19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

програма гуртка Вчимося жити разом

Про матеріал
Усі розуміють, що школа не може надалі залишатися лише транслятором знань, адже кількість інформації у світі подвоюється щодесять років, а вчитель припиняє бути унікальним її джерелом. Завдяки розвиткові інформаційно-комунікаційних технологій, знання знаходяться практично на кінчиках пальців інтернет-користувачів.
Перегляд файлу

ПРОГРАМА ТРЕНІНГОВОГО КУРСУ «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ»

Пояснювальна записка.

Ми живемо в час глобальної революції, яка змінює наш спосіб життя, спілкування, мислення,
бачення майбутнього і розуміння добробуту.
Гордон ДРАЙДЕН, Джаннетт ВОСС
«РЕВОЛЮЦІЯ В НАВЧАННІ»

     Традиційно завданням освіти була передача молоді надбань попередніх поколінь. Виклики сучасного світу потребують нової освітньої парадигми, орієнтованої на майбутнє. Ми живемо на зламі епох, коли індустріальне суспільство, орієнтоване на матеріальне виробництво, поступається місцем інформаційному, що висуває нові вимоги в усіх сферах життя.

Парадигма індустріальної ери          Парадигма інформаційної ери
• Життя, орієнтоване на роботу        • Гармонійне поєднання усіх сфер
                                                                життя
• Одна робота на все життя               • Вільна зміна місця і сфер трудової
діяльності
• Сприяння конкуренції                      • Сприяння співпраці
• Авторитарний стиль керівництва    • Колегіальне ухвалення важливих рішень
• Цінування конформізму                   • Заохочення плюралізму і креативності
• Трудові стосунки відповідно до
статусу в ієрархії
                                                               • Співпраця між однодумцями
У сфері особистого розвитку і міжособистісних стосунків
Парадигма індустріальної ери             Парадигма інформаційної ери
• Акцент на боротьбу із хворобами     • Акцент на сприяння здоров’ю
• Негативне ставлення до змін             • Сприймання змін як можливостей
розвитку
• Ігнорування емоцій                             • Керування емоціями
• Уникання проблем і конфліктів         • Конструктивне розв’язання проблем і
конфліктів
• Стереотипне бачення ґендерних
ролей
                                                                  • Соціальні ролі людей визначаються
                                                                     їхніми потребами, інтересами і здібностями.               

Парадигма індустріальної ери             Парадигма інформаційної ери
• Навчання лише у шкільні роки            • Освіта впродовж усього життя
• Акцент на інтелектуальний розвиток  • Акцент на гармонійний розвиток особистості
• Заучування фактів і накопичення
знань
                                                                    • Формування ключових компетентностей і вміння    вчитися    
• Підходи, центровані на вчителеві         • Підходи, центровані на учнях (дитиноцентризм)
• Жорстка дисципліна                               • Демократія, усвідомлене дотримання
правил
• Заохочення суперництва                        • Сприяння кооперації і співпраці
На жаль, національна система освіти у багатьох моментах залишається спадкоємницею радянської і вже не влаштовує ні державу й батьків, як замовників освітніх послуг, ні учнів і вчителів, як безпосередніх учасників освітнього процесу.
 

Актуальність.

   Усі розуміють, що школа не може надалі залишатися лише транслятором знань, адже кількість інформації у світі подвоюється щодесять років, а вчитель припиняє бути унікальним її джерелом. Завдяки розвиткові інформаційно-комунікаційних технологій,
знання знаходяться практично на кінчиках пальців інтернет-користувачів.
    Проте поряд із численними вигодами — необмеженим доступом до інформації, інтенсифікацією процесу навчання, можливістю дистанційної освіти — робота з комп’ютером забирає час, відведений для живого спілкування вчителя з дітьми та дітей між собою. До того ж інтернет не має цензури, й учні отримують вільний доступ до будь-якої інформації, зокрема й тієї, яка може зашкодити морально незрілій особистості.

Мета, завдання і структура.

Метою гуртка  є навчання життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню психологічної рівноваги.
   Головне завдання гуртка полягає в тому, щоб досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, сприятливих для емоційного благополуччя дітей, переселених із зони конфлікту, та їхніх однолітків.
Структура гуртка для 5–9-х класів визначається чинною навчальною програмою предмета «Основи здоров’я», затвердженою Міністерством освіти і науки України  у старшій школі.

    У програмі наведено концепцію предмета «Основи здоров’я», принципи навчання на засадах життєвих навичок, рекомендації з організації та ресурсного забезпечення
тренінгів, опис найпоширеніших інтерактивних методів.

Тематичне планування занять гуртка «Вчимося жити разом»

Назва і метазаняття-тренінг

Очікувані результати навчання
наприкінці заняття учні:

1.Вступ. Ознайомлення з курсом

 

2. Що таке життєві навички?

 

3. Життєві навички, сприятливі для здоров’я

 

4.Тренінг – ефективний метод групової роботи.

 

5.Вступний тренінг для учнів 5–9-х класів.
«Вчимося жити разом»
Мета. Ознайомити учнів з метою курсу
«Вчимося жити разом». Обґрунтовувати
важливість поваги до прав людини як необхідної умови життя в суспільстві.

називають відмінності у проведенні тренінгу та звичайного уроку;
наводять приклади прав людини, прав дитини;
пояснюють необхідність взаємоповаги та поваги до прав
людини.

6.Ми — особливі
Мета. Дати учням змогу розвивати життєві навички толерантності, протидії дискримінації, уміння працювати в команді,
поважати особисті якості інших людей.

дають визначення понять «дискримінація», «толерантність»;
наводять приклади дискримінації та упередженого ставлення;
наводять аргументи на користь роботи в команді.

7. Про почуття і співчуття
Мета. Вчити дітей толерантно (у безоцінній манері) висловлювати свої негативні
почуття (невдоволення, образу). Розвивати вміння розуміти почуття інших людей,
співчувати і співпереживати.

розрізняють поняття «почуття» і «співчуття»;
описують ознаки невербального вияву почуттів (як вони
виявляються у міміці, жестах, положенні тіла);
розрізняють «Я — повідомлення» і «Ти-повідомлення»;
демонструють здатність ставити себе на місце іншого, уявляти, що він думає і відчуває.

8. Що сприяє порозумінню між
людьми
Мета. Дати змогу відпрацювати навички
комунікації: слухати і говорити, розуміти і
використовувати «мову жестів», розвитку
щирої і доброзичливої манери спілкування, уміння долати сором’язливість.

розпізнають вербальні й невербальні способи спілкування;
називають чинники, які сприяють спілкуванню і заважають йому;
розповідають, як можна подолати сором’язливість і стати
впевненішим.
демонструють навички подолання невпевненості.

9. Спілкування з дорослими
Мета. Сприяти розвитку комунікативних
навичок, виховувати повагу до старших,
мотивувати учнів звертатися до дорослих
у разі виникнення проблем.

називають дорослих зі свого найближчого оточення, яким
вони довіряють, до яких можуть звернутися в разі потреби;
демонструють здатність долати сором’язливість у спілкуванні з новими вчителями, іншими працівниками школи;
демонструють уміння розпитати дорогу, передати на проїзд у громадському транспорті, висловити прохання, надати допомогу.

10. Самооцінка і здоров’я людини
Мета. Пояснити учням, як формується самооцінка, обговорити недоліки завищеної і заниженої та переваги адекватної самооцінки, вправляти навички постановки
і досягнення мети.

пояснюють значення терміна «самооцінка»;
розпізнають занижену, завищену й адекватну самооцінку в
запропонованих ситуаціях занижену, завищену й адекватну самооцінку;
називають щонайменше дві переваги адекватної (здорової)
самооцінки;
пояснюють, як самооцінка впливає на поведінку людини;
демонструють уміння адекватно оцінювати себе, підвищувати самоповагу завдяки вибору і досягненню цілей.

11. Вчимося ухвалювати рішення
Мета. Вчити дітей аналізувати проблеми і
виносити зважені рішення.

розрізняють прості, щоденні та складні рішення;
називають чинники, що впливають на ухвалення рішень;
пояснюють алгоритм прийняття рішень за «правилом
світлофора».

12. Як протидіяти тиску однолітків
Мета. Сприяти формуванню впевненої
поведінки учнів, умінню протидіяти негативному впливові однолітків.

розрізняють позитивні й негативні соціальні впливи;
називають причини, з яких деякі люди пропонують щось
небезпечне іншим;
розпізнають маніпуляції і вчаться протидіяти їм;
демонструють уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій сторонніх людей, друзів, протидіяти тиску компанії.

13. Стилі спілкування
Мета. Дослідити переваги й недоліки різних стилів спілкування. Розвивати вміння
просити про послугу та висувати справедливі вимоги. Виховувати чемність і культуру спілкування.

розпізнають пасивний, агресивний та впевнений стилі спілкування за вербальними і невербальними ознаками;
наводять приклади ситуацій, в яких їм найкраще діяти
впевнено, пасивно чи агресивно; ознаки і наслідки різних
типів спілкування;
аналізують переваги й недоліки пасивної, агресивної і впевненої поведінки;
демонструють уміння попросити про послугу, допомогу, висувати справедливі вимоги.

14. Види і наслідки конфліктів
Мета. Відпрацювання навичок запобігання, аналізу і конструктивного розв’язання
конфліктів, виховання толерантного ставлення до людей, які мають інші смаки, погляди чи переконання.

пояснюють значення термінів: «конфлікт», «конфлікт поглядів», «конфлікт інтересів»;
розпізнають конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;
наводять приклади толерантного розв’язання конфлікту поглядів;
називають чотири способи розв’язання конфлікту інтересів
і приклади ситуацій, в яких ці способи є доречними;
демонструють здатність аналізувати конфлікти: розпізнавати конфліктні ситуації, визначати мету учасників конфлікту, а також, які способи розв’язання конфлікту вони

15. Як залагодити конфлікт
Мета. Ознайомити учнів із прийомами
конструктивного розв’язання конфліктів,
відпрацьовувати навички самоконтролю.

пояснюють значення терміна «конфліктоген»;
наводять приклади конфліктогенів;
розрізняють «Я-повідомлення» і «Ти-повідомлення»;
називають шість кроків розв’язання конфліктів;
демонструють здатність контролювати себе у конфліктних ситуаціях.

16. Підліткові компанії
Мета. Ознайомити учнів з ознаками
дружніх, недружніх і небезпечних компаній, відпрацювати навички протидії агресії та насиллю.

• розпізнають дружні, недружні й небезпечні компанії;
• аналізують соціальні групи, до яких вони належать;
• називають приклади фізичного і психологічного насилля;
• демонструють уміння припиняти агресію і насилля у своєму середовищі.

17. Розбудова самооцінки
Мета. Ознайомити учнів з поняттям «психологічна рівновага» та способами формування здорової самооцінки.

• називають ознаки психологічної рівноваги, види самооцінки;
• оцінюють рівень своєї психологічної рівноваги та самооцінки;
• пояснюють, як низька самооцінка впливає на поведінку підлітків;
• аналізують вплив критики на самооцінку.
• демонструють уміння адекватно ставитися до критики сторонніх людей.

18. Стрес і психологічна рівновага
Мета. Вчити дітей визначати джерела
стресу у своєму житті, використовувати
техніки самоконтролю.

• пояснюють, що таке стрес, які є види стресу;
• називають чинники, що спричиняють стрес;
• оцінюють індивідуальний вплив стресорів;
• демонструють уміння використовувати техніки самоконтролю у стресових ситуаціях.

19. Керування стресами
Мета. Ознайомити із впливом стресу на
здоров’я та фізичними, емоційними й духовними способами керування стресом.

розпізнають фізіологічні та психологічні ознаки стресу і
стресового перевантаження;
пояснюють, як стрес впливає на здоров’я;
називають фізичні, емоційні та духовні способи керування стресом.

20. Стать і статеві ролі
Мета. Розкрити відмінність понять «біологічна стать» і «соціальна статева роль»
(ґендер). Ознайомити учнів з концепцією
ґендерної рівності.

розпізнають ознаки статі і ґендеру;
називають приклади ґендерних ролей і ґендерних стереотипів;
пояснюють, як ґендерні стереотипи можуть обмежувати
права людей у сучасному світі.

21. Рівноправне спілкування
Мета. Розвивати навички впевненої поведінки, формувати почуття власної гідності
і поваги до себе та інших.

уміють розпізнавати типи поведінки у спілкуванні;
пояснюють переваги впевненої поведінки;
називають ознаки асертивної поведінки, рівноправного
спілкування;
наводять приклади прав людини;
демонструють уміння використовувати «Я-повідомлення».

22. Стоп булінг
Мета. Формувати нетерпимість до проявів агресії, розвивати співчутливе ставлення до жертв насилля, навички надання й
отримання допомоги.

пояснюють, що таке булінг;
розрізняють булінг і піддражнювання;
розробляють стратегії подолання булінгу;
демонструють емпатію до жертв насилля та вміння припиняти булінг чи звертатися по допомогу;
називають джерела допомоги жертвам булінгу.

23. Безпека спілкування в інтернеті
Мета. Протидіяти проявам насильства в
учнівському середовищі, сприяти безпечному спілкуванню в інтернеті.

називають переваги і недоліки інтернету.
пояснюють відмінності між поняттями «булінг» і «кібербулінг»;
демонструють уміння захищати персональні дані, уникати
ризикованої поведінки в інтернеті.

24. Характер людини
Мета. Мотивувати учнів до самовдосконалення, обрання гідних зразків для наслідування.

називають ознаки хорошого характеру;
розповідають про людей, які можуть бути взірцем для наслідування.

25. Цінності — основа характеру
Мета. Сприяти формуванню у молоді моральної свідомості та правильної системи
цінностей.

наводять приклади людей, які орієнтуються на універсальні етичні принципи.

26. Самооцінка характеру
Мета. Мотивувати учнів до самовдосконалення, розвивати навички самооцінки,
постановки й досягнення мети.

наводять приклади загальнолюдських цінностей;
аналізують вигоди, які можна отримати від удосконалення
характеру;
демонструють уміння ставити перед собою мету і досягати її.

27. Самовизначення і вибір професії
Мета. Ознайомити учнів зі складниками
життєвого самовизначення, формулою вибору професії, надати підтримку у визначенні особистих мотивів для вибору професії.

називають складники життєвого самовизначення;
розповідають про формулу вибору професії;
складають особистий рейтинг мотивів для вибору професії;
критично аналізують ґендерні стереотипи щодо вибору
професії.

28. Емоційна саморегуляція
Мета. Ознайомити з поняттям «емоційна саморегуляція», базовими емоціями, загальною стратегією та прийомами самоконтролю.

називають ознаки емоційної компетентності;
пояснюють значення емоційної саморегуляції для здоров’я
людини;
розпізнають базові емоції;
демонструють уміння застосовувати загальну стратегію
і окремі прийоми самоконтролю (асоціацію і дисоціацію,
рефреймінґ).

29. Спілкування і розбудова стосунків
Мета. Сприяти розвитку навичок ефективного спілкування з дорослими й однолітками.

розпізнають вербальні та невербальні засоби комунікації;
пояснюють, які існують перепони у спілкуванні;
називають складники формули здорових стосунків;
демонструють готовність працювати над удосконаленням
своїх стосунків із дорослими й однолітками.

30. Як досягнути мети
Мета. Сприяти розвитку навичок цілепокладання, вчити оцінювати свої здібності і
можливості на шляху до мети.

пояснюють, чому важливо ставити перед собою конкретні цілі;
називають характеристики «розумної» цілі (конкретна, вимірювана, досяжна, доречна і визначена в часі);
пояснюють, що означає кожна характеристика;
демонструють уміння використовувати SWOT — аналіз
для того, щоб звіряти бажання з можливостями.

31. Ефективне спілкування
Мета. Сприяти розвитку навичок комунікації, ознайомити із правилами ефективного спілкування.

називають основні складники алгоритму STEPS, пояснюють значення кожного «кроку» цього алгоритма;
пояснюють, чому важливо розвивати навички ефективного спілкування;
розпізнають зони особистого простору;
демонструють уміння спілкуватися ввічливо, підтримувати тему розмови.

32. Запобігання конфліктам
та розв’язання їх
Мета. Ознайомити учнів з «плюсами» і
«мінусами» конфлікту і дати змогу відпрацювати алгоритм поведінки в конфліктній
ситуації.

пояснюють «плюси» і «мінуси» конфлікту;
називають стилі поведінки в конфліктній ситуації;
демонструють уміння розв’язувати конфлікти.

33. Як стати миротворцем
Мета. Формувати в учнів почуття відповідальності, розвивати важливі соціальні навички та готовність бути миротворцями у своєму середовищі.

демонструють уміння розпізнавати ситуації, які сприяють
миру і які розпалюють конфлікт;
демонструють здатність до ефективної комунікації, асертивної поведінки, кооперації, емоційної саморегуляції, конструктивного вирішення конфліктів, а також готовність бути
миротворцем у своєму середовищі.

34. Що сприяє порозумінню між
людьми
Мета. Дати змогу відпрацювати навички
комунікації: слухати і говорити, розуміти і
використовувати «мову жестів», розвитку
щирої і доброзичливої манери спілкування, уміння долати сором’язливість.

розпізнають вербальні й невербальні способи спілкування;
називають чинники, які сприяють спілкуванню і заважають йому;
розповідають, як можна подолати сором’язливість і стати
впевненішим.
демонструють навички подолання невпевненості.

35. Спілкування з дорослими
Мета. Сприяти розвитку комунікативних
навичок, виховувати повагу до старших,
мотивувати учнів звертатися до дорослих
у разі виникнення проблем.

називають дорослих зі свого найближчого оточення, яким
вони довіряють, до яких можуть звернутися в разі потреби;
демонструють здатність долати сором’язливість у спілкуванні з новими вчителями, іншими працівниками школи;
демонструють уміння розпитати дорогу, передати на проїзд у громадському транспорті, висловити прохання, надати допомогу.

36. Спілкування з однолітками
Мета. Розвивати навички спілкування з
однолітками, сприяти формуванню дружніх стосунків між дівчатками і хлопчиками, протидіяти насиллю (булінгу) в учнівському середовищі.

називають якості (риси вдачі) справжнього друга та риси
вдачі, які не підходять для дружби;
розпізнають дружню і недружню поведінку;
демонструють ігри, в які грають і дівчатка, і хлопчики;
пояснюють небезпеку насилля в учнівському середовищі;
демонструють бажання захищати друзів та однолітків від
кривдників;
знають, до кого можна звернутися у таких випадках.

37. Як протидіяти тиску однолітків
Мета. Сприяти формуванню впевненої
поведінки учнів, умінню протидіяти негативному впливові однолітків.

розрізняють позитивні й негативні соціальні впливи;
називають причини, з яких деякі люди пропонують щось
небезпечне іншим;
розпізнають маніпуляції і вчаться протидіяти їм;
демонструють уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій сторонніх людей, друзів, протидіяти тиску компанії.

38. Підліткові компанії
Мета. Ознайомити учнів з ознаками
дружніх, недружніх і небезпечних компаній, відпрацювати навички протидії агресії та насиллю.

• розпізнають дружні, недружні й небезпечні компанії;
• аналізують соціальні групи, до яких вони належать;
• називають приклади фізичного і психологічного насилля;
• демонструють уміння припиняти агресію і насилля у своєму середовищі.

 

 

Календарно-тематичне планування занять гуртка «Вчимося жити разом»

Тема заняття

Дата проведення

1.Вступ. Ознайомлення з курсом

 

2. Що таке життєві навички?

 

3. Життєві навички, сприятливі для здоров’я

 

4.Тренінг – ефективний метод групової роботи.

 

5.Вступний тренінг для учнів 5–9-х класів.
«Вчимося жити разом»
Мета. Ознайомити учнів з метою курсу
«Вчимося жити разом». Обґрунтовувати
важливість поваги до прав людини як необхідної умови життя в суспільстві.

 

6.Ми — особливі
Мета. Дати учням змогу розвивати життєві навички толерантності, протидії дискримінації, уміння працювати в команді,
поважати особисті якості інших людей.

 

7. Про почуття і співчуття
Мета. Вчити дітей толерантно (у безоцінній манері) висловлювати свої негативні
почуття (невдоволення, образу). Розвивати вміння розуміти почуття інших людей,
співчувати і співпереживати.

 

8. Що сприяє порозумінню між
людьми
Мета. Дати змогу відпрацювати навички
комунікації: слухати і говорити, розуміти і
використовувати «мову жестів», розвитку
щирої і доброзичливої манери спілкування, уміння долати сором’язливість.

 

9. Спілкування з дорослими
Мета. Сприяти розвитку комунікативних
навичок, виховувати повагу до старших,
мотивувати учнів звертатися до дорослих
у разі виникнення проблем.

 

10. Самооцінка і здоров’я людини
Мета. Пояснити учням, як формується самооцінка, обговорити недоліки завищеної і заниженої та переваги адекватної самооцінки, вправляти навички постановки
і досягнення мети.

 

11. Вчимося ухвалювати рішення
Мета. Вчити дітей аналізувати проблеми і
виносити зважені рішення.

 

12. Як протидіяти тиску однолітків
Мета. Сприяти формуванню впевненої
поведінки учнів, умінню протидіяти негативному впливові однолітків.

 

13. Стилі спілкування
Мета. Дослідити переваги й недоліки різних стилів спілкування. Розвивати вміння
просити про послугу та висувати справедливі вимоги. Виховувати чемність і культуру спілкування.

 

14. Види і наслідки конфліктів
Мета. Відпрацювання навичок запобігання, аналізу і конструктивного розв’язання
конфліктів, виховання толерантного ставлення до людей, які мають інші смаки, погляди чи переконання.

 

15. Як залагодити конфлікт
Мета. Ознайомити учнів із прийомами
конструктивного розв’язання конфліктів,
відпрацьовувати навички самоконтролю.

 

16. Підліткові компанії
Мета. Ознайомити учнів з ознаками
дружніх, недружніх і небезпечних компаній, відпрацювати навички протидії агресії та насиллю.

 

17. Розбудова самооцінки
Мета. Ознайомити учнів з поняттям «психологічна рівновага» та способами формування здорової самооцінки.

 

18. Стрес і психологічна рівновага
Мета. Вчити дітей визначати джерела
стресу у своєму житті, використовувати
техніки самоконтролю.

 

19. Керування стресами
Мета. Ознайомити із впливом стресу на
здоров’я та фізичними, емоційними й духовними способами керування стресом.

 

20. Стать і статеві ролі
Мета. Розкрити відмінність понять «біологічна стать» і «соціальна статева роль»
(ґендер). Ознайомити учнів з концепцією
ґендерної рівності.

 

21. Рівноправне спілкування
Мета. Розвивати навички впевненої поведінки, формувати почуття власної гідності
і поваги до себе та інших.

 

22. Стоп булінг
Мета. Формувати нетерпимість до проявів агресії, розвивати співчутливе ставлення до жертв насилля, навички надання й
отримання допомоги.

 

23. Безпека спілкування в інтернеті
Мета. Протидіяти проявам насильства в
учнівському середовищі, сприяти безпечному спілкуванню в інтернеті.

 

24. Характер людини
Мета. Мотивувати учнів до самовдосконалення, обрання гідних зразків для наслідування.

 

25. Цінності — основа характеру
Мета. Сприяти формуванню у молоді моральної свідомості та правильної системи
цінностей.

 

26. Самооцінка характеру
Мета. Мотивувати учнів до самовдосконалення, розвивати навички самооцінки,
постановки й досягнення мети.

 

27. Самовизначення і вибір професії
Мета. Ознайомити учнів зі складниками
життєвого самовизначення, формулою вибору професії, надати підтримку у визначенні особистих мотивів для вибору професії.

 

28. Емоційна саморегуляція
Мета. Ознайомити з поняттям «емоційна саморегуляція», базовими емоціями, загальною стратегією та прийомами самоконтролю.

 

29. Спілкування і розбудова стосунків
Мета. Сприяти розвитку навичок ефективного спілкування з дорослими й однолітками.

 

30. Як досягнути мети
Мета. Сприяти розвитку навичок цілепокладання, вчити оцінювати свої здібності і
можливості на шляху до мети.

 

31. Ефективне спілкування
Мета. Сприяти розвитку навичок комунікації, ознайомити із правилами ефективного спілкування.

 

32. Запобігання конфліктам
та розв’язання їх
Мета. Ознайомити учнів з «плюсами» і
«мінусами» конфлікту і дати змогу відпрацювати алгоритм поведінки в конфліктній
ситуації.

 

33. Як стати миротворцем
Мета. Формувати в учнів почуття відповідальності, розвивати важливі соціальні навички та готовність бути миротворцями у своєму середовищі.

 

34. Що сприяє порозумінню між
людьми
Мета. Дати змогу відпрацювати навички
комунікації: слухати і говорити, розуміти і
використовувати «мову жестів», розвитку
щирої і доброзичливої манери спілкування, уміння долати сором’язливість.

 

35. Спілкування з дорослими
Мета. Сприяти розвитку комунікативних
навичок, виховувати повагу до старших,
мотивувати учнів звертатися до дорослих
у разі виникнення проблем.

 

36. Спілкування з однолітками
Мета. Розвивати навички спілкування з
однолітками, сприяти формуванню дружніх стосунків між дівчатками і хлопчиками, протидіяти насиллю (булінгу) в учнівському середовищі.

 

37. Як протидіяти тиску однолітків
Мета. Сприяти формуванню впевненої
поведінки учнів, умінню протидіяти негативному впливові однолітків.

 

38. Підліткові компанії
Мета. Ознайомити учнів з ознаками
дружніх, недружніх і небезпечних компаній, відпрацювати навички протидії агресії та насиллю.

 

 

 

Висновок

       Відвідуючи гурток «Вчитмося жити разом» діти здобудуть життєві навички, які полегшать адаптацію і посприяють відновленню психологічної рівноваги.
   Досягнуть  позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, сприятливих для емоційного благополуччя дітей.

docx
До підручника
Основи здоров`я 9 клас (Поліщук Н.М.)
Додано
22 січня
Переглядів
117
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку