5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Механізм функціонування біржі

Додано: 19 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 80 разів
30 запитань
Запитання 1

Біржу організовують на основі добровільного рішен-

ня засновників про початок її функціонування ... .


варіанти відповідей

строком на п’ять років;

без обмеження строку

строком на десять років.

Усі відповіді є правильними.

Запитання 2

Засновниками товарної біржі можуть бути:


варіанти відповідей

фізичні та юридичні особи;

центральні та місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування;

страхові та інвестиційні компанії і фонди;

громадські, релігійні та благочинні об’єднання і фонди

Запитання 3

Засновниками бірж не можуть бути:


варіанти відповідей

фізичні особи

юридичні особи;

комерційний банк, що має ліцензію на право провадити валютні операції

фізичні особи, яким заборонено займатись підприємницькою діяльністю.

Запитання 4

Хто може бути засновниками фондових бірж?


варіанти відповідей

Лише професійні учасники ринку цінних паперів.

Лише комерційний банк, що має ліцензію на право провадити валютні операції.

Центральні та місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування

Страхові та інвестиційні компанії і фонди.

Запитання 5

Розроблення внутрішньобіржових нормативних до-

кументів, організація необхідного майна, спеціальної техніки,

збирання статутного капіталу у потрібному обсязі, добір

учасників біржі, реєстрація біржі у встановленому порядку,

отримання ліцензії організатора біржової торгівлі – це

основні функції ... .


варіанти відповідей

засновників біржі;

членів біржі

членів біржі з повними правами;

членів біржі та їх представників

Запитання 6

Закон України «Про товарну біржу» передбачає такі

категорії членів бірж:


варіанти відповідей

члени з повними та обмеженими правами;

страхові та інвестиційні компанії і фонди;

фізичні і юридичні особи;

центральні і місцеві органи державної влади.

Запитання 7

Члени біржі з повними правами ... .


варіанти відповідей

беруть участь у біржових торгах в усіх секціях і мають визначене число біржових голосів на загальних зборах членів секції;

володіють обмеженою кількістю голосів на загальних зборах;

беруть участь у біржових торгах і укладають біржові угоди;

допомагають брокерам оформлювати укладені угоди.

Запитання 8

Члени біржі з обмеженими правами мають ... .


варіанти відповідей

обмежену кількість голосів на загальних зборах;

право брати участь у біржових торгах;

право формувати капітал та управляти біржею;

право укладати угоди лише на реальний товар від свого імені та за власний рахунок.

Запитання 9

Укладати угоди на відкритій біржі мають право ... .


варіанти відповідей

члени біржі та їх представники, брокери, акредитовані на біржі;

члени біржі та їх представники, брокери, акредитовані на біржі, постійні та разові відвідувачі, які отримали право брати

участь у біржових торгах;

юридичні та фізичні особи, що не є членами біржі, але відповідно до установчих документів біржі мають право укладати біржові угоди;

професійні учасники, які спеціалізуються за різними видами біржової діяльності.

Запитання 10

Укладати угоди на закритій біржі мають право ... .


варіанти відповідей

члени біржі та їх представники, брокери, акредитовані на біржі;

члени біржі та їх представники, брокери, акредитовані на біржі, постійні та разові відвідувачі, які отримали право брати

участь у біржових торгах;

юридичні та фізичні особи, що не є членами біржі, але відповідно до установчих документів біржі мають право укладати біржові угоди;

професійні учасники, які спеціалізуються за різними видами біржової діяльності.

Запитання 11

Організація, яка об’єднує юридичних і фізичних осіб,

що провадять виробничу та комерційну діяльність, і має за

мету надавати послуги з укладання біржових угод, – це ... .


варіанти відповідей

фондова біржа;

товарна біржа;

інститут мікроекономічного регулювання

інфраструктурний інститут ринку.

Запитання 12

Організаційно оформлений, постійно діючий ринок,

на якому торгують цінними паперами, називається ... біржа.


варіанти відповідей

товарна;

фондова

валютна;

державна.

Запитання 13

Організаційна структура товарної біржі – це ... .


варіанти відповідей

організація визначених законодавством України підрозділів у встановленому взаємозв’язку;

розподіл функцій і повноважень між керівниками структурних підрозділів, що становлять органи управління

біржею;

організація її окремих підрозділів у певному взаємозв’язку, що визначається поставленою метою і розподілом

функцій між підрозділами.

Усі відповіді є правильними.

Запитання 14

Організаційна структура товарної біржі багато

в чому залежить від ... .


варіанти відповідей

організаційно-правової форми, за якою біржа провадить діяльність

високої ліквідності угод;

низького рівня витрат;

можливості швидко інформувати всіх учасників торгів і коригувати їхні дії.

Запитання 15

Організаційна структура товарної біржі будується

з огляду на ... .


варіанти відповідей

одержання встановленого результату, узгодження й коригування дій виконавців;

дії правового характеру від імені товарної біржі як суб’єкта господарювання;

забезпечення високої ліквідності угод, низького рівня витрат, можливості швидко інформувати всіх учасників торгів

і коригувати їхні дії.

Правильної відповіді немає

Запитання 16

Вищим органом управління товарної біржі є за-

гальні збори ... .


варіанти відповідей

членів біржі;

засновників біржі;

учасників біржових торгів;

клієнтів біржі

Запитання 17

Для управління товарною біржею та забезпечення

її функцій створюють ... .


варіанти відповідей

виконавчу дирекцію та спеціальні підрозділи;

біржовий комітет;

правління біржі;

розрахункову палату

Запитання 18

Підрозділи біржі діють на підставі ... .


варіанти відповідей

Закону України «Про товарну біржу»;

Господарського кодексу України;

положень, що затверджують загальні збори членів товарної біржі або уповноважений ними орган

акону України «Про господарські товариства».

Запитання 19

Вищим органом управління біржею є ... .


варіанти відповідей

загальні збори членів біржі;

біржовий арбітраж;

біржовий комітет;

ревізійна комісія.

Запитання 20

Упродовж року біржею управляє ... .


варіанти відповідей

біржовий арбітраж;

біржовий комітет;

правління біржі;

ревізійна комісія.

Запитання 21

Керує біржовими торгами, встановлює розміри

внесків, виплат, комісійних зборів, наймає та звільняє пер-

сонал біржі, заслуховує звіти правління ... .


варіанти відповідей

правління біржі;

виконавча дирекція;

директор біржі;

біржовий комітет.

Запитання 22

Фінансово-господарську діяльність біржі та її під-

розділів контролює ... .


варіанти відповідей

виконавча дирекція біржі;

контрольно-ревізійна комісія (наглядова рада);

біржовий комітет;

правління біржі

Запитання 23

Поточне керівництво діяльністю біржі здійснює ... .


варіанти відповідей

виконавча дирекція Виконавчого директора та його заступників;

дирекція біржі;

правління біржі;

контрольно-ревізійна комісія (наглядова рада).

Запитання 24

На біржі проводять такі види біржових операцій:


варіанти відповідей

з негайним постачанням товару і з постачанням у май-

бутньому;

«спот» і «кеш»;

форвард і шипмент;

на реальний товар, ф’ючерсні, опціонні.

Запитання 25

Із якою метою виробники купують і продають

реальний товар?


варіанти відповідей

Реалізація товарів, що вони виробили

Забезпечення себе необхідними товарами.

Подальший перепродаж товарів кінцевим споживачам.

Одержання прибутку від продажу товарів.

Запитання 26

Із якою метою торговці купують і продають

реальний товар?


варіанти відповідей

Реалізація товарів, що вони виробили.

Забезпечення себе необхідними товарами.

Подальший перепродаж товарів кінцевим споживачам.

Одержання прибутку від продажу товарів.

Запитання 27

Із якою метою споживачі купують і продають

реальний товар?


варіанти відповідей

Реалізація товарів, що вони виробили.

Забезпечення себе сировиною для подальшої переробки або необхідними товарами

Подальший перепродаж товарів кінцевим споживачам

Одержання прибутку від продажу товарів.

Запитання 28

Хеджування виконує функцію ... .


варіанти відповідей

біржового страхування від цінових втрат реального товару на ринку та компенсації деяких витрат;

купівлі та продажу реального товару;

компенсування за рахунок прибутку збитків, отриманих від реалізації реального товару.

Усі відповіді є правильними.

Запитання 29

Спекулятивні операції виконують із метою ... .


варіанти відповідей

компенсації за рахунок прибутку збитків, отриманих від реалізації на ринку реального товару;

одержання прибутку від купівлі-продажу біржових контрактів;

одержання прибутку від купівлі-продажу біржових контрактів (форвардних та особливо ф’ючерсних), який може утво-

ритися в результаті різниці між ціною біржового контракту в день його укладання і ціною в день виконання за сприятливої для однієї зі сторін зміни ціни;

одержання прибутку від продажу товарів.

Запитання 30

Спекулятивні біржові операції відрізняються від

хеджування тим, що їх провадять ... .


варіанти відповідей

посередники;

власники реального товару;

виробники товару;

власники і виробники реального товару.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест