Підсумковий тест - контроль з української літератури,9 клас

Про матеріал
ВАРІАНТ 1 Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її. 1. Пісня «Цвіте терен, цвіте терен» належить до групи А пісні про кохання Б пісні про сімейне життя В пісні про трагічні сімейні обставини Г гумористично-сатиричні пісні 2. Усі важливі вияви сімейного життя відтворено у А календарно-обрядових піснях Б соціально-побутових піснях В родинно-побутових піснях Г піснях-баладах
Перегляд файлу

 

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть                 правильну відповідь і позначте її.

1. Пісня «Цвіте терен, цвіте терен» належить до групи


А пісні про кохання

Б пісні про сімейне життя

В пісні про трагічні сімейні обставини

Г гумористично-сатиричні пісні


2. Усі важливі вияви сімейного життя відтворено у


А календарно-обрядових піснях

Б соціально-побутових піснях

В родинно-побутових піснях

Г піснях-баладах


3. Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава» є


А найдавнішими рукописними книгами Київської Русі

Б першими друкованими книгами

В перекладними книгами

Г літописами


4. Запровадження християнства на Русі датують


А 935 р.

Б 988 р.

В 964 р.

Г 900 р.


5. Біблія розпочинається


А Апокаліпсисом

Б книгою Буття

В Давидовими псалмами

Г Євангелієм від Матвія


6. Літературною пам’яткою житійної літератури, що розповідає про життя мешканців Печорського монастиря, є


А «Житіє Феодосія Печерського»

Б Києво-Печерський патерик

В «Чтенія о житії і погубленії... Бориса і Гліба»

Г «Сказаніє про Бориса і Гліба»


7. Найталановитішим письменником-полемістом уважають


А Герасима Смотрицького

Б Василя Острозького

В Івана Вишенського

Г Петра Могилу


8. Вертеп — це

А невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми

Б дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру

В старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси

Г перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійної тематики до земних потреб

9. «Той, в кого совість як чистий кришталь», є ідеалом твору Григорія Сковороди


А «Всякому місту — звичай і права»

Б «Я на ноги встав, воскрес!»

В«De libertate»

Г «Хто серцем чистий і душею»


10. Укладачами збірки «Русалка Дністрова» є


А Т. Шевченко, М. Гоголь, Г. Квітка-Основ’яненко

Б М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький

В М. Шашкевич, І. Вагилевич, Т. Шевченко                      Г І. Котляревський,

Г. Квітка-Основ’яненко, Я. Головацький


11. Зачинателем нової української літератури є


А Тарас Шевченко

Б Іван Котляревський

В Григорій Квітка-Основ’яненко

Г Маркіян Шашкевич


12. «Заповіт» Т. Шевченка — зразок лірики


А інтимної

Б громадянської

В філософської

Г пейзажної


13. Російському поетові Василю Жуковському Тарас Шевченко присвятив твір


А «Холодний Яр»

Б «Катерина»

В «Сова»

Г «Розрита могила»


14. Твори Тараса Шевченка «До Основ’яненка» та «Причинна» є


А патріотичними

Б романтичними

В інтимними

Г пейзажними


15. В основі поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» лежать події


А Коліївщини — народного антишляхетського повстання на Правобережній Україні

Б Ніжинської «чорної» ради

В морських козацьких походів

Г у селі Суботів, пов’язані з археологічними розкопками могил


16. Дієвою участю Пантелеймона Куліша у формуванні української мови є


А видання першого букваря

Б створення «Граматки» — правопису української мови («кулішівки»)

В написання вірша «До рідного народу»

Г створення першого в українській літературі історичного роману


 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між письменниками та їх творами


1 Іван Вишенський

2 Іван Величковський

3 Семен Климовський

4 Григорій Сковорода

A «De libertate»

Б «Послання до єпископів» В «їхав козак за Дунай»

Г «Зегар з полузегарком»

Д «Тренос» («Плач»)


18. Установіть відповідність між афористичними висловами з Біблії та їх значеннями


1 сіль землі

2 манна небесна

3 наріжний камінь

4 Ноїв ковчег

 

 

 

А головна ідея, основа

Б надійний притулок

В найкращі люди

Г несподівано отримані життєві блага

Д найвидатніші представники певної спільної групи, класу; найважливіша частина суспільства


19. Установіть відповідність між літературознавчими термінами та їх визначеннями


1 притча

2 послання

3 апокриф

4 літопис

 

 

 

 

 

 

 

 

А твір середньовічної літератури релігійного спрямування, не визнаний церквою

Б віршований та публіцистичний твір, написаний у формі листа або звернення-до конкретного адресата чи широкого загалу

В історичний твір, у якому розповідь про історичні події та факти подано в хронологічному порядку за роками

Г навчальна алегорична оповідь, у якій власне сюжет підпорядкований моралі твору

Д короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі


20. Установіть відповідність між прислів’ями і тими, хто їх промовляє у романі «Чорна рада»


1 Голодній кумі хліб на умі

2 Два коти в одному мішку не помиряться

3 Вовка скільки не годуй, а він усе в ліс дивиться

4 Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся

А Брюховецький

Б Гвинтовка

В Пугач

Г Сомко

Д КирилоТур


У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

 

21. Чигирин, Канів, Умань, Черкаси, Корсунь — це місця дії у творі (записати автора і назву твору)

22. Творцем української художньої прози є...

23. Устина — дівчина-кріпачка — це героїня твору (записати автора і назву твору)

24. Збірник житійних оповідань про подвижницьку, богоугодну діяльність ченців певного монастиря називають ... 

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Якою є мистецька спадщина Т. Шевченка-художника?

 

                                                                     

 

 

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть                 правильну відповідь і позначте її.

 

 1.  Мотивом нерозділеного, нещасливого кохання пройнята пісня

А «За городом качки пливуть»                             В «Місяць на небі, зіроньки сяють»                     

            Б «Лугом іду, коня веду»                                      Г «Гиля, гиля, сиві гуси»

2. Укажіть ознаку пісень про кохання, яка характерна для цих рядків


А я візьму кріселечко,

Я ще й очі не зімкнула,

 Сяду край віконця.

А вже сходить сонце...

 

 

 

А гіперболізація душевної драми

Б сентиментальність, надмірна чутливість героїв

В романтичний характер зображення дійсності, якому властиві ідеалізація почуттів ліричного героя

Г ніжність, долання перешкод до щастя закоханих


3. «Заплітаю коси — не так!.. Вона мене і щипає, і штрикає, і гребінцем мене скородить, і шпильками коле, водою зливає, — чого-чого не доказує над моєю головонькою бідною!» — скаржиться героїня твору


А «Чорна рада»

Б «Інститутка»

В «Гайдамаки»

Г «Маруся»


4. В основі поділу книг Біблії на Старий та Новий Заповіти лежить


А різне ставлення авторів Біблії до християнства

Б належність авторів Біблії до різних соціальних прошарків

В народження Ісуса Христа на землі

Г боротьба добра і зла


5. Літописи належать до літератури


А перекладної світської

Б перекладної церковної

В оригінальної

Г агіографічної


6. Апостол (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими


А найдавнішими пам’ятками світської літератури Київської Русі

Б друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

В рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою

Г підручниками, надрукованими коштом православних братств


7. Український романтизм сформувався у


А 70-х роках XVIII ст.

Б 50-60-х роках XVIII ст.

В 20-40-х роках XIX ст.

Г 60-х роках XIX ст.


8. Вислови «З очей аж іскри полетіли», «І носа хоч кому утруть», «Чмелів довгенько... слухав, / Оскому щоб з зубів зігнать» є


 


А фольклорними порівняннями

Б фольклорними фразеологізмами

В метафорами

Г народними  прислів’ями


9. На вірну смерть заради «общого добра» в «Енеїді» йде


А Низ

Б Евріал

В Еней

Г Тури


10. П’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» розпочинається піснею


А «Ой я дівчина Наталка»

Б «Всякому городу нрав і права»

В «Ой під вишнею, під черешнею»

Г «Віють вітри, віють буйні»


11. «Маруся» є повістю


А романтичною

Б сентиментальною

В соціально-побутовою

Г сентиментально-реалістичною


12. Епізод приїзду панночки й обрання Устини покоївкою в сюжеті твору «Інститутка» є


А зав’язкою

Б кульмінацією

В експозицією

Г розв’язкою


13. Народився в селі Сорочинці Полтавської губернії, спостерігав за ярмарками, слухав розповіді старих людей, казки, анекдоти. Навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, де завідував учнівською бібліотекою, захопився живописом і театром, цікавився усною народною творчістю та писав літературні твори в різних жанрах


А Маркіян Шашкевич

Б Микола Гоголь

В Григорій Квітка-Основ’яненко

Г Євген Гребінка


14. Тарас Шевченко був учасником організації


А «Руська трійця»

Б Братство тарасівців

В Кирило-Мефодіївське товариство

Г Південне товариство декабристів


15. У романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» змальовано події


А 1654 р.

Б 1650 р.

В 1663 р.

Г 1659 р.


16. Справжнє прізвище Марка Вовчка


А Микола Гоголь

Б Марія Вілінська

В Костянтина Малицька

Г Марко Кропивницький


Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

17. Установіть відповідність між творами та жанрами, до яких вони належать


1 байка

2 житійне оповідання

3 легенда

4 шкільна драма

 

 

А «Володимир»

Б «Бджола і Шершень»

В «Про Прохора-чорноризця...»

 Г «Про Вавилонську вежу»

Д «Вбогий жайворонок»


 18. Установіть відповідність між уривками та творами Тараса Шевченка, з яких їх узято

1 «Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрість би була своя»

2 «Кайдани порвіте /1 вражою злою кров’ю / Волю окропіте...»

3 «Ви любите на братові / Шкуру, а не душу!»

4 «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине...»

А «До Основ’яненка» Б «Кавказ»

В «Заповіт»

Г «Причинна»

Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

 19. Установіть відповідність між героями творів та жанрами, до яких ці твори належать


1 Прометей

2 Кирило Тур

3 Бджола, Шершень

4 Прохор-чорноризець

 

А повість

Б роман

В поема

Г байка

Д житійне оповідання


20. Установіть відповідність


1 «Повість минулих літ»

2 «Літопис Григорія Грабянки»

3 «Маруся»

4 «До Основ’яненка»

 

А бароко

Б монументалізм

В орнаменталізм

Г сентименталізм

Д романтизм


У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

 

21. Твір «Енеїда» за жанром — ...

22. Мотив дороги використано у композиції твору (записати автора і назву твору) 

 23. Тривога за жіночу долю звучить у творах Т. Шевченка (записати назви творів)

24. Першим твором нової української літератури вважають ...

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Які моральні цінності оспівано в українських родинно-побутових піснях?

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ  3

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть                 правильну відповідь і позначте її.

1. Барокові твори -

А характеризуються невідповідністю між формою та змістом

Б показують навколишню дійсність не прямолінійно, а з усвідомленням причинно-наслідкових зв’язків

В позбавлені прикрас, строгі, ділові та лаконічні

Г сповнені риторичних прикрас, складних метафор, емблем, символів, алегорій

2. Автором слів «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине... / От де, люде, наша слава, / СлаваУкраїни!» є


А Тарас Шевченко

Б Іван Котляревський

В Пантелеймон Куліш

Г Григорій Квітка-Основ’яненко


3. У творі Марка Вовчка «Інститутка» оповідь ведеться від імені

А Катрі    Б Устани    В панночки    Г автора

4. За легендою про заснування Києва (за «Повістю минулих літ»), у місті та круг нього жили


А кияни

Б поляни

В древляни

Г слов’яни


5. До оригінальної літератури княжої Руси-України належить


А Біблія

Б «Ізборник Святослава»

В Остромирове Євангеліє

Г «Повість минулих літ»


6.Епізод у поемі «Наймичка», коли Ганна зізнається Маркові, що вона його мати, є


А розв’язкою

Б експозицією

В кульмінацією

Г зав’язкою


7.«І дай, Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!» — каже герой твору


А Г. Квітки-Основ’яненка

Б Т. Шевченка

В П. Куліша

Г М. Гоголя


8. Дві сюжетні лінії — історична та любовна — наявні у творі Т. Шевченка


А «Марія»

Б «Гайдамаки»

В «Катерина»

Г «Кавказ»


9. Твір Т. Шевченка «Причинна» за жанром —


А оповідання

Б поема

В дума

Г балада


10.«Утни, батьку, щоб нехотя / На весь світ почули, / Що діялось в Україні, / За що погибала, / За що слава козацькая / На всім світі стала!..» — звертається

А Марко Вовчок до Т. Шевченка

Б І. Котляревський до Г. Сковороди

В Т. Шевченко до Г. Квітки-Основ’яненка

Г Т. Шевченко до І. Котляревського

11.До жанру балади належить твір


А «Ой летіла стріла»

Б «Місяць на небі, зіроньки сяють...»

В «Летять галочки у три рядочки...»

Г «Лугом іду, коня веду...»


12. Возний, виборний, Петро, Микола — герої твору


А Т. Шевченка

Б Г. Квітки-Основ’яненка

В І. Котляревського

Г М. Гоголя


13. Темі спокус цього світу, які чигають на людську душу, присвячений твір Г. Сковороди


А «Бджола та Шершень»

Б «De libertate»

В «Всякому місту — звичай і права»

Г «Собака і Вовк»


14. Першим історичним романом в українській літературі є твір


А Пантелеймона Куліша

Б Панаса Мирного

В Марка Вовчка

Г Тараса Шевченка


15. Г. Сковорода є автором афоризму

А «Лиш боротись — значить жить»

Б «Караюсь, мучуся, але не каюсь»

В «З усіх утрат втрата часу найтяжча»

Г «Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними»


16.    Моринці, Кирилівка, Петербург пов’язані з життям


А П. Куліша

Б Марка Вовчка

В Т. Шевченка

Г Г. Сковороди


Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

17. Установіть відповідність


1«Гайдамаки»

2«Маруся»

3«Енеїда»

4 «Наталка Полтавка»

 

А виборний

Б Оксана

В Ацест

Г Наум Дрот

Д полковник Шрам 


18.Установіть відповідність


1 Григорій Квітка-Основ’яненко

2 Пантелеймон Куліш

3 Іван Котляревський

4 Марко Вовчок

А «Вечори на хуторі біля Диканьки» Б «Чорна рада»

В «Інститутка»

Г «Енеїда»

Д «Маруся»


19. Установіть відповідність


1 Григорій Квітка-Основ’яненко

2 Пантелеймон Куліш

3 Іван Котляревський

4 Іван Величковський

А курйозні вірші

Б байки

В бурлескно-травестійна поема

Г історичний роман

Д сентиментально-реалістична повість


 

20. Установіть відповідність художніх засобів та їх прикладів


                   1Заплету віночок,

Заплету шовковий,

На щастя, на долю,

На чорні брови.

                   2 Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

Застеляйте столи та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився.

                   3  Ой весна, весна — днем красна,

Що ти нам, весно, принесла?

4Та вдарили з семи гармат

У середу вранці,

Накидали за годину

Панів повні шанці...

А персоніфікація

Б рефрен

В гіпербола

Г епітет

Д анафора


 Що ти нам, весно, принесла?

 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21 .Весільними є пісні (записати не менше трьох назв)

22. Елементи народної обрядовості використовували у своїх творах такі письменники (записати неменше трьох):

 23. Притча — це... 

 24. Г. Сковорода творив у таких жанрах:....

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання

 

25.Які жанрові особливості поеми Івана Котляревського «Енеїда»?

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ  4

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть                 правильну відповідь і позначте її.

1. Найдавнішими рукописними книгами Київської Русі вважають

 А «Літопис Самовидця» і «Повість минулих літ»  

 Б Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава»

 В «Буквар» і Апостол    

 Г «Літопис Самовидця» і Києво-Печерський патерик

2. Біблія має

А п’ять самостійних частин                                 Б три самостійні частини

В сім самостійних частин                                     Г дві самостійні частини

3. Зробили перший повний переклад Біблії українською новітньою мовою

А Т. Шевченко і П. Куліш                                                    Б   П. Куліш, І. Пулюй та І. Нечуй-Левицький

В І. Котляревський і Г. Квітка-Основ’яненко                     Г  Т. Шевченко та І. Пулюй

4. Центральним конфліктом роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» є боротьба

А між соціальними групами                                 Б між запорожцями і міщанами

В між гетьманом Сомком і козаками                  Г за гетьманську булаву між Сомком та Брюховецьким

5. «.. .Моторний, / Ласкавий, гарний і проворний, /1 гострий, як на бритві сталь» в «Енеїді»

А Низ                        Б Евріал                      В Еней                     Г Зевс

6.«Сад божественних пісень» — назва

А найвідомішої в байкарській спадщині Г. Сковороди збірки

Б найвідомішого вірша у спадщині Г. Сковороди, що став народною піснею

В найвідомішої в поетичній спадщині Г. Сковороди збірки

Г найвідомішого поетичного твору Г. Сковороди, запозиченого православною церквою

7.Твір «Місяць на небі, зіроньки сяють» належить до пісень

А календарно-обрядових                                                         Б соціально-побутових

В родинно-побутових                                                              Г балад

8.Найвідомішою пам’яткою житійної літератури є

А «Повість минулих літ»                                                        Б Києво-Печерський патерик

В «Літопис Самовидця»                                                          Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха

9. Рядки «Ой візьму я кріселечко, / Сяду край віконця, / А ще очі не дрімали, / А вже сходить сонце» взято з пісні про

А сімейне життя                                                     

 Б життя солдатів

В історичну подію    

Г кохання

10. Слова «То не грім в степу грохоче, / То не хмара світ закрила, — / То татар велика сила / Козаченьків обступила» є

А заперечним порівнянням                               

Б постійним епітетом

В метафорою                                                      

Г анафорою

11. Перші оригінальні літературні пам’ятки українського народу — це

А балади             Б літописи             В думи             Г родинно-побутові пісні

12.Княгиня Ольга помстилася древлянам (за «Повістю минулих літ») за


А смерть свого чоловіка    

Б несплату ними податків

В бунт, організований князем Малом      

 Г зневажливе ставлення до себе


13. «Повість минулих літ» — найвідоміший зразок

А класицизму        Б монументалізму          В реалізму         Г орнаменталізму

14. Найяскравішим представником полемічної літератури вважають


А І. Вишенського  

Б І. Величковського

  В   Нестора Літописця 

  Г    Г. Сковороду


15.У романі П. Куліша «Чорна рада» йдеться про

А раду І. Мазепи зі шведським королем Карлом (початок XVIII ст.)

Б національно-визвольну війну українського народу під проводом Б. Хмельницького в 1648-1654 рр.

В обрання гетьмана на Ніжинській раді (після смерті Б. Хмельницького)

Г Переяславську раду 1654 р. між Б. Хмельницьким та представниками московського царя

16. Поезія Т. Шевченка «Росли укупочці, зросли...» — зразок лірики

А громадянської   Б філософської   В пейзажної    Г інтимної

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.


17. Установіть відповідність між прислів’ями і тими, хто їх промовляє у романі «Чорна рада»


1 Голодній кумі хліб на умі

2 Два коти в одному мішку не помиряться

3 Вовка скільки не годуй, а він усе в ліс дивиться

4 Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся


А Брюховецький

Б Гвинтовка

В Пугач

Г Сомко

Д Кирило Тур


 


18. Установіть відповідність


1 бароко

2 сентименталізм

3 класицизм

4 романтизм


 


А заперечує раціоналізм, сувору нормативність у художній творчості, висуває культ почуттів людини

Б посилений інтерес до почуттів, емоційного сприйняття дійсності; метою творів є викликати в читача сльози, співчуття до героїв, що страждають або гинуть

В передбачає суперечливе поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму та емблематичності, прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору

Г свідоме прагнення найточніше, ясно, без зайвих прикрас висловити думку

Д заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань 


19. Установіть відповідність


1 епос

2 лірика

3 ліро-епос

4 драма


А «Заповіт»

Б «Катерина»

В «Наталка Полтавка»

Г афоризми

Д «Чорна рада


20. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т. Шевченка


1 1837-1843

2 1843-1847

3 1847-1857

4 1857-1861


А період «трьох літ»

Б період останніх років життя

В ранній період

Г період заслання

Д період навчання


У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21.Твори на біблійну тематику, які доповнювали або уточнювали Біблію, але з певних причин не  були канонізовані церквою...

22.Автором творів «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Мертві душі», «Вечір проти Івана Купала» є... 23.Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава» — ...


24. Сцена «генерального побиття » наявна у творі (записати автора і назву твору)

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.


25. Яка ідейно-тематична спрямованість твору Миколи Гоголя «Вечір проти Івана Купала»?

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 5


Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть                 правильну відповідь і позначте її.

 

1. Помста княгині Ольги древлянам («Повість минулих літ») свідчить про неї як про


А мудру і далекоглядну державну діячку     

Б жорстоку і хитру правительку

В християнку, що не позбулася язичницьких моральних принципів

Г людину, що не завжди обдумує свої вчинки


2.Учення Г. Сковороди про споріднену працю втілено у творі


А «Вхідні двері до християнського доброчестя»   

Б «Бджола та Шершень»

В «Всякому місту — звичай і права»

Г "De libertate"


3. «Золото — не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших...» — кажуть про


А інститутку («Інститутка»)   

Б Лесю («Чорна рада»)

В Марусю («Маруся»)     

 Г Наталку («Наталка Полтавка»)


4.«Що день Божий добрі ребра / Й серце розбиває» орел Прометеєві у творі


А «Кавказ»  

 Б «Гайдамаки»   

 В «Катерина»   

 Г «До Основ’яненка»


5. Викупляти з неволі козаків у «Чорній раді» уважав своїм призначенням


А Сомко            

 Б Брюховецький  

    В Божий чоловік    

    Г Василь Невольник


6.«Молода, батьку, знайшлась би друга, а Кирила Тура другого не буде», — каже герой твору


А «Інститутка»         

Б «Катерина»             

В «Чорна рада»            

Г «Вечір проти Івана Купала»


7. Твір «Вечір проти Івана Купала» написано в манері


А романтичній  

Б бароковій   

В сентиментальній    

Г реалістичній


8. Найталановитішим письменником-полемістом уважають


А Герасима Смотрицького  

Б Василя Острозького  

В Івана Вишенського    

Г Петра Могилу


9. Сатиричним є твір Тараса Шевченка


А «Кавказ»  

Б «Сон» («У всякого своя доля...»)  

В «До Основ’яненка »   

Г «Причинна»


10.Зразком українського сентиментально-реалістичного письма є твір


А «Катерина» 

Б «Чорна рада»   

В «Маруся»      

Г «Енеїда»


11. М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького називають


А «Покутською трійцею»   

Б «Руською трійцею» 

 В членами Кирило-Мефодіївського братства

 Г членами Братства тарасівців


12. Виняткова особистість, яка діє в незвичайних обставинах, прагне свободи, гармонії з природою, — це ознаки літературного напряму

А бароко   Б сентименталізму   В романтизму   Г класицизму

13. Басаврюк — персонаж твору, що належить до літературного роду

А лірики   Б драми   В епосу    Г ліро-епосу

14.Епізоди, коли Прокопа віддають у рекрути, а Устина переходить до міста наймичкою, у творі Марка Вовчка є


А експозицією 

Б зав’язкою  

 В кульмінацією        

 Г розв’язкою


15.«Я ж, як справжній син Малоросійської вітчизни нашої... із горливості своєї до милої Вітчизни, прикликавши Бога та Божу Матір і святих, умислив... деякі значніші поетичні штуки з’явити руською мовою... які чужою мовою не можуть бути з’явлені», — зізнавався у передмові до своєї книжки «Млеко»


А Г. Сковорода   

Б І. Котляревський   

В І. Величковський  

 Г І. Вишенський


16. П. Куліш започаткував в українській літературі різновид роману


А філософський   

Б історичний  

 В утопічний    

 Г фантастичний


 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність прізвищ письменників та назв творів, авторами яких вони є


1 Марко Вовчок

2 Тарас Шевченко

3 Іван Котляревський

4 Пантелеймон Куліш

 

А «До Основ’яненка»

Б «Маруся»

В «Наталка Полтавка»

Г «Інститутка»

Д «Чорна рада»


 18. Установіть відповідність знакових місць із прізвищами письменників, яких вони стосуються


1 Канів

2 хутір Мотронівка

3 Полтава

4 Орел

А П. Куліш

Б Марко Вовчок

В Т. Шевченко

Г. Сковорода


 

Д І. Котляревський


19. Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють


1 Ярема Галайда

2 Устина

3 возний

4 Наум Дрот

А «Інститутка»

Б «Наталка Полтавка»

В «Катерина»

Г «Маруся»

Д «Гайдамаки"


20. Установіть відповідність цитат з назвами творів, звідки їх узято

1«Тяжко-важко сиротині, / А ніхто не бачить... / Тільки ворог, що сміється... / Смійся, лютий враже! / Та не дуже, бо все гине, — / Слава не поляже; / Не поляже, а розкаже, / Що діялось в світі, / Чия правда, чия кривда /1 чиї ми діти»

2«Живе хто в світі необачно, / Тому нігде не буде смачно, / А більш, коли і совість жметь»

3«Байдуже смерті, мужик то чи цар, — / Все пожере, як солому пожар. / Хто ж бо зневажить страшну її сталь? / Той, в кого совість, як чистий кришталь...»

4«Де згода в сімействі, де мир і тишина, / Щасливі там люди, блаженна сторона: / їх Бог благословляє, / Добро їм посилає, /Із ними вік живе»

А «Енеїда»

Б «Всякому місту — звичай і права»

В «До Основ’яненка»

Г «Наталка Полтавка»

Д «Гайдамаки» 

 

У завданнях 21—24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Першою україномовною повістю нової української літератури є твір ...

22. Зв’язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння показаний у творі... 

 23. Поетами-романтиками вважають (записати не менше трьох прізвищ) 

24. Тема жіночої долі простежується у творах Т. Шевченка (записати не менше трьох)  

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25.    Які жанрові, сюжетні та композиційні особливості роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада»?

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 6


Завдання 1-16 мають по 4 варіанти    відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть                          правильну відповідь і позначтеїї.

1.Поданий уривок узято із твору


Вбогі дівки заміж йдуть

З чорними бровами,

А багаті дівки сидять

З кіньми та волами…

А «Ой матінко, та не гай мене»

Б «За городом качки пливуть»

В «В кінці греблі шумлять верби»

Г «Лугом їду, коня веду»


2. Своєрідним вечором прощання з дівуванням і парубкуванням, за весільним обрядом, є


А  Сватання

Б Випікання короваю

В Вінкоплетення;

Г Розплітання коси.


3. Оповідання «Про Прохора-чорноризця…» розповідає про те, як


А душа людини під впливом Євангелія відроджується до нового

життя

Б щирі патріоти осуджують князівські міжусобиці

В самовіддане служіння Богові, смиренність, працьовитість і терпіння

можуть допомогти людям

Г відбувалася боротьба за престол у Галичі


4. До козацьких літописів належить


А  «Галицько-Волинський літопис»

Б «Київський літопис»

В «Повість минулих літ»

Г «Літопис Самовидця»


5. Сучасною українською мовою «Історію русів » видано в інтерпретації


А Д. Павличка

Б І. Франка

В І. Драча

Г Т. Шевченка


6. Біблія розпочинається


А Апокаліпсисом

Б Книгою Буття

В Давидовими псалмами

Г Євангелієм від Матвія


7. Автор утверджує закони народної моралі, за якими на статку, що отриманий злочинним, нечесним шляхом, щастя не збудуєш, у творі


А «Конотопська відьма»

Б «Вечір проти Івана Купала»

В «Маруся»

Г «Наталка Полтавка»


8. За мотивами одного з розділів Біблії, що являє собою пророче видіння майбутніх перетворень, коли «свята на землю правда прилетить», Т. Шевченко написав твір


А «Кавказ»

Б «Ісаія. Глава 35»

В «Розрита могила»

Г «Сон» («У всякого своя доля»)


9. Незламність, титанізм у поемі Т. Шевченка «Кавказ» символізує образ


А  Орла

Б  Прометея

В  Бога

Г  Скелі


10.  У 40-х роках ХІХ ст. П. Куліш разом з В. Білозерським, М. Костомаровим та іншими створює


А Кирило-Мефодіївське братство                                                                                            Б Братство тарасівців

В Товариство «Громада

 Г  Гурток «Руська трійця»


11. Називав Марка Вовчка донею


А І. Франко

Б Т. Шевченко

В П. Куліш

Г І. Котляревський


12. Справжнє прізвище Марка Вовчка

 


А  Микола Гоголь

Б  Марія Вілінська

В  Костянтина Малицька

Г. Марко Кропивницький


13. Твір Т. Шевченка «Причинна» за жанром


А Оповідання

Б Поема


В Дума

Г  Романтична балада


14. Першим історичним романом в українській літературі є твір


А Пантелеймона Куліша                                     

Б Панаса Мирного

В Марка Вовчка

Г Тараса Шевченка


 


15.  Сковорода є автором афоризму


А «Лиш боротись – значить жить»

Б  «Караюсь, мучуся, але не каюсь»

В «З усіх утрат утрата часу найтяжча»

Г «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи


16. Запровадження християнства на Русі датують


А 935 р.

Б 988 р.

В 964 р.

Г 900 р.


 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17.Установіть відповідність між жанрами народних пісень та їх прикладами

1. родинно-побутові                       А «Ой матінко, та не гай мене»

2. родинно-обрядові                       Б «Сонце низенько, вечір близенько»

3. балади                                          В «Ой на горі вогонь горить»

4. історичні                                      Г «Ой Морозе, Морозенку»

                                                          Д «Ой хто, хто Миколая любить»

18.Установіть відповідність між літописами та подіями, що вони описують


1«Повість минулих літ»            А  чорна рада під Ніжином, два ворожі

                                                  табори – Сомка і Брюховецького;

2«Галицько-Волинський

 літопис»                                   Б  відомості про територію, заселену

                                                       слов’янами, про їхні звичаї та мову,

                                                       героїчне минуле Київської держави з

                                                       852 до 1110 року;

3«Київський літопис»               В  велике лихоліття Руської землі –

                                                       наскоки половців, безлад у державі

                                                       внаслідок князівських міжусобиць;

4«Літопис Самовидця»             Г  боротьба за престол між князями у

                                                       Галичі, хоробрість князя Данила в бою

                                                       з татарами на ріці Калці;

                                                  Д історія козацтва з часу його

                                                      виникнення до 1709 року.


19. Установіть відповідність між художніми засобами та їх прикладами в творах Г. Сковороди

1.Як у полоні нав’язливих дум:                          А порівняння

Лише одне непокоїть мій ум.                           Б метафора

2.Непокоїть Венерин амур.                                 В  анафора

3.Знаю, що смерть – як коса замашна,               Г риторичне запитання

Навіть царя не обійде вона.                             Д. епіфора

4. Що є свобода? Добро в ній якеє?                  

20.Установіть відповідність

«Той безперервно стягає поля,                  А «Delibertate»

  Сей іноземних заводить телят.                Б  «Бджола та Шершень»

  Ті на ловецтво готують собак,                 В «Вхідні двері до

  В сих дім, як вулик, гуде від гуляк…»;       християнського

«О, якби в дурні мені не пошитись,               благочестя»

Щоб без свободи не міг я лишитися.        Г «Всякому місту – звичай

Слава на віки буде з тобою.                             і права»     

Вольності отче, Богдане-герою!»              Д афоризм

«Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не

Стільки тобі самій, як людям корисні,

а тобі часто і шкодять, приносячи замість

нагороди смерть…»;                

З усіх утрат утрата часу найбільша.


 

У завданнях 21 – 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21.Ідея волелюбності яскраво втілена у творі Г. Сковороди...

22.«Чорна рада » за жанром - це...


23. Перші друковані книги в Україні (записати не менше двох...

24. Кульмінацією твору Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…») є сцена ...

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.


25.Які основні мотиви послання Т.Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…» ?

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 7


Завдання 1-16 мають по 4 варіанти    відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте              її.

1.До гумористично – сатиричних належить  пісня 


А « Вкінці греблі  шумлять верби»

Б « Місяць на небі , зіроньки сяють»

В « Лугом іду, коня веду»

Г « Світи, світи, місяченьку»


2. Першу бібліотеку при Софійському соборі заснував


А Володимир Великий 

Б Ярослав Мудрий

В Святослав Ярославич

Г Володимир Мономах


3. Біблія належить до літератури 


А оригінальної

Б перекладної

В історико-художньої

Г історично-мемуарної


4. Основу роману П. Куліша « Чорна рада» становить 


А Літопис Григорія Граб’янки

Б Літопис Самовидця

В Літопис Самійла Величка

Г Історія русів


   5.Учення Г. Сковороди про споріднену працю втілено у творі


   А «Вхідні двері до християнського доброчестя»   

   Б «Бджола та Шершень»

В «Всякому місту — звичай і права»

Г «De libertate»


  6. Запровадження християнства на Русі датують


А 935 р.

Б 900 р.

В 964 р.

Г 988р.


7. Біблія розпочинається


А Апокаліпсисом

Б Книгою Буття

В Давидовими псалмами

Г Євангелієм від Матвія

8.Учення Г. Сковороди про споріднену працю втілено у творі 


А « Вхідні двері до християнського доброчестя»

Б « Бджола та шершень»

В « Всякому місту – звичай і права»

Г «De libertate»


9. У рядку «… Тоді  кружляв сивуху,/І оселедцем заїдав./ Він, сьому, випивши осьмуху, / Послідки  з кварти виливав» ( поема І. Котляревського  « Енеїда») ідеться про


А Енея 

Б Зевс

В Евріала

Г Латина


10.Образ троянців в « Енеїді» І. Котляревського уособлює 


А українську панівну верхівку 

Б богів

В тих, хто не міг себе захистити

Г рядове запорозьке козацтво 


11. Сентименталізм віддає перевагу

А розуму

Б почуттям, внутрішньому світу людини

В традиціям, античної літератури, яка вважається ідеальною, класичною

Г яскравим образам, які свідчили про високе призначення людини

12. Перешкода до одруження Марусі і  Василя (Г.  Квітка – Основ’яненко « Маруся») 


А солдатчина

Б «нерівність» душ наречених

В невзаємне кохання

Г важка хвороба нареченої


13. У вступі- зверненні до дівчат ( поема « Катерина» )Т. Шевченко


А захоплюється красою українок

Б ганьбить дівчат за їх поведінку

В застерігає від необдуманих учинків

Г співчуває тяжкій долі дівчат і жінок


14. Тема селянського повстання лежить у основі твору Т. Шевченка


А « Сон» ( « У всякого своя доля..») 

Б « Гамалія» 

В « Гайдамаки »

Г « Кавказ»


15. . Укладачами збірки «Русалка Дністрова» є


А Т. Шевченко, М. Гоголь, Г. Квітка-Основ’яненко

Б М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький

В М. Шашкевич, І. Вагилевич, Т. Шевченко                      Г І. Котляревський,

Г. Квітка-Основ’яненко, Я. Головацький


16. « Повість минулих літ» найвідоміший зразок


А класицизму 

Б монументалізу

В реалізму

Г орнаменталізму


 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність


1. Гумор 

2. Сарказм

3. Гротеск

4. Іронія


А гостра критика  чогось,окремих осіб, людських груп чи суспільства з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ у різних ділянках індивідуального , суспільного й політичного життя, суперечних із загальнообов’язковими принципами чи встановленими ідеалами.

Б тип художньої образності, в основі якого лежить крайня міра умовності у відтворенні життя, а також характерне навмисне карикатурне спотворення форм і сутності предметів, поєднання реального і фантастичного, трагічного і космічного, нормального і абсурдного.

В прихована насмішка або стилістичний прийом , коли особа чи явище удавано схвалюються або обсуджуються з метою досягти протилежного ефекту.

 Г уїдлива, зла, гірка надсмішка

Д різновид комічного  зображення життя у добродушному , жартівливому тоні

18. Установіть відповідність цитат ( портретів) з « Чорної ради» П. Куліша з іменами персонажів

1. Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані   - і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось непросте, шабля аж горіла від золота; та й йому була мов чужа… Так наче собі чоловічок простенький, тихенький. Тільки очі були якісь чудні – так і бігають то сюди, то туди…

2. «… Був воїн уроди, красоти дуже дивної. Був високий , огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні , веселі, як зорі…»

3. « Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за вухо, як кінська грива; вуса довгі, униз позакручувані , аж на жупан звисали; очі так і грають, в чорні, густії брови аж геть піднялися над тими очима…»

4. « … Тільки похитувавсь , гладячи черево; а щоки – як кавуни: сміявся від щирого серця. Така була вдача. Не перемінився за десять літ, тільки лисина почала ще більше вилискуватись»


А Сомко 

Б Черевань

В Пугач

Г Брюховецький

Д Тур


19. Установіть відповідність між родами літератури та назвами творів що до них належать


1 епос

2лірика 

3 драма

4 ліро-епос

А « Чорна рада»

Б « Заповіт»

В «Катерина »

Г « Наталка Полтавка»

Д протокол


20. Установіть відповідність  


1 Григорій Квітка – Основ’яненко

2 Пантелеймон Куліш

3 Іван Котляревський

4 Іван Величковський

А курйозні вірші

Б пригодницький роман

В бурлескно-травестійна поема

Г історичний роман

Д сентиментально – реалістична повість


 

У завданнях 21 – 24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21.Образом, що скріплює всі композиційні елементи  роману « Чорна рада» , є...

22. Особисті враження від розповідей діда, фольклорні твори стали основою для написання  Т.  Шевченком твору...

23. « Енеїда» І. Котляревського написана віршованим  розміром...

24. Темою твору « Наталка Полтавка» є...

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Чому Біблію називають Книгою Книг?

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 8

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть                 правильну відповідь і позначте її.

1. Пісня «Цвіте терен, цвіте терен» належить до групи


А пісні про кохання

Б пісні про сімейне життя

В пісні про трагічні сімейні обставини

Г гумористично-сатиричні пісні


2. Усі важливі вияви сімейного життя відтворено у


А календарно-обрядових піснях

Б соціально-побутових піснях

В родинно-побутових піснях

Г піснях-баладах


3. Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава» є


А найдавнішими рукописними книгами Київської Русі

Б першими друкованими книгами

В перекладними книгами

Г літописами


4. Запровадження християнства на Русі датують


А 935 р.

Б 988 р.

В 964 р.

Г 900 р.


5. Біблія розпочинається


А Апокаліпсисом

Б книгою Буття

В Давидовими псалмами

Г Євангелієм від Матвія


6. Літературною пам’яткою житійної літератури, що розповідає про життя мешканців Печорського монастиря, є


А «Житіє Феодосія Печерського»

Б Києво-Печерський патерик

В «Чтенія о житії і погубленії... Бориса і Гліба»

Г «Сказаніє про Бориса і Гліба»


7. Український романтизм сформувався у


А 70-х роках XVIII ст.

Б 50-60-х роках XVIII ст.

В 20-40-х роках XIX ст.

Г 60-х роках XIX ст.


8. Вислови «З очей аж іскри полетіли», «І носа хоч кому утруть», «Чмелів довгенько... слухав, / Оскому щоб з зубів зігнать» є


А фольклорними порівняннями

Б фольклорними фразеологізмами

В метафорами

Г народними  прислів’ями


9. На вірну смерть заради «общого добра» в «Енеїді» йде


А Низ

Б Евріал

В Еней

Г Тури


10. П’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» розпочинається піснею


А «Ой я дівчина Наталка»

Б «Всякому городу нрав і права»

В «Ой під вишнею, під черешнею»

Г «Віють вітри, віють буйні»


11. «Маруся» є повістю


А романтичною

Б сентиментальною

В соціально-побутовою

Г сентиментально-реалістичною


12. Епізод приїзду панночки й обрання Устини покоївкою в сюжеті твору «Інститутка» є


А зав’язкою

Б кульмінацією

В експозицією

Г розв’язкою


13. Народився в селі Сорочинці Полтавської губернії, спостерігав за ярмарками, слухав розповіді старих людей, казки, анекдоти. Навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, де              

 завідував   учнівською бібліотекою, захопився живописом і театром, цікавився усною народною творчістю та писав літературні твори в різних жанрах


 


 


А Маркіян Шашкевич

Б Микола Гоголь

В Григорій Квітка-Основ’яненко

Г Євген Гребінка


14. Тарас Шевченко був учасником організації


А «Руська трійця»

Б Братство тарасівців

В Кирило-Мефодіївське товариство

Г Південне товариство декабристів


15. У романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» змальовано події


А 1654 р.

Б 1650 р.

В 1663 р.

Г 1659 р.


16. Справжнє прізвище Марка Вовчка


А Микола Гоголь

Б Марія Вілінська

В Костянтина Малицька

Г Марко Кропивницький


 


Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між письменниками та їх творами


1 Іван Вишенський

2 Іван Величковський

3 Семен Климовський

4 Григорій Сковорода

A «De libertate»

Б «Послання до єпископів» В «їхав козак за Дунай»

Г «Зегар з полузегарком»

Д «Тренос» («Плач»)


18. Установіть відповідність між афористичними висловами з Біблії та їх значеннями


1 сіль землі

2 манна небесна

3 наріжний камінь

4 Ноїв ковчег

А головна ідея, основа

Б надійний притулок

В найкращі люди

Г несподівано отримані життєві блага

Д найвидатніші представники певної спільної групи, класу; найважливіша частина суспільства

 

 


 

19. Установіть відповідність між героями творів та жанрами, до яких ці твори належать


1 Прометей

2 Кирило Тур

3 Бджола, Шершень

4 Прохор-чорноризець

 

А повість

Б роман

В поема

Г байка

Д житійне оповідання


20. Установіть відповідність


1 «Повість минулих літ»

2 «Літопис Григорія Грабянки»

3 «Маруся»

4 «До Основ’яненка»

 

А бароко

Б монументалізм

В орнаменталізм

Г сентименталізм

Д романтизм


 

 


 


У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Чигирин, Канів, Умань, Черкаси, Корсунь — це місця дії у творі (записати автора і назву твору)

22. Творцем української художньої прози є...

23. Устина — дівчина-кріпачка — це героїня твору (записати автора і назву твору)

24. Збірник житійних оповідань про подвижницьку, богоугодну діяльність ченців певного монастиря називають ... 

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Якою є мистецька спадщина Т. Шевченка-художника?

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 9

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть                 правильну відповідь і позначте її.

1. Барокові твори -

А характеризуються невідповідністю між формою та змістом

Б показують навколишню дійсність не прямолінійно, а з усвідомленням причинно-наслідкових зв’язків

В позбавлені прикрас, строгі, ділові та лаконічні

Г сповнені риторичних прикрас, складних метафор, емблем, символів, алегорій

2. Автором слів «Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине... / От де, люде, наша слава, / СлаваУкраїни!» є


А Тарас Шевченко

Б Іван Котляревський

В Пантелеймон Куліш

Г Григорій Квітка-Основ’яненко


3. У творі Марка Вовчка «Інститутка» оповідь ведеться від імені

А Катрі    Б Устани    В панночки    Г автора

4. За легендою про заснування Києва (за «Повістю минулих літ»), у місті та круг нього жили


А кияни

Б поляни

В древляни

Г слов’яни


5. До оригінальної літератури княжої Руси-України належить


А Біблія

Б «Ізборник Святослава»

В Остромирове Євангеліє

Г «Повість минулих літ»


6.Епізод у поемі «Наймичка», коли Ганна зізнається Маркові, що вона його мати, є


А розв’язкою

Б експозицією

В кульмінацією

Г зав’язкою


7.«І дай, Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!» — каже герой твору


А Г. Квітки-Основ’яненка

Б Т. Шевченка

В П. Куліша

Г М. Гоголя


8. Дві сюжетні лінії — історична та любовна — наявні у творі Т. Шевченка


А «Марія»

Б «Гайдамаки»

В «Катерина»

Г «Кавказ»

9. Рядки «Ой візьму я кріселечко, / Сяду край віконця, / А ще очі не дрімали, / А вже сходить сонце» взято з пісні про

А сімейне життя                                                     

 Б життя солдатів

В історичну подію    

Г кохання

10. Слова «То не грім в степу грохоче, / То не хмара світ закрила, — / То татар велика сила / Козаченьків обступила» є

А заперечним порівнянням                               

Б постійним епітетом

В метафорою                                                      

Г анафорою

11. Перші оригінальні літературні пам’ятки українського народу — це

А балади             Б літописи             В думи             Г родинно-побутові пісні

12.Княгиня Ольга помстилася древлянам (за «Повістю минулих літ») за


А смерть свого чоловіка    

Б несплату ними податків

В бунт, організований князем Малом      

 Г зневажливе ставлення до себе


13. «Повість минулих літ» — найвідоміший зразок

А класицизму        Б монументалізму          В реалізму         Г орнаменталізму

14. Найяскравішим представником полемічної літератури вважають


А І. Вишенського  

Б І. Величковського

  В   Нестора Літописця 

  Г    Г. Сковороду


15.У романі П. Куліша «Чорна рада» йдеться про

А раду І. Мазепи зі шведським королем Карлом (початок XVIII ст.)

Б національно-визвольну війну українського народу під проводом Б. Хмельницького в 1648-1654 рр.

В обрання гетьмана на Ніжинській раді (після смерті Б. Хмельницького)

Г Переяславську раду 1654 р. між Б. Хмельницьким та представниками московського царя

16. Поезія Т. Шевченка «Росли укупочці, зросли...» — зразок лірики

А громадянської   Б філософської   В пейзажної    Г інтимної

 

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 

17. Установіть відповідність


1«Гайдамаки»

2«Маруся»

3«Енеїда»

4 «Наталка Полтавка»

 

А виборний

Б Оксана

В Ацест

Г Наум Дрот

Д полковник Шрам 


18.Установіть відповідність


1 Григорій Квітка-Основ’яненко

2 Пантелеймон Куліш

3 Іван Котляревський

4 Марко Вовчок

А «Вечори на хуторі біля Диканьки» Б «Чорна рада»

В «Інститутка»

Г «Енеїда»

Д «Маруся»


19. Установіть відповідність


1 Григорій Квітка-Основ’яненко

2 Пантелеймон Куліш

3 Іван Котляревський

4 Іван Величковський

А курйозні вірші

Б байки

В бурлескно-травестійна поема

Г історичний роман

Д сентиментально-реалістична повість


 

20. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т. Шевченка


1 1837-1843

2 1843-1847

3 1847-1857

4 1857-1861


А період «трьох літ»

Б період останніх років життя

В ранній період

Г період заслання

Д період навчання


 

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21.Твори на біблійну тематику, які доповнювали або уточнювали Біблію, але з певних причин не  були канонізовані церквою...

22.Автором творів «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Мертві душі», «Вечір проти Івана Купала» є... 23.Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава» — ...


24. Сцена «генерального побиття » наявна у творі (записати автора і назву твору)

 

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.


25. Яка ідейно-тематична спрямованість твору Миколи Гоголя «Вечір проти Івана Купала»?

                                                                                   

 

 

docx
Додано
13 травня 2019
Переглядів
1575
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку