28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Орієнтовне календарно - тематичне планування 2018-2019 н.р.. Українська мова 4 клас

Про матеріал

Орієнтовне календарно – тематичне планування української мови для 4 класу 2018-2019 н.р. за підручником Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.,2015р.складено згідно Оновленій Програмі 2016 року.

За програмою 119 годин

І семестр – 64 години (4 години на тиждень);

ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

Перегляд файлу

 

УКРАЇНСЬКА   МОВА

За програмою    119 годин

І семестр – 64 години (4 години на тиждень);

ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

 

І семестр  

Складено за підручником Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.,2015р.

 

Дата    

 

Зміст навчального матеріалу

Примітка

-

-

Мова і мовлення (3 години)

-

 

1

Мова – жива скарбниця історії народу.

(впр.1 – 4)

 

2

Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі і нові слова в мові.

(впр.5 – 11)

 

3

Культура  мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях.

(впр.12 – 17)

-

-

Текст (11 годин)

-

 

4

Закріплення поняття про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе). Тема і мета висловлювання. Заголовок.

(впр.18 – 20)

 

5

Визначення теми висловлювання, формування основної думки. Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту слів, найважливіших для висловлення думки.

(впр.21 – 24)

 

6

Спостереження над засобами зв’язку речень у тексті.

 

(впр.25 – 28)

 

7

Поділ тексту на частини, складання плану з допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців у тексті.

(впр. 29 – 32)

 

8

***Урок розвитку зв'язного мовлення №1. ***

 

 

 

9

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів та висновків.

(впр.33 – 36)

 

10

Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку.

 

 

11

Складання художніх та науково-популярних описів. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів.

(впр.37 – 45)

 

12

Перевірна робота. Письмовий переказ.

 

 

13

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

Тема 1

14

Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа.

Узагальнення знань і вмінь за розділом «Текст»

(впр.46 – 49)

-

-

Речення (12 годин)

-

 

15

Повторення й узагальнення вивченого матеріалу про види речень за метою висловлювання та інтонацією, про головні і другорядні речення.

(впр.50 – 53)

 

16

***Урок розвитку зв'язного мовлення №2.

 

 

 

17

Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів.    

(впр. 54 – 58)

 

18

Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова ( за допомогою закінчень і прийменників, тільки закінчень)

 

 

19

Поширення речень словами та словосполученнями.

 

 

20

Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень.

 

 

21

Поняття про однорідні члени речення.  Головні і другорядні однорідні члени речення.

(впр.63 – 65)

 

22

Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речень.

 

 

23

Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення.

(впр. 66 -69)

 

24

***Урок розвитку зв’язного мовлення №3.

Перевірна робота. Діалог.(усно)

 

 

 

25

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами у побудові текстів.

Перевірна робота. Діалог.(усно)

(впр.70 – 73)

 

Тема 2

26

Граматичні питання до однорідних членів речення.

Узагальнення знань і вмінь за розділом «Текст»

 

 

-

-

Слово. Значення слова. Частини мови (2 години)

-

 

27

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про лексичне значення слова; про морфемну будову слова, розрізнення слів, що належать до спільнокореневих, і форм одного з таких слів.

(впр.74 – 78)

 

28

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто?, що? який? яка?, яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрий? котра? котре? котрі? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але)

 

-

-

Іменник (19 годин)

-

 

30

Розширення уявлень про лексичне значення іменника ( слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість)

(впр. 87 -91)

 

31

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників.

(впр. 92 – 93)

 

32

 ***Урок розвитку зв’язного мовлення №4.

 

 

 

33

Вживання іменників у прямому і переносному значеннях. Спостереження за точним і влучним вживанням з ряду синонімів тих слів, які найбільше відповідають змістові.

(впр.94 – 96)

 

34

Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів.

(впр.97 – 99)

 

35

Змінювання іменників за числами і відмінками. Формування умінь ставити іменники в початкову форму.

Перевірна робота. Списування.

(впр.100 – 106)

 

36

Заміна приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням –і в іменниках різного роду.

(впр.111 – 115)

 

Тема 3

37

Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого родів з основою на приголосний.

(впр.116 – 120)

 

38

Закінчення іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж, ч, ш].

(впр.121 – 124)

 

39

Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення –ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення –єю в іменниках на –ія, закінчення – ем в іменниках чоловічого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення – єм в іменниках з основою на [й]

(впр.129 – 133)

 

40

***Урок розвитку зв’язного мовлення №5.

 

 

 

41

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на –ар, яр.

 

 

42

Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини.

(впр.137 -140)

 

43

Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.

 

 

44

Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця відмінювання). Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині.  

(впр.141 – 146)

 

45

Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках.

(впр.147 – 150)

 

46

Перевірка мовних знань і вмінь за темою «Іменник»

 

 

47

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по.

 

 

Тема 4

48

***Урок розвитку зв’язного мовлення №6.

 

 

-

-

Прикметник ( 16 годин)

-

 

49

Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті, спостереження за їх роллю у мовленні.  

(впр.151 – 154)

 

50

Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Уживання прикметників в прямому і переносному значеннях.   

(впр.155-159)

 

51

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без термінів). 

(впр.160-163)

 

52

Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками.

 

 

53

Родові закінчення прикметників.

 

 

54

Розрізнення роду і числа прикметників у сполученнях з іменниками.

 

 

55

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця відмінювання) в однині та множині. Граматичне питання до прикметника у сполученні з іменником. 

 

 

56

***Урок розвитку зв’язного мовлення №7.

 

 

 

57

Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині і множині.  

(впр.174 – 178)

 

58

Перевірна робота. Диктант.

 

 

59

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст. Визначення відмінків прикметника за відмінками іменників.

(впр.179-182)

 

60

Вимова і написання найуживаніших прикметників на –ський, -цький, -зький.  

(впр.187-191)

 

61

Уживання -ь перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

(впр.192-195)

 

62

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення  - і у називному відмінку множини.

( впр.206-209)

 

 

63

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник».   

(впр.313-215)

 

Тема 5

64

***Урок розвитку зв’язного мовлення №8.

 

 

 

*** Теми уроків розвитку мовлення вчитель добирає самостійно.

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Зміст навчального матеріалу

Примітка

 

 

65

Числівник (9 години)

Загальне уявлення про числівник як частину мови.

(впр.216 – 219)

 

66

Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні.   

(впр.220 – 223)

 

67

Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників ( 11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000). 

(впр.224 – 226)

 

68

Питання до кількісних і порядкових числівників. Словесні формули на означення показників часу протягом доби. 

(впр.226-230)

 

69

Питання до кількісних і порядкових числівників.

 

 

70

***Урок розвитку зв’язного мовлення №9.

 

 

 

71

Перевірна робота. Диктант.

 

 

72

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

Тема 6

73

Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою «Числівник».

 

 

 

 

74

Займенник ( 9 год)

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті. 

 

(впр.231- 234)

 

75

Особові займенники. Займенники 1-3-ої особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль.  

(впр.235-243)

 

76

***Урок розвитку зв’язного мовлення №10.

 

 

 

77

Відмінювання особових займенників.  

(впр.244-250)

 

78

Уживання займенників з прийменниками.  

(впр.251-255)

 

79

Побудова сполучень слів і речень із займенниками в  різних формах.Вправи на використання займенників для звязку речень у тексті.Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів.

( впр.256 - 260)

 

80

Перевірка мовних знань і вмінь з теми: «Займенник. Числівник.»

 

 

81

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

Тема 7

82

***Урок розвитку зв’язного мовлення №11.

 

 

 

 

83

                             Дієслово  (15 години)

Повторення вивченого про дієслово. (Питання, значення, роль у реченні, зв′язок з іменником ).

 

 

(впр. 261 – 264)

 

84

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Спостереження за дієсловами різних семантичних груп.

 

 

85

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова.  

(впр. 265 – 269)

 

86

Вживання дієслів в прямому і переносному значенні.

 

( впр. 272– 274)

 

87

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. Розвиток умінь вибирати з ряду дієслів те дієслово, яке найбільш відповідає мовній ситуації, уникати одноманітності у використанні дієслів в усних і письмових навчальних висловлюваннях різних типів.

 

( впр.275 – 278)

 

88

***Урок розвитку зв’язного мовлення №12.

 

 

 

89

Неозначенна форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням дієслів  неозначеної форми у приказках і прислів′ях, порадах, інстукціях. Побудова порад, інструкцій. 

( впр.279 – 281)

 

90

Перевірна робота. Списування.

Часи дієслів. Змінювання дієслів за часами.

( впр.282 – 285)

 

91

Часи дієслів. Змінювання дієслів за числами.

( впр. 286– 289)

 

92

Дієслова на –ся (літературна вимова і правопис). Спостереження за значенням дієслів на –ся у тексті. Утворення (за зразком) різних форм дієслів на –ся і вживання їх у реченнях, мовленні.

(впр. 315 – 318)

 

93

Дієслова на –ся (літературна вимова і правопис). Спостереження за значенням дієслів на –ся у тексті.

 

 

94

***Урок розвитку зв’язного мовлення №13.

 

 

 

 

95

Перевірна робота. Диктант

 

 

96

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

Тема 8

97

Узагальнюючий урок за темою «Дієслово».

 

 

 

 

98

Прислівник ( 15 год )

Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв′язок з дієсловами). 

 

(впр.323 – 325)

 

99

Незмінюваність – основна граматична ознака прислівників.

 

 

100

***Урок розвитку зв’язного мовлення №14.

 

 

 

101

Прислівники, близькі і протилежні за значенням. Поширення речень ( тексту) прислівниками.   

(впр. 326 – 328)

 

102

Прислівники, близькі і протилежні за значенням. Поширення речень ( тексту) прислівниками.   

(впр. 329 – 331)

 

103

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками.   

(впр. 332 – 335)

 

104

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками.

 

 

105

Спостереження за роллю прислівників у тексті.

(впр. 336 – 338)

 

106

***Урок розвитку зв’язного мовлення №15.

 

 

 

107

Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання. 

( впр.339 – 341)

 

108

Уживання прислівників під час побудови текстів.

( впр.342 – 344)

 

109

Перевірка мовних знань і вмінь з теми: «Дієслово. Прислівник».

 

 

110

 Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

111

Узагальнення за темою «Прислівник»

 

 

 

Тема 8

112

***Урок розвитку зв’язного мовлення №16.

 

 

 

 

113

Повторення вивченого у початкових класах

( 7 год )

Повторення вивченого про іменник.  (впр.351 – 353)

 

(впр.351 – 353)

 

114

Повторення вивченого про прикметник.

 

 

115

Державна підсумкова атестація

 

 

116

***Урок розвитку зв’язного мовлення №17.

 

 

 

117

Повторення вивченого про будову слова та текст.

 

 

118

Повторення вивченого про дієслово.

 

 

Тема 9

119

Узагальнюючий урок за рік.

 

 

 

*** Теми уроків розвитку мовлення вчитель добирає самостійно.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні

протягом навчального року мають запам’ятати:

 аеропорт,  ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, врівноваженість, вчóра, гардероб,  держáва, дисциплі́на, життєрадісний, ззáду,  кіломéтр, лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, наполегливість, океáн, оптимізм, попéреду, посерéдині,  правóруч,  п'ятдесятú, п'ятсóт, сімдесятú, спільнота, справедливість,   температýра, тепéр, творчість, трамвáй, тролéйбус,  футбóл,  шерéнга, шістнáдцять,  шістдесятú, шістсóт, щогодúни,  щотижня (45 слів).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Секарева Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Артюх Ігор
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Маринченко Леся Григорівна
  Дякую. Матеріал корисний.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Гриценко Оксана Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Додано
19 липня 2018
Переглядів
23083
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку