьба за своє материнство.  Людина з народу. Гуманістичний пафос поеми, поетичний опис звершення циклу її життя.

1

 

Напам’ять прикінцевий уривок з поеми «Наймичка»

 

83

РМ №6(у).Інсценування уривків із поеми «Наймичка»

1

 

РМ №6(у)

84

   Поезія «Сон» («На панщині пшеницю жала…»). Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість народних уявлень про щастя.

 

1

 

 

85

«Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «Сон»), символічно-узагальнений («Марія»). Пафос творів Шевченка про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм.

РМ №7(п).Порівняльна характеристика жіночих образів.

 

1

 

РМ №7(п)

86-87

Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту, заслання і після повернення з нього.

    Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, високе філософське призначення життя людини на землі. Самотність поета («І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Росли укупочці, зросли…», «N. N.» («Сонце заходить, гори чорніють…»), «І досі сниться: під горою…»).

2

 

 

 

88-89

Підбиття підсумків чесно прожитого життя («Один у другого питаєм…», «Доля»). Медитаційний характер лірики. Образотворчі засоби. Майстерність змалювання поетом станів природи. Тонке нюансування настроїв людини.  
    ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

2

 

 

Напам’ять «Доля»

90

    Біблія в житті Т.Шевченка. Цикл «Давидові псалми». Осмислення поетом Бога, норм християнської моралі крізь біблійні тексти («Блаженний муж на лукаву…»).  Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т.Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів. Звернення до Бога з проханням змінити стан світу; Бог як оплот надії чесної людини. Ідеал життя згідно «закону Господнього».

   ТЛ: псалом.

1

 

 

 

91

Світле пророцтво поета («Ісая. Глава 35»). Вираження мрій поета про вільне й щасливе життя в Україні

1

 

 

92-93

     Світова велич українського поета
   Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його міркувань із «Щоденника», прози, драматургії, образів його малярства. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

2

 

 

94

Позакласне читання №6. Вірші Т.Шевченка в музиці

1

 

ПЧ №6

 

95

Література рідного краю №4.

1

 

ЛРК №4

96

РМ№8(у). Історія Національної  премії ім.Шевченка

1

 

РМ№8(у)

97

Контрольна робота №6(твір).Творчість Т.Шевченка

1

 

КР №6

(твір)

98

П. Куліш − відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф.Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»).

   Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації

1

 

 

99

   «Чорна рада» − перший україномовний історичний роман. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Оцінка роману Т. Шевченком.

   ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

1

 

 

100-101

Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв.

2

 

 

102

Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку.

1

 

 

103

Позакласне читання №7.П.Куліш. «Жизнь Куліша» або «Дівоче серце»

1

 

ПЧ №7

104

   Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема).

ТЛ: реалізм.

1

 

 

105

Позакласне читання №8.   Збірка «Народні оповідання», продовження в ній шевченківських традицій (оповідання «Козачка», «Два сини», «Максим Гримач» та ін.).

 

1

 

ПЧ №8

106-107

   Продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини.

2

 

 

108

Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

 

1

 

 

109

Контрольна робота №7(відповіді на запитання).

П.Куліш, М.Вовчок

1

 

КР №7

(відповіді на запитання)

110

    Українська поезія другої половини ХІХ ст.

   Відомі поети (Степан Руданський, Леонід Глібов, Яків Щоголів, Іван Манжура, Юрій Федькович, Михайло Старицький, Володимир Самійленко, Борис Грінченко).

 

1

 

 

111

   Страдницький життєвий шлях і творчість Павла Грабовського, революціонера-народника, борця за українську справу. Оптимістичні мотиви у творчості поета-засланця («Надія»). Зразок громадянської лірики («Справжні герої»). Дружні взаємини з Надією Сигидою, її образ у поезії «До Н. К. С.».  

 

1

 

 

113

   Михайло Старицький – драматург, поет, прозаїк, театральний діяч. «Не захвати солодкого зомління…» (із циклу «Монологи про кохання»). Духовне начало в коханні. Поетичні засоби (пейзаж, фантастичні мотиви) для вираження почуття.

 

1

 

 

114

Володимир Самійленко. «Не вмре поезія». Значення мистецтва, літератури в житті народу, ідея їх незнищенності.

 

1

 

 

115

Юрій Федькович – поет, прозаїк, перекладач, перший буковинський письменник-демократ. Вплив на його поезію творчості Т.Шевченка.

 

1

 

 

116

Балада «Добуш». Образ Добуша (Довбуша) у творчості письменника, у фольклорних легендах, його стосунок до історичної постаті народного месника XVIII ст. Казкові риси у зображенні героя, зосередження поетичного викладу на вирішальному моменті його долі.

 

1

 

 

117

«Сокільська княгиня». Розвиток культивованого в європейській поезії мотиву зачарованості вродою. Майстерність непрямого зображення (загибель героя), виразність пейзажного малюнка.   

 

1

 

 

118

Федькович і німецькомовна поезія. «Стрілець» - твір за мотивами Ф.Шиллера. Символіка «долу» та «гір», фантастичного образу гірської цариці. Протиставлення природи та цивілізації, вільного життя і буденної корисливості.  

 

1

 

 

119

Українська проза другої половини ХІХ ст.  (огляд)

   Загальний огляд розвитку української прози другої половини ХІХ ст. Удосконалення реалістичних традицій. Основні літературні постаті.

Іван Нечуй-Левицький

                    «Кайдашева сім’я»

   Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко). Її загальна характеристика.

 

1

 

 

120-121

   «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ракурс зображення та необхідність його врахування при інтерпретації повісті. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.

   ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка.

2

 

 

122-123

Колоритні характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

 

2

 

 

124

                             Іван Франко

   Письменник, учений, громадський діяч. Життя і творчість митця. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І.Франка в музиці. Франко і світова література.

 

1

 

 

125

   «Каменярі». Зв’язок твору з подвижницькою діяльністю І.Франка в розбудові української культури, піднесенні освітнього рівня народу. Алегоричний образ каменярів. Художні засоби поезії. Віршовий розмір.

 

1

 

 

126

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня». Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.

   ТЛ:  любовна лірика. 

 

1

 

 

126-127

       Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, збереження історичної пам’яті. Пролог до поеми − заповіт українському народові.

 

ТЛ: філософська поема. 

2

 

Напам’ять прикінцевий уривок з присвяти до поеми «Та прийде час…».

 

128

Виразне читання №2.Поезія І.Франка

1

 

 

129

«К.П.». Збірка «З вершин і низин», цикл «Знайомим і незнайомим». Факти із життя поета, піднесені до художнього узагальнення. Франків ідеал поєднання краси і духовного багатства, вимога духовного зростання особистості

1

 

 

130

Контрольна робота №8(тест). Українська поезія та  проза другої половини ХІХ ст. 

1

 

КР №8

(тест)

131-132

                    УРОК-ПІДСУМОК
   Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися.

2

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Степанець Жанна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кузнєцова Олена Миколаївна
  Дякую, дуже потрібний матеріал!
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
10 вересня 2018
Переглядів
2223
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку