Презентація до уроку географії для 11 класу "Населення України"

Про матеріал
Матеріал містить інформацію по таких пунктах: 1. Населення України. 2. Кількість населення України. 3. Відтворення населення: показники та природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності, їх просторові відмінності. 4. Особливості вікового і статевого складу населення України. 5. Міграційні процеси в Україні.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Населення України

Номер слайду 2

Населення — це сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї земної кулі).

Номер слайду 3

Науки, що вивчають населення. Наука, що вивчає склад і природний та механічний рух населення , закономірності його розвитку. Суспільствознавча  наука, що вивчає народи, їхню культуру і побут, походження, розселення, процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства. Наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Демографія. Етнографія. Соціологія 

Номер слайду 4

За кількістю населення Україна посідає п’яте місце серед європейських держав (після Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії) та 31-е місце у світі (0,6 % населення світу). На 1 січня 2018 р. чисельність наявного населення України становила 42,4 млн осіб (без урахування даних з АР Крим, Донецької та Луганської областей). Від 1993 р. населення України постійно скорочується.

Номер слайду 5

В яких областях України найбільна кількість населення? А в яких найменша?

Номер слайду 6

Перепис населення — єдиний процес збору, узагальнення, аналізу та публікації демографічних, економічних та соціальних даних про населення, що належать проживає на відповідний проміжок у країні чи на виразно відмежованій територіїПроводиться через кожні 10 років. В Україні останній перепис проводився 2001р., наступний – 2020р.

Номер слайду 7

ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯВимірювання: ‰ проміле, або кількість чол. на 1000 жителів/ рік. Природний рух населення — сукупність процесів народжуваності, смертності і природного приросту, що забезпечують безперервне відновлення і зміну людських поколінь.

Номер слайду 8

Народжуваність

Номер слайду 9

Смертність

Номер слайду 10

Динаміка природного прирісту в Україні

Номер слайду 11

Природній приріст населення

Номер слайду 12

Різні за тривалістю переміщення населення між окремими населеними пунктами, регіонами, державами називаються механічним рухом або міграцією населення. Механічний рух населення

Номер слайду 13

Причини міграцій:1. Соціально-економічні - пов’язані з пошуком місць з вищим рівнем життя, місць роботи (так звана трудова міграція) або навчання.2. Сімейно-побутові - пов’язані зі шлюбом, об’єднанням родин.3. Політичні, національні, релігійні - через певні переслідування, повернення на Батьківщину своїх предків.4. Воєнні - внаслідок воєнних дій на території проживання.5. Природні та екологічні - через несприятливі природні умови, стихійні лиха, екологічні катастрофи.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

За різними оцінками, нині за межами України мешкає 11–20 млн українців. Етнічні українські землі входили до складу різних держав: Російської імперії, Радянського Союзу, Австро-Угорської імперії, Польщі та ін.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА Тривала еміграція українців сприяла формуванню української діаспори в багатьох країнах світу. Діаспора - це розселення людей за межами своєї батьківщини. 

Номер слайду 19

Міграційні хвиліПерша, кінець — початок ХІХ ст. Переважно із Галичини, Буковини, Закарпаття, що належали Австро-Угорщині, до інших провінцій цієї імперії та за океан виїхали до 10 % населення. 1895-1913 рр. з українських території, що входили до складу Російської імперії, кількість переселенців на Схід становила 1,6 млн осіб. Причини — соціально-економічні

Номер слайду 20

Друга, міжвоєнний період. Соціально-економічні причини доповнилися політичними. У Радянському Союзі міграційні потоки з України часто носили примусовий характер. Населення спрямовували на освоєння віддалених територій, не менше 1 млн розкуркулених селян були вислані в період колективізації

Номер слайду 21

Третя, період після Другої світової війни і до кінця XX ст. У західному напрямку була майже винятково політичною. У східному — складалася з наступних компонентів: вимушена евакуація та біженство воєнних часів; репресивні депортації противників радянської влади (переважно із західної України); організоване спрямування робочої сили на освоєння цілинних земель, природних ресурсів Сибіру і Далекого Сходу Росії, служба в армії

Номер слайду 22

Четверта, з кінця XX ст. Має передусім соціально-економічний характер. Формується діаспора в тих регіонах, де до кінця XX ст. її практично не було — насамперед, в Південній Європі

Номер слайду 23

За кількістю емігрантів (понад 6,5 млн осіб) Україна останнім часом увійшла до першої п'ятірки країн світу разом з Мексикою, Індією, Росією та Китаєм.

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Статево - вікова структура населення є одним з важливих демографічних показників. Він дозволяє зробити певні висновки щодо демографічних тенденцій та визначити можливі зміни динаміки чисельності населення в майбутньому. Сама ж статево - вікова структура населення є результатом особливостей народжуваності і смертності населення в конкретних історичних умовах відтворення. Статево-Вікова структура населення

Номер слайду 27

Статева структура населення– це співвідношення між кількістю чоловіків і жінок. В середньому на 100 дівчаток народжується 103-107 хлопчиків. До шлюбного періоду співвідношення зрівнюється, а потім кількісна перевага жінок постійно зростає. В Україні станом на 2015 р. частка чоловіків становила 46,3%, а жінок – 53,7 % (без урахування окупованих територій). Статева структура населення

Номер слайду 28

Причинами диспропорції між чоловіками та жінками є біологічні особливості статей, а також відмінності в професіях (травматизм на виробництві), ставленні до шкідливих звичок (паління, уживання алкогольних напоїв, наркотиків), релігійні та етнічні особливості населення.

Номер слайду 29

Вікова структура населення. У сучасному світі спостерігається чітка тенденція до зменшення частки дітей та збільшення кількості старого населення. Тип відтворення населення визначає і його вікову структуру, у якій зазвичай виділяють три вікові групи населення: Діти (молодше 15 років). Дорослі або працездатні (15-64 років). Літні (старше 65 років). Вікова структура населення

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Статево-вікова піраміда. Графічно структура населення зображується статево-віковою пірамідою: По горизонталі відкладаються пропорційні кількості (частки) окремих вікових груп, а по вертикалі — вік. Піраміди традиційно розглядають знизу вгору. Ширина основи піраміди вказує на показник народжуваності в країні. Ширина верхньої частини піраміди залежить передусім від величини середньої тривалості життя в певній державі. Правий і лівий боки статево-вікової піраміди відображають співвідношення чоловіків і жінок у різних вікових групах. 

Номер слайду 32

Тривалість життя. В Україні тривалість життя, за даними 2014 р., становила середня — 71,37 років, у чоловіків — 66,25, у жінок — 76,37. Рада Європи підготувала новий звіт про демографічний розвиток Європейського континенту. Означені там дані маловтішні для українців: найнижча тривалість життя серед європейських країн в Україні, Росії та Білорусії.

Номер слайду 33

Демографічна ситуація в УкраїніЧисельність населення України з кожним роком зменшується. Зокрема, на 1 грудня 2018 року кількість українців становила 42,18 млн чоловік, що на 208,8 тис. менше, ніж рік тому. Прогнози демографів з Державної служби статистики невтішні - вони говорять, що через 10 років нас може стати менше ще на 3 млн чоловік. Серед причин такої ситуації - небажання народжувати дітей через низький рівень життя, високий рівень трудової еміграції. 

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Демографічна політика в УкраїніДемографічна політика — комплекс соціальних, економічних, юридичних та інших заходів з метою зміни або підтримання наявних демографічних тенденцій. В Україні вона спрямована на збільшення народжуваності. Багатодітні родини мають певні пільги. така демографічна політика виявилася малоефективною й поки що не дала бажаних результатів.

Номер слайду 36

Густота (щільність) населення — ступінь населеності певної території; розраховується діленням наявного населення на площу території, країни загалом чи окремого регіону. Формула густоти  населення. Г = Н : П,де Г – густота населення (осіб/км²); Н – кількість  населення (осіб); П – площа території (км²)   Густота населення

Номер слайду 37

Густота населення України значно вища за середній показник у світі і становить 74 особи/км2, хоча має тенденцію до зменшення. Значними є внутрішні відмінності в густоті населення України. Якщо загалом найбільший цей показник на сході, то серед окремих областей також виділяються Львівська та Чернівецька області (116 та 112 осіб/км2 відповідно).

Номер слайду 38

Густота населення України – 74 чол./км ² (за станом на 2008 рік). В яких областях України найбільна густота населення? А в яких найменша?

Номер слайду 39

Номер слайду 40

До малозаселених належать такі території: Гірські райони Карпат, де освоєння території утруднене рельєфом. Полісся, де значні площі зайняті лісами й болотами, а ґрунти мають низьку родючість (у Чернігівській області зафіксовано найнижчий показник для України — 33 особи/км2). Посушливі райони степових областей, передусім Херсонської та Миколаївської (їхнє заселення, освоєння, а згодом розвиток господарства стримувалися браком водних ресурсів).

Номер слайду 41

Для України характерний високий показник густоти сільського населення в західній частині, особливо в Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях. Це вказує на давні традиції землеробської праці, які склалися на території нашої Батьківщини.

Номер слайду 42

Міське і сільське населенняІз 1924 р. містами в Україні стали називати населені пункти з населенням 10 тис. осіб і більше, а селищами міського типу — із населенням не менше 3 тис. жителів (за умови, що більшість населення не зайнята в сільському господарстві). Такі критерії виділення міст і селищ міського типу збереглися в Україні й донині. Місто — населений пункт, кількість населення якого складає не менш 10 тис. осіб і більша частина (не менш 80%) зайнята не в сільському господарстві.

Номер слайду 43

П’ять міст на заході України набули цей статус історично й зберігають його, незважаючи на те що кількість їх населення менше 2,5 тис. жителів. Найменшими містами України є Угнів Львівської області (налічує менше 1 тис. жителів), Берестечко Волинської області (1,7 тис. жителів), Герца Чернівецької області (2,1 тис. жителів). Узагалі в Україні на 2015 р. налічується 102 міста, які мають населення менше 10 тис. жителів. У більшості з них у радянські часи населення досягло 10 тис. жителів (і вони отримали статус міста).

Номер слайду 44

В Україні є міста-мільйонери за статистичними даними їх три Київ (2,9 млн), Харків (1,45 млн), Одеса (1,02 млн). Дуже великі міста (500 тис. — 1 млн жителів) Дніпро (993 тис.), Донецьк (950 тис.), Запоріжжя (766 тис.), Львів (729 тис.), Кривий Ріг (646 тис.). Середні міста (50—100 тис. жителів) Бровари (99 тис.), Умань (87тис.), Мукачеве (85 тис.). Малі міста, у тому числі: Охтирка (49 тис.), Марганець (48 тис.), Трускавець (29 тис.), Гребінка (11 тис.).

Номер слайду 45

За суспільними функціями виділяють такі типи міст:1) головний адміністративно-політичний, промисловий, науковий, культурний центр, столиця держави — місто Київ;2) багатофункціональні (центри областей);3) промислові центри (Кривий Ріг, Маріуполь, Кременчук);4) переважно одногалузеві промислові центри (Комсомольськ);5) транспортні центри (Гребінка, Конотоп, Жмеринка, Козятин);6) місцеві господарсько-організаційні центри (переважно райцентри, малі міста);7) міста-курорти (Трускавець, Моршин, Миргород);8) міста — туристичні центри, центри паломництва (Хотин, Новгород-Сіверський, Вилкове, Почаїв).

Номер слайду 46

В Україні у 2015 р. налічувалося 1345 міських поселень, із них 460 міст та 885 селищ міського типу.

Номер слайду 47

В Україні на 2015 р. налічувалося 28 388 сільських населених пунктів. Сільські поселення поділяють за кількістю людей у селах на: Малі — до 500 жителів. Середні — 500—1000 жителів. Великі — понад 1000 жителів.

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Висновки. Кількість населення в державі залежить насамперед від природного приросту (в Україні — від’ємний), а також від міграційних процесів. Імміграція сприяє зростанню кількості населення, еміграція — зменшенню. Основними причинами міграцій є економічні, воєнні, політичні, національні, релігійні, екологічні. В Україні для оптимізації природного приросту проводять демографічну політику, спрямовану на збільшення показників народжуваності — комплекс соціальних, економічних, юридичних та інших заходів. Мережа сільських і міських населених пунктів формує систему розселення. В Україні міське населення сягає 70 %. Збільшення частки міського населення й поширення міського способу життя називають урбанізацією.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 20
Оцінки та відгуки
 1. Махота Светлана
  Дякую,дуже цікава та корисна презентація до уроку!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Валентина Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Седель Юлія
  Дякую! Чудова презентація!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Рябченко Ольга Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Кушнір Ірина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Островська Галина Омелянівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Стрижак Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Теремко Оксана Ігорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Попова Неля Іванівна
  Людмило Олександрівно, дякую за чудову презентацію!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Моначина Альона
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Кулик Раиса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Марчук Наталія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Подрушняк Любов
  Дякую за змістовну інформацію!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Горовий Іван
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Савош Тетяна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Савош Тетяна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Магуріна Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Федонюк Людмила Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Чала Світлана Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Мильченко Олександр Миколайович
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 17 відгуків
pptx
Додано
22 квітня 2020
Переглядів
22581
Оцінка розробки
5.0 (20 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку