Календароно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі (за змістовими лініями)

Про матеріал

Календарне планування уроків української мови в 5 класі

(122 год., 3,5 години на тиждень)

Підручник – Українська мова. 5 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл./ О.В. Заболотний, В.В.Заболотний. – К.: Генеза, 2013 -256с.

Перегляд файлу

Календарне планування уроків української мови в 5 класі

(122 год., 3,5 години на тиждень)

Підручник – Українська мова. 5 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл./ О.В. Заболотний, В.В.Заболотний. – К.: Генеза, 2013 -256с.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

 

 

           переказ

1

1

           твір

-

1

Правопис:

 

 

           диктант

1

1

           аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

Всього:

7

8

 

 

Дата

Мовна змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Прим.

1

 

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова – державна мова України

 

Українська мова – один із найважливіших складників української культури.

Розуміє значення мови в житті суспільства, усвідомлює роль української мови в житті людини й суспільства

Впр. 8

2

 

 

Урок розвитку мовлення №1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.

Моя школа, мій клас. Значення колективізму. Український народ. Людська спільнота.

Розрізняє такі поняття, як мовлення, спілкування, види мовленнєвої діяльності

Впр.476

 

 

Повторення вивченого в початкових класах (10)

3

 

Частини мови, основні способи їх розпізнавання

 

Культурна спадщина України

Розпізнає вивчені в початкових класах частини мови, визначаючи їх істотні ознаки; правильно пише слова з вивченими орфограмами

Впр.

4

 

Іменник. Написання іменників із великої  літери й у лапках. Літери, що позначають голосні звуки в закінченнях іменників.

 

Родинно-побутова культура

Розпізнає вивчені в початкових класах частини мови, визначаючи їх істотні ознаки; правильно пише слова з вивченими орфограмами

Впр.18

5

 

Прикметник.Літери, що позначають голосні звуки в закінченнях прикметників.

 

Любов до природи

Розпізнає вивчені в початкових класах частини мови, визначаючи їх істотні ознаки; правильно пише слова з вивченими орфограмами

Впр.24

6

 

 

Урок розвитку мовлення №2.

Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично)

Шанобливе ставлення до співрозмовників, вихованість

Усвідомлює основні правила спілкування, вимоги до мовлення

Впр.483

7

 

Числівник

 

Національні звичаї, традиції, обряди й свята – віковічні духовні засади розвитку народу

Розрізняє літературну лексичну норму;пояснює вивчені орфограми й пунктограми; знаходить і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила; користується орфографічним і тлумачним словниками

Впр.32

8

 

Займенник

 

Культура мовлення

Розрізняє літературну лексичну норму;пояснює вивчені орфограми й пунктограми; знаходить і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила; користується орфографічним і тлумачним словниками

Впр.38

9

 

 

Урок розвитку мовлення №3.

Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка);абзац. Ключові слова в тексті. Простий план готового тексту.

Історичне минуле України на різних етапах розвитку українського народу.

Визначає істотні ознаки тексту, тему, основну думку, задум і мікротему висловлювання, мету спілкування; складає простий план готового тексту

Впр.

10

 

 

Урок розвитку мовлення №4

Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.

Народні митці України

Переказує докладно почуті й прочитані тексти художнього й наукового стилів мовлення за самостійно складеним простим планом.

Впр.

11

 

Дієслово. Літери, що позначають голосні звуки в закінченнях дієслів.

 

Народна мудрість

Розрізняє літературну лексичну норму;пояснює вивчені орфограми й пунктограми; знаходить і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила; користується орфографічним і тлумачним словниками

Впр.43

12

 

Не ы ны з дієсловами. Правопис –шся, -ться у кінці дієслів.

 

Народні митці України

Пояснює правопис дієслів

Впр.42

13

 

Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Апостроф. Знак м’якшення

 

Любов до природи

Знаходить і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила; користується орфографічним і тлумачним словниками

Впр.51

14

 

Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови

 

Відомі українці

Знаходить і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила; користується орфографічним і тлумачним словниками

р.56

15

 

Сполучник. Використання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні.

 

Відомі українці

Знаходить і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила; користується орфографічним і тлумачним словниками

Впр.57

16

 

Частки не і ні. Уживання однієї частини мови в значенні іншої

 

 

?

 

17

 

Контрольна робота №1Тестування. Повторення вивченого в початкових класах. Тест.

 

 

 

 

 

 

Відомості з синтаксису й пунктуації (18)

18

 

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

 

Культурна спадщина України

Усвідомлює, що вивчає синтаксис і пунктуація; відрізняє словосполучення від слова, форми слова й речення

Впр.68

20

 

 

Урок розвитку мовлення №5

Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі  власного досвіду, опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму.

Природа навколо нас

Визначає істотні ознаки тексту, тему, основну думку, задум і мікротему висловлювання; належність тексту до певного стилю

Впр.

22

 

 

Урок розвитку мовлення №6

Ознайомлення з вимогами до мовлення( змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність). Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Аналіз переказу.

Природа навколо нас

Помічає й виправляє недоліки в своєму мовленні; оцінює текст (його зміст, форму, задум і мовне оформлення)

Впр.

23

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

 

Історичне минуле України на різних етапах розвитку українського народу

Вміє будувати речення, розрізняє речення і словосполучення, вміє знаходити головні члени речення

Впр.78

24

 

Речення з одним головним членом ( загальне ознайомлення)

 

Історичне минуле України на різних етапах розвитку українського народу

Вміє знаходити і будувати речення з одним головним членом

Впр.85

25

 

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (повто-рення) та неокличні.

 

Родинно-побутова культура:структура, функції сім’ї,глибока й всеперемагаюча материнська, батьківська любов до дітей, шанобливе ставлення до бабусі й дідуся, родичів, прив’язаність до отчого дому.

Розпізнає види речень за метою висловлювання, за інтонацією;знаходить межі речень у тексті, частини складного речення, що мають будову простих: правильно інтонує речення різних видів; розставляє та обґрунтовує розділові знаки в кінці речення

Впр.87

26

 

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

 

Впр. 92

27

 

 

Урок розвитку мовлення №7

Усний докладний переказ тексту наукового стилю

Сторінками історії

Переказує докладно почуті й прочитані тексти художнього й наукового стилів мовлення за самостійно складеним простим планом.

 

28

 

Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

Розрізняє додатки, означення, обставини; виділяє другорядні члени речення умовними позначками; будує речення, поширюючи їх другорядними членами речення.

Впр.100

29

 

Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження додатків. Засвоєння складних випадків слововживання

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

Розрізняє додатки, означення, обставини; виділяє другорядні члени речення умовними позначками; будує речення, поширюючи їх другорядними членами речення.

Впр.91

30

 

Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

Розрізняє додатки, означення, обставини; виділяє другорядні члени речення умовними позначками; будує речення, поширюючи їх другорядними членами речення.

Впр.107

31

 

Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

Використовує виражальні можливості другорядних членів речення у власному мовленні.

Впр.109

32

 

 

Урок розвитку мовлення №8. Відповідь на уроках української мови та інших предметів у науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша.

 

Ввічливість, доброта, тактовність, делікатність по відношенню до своїх товаришів

Знаходить і виправляє недоліки й помилки в змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань;оцінює текст, будує відгук на виступ товариша

 

33

 

Контрольна робота №2 Тестування. Словосполучення й речення

 

 

 

 

34

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

 

Дивовижний світ української природи.

Розрізняє однорідні члени речення

Впр.116

35

 

Узагальню вальні слова при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальню вальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

Розрізняє однорідні члени речення, узагальню вальні слова при них

Впр.126

36

 

Тренувальні вправи

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

Правильно інтонує речення з однорідними членами, розставляє знаки між однорідними членами, будує речення з однорідними членами

Впр.127

37

 

Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).

 

Ввічливість, вихованість, культура спілкування

Вміє знаходити речення зі звертаннями, правильно будує їх, інтонує, розставляє розділові знаки

Впр.134

38

 

Непоширені й поширені звертання

 

 

 

39

 

 

Урок розвитку мовлення№9

Контрольний переказ тексту (підготовча робота)

Запорізьке козацтво в українській історії й національній самосвідомості. Герої доби козацтва

Переказує докладно почуті й прочитані тексти художнього й наукового стилів мовлення за самостійно складеним простим планом.

 

40

 

 

Урок розвитку мовлення№10

Контрольний переказ тексту (написання переказу)

Запорізьке козацтво в українській історії й національній самосвідомості. Герої доби козацтва

Переказує докладно почуті й прочитані тексти художнього й наукового стилів мовлення за самостійно складеним простим планом.

 

41

 

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами й сполученнями слів(практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

 

Ввічливість, вихованість, культура спілкування

Вміє знаходити речення зі вставними словами, правильно будує їх, інтонує, розставляє розділові знаки

Впр.142

42

 

Тренувальні вправи. Аналіз контрольного переказу

 

Ввічливість, вихованість, культура спілкування

Знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила; будує речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами й використовує їх у власному мовленні

Впр.143

43

 

Контрольна робота №2 Тестування. Просте ускладнене речення. Контрольне аудіювання

 

 

Вміє виконувати тестові завдання, розуміє висловлювання інших людей з одного прослуховування

 

44

 

Складні речення із сполучниковим та безсполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

Правильно інтонує складні речення, вміє їх знаходити у тексті, правильно розставляти розділові знаки

Впр.149

45

 

Тренувальні вправи

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

 

Будує складні речення, вміє знаходити граматичну основу в них, використовуєу власному реченні

Впр.156

 

Пряма мова. Діалог (5)

46

 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

 

Родинно-побутова культура

розрізняє слова автора й пряму мову в реченні з прямою мовою

Впр.161

47

 

Тренувальні вправи

 

Родинно-побутова культура

правильно інтонує речення з прямою мовою; ставить та обґрунтовує розділові знаки при прямій мові й діалозі

Впр.163

48

 

Синонімічність речень із прямою й непрямою мовою

 

Родинно-побутова культура

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;

 

49

 

Діалог. Тире при діалозі

 

Родинно-побутова культура

ставить та обґрунтовує розділові знаки при прямій мові й діалозі

Впр.169

50

 

Тренувальні вправи.

Контрольний диктант №1

 

Родинно-побутова культура

 

 

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (27)

51

 

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

усвідомлює,  що вивчає фонетика, графіка, орфоепія, орфографія;

розрізняє в словах тверді й  м'які, дзвінкі й глухі приголосні

Впр.180

52

 

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі;вимова звуків, що позначаються буквами г і г

 

Національні звичаї, традиції, обряди й свята – віковічні духовні засади розвитку народу

розрізняє в словах тверді й  м'які, дзвінкі й глухі приголосні, ненаголошені й наголошені голосні звуки;

Впр.188

53

 

Тренувальні вправи. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків

 

Національні звичаї, традиції, обряди й свята – віковічні духовні засади розвитку народу

розрізняє в словах тверді й  м'які, дзвінкі й глухі приголосні, ненаголошені й наголошені голосні звуки;

Впр.187

54

 

 

Урок розвитку мовлення №11 Лист рідним, друзям. Адреса. Оформлення конверта

Я і мій класний колектив

Удосконалює вміння писати листи, адресу

 

55

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт . Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї

 

Відомі українці

розрізняє співвідношення звуків і букв;

пояснює звукове значення букв я, ю, є,ї та щ; вимовляє звуки  в словах відповідно до орфоепічних норм;

користується орфоепічним і  орфографічним словниками;

Впр.198

56

 

Фонетична транскрипція

 

Національні звичаї, традиції, обряди й свята – віковічні духовні засади розвитку народу

Вміє правильно записувати фонетичну транскрипцію слова

Впр.197

57

 

Склад. Основні правила переносу.

 

Національні звичаї, традиції, обряди й свята – віковічні духовні засади розвитку народу

вимовляє звуки  в словах відповідно до орфоепічних норм;

користується орфоепічним і  орфографічним словниками;

правильно пише й обґрунтовує слова з вивченими орфограмами

Впр.204

58

 

 

Урок розвитку мовлення№12

Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

складає  усні й письмові твори з урахуванням мети й адресата мовлення,  типу мовлення (зокрема твір-опис окремих предметів,тварин, твір-розповідь і твір-роздум на основі власного досвіду), жанру мовлення (оповідання про випадок із життя, замітка в газету інформаційного характеру, лист, адреса),

 

59

 

 

Урок розвитку мовлення №13 Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

 

60

 

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка ( практично)

 

Національні звичаї, традиції, обряди й свята – віковічні духовні засади розвитку народу

знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;

Впр.203

61

 

Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Аналіз твору.

 

Національні звичаї, традиції, обряди й свята – віковічні духовні засади розвитку народу

використовує логічний наголос для виділення слів із смисловим навантаженням;

Впр.217

62

 

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

 

Історичне минуле України на різних етапах розвитку українського народу

застосовує орфоепічний словник  і словник наголосів для самоконтролю власної вимови

Впр.224

63

 

Тренувальні вправи

 

Історичне минуле України на різних етапах розвитку українського народу

застосовує орфоепічний словник  і словник наголосів для самоконтролю власної вимови

Впр.225

64

 

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним (у) у коренях слів.

Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

 

Історичне минуле України на різних етапах розвитку українського народу

Вміє пояснити написання слів з ненаголошеними голосними, користується орфографічним словником, правильно пише й обґрунтовує слова з вивченими орфограмами

Впр.

65

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфографічний словник

 

Герої доби козацтва. Національна державна символіка України

Вміє пояснити написання слів з ненаголошеними голосними, користується орфографічним словником, правильно пише й обґрунтовує слова з вивченими орфограмами

Впр.229

66

 

Тренувальні вправи. Фонетичний розбір слова

 

Герої доби козацтва. Національна державна символіка України

Вміє робити фонетичний розбір слова

Впр.231

67

 

Контрольна робота №4

Тестування. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 

 

 

 

68

 

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

розпізнає у словах і словосполученнях  явища уподібнення,  спрощення, чергування;

Впр.235

69

 

Спрощення в групах приголосних

 

Людська спільнота

розпізнає у словах і словосполученнях  явища уподібнення,  спрощення, чергування;

Впр.243

70

 

Тренувальні вправи. Фонетична транскрипція (повторення). Вимова префіксів з-, (зі-, с-), роз-, без-

 

Людська спільнота

вимовляє приголосні звуки відповідно до орфоепічних норм;

Впр.

71

 

 

Урок розвитку мовлення№14

Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Людська спільнота

складає  усні й письмові твори з урахуванням мети й адресата мовлення,  типу мовлення (зокрема твір-опис окремих предметів,тварин, твір-розповідь і твір-роздум на основі власного досвіду), жанру мовлення (оповідання про випадок із життя, замітка в газету інформаційного характеру, лист, адреса),

 

72

 

 

Урок розвитку мовлення№15

Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису

Дивовижний світ навколо нас

Впр.

73-74

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]; [о],[е] з [і]; [е]—[о] після [ж],[ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

 

Народна мудрість

розпізнає у словах і словосполученнях  явища уподібнення,  спрощення, чергування;

Впр.259,261

75

 

Основні випадки чергування у — в, і — й , з-із-зі.Аналіз переказу

 

Українські символи

розпізнає у словах і словосполученнях  явища уподібнення,  спрощення, чергування;

Впр.264

76

 

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю , я. Сполучення ьо, йо.

 

 

знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;

Впр.276

77

 

Правила вживання  знака м’якшення.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;

Впр.286

78

 

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;

Впр.289

79

 

Тренувальні вправи . Навчальне читання мовчки

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;читає мовчки відповідно до свого віку незнайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення зі швидкістю 100-150 слів за хв.;

виділяє й запам'ятовує в прочитаному головне,  тему й основну думку тексту, деталі;

Впр.292

80

 

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;

Впр.301

81

 

Тренувальні вправи

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;

Впр.311

82

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис  знака м’якшення  й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах.

Словник іншомовних слів.

 

Світ навколо тебе

знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;

Впр.330

83

 

Тренувальні вправи

 

 

знаходить і виправляє орфоепічні й орфографічні помилки на вивчені правила;

Впр.335

84

 

Контрольна робота №5

Тестування. Орфоепія. Орфографія

 

 

 

 

 

 

Лексикологія (8)

85

 

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення). Використання  багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). 

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

усвідомлює, що вивчає лексикологія;

визначає належність слів до певної лексичної категорії: (однозначні й багатозначні, загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова, групи слів за значенням;

Впр.337

86

 

Лексична помилка (практично).Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

усвідомлює, що вивчає лексикологія;

визначає належність слів до певної лексичної категорії: (однозначні й багатозначні)

Впр.338

87

 

 

Урок розвитку мовлення№16

Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

Світ навколо нас

підпорядковує висловлювання темі й основній думці;

 використовує вивчені мовні засоби зв'язку між реченнями в тексті;

 

88

 

 

Урок розвитку мовлення№17

Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті (відступи, підзаголовки тощо). Зміст книжки, журналу. Словникові статті у словниках різних типів. Виразне читання вголос художніх, науково-популярних текстів різних типів мовлення

Багатство народної символіки

читає вголос знайомі тексти різних стилів (розмовного, наукового й  художнього), типів, жанрів мовлення з достатньою швидкістю (80-120 слів за хв.), плавно, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, ділячи текст на смислові частини, виділяючи голосом ключові слова, прилаштовуючи швидкість, виразність читання до можливостей і потреб слухачів;

оцінює прочитаний уголос текст (його зміст, форму,  задум і мовне оформлення).

 

89

 

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

усвідомлює, що вивчає лексикологія;

визначає належність слів до певної лексичної категорії: (однозначні й багатозначні, загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова, групи слів за значенням;

Впр.344

90

 

 

Урок розвитку мовлення№18

Контрольний переказ тексту

Покликання людини. Творче, самобутнє світобачення кожної особистості, реалізація її творчого потенціалу. Видатні українці.

  підпорядковує висловлювання темі й основній думці;

 використовує вивчені мовні засоби зв'язку між реченнями в тексті;

вибирає відповідно до умов спілкування стиль мовлення (розмовний, науковий, художній); 

додержується вимог до мовлення та  основних правил спілкування;

знаходить й виправляє недоліки й помилки в змісті, побудові й мовному оформленні власних  висловлювань

 

91-92

 

 

Урок розвитку мовлення №19-20. Контрольний переказ тексту

Покликання людини. Творче, самобутнє світобачення кожної особистості, реалізація її творчого потенціалу. Видатні українці.

 

93

 

Групи слів за значенням. Синоніми.Ознайомлення зі словником синонімів.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

користується тлумачним і перекладним, етимологічним словниками, словниками синонімів, антонімів; добирає з-поміж синонімів  антонімів найбільш відповідні контексту;

Впр.364

94

 

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

користується тлумачним і перекладним, етимологічним словниками, словниками синонімів, антонімів; добирає з-поміж синонімів  антонімів найбільш відповідні контексту;

Впр.371

95

 

Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

користується тлумачним і перекладним, етимологічним словниками, словниками синонімів, антонімів; добирає з-поміж синонімів  антонімів найбільш відповідні контексту;

Впр.379

96

 

Використання слів відповідно до їх значення. Аналіз переказу

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

користується тлумачним і перекладним, етимологічним словниками, словниками синонімів, антонімів; добирає з-поміж синонімів  антонімів найбільш відповідні контексту;

Впр.386

97

 

Пароніми (практично). Ознайомлення зі словником паронімів, іншомовних слів.

 

Герої доби козацтва. Національна державна символіка України

усвідомлює й аргументує різницю між лексичним і граматичним значеннями слова;

використовує виражальні можливості  вивчених лексичних засобів у власному мовленні;

заучує напам’ять прислів’я, приказки, крилаті вислови для  збагачення  мовлення.

Впр.390

98

 

Контрольна робота №6

Тестування. Лексикологія

 

 

 

 

 

 

Будова слова. Орфографія (9)

99

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення  — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

виділяє в слові  всі його значущі частини;

Впр.400

100

 

Тренувальні вправи. Контрольне читання мовчки

 

Історичне минуле України на різних етапах розвитку українського народу

читає мовчки відповідно до свого віку незнайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення зі швидкістю 100-150 слів за хв.;

виділяє й запам'ятовує в прочитаному головне,  тему й основну думку тексту, деталі;

 

101

 

Спільнокореневі слова й форми слова.

Незмінні й змінні слова.

 

Видатні українці

розрізняє форми слова й спільнокореневі слова,

змінні й незмінні слова;

Впр.408

102

 

Тренувальні вправи

 

Народні митці України

правильно пише й обґрунтовує слова з вивченими орфограмами;

Впр.404

103

 

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів з-, зі-, с-.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила, а також лексичні помилки

Впр.423

104

 

Написання префіксів роз-, без.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила, а також лексичні помилки

Впр.

105

 

Тренувальні вправи

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила, а також лексичні помилки

Впр.

106

 

 

Урок розвитку мовлення№21

Усний твір-оповідання про випадок із життя

Родинно-побутова культура; структура, функції сім’ї, глибока й всеперемагаюча материнська, батьківська любов до дітей , шанобливе ставлення до бабусі й дідуся, родичів, прив’язаність до отчого дому.

 

Впр.

107

 

 

Урок розвитку мовлення№22Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.

Родинно-побутова культура; структура, функції сім’ї, глибока й всеперемагаюча материнська, батьківська любов до дітей , шанобливе ставлення до бабусі й дідуся, родичів, прив’язаність до отчого дому.

 

Впр.

108

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

правильно пише й обґрунтовує слова з вивченими орфограмами;

знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила, а також лексичні помилки

Впр.431

109

 

Тренувальні вправи

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

правильно пише й обґрунтовує слова з вивченими орфограмами;

знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила, а також лексичні помилки

Впр.436

110

 

Тренувальні вправи.

Контрольний диктант №2

 

 

 

 

111

 

Контрольна робота №7

Тестування. Будова слова. Орфографія

 

 

 

 

 

 

Повторення й узагальнення в кінці року (6)

112

 

Синтаксис і пунктуація

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

повторює вивчені відомості;

класифікує й систематизує  їх;

узагальнює поняття, закономірності,  правила й винятки з них

Впр.447

113

 

Лексикологія

 

Залишки Трипільської культури. Національні звичаї, традиції, оряди й свята – віковічні духовні засади розвитку народу

повторює вивчені відомості;

класифікує й систематизує  їх;

узагальнює поняття, закономірності,  правила й винятки з них

Впр.453

114

 

Будова слова й орфографія

 

Родинно-побутова культура; структура, функції сім’ї, глибока й всеперемагаюча материнська, батьківська любов до дітей , шанобливе ставлення до бабусі й дідуся, родичів, прив’язаність до отчого дому.

повторює вивчені відомості;

класифікує й систематизує  їх;

узагальнює поняття, закономірності,  правила й винятки з них

Впр.460

115

 

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

повторює вивчені відомості;

класифікує й систематизує  їх;

узагальнює поняття, закономірності,  правила й винятки з них

Впр.467

116

 

Лексикологія

 

Дивовижний світ української природи. Єдність з рідною природою в різні пори року

повторює вивчені відомості;

класифікує й систематизує  їх;

узагальнює поняття, закономірності,  правила й винятки з них

Впр.468

117

 

Контрольна робота №8

Тестування. Узагальнення вивченого за рік.

 

 

 

 

118

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

 

119

 

 

Урок розвитку мовлення №23-24. Контрольний твір

Покликання людини. Творче, самобутнє світобачення кожної особистості, реалізація її творчого потенціалу. Видатні українці.

 

 

120

 

 

 

 

121

 

 

Урок розвитку мовлення№25Аналіз твору

 

 

 

122

 

Підсумково-узагальнюючий урок.

 

 

повторює вивчені відомості;

класифікує й систематизує  їх;

узагальнює поняття, закономірності,  правила й винятки з них

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Колоб'юк Марина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
7 січня 2019
Переглядів
2013
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку