Поговоримо про порядок визначення особливих освітніх потреб дітей

Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини є одним із ключових документів, на підставі якого організовується та реалізується інклюзивне навчання в закладі освіти. Він включає оцінку рівня різних аспектів розвитку дитини, ідентифікацію її конкретних потреб в контексті навчання та соціалізації, а також містить рекомендації і стратегії підтримки, які дозволяють організувати ефективний освітній процес. Тож враховуючи важливість цього документа, ми підготували вибірковий огляд Положення про інклюзивно-ресурсний центр, який визначає порядок проведення комплексної оцінки розвитку дитини, узагальнення та оформлення її результатів.

Ґрунтовне опрацювання чинної законодавчої бази, яка регламентує навчання дітей з ООП, сприяє ефективній організації цієї системи освітніх послуг. Тож якщо ви бажаєте отримати якомога більше корисної інформації та компетентні поради від досвідчених фахівців, запрошуємо вас долучитись до учасників Всеукраїнської інтернет-конференції «Інклюзивна освіта: робота з нормативною документацією». 

Організаційні аспекти проведення комплексної оцінки

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі – комплексна оцінка) та здійснення системного кваліфікованого супроводу дітей у разі встановлення у них особливих освітніх потреб здійснюють фахівці  інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ).

Комплексна оцінка – збір та інтерпретація інформації про особливості розвитку особи з метою визначення її особливих освітніх потреб та визначення її освітніх труднощів, розроблення рекомендацій щодо її індивідуальної освітньої траєкторії, модифікації чи адаптації освітньої програми (навчальних предметів), організації освітнього середовища, особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

Комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводиться за письмовою або електронною (за допомогою АС «ІРЦ») заявою до ІРЦ законних представників особи з ООП або особи,  яка досягла 14 років відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». До заяви можуть додаватись такі документи:

 • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, яка підготовлена педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
 • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для осіб, які здобувають загальну середню освіту), малюнки, інші результати навчання, виховання та розвитку особи;
 • документи щодо додаткових обстежень дитини;
 • копія протоколу засідання команди психолого-педагогічного супроводу особи з ООП із зазначенням потреби щодо продовження тривалості здобуття освіти.

Якщо дитині з ООП вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до ІРЦ подаються такі документи:

 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
 • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку особи згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Перед проведенням комплексної оцінки уповноважені працівники ІРЦ проводять первинний прийом заявників і встановлюють наявність у них таких документів (у період воєнного стану дозволено використовувати  мобільний додаток Порталу «Дія»):

 • документи, що посвідчують особу заявників;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • інші документів, що посвідчують особу, якій проводитиметься комплексна оцінка;
 • індивідуальна програма реабілітації (у разі проведення комплексної оцінки особи з інвалідністю). 

Також під час первинного прийому фахівці ІРЦ визначають час, місце (навчання та/або проживання (перебування)) та дату проведення комплексної оцінки. Графік має бути обов’язково погоджений з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та законними представниками особи  (одним із них) за два тижні до початку її проведення. Для дітей, які мають освітні труднощі тяжкого та найтяжчого ступеня прояву, є особами з інвалідністю або перебувають на довготривалому лікуванні та/або реабілітації в закладах охорони здоров’я комплексна оцінка проводиться за місцем їх проживання (перебування).

У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) комплексна оцінка проводиться для дітей з ООП, які вимушені змінити своє місце проживання (перебування) та:

 • зараховані в інклюзивні класи (групи) закладів освіти і не отримують додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг за місцем навчання;
 • здобувають освіту з використанням технологій  дистанційного навчання, але не отримують корекційно-розвиткових або психолого-педагогічних послуг за місцем навчання внаслідок особливостей психофізичного розвитку.

ІРЦ проводить комплексну оцінку дитини, яка здобуває дошкільну або загальну середню освіту, не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання заяви (у період воєнного стану для дітей, які переїхали на тимчасове місце проживання, – протягом тижня).

Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з ООП до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. У такому випадку законні представники мають звернутись до ІРЦ за шість місяців до початку навчального року. 

У разі необхідності додаткової медичної діагностики від інших вузькопрофільних спеціалістів за погодженням із заявниками строк проведення комплексної оцінки може бути продовжено, але не більш як до 30 календарних днів з моменту подання письмової заяви.

Напрями комплексної оцінки 

Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів, у період воєнного стану – протягом п'яти робочих днів. Вона проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально з обов’язковою участю законних представників дитини за такими напрямами:

1. Оцінка фізичного розвитку особи. Під час її проведення визначаються такі критерії:

 • рівень загального розвитку дитини та його вплив на фізичну та рухливу активність і освітню діяльність;
 • відповідність віковим нормам;
 • розвиток дрібної моторики;
 • способи пересування тощо.

За результатами оцінки визначаються потреби і надаються рекомендації, у тому числі щодо облаштування освітнього середовища (простору), адаптації/модифікації навчальних програм.

2. Оцінка мовленнєвого розвитку особи. Під час її проведення визначаються такі критерії:

 • рівень розвитку та використання вербальної/невербальної мови;
 • наявність мовленнєвих порушень та його структура;
 • вплив мовленнєвого розвитку на опанування навчальних програм і розвиток комунікативних навичок тощо. 

За результатами оцінки визначаються потреби і надаються рекомендації, у тому числі щодо адаптації/модифікації навчальних програм, застосування корекційно-розвиткового складника в освітніх програмах.

3. Оцінка когнітивної сфери особи. Під час її проведення визначаються такі критерії:

 • рівень сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага;
 • вплив когнітивної сфери на освітню діяльність. 

За результатами визначаються потреби і надаються рекомендації, у тому числі щодо адаптації/модифікації навчальних програм, застосування корекційно-розвиткового складника в освітніх програмах.

4. Оцінка емоційно-вольової сфери особи. Під час її проведення визначаються такі критерії:

 • здатність до вольового зусилля;
 • схильності до проявів девіантної поведінки та її причини;
 • психологічний стан особи;
 • вплив емоційно-вольової сфери на освітню діяльність. 

За результатами оцінки визначаються потреби і надаються рекомендації для фахівців, що надають корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги, практичного психолога та соціального педагога закладу освіти.

5. Оцінка освітньої діяльності особи. Вона проводиться за всіма напрямами з урахуванням критеріїв формування вмінь та навичок, впливу встановлених особливих освітніх потреб на рівень сформованості знань, умінь, навичок відповідно до вікових особливостей особи.

6. Оцінка за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими (у разі потреби).

Також за потреби під час комплексної оцінки може використовуватись інформація про стан здоров’я особи та результати медичної діагностики вузькопрофільних спеціалістів, яку надають заявники (за бажанням).

Для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться з обов’язковим спостереженням та додатковим збором інформації про особливості навчання особи в закладі освіти та/або за місцем її проживання (перебування), консультацій з педагогічними працівниками закладу освіти з таких питань:

 • розроблення індивідуальної освітньої траєкторії та індивідуальної програми розвитку;
 • необхідності модифікації/адаптації освітньої програми;
 • особливості організації освітнього середовища;
 • надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг тощо. 

Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в ІРЦ відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та надаються законним представникам особи за письмовим зверненням.

Узагальнення результатів комплексної оцінки та складання висновку

Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців ІРЦ, які її проводили, в якому мають право брати участь законні представники дитини. Під час його проведення приймаються такі рішення:

 • визначається наявність чи відсутність у дитини особливих освітніх потреб та у разі їх наявності зазначаються їхнї категорії (типи) згідно з додатком 4 до Положення;
 • визначаються напрями, рівень та обсяг підтримки дитини з ООП в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в закладі освіти;
 • надаються рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання, створення належних умов для освітнього процесу залежно від порушень розвитку (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);
 • надаються рекомендації щодо надання підтримки в освітньому процесі для дітей, які зазнали психологічної травми.

За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, який надається законним представникам дитини у двох примірниках, один із яких подається ними до закладу освіти. Цей документ є підставою для:

 • забезпечення інклюзивного навчання (створення інклюзивної групи чи класу), складання індивідуальної програми розвитку та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг згідно з визначеним рівнем підтримки;
  зарахування дитини з ООП до закладів спеціальної освіти відповідного профілю;
 • зарахування до спеціальних груп чи класів (з урахуванням особливостей розвитку особи);
 • складання індивідуальної програми розвитку для дитини з ООП, яка здобуває освіту за формою педагогічного патронажу.

Якщо законні представники особи з ООП не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу органу управління освітою для організації проведення повторної комплексної оцінки. Вона має бути проведена протягом 10 робочих днів з дати звернення за місцем проживання (перебування)/навчання дитини чи в іншому місці за попереднім погодженням з законними представниками.

Повторна комплексна оцінка

У разі звернення до ІРЦ щодо проведення комплексної оцінки однієї і тієї самої особи воно фіксується як повторне. Повторна комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ у таких випадках:

 • перехід дитини з ООП з дошкільного закладу освіти до закладу загальної середньої освіти;
 • перехід дитини з ООП між рівнями освіти. У період воєнного стану для осіб, які здобувають загальну середню освіту та тимчасово перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, строк дії висновку продовжується на період воєнного стану. Повторна комплексна оцінка має бути проведена не пізніше ніж через три місяці після його припинення чи скасування або  повернення здобувача освіти на територію України; 
 • переведення дитини зі спеціального закладу освіти до інклюзивного закладу  дошкільної або загальної середньої освіти;
 • надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП у закладах освіти, психолого-педагогічного консиліуму спеціального ЗЗСО щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні освітньої програми;
  ініціативи законних представників дитини з ООП;
 • рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП закладу освіти або фахівців ІРЦ з метою проведення моніторингу розвитку особи (за згодою батьків);
 • визначення потреби у продовженні тривалості здобуття освіти дитини з ООП, що здобуває загальну середню освіту.

Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини та наявної інформації про її розвиток. За результатами її проведення складається висновок про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (додаток 6), який має містити таку інформацію:

 • категорія (тип) особливих освітніх потреб (труднощів) та ступень їх прояву; 
 • рівень підтримки для організації інклюзивного навчання.

Висновок є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з ООП, надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг та у разі потреби продовження тривалості здобуття загальної середньої освіти.


Бажаєте дізнатись більше про організаційні засади здобуття освіти дітей з ООП? Долучайтесь до нашої конференції у прямому етері та перегляньте наші заходи у запису! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter