Підсумкова контрольна робота з української мови в 10 класі

Про матеріал
Ці 13 варіантів тестів можна використати мовникам у кінці навчального року як засіб перевірки знань учнів 10 класу або запропонувати учням 11 класу для підготовки до ЗНО.
Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

І варіант

1. Однакова кількість букв і звуків у рядку

А Європа, щедрість, яма, звук;                                Б віддзеркалення, юшка, сніп, Яна;                                                                                                                      В плем’я, денний,сплять, єпископ;                        Г рельєф, приїжджати, студентський, їжа;

Д мільярд, юність, наявність, підземний.

2. У всіх словах наголошений другий склад

А вітчим, верба, чорнозем;                                    Б дочка, осока, чорнослив;

В граблі, котрий, кишка;            Г адже, жалюзі, кропива;             Д донька, рукопис, вільха.

3. Літеру И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А пташ...ня, пр....подобний, мар...во, печ...во;           Б пряд...во,плет...во, пал...во, пр...кріпити;

В добр...во, сив..на, замер..хтіти, л..мон;               Г пред...кат, доб...рати, м...реж...во, л..ментувати;

Д преф...ранс, заст...лати, горщ..ковий, кл..котіти.

4. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А аген...ство, рідкіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний;                                                                                                               Б блис...нути, цінніс..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний;

В тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, контрас...ний;

Г артис...ці, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський;                                                                               Д шіс...сот, кіс..лявий,облас..ний, якіс..ний.

5. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

А піднос...ся, пот..мянілий, Уман..щина, мад...яр;               Б Мол..єр, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо;

В павіл..йон, сопіл..чин, с..огодні, кос..ба;                 Г їдал..ня, батал..йон, конс...єржка, дон...чин;

Д різ..бяр, мен..ший, уман...с...кий, кур...йоз.

6. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

А духм...яний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити;                                                                                        Б кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний;

В ін...єкція, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра;                                                                                                        Г без...іменний, пів..ями, прив..ялений,п..єдестал;

Д Лук..ян, верб...я, торф..яний, Руж...є.

7. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А Ел...іс, священ..ий, довгождан..ий, спросон..я;         Б узбереж...я, міц...ю, Поволж..я, пам'ят..ю;

В л..яний, Андор...а, Донеч...ина, об..ризкати;                Г Бокач...о, юн..ат, розкіш..ю, хоб...і;

Д Ребек...а, священ...ик, л..ється, піч..ю.

8. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні

А Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.          Б Що думаєш сказати, спершу обміркуй.

В Велика картина в золотій рамі гойдалася на шнурку.          Г Найдужче у житті цінувався хліб.

Д Я шукав усе світле в дорозі і в людях.

9.Редагування потребують усі речення, ОКРІМ:

А Сестра подарувала мені пам’ятний сувенір.

Б Я піднімався сходами вгору, аби швидше потрапити до квартири.

В Діти розгорнули підручники з математики.

Г В альтанці зібралися ті учні, які приймали участь в олімпіаді.

10. Правильно утворено слово:

А пражський; Б щастливий; В спідлоба; Г нью-йорський.

11.Потрібно вставити У на місці всіх пропусків у рядку

А було ...Києві, лежала ... шухляді, плавала ... воді;                                                                                              Б знімки ...фотографа, була ...Львові, читати...голос;

В перерва ...навчанні, їхати ...вагоні, десь ... річці;                                                                                                            Г бути ...формі, осінь ... Каневі, допоміг... війти;

Д гуляв ...лісі, улюблений ... читель, блиск ... очах.

12.Дібрати синонім до фразеологізму теревені правити

А небо коптити; Б правити світом; В брати на кпини; Г точити ляси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

ІІ варіант

1.Розділ мовознавчої науки, що вивчає звуковий склад мови, називається:

а)орфоепією;  б) фонетикою;  в) фонологією;   г) фонематикою

2.В усіх словах спостерігається уподібнення приголосних звуків в рядку:

а)зошит, місце, ручка;     б) мишці, на дошці, безчестя;

в) занісши, вітчим, джерельний;   г) мідний, розшукати , зжувати.

3. Правильну транскрипцію слова річці подано в рядку:

а)[р’ і ц’ і];   б) [р’ і ц:’ і];     в) [ р’ і ч ц’ і].

4. Не утворюють пару за дзвінкістю/глухістю фонеми:

а) [в ] - [ф] ;     б) [ д ]  -  [ т ];     в) [ з ] – [ с ] ;     г) [ дж ] -  [ч ].

5. Усі слова не мають подовження в рядку:

а) Поволж…я, Поліс…я, Запоріж…я;                  б) порос..я, матір…ю, скатерт…ю;

в) зіл…я, піддаш…я, верф…ю;                        г) молодіст…ю, молод…ю, совіст…ю.

6. Позначте рядок, у котрому є речення з фразео­логізмом:

 а) Скидає Київ животворний сон з плечей своїх, тумана­ми укритих.

б) На другий день уже було відомо, що чортяка мене не вхопить, бо я вночі ні разу не бухикнув.

в) Аж ось вигулькнула з кущів світла коса на спині.

г) В той день пізнє сонце ще розливало повітрям чер­воні та жовті фарби.

7. Застарілі слова, що називають предмети, явища, дії, які в процесі розвитку мови набули нових назв:      а) архаїзми;  б) історизми;  в) пуризми;  г) застарілі слова.

8. Нульове закінчення мають усі слова рядка

а) шимпанзе, відповідь, зараз;  б) совість, ніяк, провесінь;  в) монітор, відгомін, фосфор;

г) нині, кратер, мандрівник;  д) заповідь, пальто, кремезно.

9. Спільнокореневими до слова ЛІТАТИ є всі слова, ОКРІМ

а) літній;  б) перелітний;  в) політ;  г) летіти;  д) льотчик.

10. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

А) по-ллється;  б) крає-знавець;  в) відз-нака;  г) роз-рісся;  д) си-джу.

11. Літеру Ї пишемо в слові

А) по..хали;  б) до..сторичний;  в) во..стину;  г) аж..отаж;  д) пр..ори тет.

12. Установіть відповідність між частинами фразеологізмів:

а) гордіїв;                                    1) горб;

б) дамоклів;                                2) вузол;

в) прометеїв;                               3) ковчег;

г) ноїв;                                         4) меч;

                                                     5) вогонь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

ІІІ варіант

1. Чергування приголосних звуків можливі в усіх словах рядка:

а) ріг, бік, осінь;   б) муха, смуга, вухо;  в) рак, мох, ворона;   г) велетень, сон, пень.

2. Усі слова пишуться з префіксом з- у рядку:

а) …питати, …кинути, …пекти;   б) …летіти, …молоти, …жувати;

в) …находити,  …кликати, …давати;  г) …в'язати, …фабрикувати,  …непритомніти.

3. Звук [оу] наявний в усіх словах рядка:

а) голуб, голка, соловей;   б) тобі, холодно, мода; в) кожух, голубка, зозуля;   г) молоко, ворота, корито.

4. Звук [ г ]наявний в усіх словах рядка:

а) …олуб, …олка, …ава;             б) …удзик, дзи…а, …рунт;

в) ма…азин, ва..он, …азда;         г) …ород, інтелі…ент, …ерой.

5. Другий склад наголошений в усіх словах рядка:

а) олень, звисока, навпіл;   б) загадка, приказка, ознака;

в) п'ятнадцять, нові, рішуче;   г) протокол, дипломат, впоперек.

6.Позначте рядок, у котрому сполучення слів не є фразеологізмом:

а) туманити голову;  б) присолоджувати язика; в) співати лазаря; г) викинути з хати;  д) м'яти боки.

7. Застарілі слова, що вийшли з ужитку разом із реаліями, які називали, - це:

а) архаїзми;  б) історизми;  в) пуризми;  г) застарілі слова.

8. Не мають закінчення всі слова рядка

а) мадам, метро, спересердя;  б) зараз, працюючи, учень;  в) календар, зазвичай, івасі;

г) факсиміле, пальто, швидко;  д) магістраль, авеню, просто.

9. Спільнокореневими до слова ВОЛЯ є всі слова, ОКРІМ

А) вільний;  б) визволити;  в) воловий;  г) вольовий;  д) воленька.

10. Правильно поділено для переносу слово рядка

а) суд-дя;  б) землет-рус;  в) водой-ма;  г)  прек-расний;  д) дж-міль.

 

11. Літеру І пишемо у слові

А) пр…віт;  б) ма..с;  в) симпоз..ум;   г) б..нт;  д) к..парис.

12. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами:

а) гнути кирпу;                   1) спопеляти очима;

б) влазити в душу;              2) на гречку переганяти;

в) вставляти клепки;          3) втиратися в довіру;

г) годувати бебехами;        4) задирати носа;

                                              5) вибивати дур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

ІV варіант

1.Передача звучання слова за допомогою графічних знаків – це:

а) дикція;  б) орфоепія;  в) артикуляція;  г) транскрипція

2. Фонема /о/ реалізується як /оу/ в позиції:

а) наголошеній;  б) перед складом із наголошеними [а], [е];

в) перед складом із наголошеними [ і], [ у];  г) у жодній позиції;

3. За допомогою суфікса –зьк- творяться прикметники від усіх слів рядка:

а) Прага, Устилуг, Воронеж;    б) Сиваш, Черкаси, Лейпциг;

в) Запоріжжя, Тернопіль, латиш;   г) Харків, Водолага, Несвіж.

4. Усі слова не зазнають спрощення приголосних у рядку:

а) проїз…ний, балас…ний, тиж…невий;  б) хвас…ливий, безчес…ний, радіс…ний;

в) сер…цевий, кіс…лявий, студен…ський;  г) пес…ливий, шіс…надцять, компос…ний.

5. Подовження приголосних в українській мові відбувається в позиції:

а) між двома голосними;   б) між двома приголосними;

в) між голосним і приголосним;  г) між приголосним і голосним.

6.Укажіть рядок, у якому сполучення слів не є фра­зеологізмом:

 а)  важка рука;    б) набита рука;  в) міцна рука;   г) надійна рука;     д) права рука.

7. До пасивної лексики не відносять:

а) терміни;  б) архаїзми;  в) історизми; г) неологізми.

8. Літеру О замість пропуску треба писати у слові

а) сам..вчитель;  б) земл..трус;  в) прац..здатний;  г) житт..пис;  д) вищ..згаданий.

9. Спільнокореневими до слова БЕЗЛІЧ є сві слова, ОКРІМ

а) перелік;  б) лічити;  в) лікувати;  г) лічба;  д) полічений.

10. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

А) куль-ка;  б) тума-нний;  в) буль-йон;  г) від-дати;  д) зу-стріч.

 

11. Літеру И пишемо у слові

А) в..тамін;  б) пар..;  в) скип..дар;  г) Ка..р;  д) б..зон.

12. Установіть відповідність між фразеологізмами і їхніми значеннями:

а) до нових віників;          1) дуже холодно;

б) хоч вовків ганяй;          2) дуже душно;

в) хоч сокиру вішай;         3) дуже багато;

г) хоч греблю гати;           4) дуже швидко;

                                            5) дуже довго.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

V варіант

1. Правильно записана транскрипція слова льотчик у рядку:

а)[ л ‘о т ч и к];    б) [ л’ о ч : и к];   в) [л’ о ч: е к].

2. Фонема /о/ реалізується як  [оу] у  слові:

а) молоко;   б) волосся;   в) горішок;   г) порося.

3. Голосні  [и] та [е] вимовляються чітко:

а) ніколи;  б) завжди;   в) в ненаголошеній позиції;   г) в наголошеній позиції.

4. Звук [ г ] наявний в усіх словах рядка:

а) …олуб, …олка, …ава;  б) …удзик, дзи…а, …рунт;

в) ма…азин, ва..он, …азда;   г) …ород, інтелі…ент, …ерой.

5. Назвіть букви, які позначають м’якість або пом’якшення приголосних на письмі:

а) ь, і;        б) і, ь, я, ю, є;       в)  ь, і, ї;      г) я, ю, є.

6. Подвійний наголос мають усі слова рядка:

а) зокрема, глядач, спина;   б) довідник, звисока, сімдесят;

в) усмішка, мабуть, байдуже;   г) тонкий, вести, рішуче.

7.Визначте рядок, у якому записані лише фразео­логізми:

  а) розводити руками, кидати в піт, дивитися крізь оку­ляри;

  б) намозолити ногу, перевертати душу, валити через пень колоду;

  в) розводити вогонь, берегти як зіницю ока, носити воду коромислом;

  г) мати голову на в'язах, гладити по ручці, пороти гарячку;

  д) тинятися по білому світу, читати між рядками, прави­ти теревені.

8. Синоніми записано в рядку

А духмяний, запашний; Б ефектний, ефективний; В максимум, мінімум;  Г Ізюм, ізюм

 

9. Літеру Е замість пропуску треба писати в слові

а) кра..знавство;  б) смагляв..лиций;  в) житт..дайний;  г) сніг..затримання;  д) вугл…видобуток.

 

10. Спільнокореневими є всі слова, ОКРІМ                                                                                                                       А) лисуватий;  б) лисий;  в) лисина;  г) лисячий;  д) полисіти.

11. Правильно поділено для переносу слово рядка

а) олі-я;  б) при-казка;  в) вод-жу;  г) безі-менний; д) воль-овий.

12. Літеру И пишемо у слові

А) пр…оритет;  б) сандв..ч;  в) лаб..ринт;  г) Ч..лі;  д) п..церія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

VІ варіант

1.Усі приголосні губні в рядку:

а) г, к, х, г;      б) к, п, т, ф, х;      в) б, п, в, м, ф;      г) д, т, з, с, л, н

2. У сучасній українській мові фонем:

а) 33;     б)37;       в)38;      г) 42.

3. Чергування голосних звуків можливі в усіх словах рядка:

а) сон, вода, брови, сила:   б) береза, розпис, сім, небо;

в) робота, село, віз , шостий;  г) Київ, Львів, Водолага, Харків.

4. З префіксом  с- пишуться всі слова рядка:

а) …питати, …кинути, …пекти;  б) …брати, …творити, …цідити;

в) …находити,  …кликати, …давати;  г) …в'язати, …фабрикувати,  …непритомніти.

5. Уподібнення приголосних звуків спостерігаємо в усіх словах рядка:

а) берег, урок, сонце;  б) вогкий, пісня, земний;

в) безшумний, сорочці,  сонце;  в) смієшся, молотьба, книжці.

6.Знайдіть фразеологічний зворот, який є синонімом до слова хизуватися:

 а) впадати у вічі;  б) розв'язати губу;  в) лити воду на млин;    г) гнути кирпу;   д) за пояс заткнути.

7. Правильно перекладено словосполучення повестка дня (рос.)

А повістка дня; Б повістка денна; В порядок денний; Г порядок дня.

 

8. Літеру О треба писати в усіх словах, ОКРІМ

А) вод..свяття;  б) щир..сердний;  в) брон..двері;  г) свіж..вмитиий;  д) бетон..змішувач.

 

9. Зайве за морфемною будовою слово є в рядку

А) прохід, заміс, прадід;  б) свіжо, весело, зелено;  в) жалюзі, пончо, рандеву;

Г) зріжу, помию, декому;  д) вікно, кіно, бюро.

 

10. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

а) сльо-зи;  б) сер-йозний;  в) че-сть;  г) ясе-ни;  д) жит-тєвий.

 

11. Літеру Ї пишемо у слові

А) Ра..са;  б) ліценз..я;  в) старо..ндійський;  г) ч..пси;  д) дез..нфекція.

12. Установіть відповідність між фразеологізмами і їхніми значеннями:

а) хоч обіддя гни;                      1) вродливий;

б) самі вуха та губи;                 2) дуже стомлений;

в) як викручена ганчірка;         3) дуже товстий, дебелий;

г) очі вбирає;                              4) неприємний;

                                                     5) дуже худий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

VІІ варіант

1. Від усіх слів прикметники творяться за допомогою суфікса –цьк- у рядку:

а) Кременчук, ткач , Случ;  б) Права, Волга, Кривий Ріг;

в) Париж, Устилуг, Воронеж;   г) Сиваш, Водолага, Лейпциг.

2. Усі слова зазнають спрощення приголосних у рядку:

а) совіс…ний, безчес…ний, радіс…ний;  б) проїз…ний, балас…ний, тиж…невий;

в) студен…сякий, мас…ний, хвас…ливий;   г) пес…ливий, шіс…надцять, компос…ний.

3. Розділ мовознавчої науки, що вивчає правильну вимову слів, називається:

а) орфоепією;  б) фонетикою;  в) фонологією;  г) фонематикою.

4. Назвіть букви, які завжди позначають два звуки:

а) я, ю, є;    б) ї, щ;     в) я, ю, є, ї;     г) я, ю, ї.

5.Знайдіть зворот, який є антонімом до фразео­логізму влучити в саме око:

а) вилетіти з голови;   б) тягнути за язик;  в) душі не чути;    г) розв'язати руки;      д) дати маху.

6. Літеру Є замість пропуску треба писати у слові

а) воч..видь;  б) дощ..мір;  в) бур..лом;  г) смітт..збиральний;  д) нижч..зазаначений.

7. Спільнокореневими є всі слова, ОКРІМ

а) вранці;  б) ранковий;  в) ранок;  г) ранити;  д) зранку.

8. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

А) са-джає;  б) тінь-овий;  в) чорно-зем;  г) музей-ний;  д) остан-ній.

9. Літеру І пишемо в слові

а) к..ргиз;  б) д..ван;  в) пр…рва;  г) с..мпозіум;  д) сп..рт.

10. Визначити сполучення слів, що НЕ потребує редагування

а) піти за хлібом;  б) мандрувати по лісам;  в) згідно до наказу;  г) відповідно з рішенням;  д) дякувати вам.

11. Визначити рядок зі словами, у яких літери З,С позначають частину кореня

А) спілка, снігур, смуток;  б) звіт, збігати, збіжжя;  в) зрубати, сталь, звинуватити;                                                   г) здобний, зграя, звання;   д) зректися, ставок, здобич.

12.Визначити відповідність, за якої фразеологічні звороти антонімічні:

    1. від горшка два вершка                  А. кипить у руках;

    2. як мокре горить                              Б.  як у воду дивитися;

    3. як кіт наплакав                               В.  як за гріш маку;

   4.  викинути з голови                          Г. верства келебердянська;

                                                            Д. зарубати на носі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

VІІІ варіант

1. У коренях слів допущено орфографічні помилки в рядках:

А помережити, кажан, паперовий, криниченька, пором;

Б велетень, глибочінь, президент, погарячитись, серпневий;

В щебетати, левада, котушка, грибники, узбережжя;

Г технічний, блищати, христоносець, козуля, слав’янський.

2. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвосних приголосних.

А Осінній, вихований, лються, відзеркалювати;

Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний;

В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;

Г статей, шалений, істинний, піввідра.

3. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А Влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, гігант..ський, кіс..лявий;

Б тріс..нути, пес..ливий, хворос..няк, облас..ний, зас..нути;

В ліс..ник, зап’яс..ний, хвас..нути, провіс..ник, шіс..адцять.

Г сер..це, шелес..нути, гус..нути, ціліс..ний, радіс..ний.

4. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних.

А Чернігова, річний, доріжці, більшості;

Б хлібороб, розгін, новобудова, ночі;

В роковини, газопровід, опік, подорожувати;

Г пішохід, будівля, обпікти, ніжностю.

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних.

А Кавказький, гадяцький, верещати, козацтво;

Б латишський, поштовий, мангишлацький, воронежський;

В бряжчати, мандрівництво, черкаський, птаство;

Г сільський, розміщувати, самаркандський, висаджений.

 

6. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно.

А Гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт;

Б імітація, іподром, зуммер, ірреальний, тонна;

В інтер’єр, вар’єте, квартир’єр, Женев’єва, Руж’є;

Г інтермецо, піца, брутто, бравіссимо, кармапйола.

7.Укажіть рядок, у якому фразеологічні звороти си­нонімічні:

 а) гратися з вогнем - грім би мене вдарив;   б) як з клоччя батіг - як із дишла гармата;

 в) каламутити воду - виводити з ладу;  г) глузд за розум завертає - заговорити іншою мовою;

д) туман застелив очі - з кам'яним лицем.

8. Позначте рядок словосполучень, кожне з яких містить слово в переносному значенні:
а) м'який характер, золоте серце, оксамитові брови; б) казкова краса, залізний характер, спокійний сон;
в) глухий ліс, стіна хати, море квітів;  г) шовкове волосся, вишневий сік, срібний голос;
д) очі горять, ліс росте, гори димлять.

9. Літеру О замість пропуску треба писати в усіх словах, ОКРІМ                                                                                а) груш..подібний;  б) жовч..камяний;  в) вантаж..підйомник;  г) кав..молка;  д) вітр..вій.

10. Спільнокореневими є всі слова рядка

А) уночі, ночувати, ночви;  б) водянистий, привід, водичка;  в) косити, закосичити, косоиця;

Г) м’ята, пом’якшений, м’яко;   д) книжник, книгозбірня, книга.

11. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

а) пі-джак;  б) гай-овий;  в) пре-святий;  г) урожай-ний;  д) вагон-ний.

12. Літеру И пишемо у слові

А) станц..я;  б) шп..нат;  в) кол..брі;  г) Та..сія; д) к..моно.

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

ІХ варіант

1. Тільки перше слово пишуть із великої літери у всіх рядках, окрім:

А (к)римський (п)івострів, (с)офійський (с)обор, (д)ень (н)езалежності;

Б (н)нобелівська (п)ремія, (є)вропейська (п)лоща, (г)олосіївський парк;

В (ф)ранківські (с)онети, (з)асдужений (а)ртист, (д)амоклів (м)еч;

Г (ч)ернеча (г)ора, (м)арійчин (в)інок, (о)лімпійські (і)гри.

 2. Усі слова пишуть із корневою літерою о в рядку:

А к..лосистий, ч..рнило, марм..р, х..зяйство, к..жан;

Б л..пух, зд..буток, газопров..д, с..бака, п..рхати;

В р..зумний, зл..мити, репр..дукція, ж..лудь, ..таман;

Г г..лубонька, ж.втий, бор..дка, пам..розь, к..лач.

3. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А Тонна, уссурійський, буддизм, розп’яття;    Б бездоріжжя, пана, стаття, судею;

В панно, Вінниччина, невблаганний, священик;     Г контрреформація, статей, здоровенний, Будда. 

4. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення?

А Форпос..ний, корис..ний, щас..ливий, улес..ливий, звіс..но;

Б рис..нути, провіс..ник, вис..нути, свис..нути, гус..нути;

В безвиїз..ний, влас..ний, зліс..ний, кіс..лявий, тиж..невий;

Г ненавис..ний, якіс..ний, ціліс..ний, мес..ник, очис..ний. 

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних.

А Свіжісті, пня, щирісті, пиріга;  Б наперу, щоки, вічності, потоку;

В словечко, щічки, вечори, потік;    Г козеріг, моху, меншості, потоп.

6. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних.

А Солдатський, парубоцький, витріщений, ткацький; Б Черкашчина, товариський, паризький, сиріцький;

В казахський, нижчий, витрушений, вощина;      Г меккський, важчий, одеський, братство. 

7. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно.

А Монтеск’є, Пасьянс, бароко, інтерв’ю;  Б бюро, ін’єкція, кавалерія, шин’йон;

В кавалькада, Ньютон, ришел’є, круп’є;     Г суб’єктивізм, порт’єра, трюк, ласо.

8.Укажіть рядок, у котрому фразеологічні звороти антонімічні:

а) зціпивши зуби - і пальцем не поворухнувши;       б) витати в хмарах - лічити піщинки на долівці;

в) заганяти голки в серце - солодити душу;          г) не видавиш слова - язик без кісток;

  д) хоч до рани приклади - ні риба ні м’ясо.

9. Позначте речення, яке потребує редагування:
а) Я брав участь у спортивних змаганнях.
б) Геологи йшли майже півдоби.
в) Я не хотів вас образити.
г) Один день на тиждень ми говоримо англійською мовою.
д) Мама подякувала нас за допомогу.

10. Префіксальним способом утворено слово рядка

а) учитель;  б) неправда;  в) білосніжний;  г) синь;  д) подорожній.

11. Нульове закінчення мають усі слова рядка

А) дуб, степ, беж;  б) день, ніч, колись;  в) фосфор, простір, ніяк;  г) дід, він, край;  д) син, зараз, сум.

12. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

А) поя-ва;  б) заме-тіль;  в) сиві-ють;  г) ате-льє;  д) водо-йма.

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

Х варіант

1.   Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.

А Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила

присядькувато чапіла над чор­ним шляхом прибіленою копицею.

Б Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, револю­ційне крило якого очолив  Т. Г. Шевченко.

В Минуло кілька днів, як Озивайло не чув і не бачив вовка. З його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок на­віть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало.

Г Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах.

2.   У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?

А Піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди;

Б  розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мі­тити в серце;

В плакати від щастя — сміятись від щастя, написати листа — одержати листа;

Г материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — ви­сокий бал.

3.  Визначте речення, у якому використано перифразу.
А  Над бистротечим Дніпром западав вечір.
Б Он хмари повільно бредуть одна за одною над самим обрієм, схожі на білих лебедів.
В І диво дивнеє сталось: з ним совість заговорила.
Г І вкриє мудрість голову сріблом.

4.  У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами?

А П'ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;

Б ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;

В стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає;

Г  сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов.

5.Продовжте речення: "Словотвір вивчає...".

 А ...правила вимови слів.   Б  ...звукову будову мови.   В  ...способи творення слів.

 Г  ...слова, їх значення, походження, використання.    Д  ...правила написання слів.

6. У якому рядку всі слова непохідні?

 А Білити, зачарований, хід, братський, радість.   Б Бігати, весна, білий, стіл, хата.

 В Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля. Г Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка.

 Д Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати.

 

 

7. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити м’який знак:

 А брун..ка. п’ят..десят. в’яз..кість, ц..вірін..кає, у мас..ці;

 Б  дівчин..ці, учотир..ох, нян..чити, с..вятковий, Хар..ків;

 В близ..кість, бат..ківщина, у кишен..ці, міл..йон, приз..ба;

 Г молот..ба. майбут..нє, рибал..ці, рибал..с..кий, кін..чик.

 

8. Визначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку:

 А ближчий, дужчий, сміється, піщаний, у шапочці;     Б стомишся, дуб, казка, нігті, легкий;

 В боротьба, вишчий, зцідити, книжці, дочці;   Г молотьба, легший, дорожчий, нижчий, річці.

 

9. Відбувається спрощення в групах приголосних на письмі в усіх словах рядка:

 А проїз..на, безжаліс..но, гіган..ський;  Б доблес..ний, захис..ник, студен..ський;

 В безжаліс..ний, тріс..нути, форпос..ний;    Г  блис..нути, сутніс..ний,  благовіс..ний.

 

10.  Усі слова пишуть із кореневою літерою О в рядку:      

А к..лосистий, ч..рнило, марм..р, х..зяйство, к..жан;    Б л..пух, зд..буток, газопров..д, с..бака, п..рхати;          В  р..зумний, зл..мити, репр..дукція, ж..лудь, ..таман;    Г г..лубонька, ж..натий, бор..дка, пам..розь, к..лач.

 

11. Апостроф не ставиться після букв, що позначають губні приголосні, перед буквами я, ю, є, ї  в  таких словах:

А  сузір..я, міжгір..я, повір..я, пір..я;     Б  черв..як, верб..я, арф..яр, верф..ю;

В  медв..яний, рутв..яний, мавп..ячий, цв..ях;     Г  без..ядерний, під..їхати, двох..ярусний.

 

12. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно:

а) гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт;

б)  імітація, іподром, зуммер, ірреальний, тоннаж;
в)  інтер’єр,  вар’єте, квартир’єр, Женев’єва, Руж’є;

г) інтермецо, піцца, брутто, бравісимо, карманйола.

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

ХІ варіант

1.         Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.

А Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. З його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок на­віть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало.

Б Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах .

В Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила присядькувато чапіла над чор­ним шляхом прибіленою копицею.

Г Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, револю­ційне крило якого очолив  Т. Г. Шевченко.

2.У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?

А Зуби з'їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі; Б  горло драти, криком кричати, милити шию;

В кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру; Г лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх.

3.Визначте, яке сполучення слів не є фразео­логізмом:

 а) бити різками;  б) спопелити очима;  в) кривити душею;   г) сипати дотепами;  д) читати між рядками.

4. Як називається спосіб творення нового слова шляхом відкидання значущих частин?

А суфіксальним;  Б складанням; В префіксальним; Г безафіксним.

5. Як називається основа, від якої утворюється нове слово?

А твірною основою; Б похідною основою;  В непохідною основою; Г  твірним словом.

6. Назвіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:

 А кур’єр, дев’ять, з’явитися, Лук’ян, двох’ярусний;  Б з’єднаний, рум’яний, дзвякнути, свято, цвях;

 В вітряк, духм’яний, різдвяний, торф’яний, моркв’яний; Г без’ядерний, надвечір’я, п’явка, міжбрів’я.

7. Укажіть рядок, у якому в усіх словах слід вписати літеру и:

 А пр..блуда, пр..білий, пр..білений, пр..віз; Б пр..хороший, пр.хорошений, пр..спокійний, пр..мерзання;

 В пр..знатися, пр..їхати, пр..вітність, пр..кидатися;  Г пр..бічник, пр..дорогий, пр..жорстоко,пр..землити.

8. Правильно написано всі слова іншомовного походження в рядку:

 А інтермецо, оппонент, бравісимо, бароко;   Б лібрето, вар’єте, досьє, Вірджинія, імміграція;

 ВСирія, сольфеджіо, беладона, мадона;   Г Джульетта, сюрреалізм, голандський, акомпанемент.

9. У коренях слів допущено орфографічні помилки в рядках:

А помирежити, кажан, паперовий, криниченька, паром;

Б велетень, глибочінь, президент, погарячитись, серпневий;

В  щебетати, левада, котушка, грибники, узбережжя;

Г технічний, блищати, хрестоносець, козуля, слов’янський.

 

10. М’який знак не  пишеться

А перед буквою о;  Б після букв, що позначають губні та шиплячі приголосні, а також  після букви р;       В  перед буквосполученням  йо;    Г  у дієсловах на –ть, -ться.

 

11. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А  влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, кіс..лявий;     Б  тріс..нути, хворос..няк, облас..ний, зас..нути;

В ліс..ник, зап’яс..ний, провіс..ник, шіс..надцять;  Г сер..це, шелес..нути, ціліс..ний, радіс..ний.

 

12.  Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних:

А Чернігіва, річний, дорожці, більшості;  Б  хлібороб, розгін, новобудова, ночі;      

В  роковини, газопровід, опік, подорожувати;  Г  пішохід, будівля, обпекти, ніжності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

ХІІ варіант

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'який приголосний:
а) смородина, термометр, спальня, тиша;   б) тюльпан, чайник, ягоди, міський;
в) місток, сільський, курорт, лижі;    г) ярок, сумно, пролісок, чистенький.

2. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:
а) ваза, ковдра, сіяти, крити;    б) береза, паста, шафа, вазон;
в) берег, дорога, кріт, краяти;   г) зимівля, сонячно, добре, корисно.

3. Виділіть рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі.
а) книга, літо, морози, грози;   б) межа, юпітер, косовиця, хліб;
в) дорога, гора, здоровий, димова;   г) крига, суниця, лимон, апельсин.

4. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні глухі:
а) шматок, постіль, голосний, корабель;     б) паштет, сік, кошик, хотіти;
в) ложка, праска, юшка, ватра;     г) сімнадцять, королівство, золото, ліс.

5. Укажіть рядок слів, у яких буква Ю позначає два звуки:
а) любити, юшка, юхт, бюст;   б) юрта, в’юн, матір'ю, розумію;
в) крицю, юність, солов'ю, милістю;    г) заздрістю, країною, мишею, радістю.

6.Визначте речення, що містить фразеологізм:

 а) Гаптує вечір жовтим шовком блакитні килими, а чорний пень зробився вовком, повившись у дими.

б) Настає вечір, і лізе на небо червоний місяць.

 в) Студений вітер б'є в холодні вікна, і олов'яний важко дише став.

г) Андрій зійшов на ґанок і, завмираючи серцем, натис­нув на клямку.

7. Позначте речення, яке потребує редагування:
а) Я приймав участь у спортивних змаганнях.
б) Геологи йшли майже півдоби.
в) Я не хотів вас образити.
г) Один день на тиждень ми говоримо англійською мовою.
д) Мама подякувала нам за допомогу.

8. Спільнокореневими є всі слова, ОКРІМ

а) горіх; б) горішній;  в) горішник;  г) горішок;  д) горіховий.

 

9. Суфіксальним способом утворено слово рядка

А) недогарок;  б) мореплавець;  в) пісняр;  г) нічия;  д) безлюддя.

10. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

А) Ки-їв;  б) перед-звін;  в) крає-вид;  г) су-джу;  д) люд-ський.

11. Літеру И пишемо у слові

А) м..шень;  б) с..нус;  в) д..аграма;  г) пр..сумно;  д) Д..зель.

12. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами:

а) як у карася вовни;                 1) як листу на дереві;

б) як зірок на небі;                    2) як хап ухопив;

в) як водою змило;                    3) як рак на мілині;

г) як Сіркові муху з’їсти;         4) як дурному з гори бігти;

                                                    5) як з цапа молока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з української мови.  10 клас

ХІІІ варіант

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'який приголосний:
а) садиба, гайок, веселощі, коромисло;    б) білочка, крашанка, степ, колиска;
в) малюк, синь, люлька, ялинка;    г) персик, світло, тигреня, тисяча.

2. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:
а) дорога, книга, ручка, мости;   б) міст, яма, зелений, техніка;
в) соняшник, хлопчик, хутірець, поле;   г) яблуня, єнот, їжак, їжа.

3. Виділіть рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі.
а) будівля, джем, джміль, нога;    б) кладка, ложка, лізти, празький;
в) голуб, обсадити, різкий, солодкий;    г) хлів, сад, клуб, приповідка.

4. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні глухі:
а) пушок, суп, схопити, коса;    б) кухлик, порох, сніжинка, крига;
в) порошинка, сніг, криголам, бігти;    г) зблизька, соняшник, дуб, салат.

5. Укажіть рядок слів, у яких буква Я позначає два звуки:
а) п’явка, яструб, ясний, Лук’яненко;     б) рішення, тигреня, рілля, ясочка;
в) заряд, ялівець, тихоня, краля;    г) Ярослав, В’ячеслав, Святослав, Яків.

  6. Позначте рядок, у котрому всі сполучення слів є фразеологізмами:

  а) гострий язик, твердий горішок, світла голова;  б) чорна година, уторована дорога, французька вимова;

  в) осине гніздо, смертна година, варений рак;   г) жовта пляма, друге дихання, глупа північ;

    д) битий козир, царський дім, наріжний камінь.

7. Спільнокореневими є всі слова, ОКРІМ

а) дорога;  б) дорожити;  в) подорожній;  г) доріжка;  д) дороговказ.

8. Префіксально-суфіксальним способом утворено слово рядка

а) рівноправ’я;  б) невідомий;  в) ніжність;  г) прадід;  д) прикордонник.

9. Правильно поділено для переносу слово рядка

а) сид-жу;  б) але-я;  в) бадь-орий;  г) при-свячений;  д) пі-дказка.

10. Літеру Ї пишемо у всіх словах, ОКРІМ

а) мо..ми;  б) бо..шся;  в) по..дьте;  г)  го..ти;  д) пор..жте.

 11. Укажіть відповідність між неологізмом іншомовного походження та його тлумаченням:
а) субсидія                   1. Одноразова грошова допомога
б) імідж                        2. Допомога держави малозабезпеченим
в) бартер                       3.Обмін
г) індексація                 4 Перерахунок
                                       5. Образ

12. Установіть відповідність між частинами фразеологізмів:

а)  адамові;                       1) стовпи;

б)  авгієві;                         2) ложе;

в) геркулесові;                 3) стайні;

г) прокрустове;                4) діти;

 

 

 

 

docx
Додано
20 серпня
Переглядів
251
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку