21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Бухгалтерський облік

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
30 запитань
Запитання 1

Яка з наведених статей входить до активу балансу?

варіанти відповідей

Додатковий капітал.

Цільове фінансування

Поточна дебіторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість

Запитання 2

У якому розділі балансу показують запаси?

варіанти відповідей

 У розділі І активу.

 У розділі ІІ активу.

У розділі І пасиву.

У розділі ІІ пасиву.

Запитання 3

Під впливом якого типу операцій збільшиться підсумок балансу?

варіанти відповідей

Утримання прибуткового податку із заробітної плати працівників і службовців.

Погашення з поточного рахунку заборгованості постачальникам.

Отримання товару від постачальникам.

Отримання готівки від покупців

Запитання 4

Які зміни у балансі зумовлює операція „На поточний рахунок надійшли кошти від дебіторів”?

варіанти відповідей

Зменшення статей активу і пасиву.

Зміни двох статей активу.

Збільшення статей активу і пасиву .

Зміни двох статей пасиву.

Запитання 5

У якому розділі балансу показують довгострокові кредити банків?

варіанти відповідей

 У розділі ІІІ активу.

 У розділі ІІ активу.

У розділі ІІІ пасиву.

У розділі ІІ пасиву.

Запитання 6

Які зміни у балансі зумовлює операція „Перераховано з поточного рахунка податки і збори”?

варіанти відповідей

Зменшення статей активу і пасиву.

Зміни двох статей активу.

Збільшення статей активу і пасиву .

Зміни двох статей пасиву.

Запитання 7

Що відображають у ІІІ розділі пасиву балансу?

варіанти відповідей

 Необоротні активи

Власний капітал.

Довгострокові забезпечення

Поточні забезпечення

Запитання 8

Що відображають у ІІ розділі активу балансу?

варіанти відповідей

Необоротні активи

Оборотні активи

Довгострокові забезпечення

Поточні забезпечення

Запитання 9

Під впливом якого типу операцій підсумок балансу не змінюється, а лише відбуваються переміщення коштів?

варіанти відповідей

Операції першого типу.

Операції другого типу.

 Операції третього типу.

Операції четвертого типу.

Запитання 10

Які зміни у балансі зумовить операція „Використано сировину на потреби виробництва”?

варіанти відповідей

І тип: Зміни відбуваються у складі активів - одна стаття активу балансу збільшується , а друга зменшується.

ІІ тип: одна стаття пасиву балансу збільшується, а друга – зменшується.

ІІІ тип: Зміни зумовлюють збільшення однієї статті в активі і збільшення другої статті у пасиві.

IV тип: Зміни зумовлюють зменшення однієї статті в активі і зменшення другої статті у пасиві

Запитання 11

Які зміни у балансі зумовить операція „За рахунок короткострокового кредиту банку розрахувались із постачальниками за товари і послуги”?

варіанти відповідей

І тип: Зміни відбуваються у складі активів - одна стаття активу балансу збільшується , а друга зменшується.

ІІ тип: одна стаття пасиву балансу збільшується, а друга – зменшується.

ІІІ тип: Зміни зумовлюють збільшення однієї статті в активі і збільшення другої статті у пасиві.

IV тип: Зміни зумовлюють зменшення однієї статті в активі і зменшення другої статті у пасиві

Запитання 12

Яка з наведених статей показується в пасиві балансу?

варіанти відповідей

Вилучений капітал

Поточні біологічні активи

Поточні фінансові інвестиції

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

Запитання 13

Яка з наведених статей показується в активі балансу?

варіанти відповідей

Вилучений капітал

Нерозподілений прибуток 

Поточні фінансові інвестиції

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Запитання 14

Який із перелічених рахунків є активним?

варіанти відповідей

 Розрахунки за страхуванням

Готова продукція

Резервний капітал

Довгострокові позики

Запитання 15

Який із перелічених рахунків є активним?

варіанти відповідей

Розрахунки за податками й платежами

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Капітал у дооцінках

Короткострокові позики

Запитання 16

Який із перелічених рахунків є пасивним?

варіанти відповідей

Розрахунки за податками й платежами

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Напівфабрикати

Розрахунки з покупцями та замовниками

Запитання 17


Бухгалтерський облік це -

варіанти відповідей

процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень

система збору, обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством

комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме — виробництво, розподіл і споживання товарів та послуг.

система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами і міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу

Запитання 18

Вкажіть код рахунка "Розрахунки за податками й платежами"

варіанти відповідей

63

64

38

37

Запитання 19

Вкажіть код рахунка "Знос (амортизація) необоротних активів"

варіанти відповідей

40

41

12

13

Запитання 20

Вкажіть тип господарської операції: "Утримано із заробітної плати податок до бюджету"

варіанти відповідей

А+ А- (І тип)

П+ П- (ІІ тип)

А+ П+ (ІІІ тип)

А- П- (ІV тип)

Запитання 21

Вкажіть тип господарської операції: "Використано запасні частини на витрати виробництва"

варіанти відповідей

А+ А- (І тип)

П+ П- (ІІ тип)

А+ П+ (ІІІ тип)

А- П- (ІV тип)

Запитання 22

Вкажіть тип господарської операції: "Перераховано з поточного рахунка банку кошти на погашення короткострокової позики"

варіанти відповідей

А+ А- (І тип)

П+ П- (ІІ тип)

А+ П+ (ІІІ тип)

А- П- (ІV тип)

Запитання 23

Вкажіть вірну кореспонденцію рахунків за господарською операцією: "Списано будівельні матеріали на витрати виробництва"

варіанти відповідей

Дт 23 "Виробництво" Кт 20 "Виробничі запаси"

Дт 23 "Виробництво" Кт 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети"

Дт20 "Виробничі запаси" Кт 23 "Виробництво"

Дт 20 "Виробничі запаси" Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Запитання 24

Вкажіть вірну кореспонденцію рахунків за господарською операцією: "Видано заробітку плату готівкою з каси "

варіанти відповідей

Дт 23 "Виробництво" Кт 66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

Дт 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" Кт 30 "Готівка"

Дт 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" Кт 31 "Рахунки в банках"

Дт 92 "Адміністративні витрати" Кт 66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

Запитання 25

Вкажіть вірну кореспонденцію рахунків за господарською операцією: "Використано малоцінні та швидкозношувані предмети на збут товарів "

варіанти відповідей

Дт 23 "Виробництво" Кт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Дт 23 "Виробництво" Кт 28 "Товари"

Дт 24 "Брак у виробництві" Кт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Дт 93 "Витрати на збут" Кт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Запитання 26

Яка правильна сума кінцевого залишку рахунка 31 "Рахунки в банках", якщо початковий залишок 750000,0 грн., оборот Дт 32000,0 грн., оборот Кт 21000,0 грн.

варіанти відповідей

750000,0 грн.

761000,0 грн

739000,0 грн.

803000,0 грн.

Запитання 27

Яка правильна сума кінцевого залишку рахунка 50 "Довгострокові позики", якщо початковий залишок 30000,0 грн., оборот Дт 5000,0 грн., оборот Кт 2000,0 грн.

варіанти відповідей

30000,0 грн.

27000,0 грн

23000,0 грн.

37000,0 грн.

Запитання 28

Який із перелічених документів НЕ входить до складу фінансової звітності?

варіанти відповідей

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про власний капітал

Платіжне доручення

Запитання 29

Вкажіть, який із записів НЕ відноситься до форм обліку

варіанти відповідей

журнально-ордерна

первинна

автоматизована (комп'ютерна)

меморіально-ордерна

Запитання 30

Подвійним записом називають:

варіанти відповідей

Відображення кожної господарської операції двічі, за дебетом одного і за кредитом другого рахунків в одній і тій же сумі 

Відображення кожної господарської у первинних документах

Відображення господарських засобів за складом і розміщенням

Відображення господарських засобів за джерелами їх утворення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест