Тести з української мови для 10 класу (профільний рівень) I семестр

Про матеріал

Ці контрольні роботи допоможуть учителям-предметникам та учням перевірити рівень сформованості умінь і навичок з української мови за такими розділами: "Мова як суспільне явище. Розвиток української мови", "Фонетика", "Орфоепія. Графіка. Орфографія", "Лексикологія української мови".

Перегляд файлу

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 1

«Мова як суспільне явище. Розвиток української мови»

Початковий рівень (за кожну правильну відповідь по 0,5 б.)

 Оберіть правильний варіант

1. Яку функцію мови відображено у виразі «Мова — засіб спілкування»?

А Когнітивну.

Б Комунікативну.

В Кумулятивну.

Г Експресивну.

 

2. В українській мові існують такі наріччя:

А Північне, південне, східне, західне.

Б Північне, північно-західне, північно-східне.

В Південне, південно-західне, південно-східне.

Г Північне, південно-західне, південно-східне.

 

3. У якому рядку всі слова є діалектизмами?

А Вила, клуня, граблі, сіно, тин.

Б Ґазда, комин, зело, стежка, рало.

В Шуфля, хата, клас, пліт, ватра.

Г Путня, постоли, черес, вуйко, ґралі.

 

4. Українська, російська та білоруська мови належать до:

А Романської групи.

Б Германської групи.

В Слов’янської групи, східної підгрупи.

Г Слов’янської групи, західної підгрупи.

 

5. Види письма в період Київської Русі — це…

А Устав, напівустав, скоропис.

Б Кирилиця, глаголиця.

В Кирилиця, глаголиця, латиниця.

Г Кириличні букви, друкарський шрифт.

 

6. Уживання слів і словосполучень із піднесеним емоційним змістом, окличних речень, щоб передати велич подій, осіб, викликати до них глибокі позитивні почуття — це мовні особливості…

А Урочистого різновиду мовлення.

Б Офіційного.

В Сатиричного.

Г Фамільярного.

 

Достатній рівень (за кожну відповідь 1 бал)

7. Чому мову називають суспільним явищем?

 

8. Які етапи виділяють у розвитку української мови? Хто був зачинателем, а хто – основоположником української мови?

 

9. Яке значення мала граматика Мелетія Смотрицького.

 

Середній рівень (за кожну відповідь – 1,5 б.)

10. Чи збігаються поняття літературна мова та мова художньої літератури? Свою думку обґрунтуйте.

 

11. Подані слова запишіть в алфавітному порядку. Зробіть висновок про те, що таке алфавіт і яке його значення.

Ночувати, ніч, нянькувати, нюняти, нюхати, нудний, навітряний, навитяжку, набік, невигідний, начитаний, норковий.

 

Високий рівень (3 бали)

Написати есе «Молодіжний сленг – розвиток чи деградація мови?»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

10 клас

Контрольна робота з української мови № 2: тестування.

 «Фонетика»

I варіант

Початковий рівень(за кожну правильну відповідь  0,5 балів, всього 3 бали)

Оберіть правильний варіант

 1. Приголосні звуки творяться

А Видихуваним струменем повітря.

Б Голосом і шумом.

В Тільки шумом.

Г Тільки голосом.

 

 1. [у], [а], [о] – це голосні:

А Переднього ряду.

Б Середнього ряду.

В Переднього піднесення.

Г Заднього ряду.

 

 1. Виберіть рядок слів, у якому в усіх словах відбувається чергування у/в

А Уголос, умирати, укусити, умова, устигати.

Б Урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель.

В Учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі.

Г Умова, упоратися, указати, узимку, Ужгород.

 

 1. Яке явище спостерігається у словах кігті, просьба, безжурний, купаєшся?

А Асиміляція.

Б Дисиміляція.

В Спрощення.

Г Позиційна зміна.

 

 1. У словах обласний, проїзний, злісний, якісний спостерігаємо процес:

А Чергування голосних фонем.

Б Чергування приголосних фонем.

В Спрощення.

Г Подовження.

 

 1.  Звуку [б] відповідає така характеристика:

А Губний, дзвінкий, твердий, зімкнений.

Б Шумний, глухий, м′який, щілинний.

В Глотковий, дзвінкий, твердий, зімкнений.

Д Губний, глухий, твердий, щілинний.

 

Середній рівень ( за кожну правильну відповідь – 1 бал)

Виконайте завдання

 1. У кожному ряді знайдіть «зайвий» звук. Свій вибір обґрунтуйте.

А [в], [ф], [з], [м].

Б [ж], [д], [дж], [ш].

В [г], [к], [х], [ф].

Г [л], [н], [д], [ϳ].

 

 1. З кожного ряду виберіть слово, у якому відбувається чергування. Відновіть ряд чергування.

Зразок. [г] - [ж] - [з]: нога – ніжка- нозі.

А [г] - [ж] -[з]: книга, ніч, гора, гімн, загнаний.

Б [к] - [ч] - [ц]: кінь, ріка, кора, вікно, день.

В [х] - [ш] - [с]: хор, муха, храм, вечір, хомут.

Г [о], [е] з [і]: сідати, вечеря, рік, воля, день.

 

 1. Дайте визначення термінам асиміляція, фонема.

 

 Достатній рівень  ( за кожну правильну відповідь – 2 бали)

 1. Від наведених слів утворіть прикметники. Розподіліть їх на 2 групи:

а) у яких спрощення передається на письмі;

б) у яких спрощення не передається на письмі.

Тиждень, ремісник, баласт, шістсот, шістнадцять, жалість, кількість, місто, товариш, форпост, кістка, хворостняк, уста, ненависть, депутат, хвастун, жалість, заздрість, студент, асфальт.

 

 1. Запишіть подані слова у дві колонки: з подвоєними приголосними та подовженими приголосними

І(р, рр)аціональний, ко (л,лл)она, І(л,лл)я, бе(з,зз)бройний, коло(с,сс)я, огуди(н,нн)я, щоде(н,нн)ик, підні(с,сс)я, бо(в,вв)аніє, узбі(ч,чч)я, страше(н,нн)ий, попідвіко(н,нн)ю.

 

 1. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Підкреслене слово поділіть на склади для переносу.

Кожух, звеселити, розповідають, беззвучний, сміються, Запоріжжя, змагаєшся, щастя.

 

 

 

 

II варіант

Початковий рівень(за кожну правильну відповідь  0,5 балів, всього 3 бали)

Оберіть правильний варіант

 1. Голосні звуки творяться:

А Голосом і шумом.

Б Тільки шумом.

В Тільки голосом.

Г Видихуваним струменем повітря, що проходять через перепони.

 

 1. [в], [м], [ф], [п] – це приголосні:

А Передньоязикові.

Б Глоткові.

В Сонорні.

Г Губні.

 

 1. Виберіть рядок слів, у яких в усіх словах відбувається чергування у/ в

А Узимку, уранці, учитель, усякий, усе, уперед.

Б Укусити, Ужгород, Україна, усмішка, умова.

В Учорашній, умова, уночі, уміння, указка.

Г Уперед, урок, удень, упоратися, устигнути.

 

 1. Яке явище спостерігається у словах: срібло, рушниця, хто, соняшник?

А Дисиміляція

Б Асиміляція.

В Спрощення.

Г Чергування.

 

 1. У словах книзі, ніжка, ручці, на березі спостерігаємо процес:

А Чергування голосних фонем.

Б Чергування приголосних фонем.

В Спрощення.

Г Подовження.

 

 1. Звуку [в] відповідає така характеристика:

А Губний, сонорний, твердий, щілинний.

Б Шумний, глухий, м′який, щілинний.

В Глотковий, дзвінкий, твердий, зімкнений.

Д Губний, глухий, твердий, щілинний.

 

Середній рівень ( за кожну правильну відповідь – 1 бал)

Виконайте завдання

 

 1. У кожному ряді знайдіть «зайвий» звук. Свій вибір обґрунтуйте.

А [і], [и], [е], [а].

Б [і], [и], [е], [у].

В [ϳ], [н], [л], [д].

Г [п], [д],[т],[ч].

 

 1. З кожного ряду виберіть слово, у якому відбувається чергування. Відновіть ряд чергування.

Зразок. [г] - [ж] - [з]: нога – ніжка- нозі.

А [г] - [ж] -[з]: плуг, яблуня, ранок, гірка.

Б [к] - [ч] - [ц]: нога, курява, муха, яблуко.

В [х] - [ш] - [с]: віхи, хитрість, кожух, штора.

Г [о], [е] з нулем звука: сон, брести, вечеря, воля.

 

 1. Дайте визначення термінам дисиміляція, алітерація.

 

 Достатній рівень  ( за кожну правильну відповідь – 2 бали)

 1.  Запишіть подані слова у дві колонки:

а) з подвоєними приголосними;

б) без подвоєних приголосних.

О(б, бб)ити, завороже(н,нн)ий, безтала(н,нн)ий, працевлаштова(н,нн)ий, істи(н,нн)ий, форме(н,нн)ий, дзві(н,нн)иця, пі(д,дд)убник, букве(н,нн)ий, здорове(н,нн)ий, зміне(н,нн)ий, зако(н,нн)ий, страше(н,нн)ий, олов′я(н,нн)ий, довгожда(н,нн)ий, бо(в,вв)аніти, затря(с,сс)я, зменше(н,нн)ий, суше(н,нн)ий, забезпече(н, нн)ий.

 

 1.  Запишіть подані слова у дві колонки:

а) у яких спрощення передається на письмі;

б) у яких спрощення не передається на письмі.

Антифашис…ський, знавіс…нілий, піс…ний, велосипедис…ці, очис…ний, кіс…лявий, зменшено-пес…ливий, балас…ний, корис…ливий, згус…нути, доблес…ний, у хус…ці, облас…ний, під′їз…ний, хвас…ливий, зліс…ний, шіс…сот, президен…ство, блис…нути, ус…ний.

 

 1.  Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Підкреслене слово поділіть на склади для переносу.

Юність, підземний, б′єшся, гуляються, Поділля, борщ, джерельце, місяць, змагання, блищати.

 

Перегляд файлу

Контрольна робота № 3: тестування

«Орфоепія. Графіка. Орфографія»

 

Завдання 1-7 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

За кожну правильну відповідь – 0,5 балів

 1. Орфографічну помилку (велика – мала літера) допущено в словах рядка:

А гордіїв вузол, Гордіїв комп′ютер;

Б Довженкові фільми, Довженків сад;

В Почаївська Лавра, почаївська пам′ятка;

Г Шевченківська премія, шевченківська земля.

 

 1. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А Осіній, вихований, лються, віддзеркалювати;

Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний;

В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;

Г статей, шалений, істинний, піввідра.

 

 1. У якому рядку у всіх словах відбувається спрощення приголосних?

А Влас…ний, безвиїз…ний, зліс…ний, кіс…лявий;

Б тріс…нути, пес…ливий, хворос…няк, облас…ний;

В ліс…ник, зап′яс…ний, хвас…нути, провіс…ник;

Г сер…це, шелес…нути, ціліс…ний, радіс…ний.

 

 1. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних.

А Чернігова, річний, доріжці, більшості;

Б хлібороб, розгін, новобудова, ночі;

В роковини, газопровід, опік, подорожувати;

Г пішоход, будівля, обпекти, ніжностю.

 

 1. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних.

А Кавказький, гадяцький, верещати, козацтво;

Б латишський, поштовий, мангишлацький, воронежзький;

В бряжчати, мандрівництво, черкаський, птаство;

Г сільський, розміщувати, самаркандський, висаджений.

 

 1. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно.

А Гідромассаж, імобілізація, Кассандра, Ватт;

Б Ньютон, ришел′є, круп′є, бюро;

В імітація, Гримм, Русо, ласо;

Г інтермецо, піца, брутто, бравісимо.

 

Завдання 8-13 мають по 5 варіантів відповіді. Серед яких лише два правильні варіанти. Потрібно вибрати 2 правильні варіанта відповіді.

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

 1. Позначте два рядки, у яких замість крапок слід вставити о.

А Г…рячий, ч…рниці, к…люжа, к…тушка;

Б пш…но, к…зак, к…жух, ж…рна;

В с…лома, р…зумний, л…пух, г…нити;

Г п…гано, ч…ловік, пш…ниця, ч…рниця;

Д б…гатство, кр…пива, л…патий, ж…натий.

 

 1. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А Осінній, вихованний, лються, віддзеркалювати;

Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний;

В лляний, тінню, розкішшю, старанний;

Г статей, шалений, істинний, піввідра;

Д священник, овва, статтей, Прип′яттю.

 

 1.  Позначте два рядки, у яких допущено помилки в чергуванні голосних.

А Кольору, куреня, восьминіг, річний;

Б вівса, шепотіти, прислів′я, торговельний;

В папіру, болотце, семирічка, словник;

Г Харківа, літати, чорнило, білоцерківський;

Д семикутник, слова, покіс ремінець.

 

 1.  Позначте два рядки, у яких допущено помилки у зміні приголосних.

А Тюркський, козацтво, абатство, Черкащина;

Б  причащати,  козацький, дрогобицький, меккський;

В Паращин, Мелащин, золотонішський, солдацький;

Г природжений, Галичина, солдатчина, козаччина;

Д карабахський, Парасочкин, Донетчина, казаський.

 

 1.  Позначте два рядки, у яких допущено помилки  вживання апострофа.

А Карб′юратор, впятьох, арфяр, мавпячий;

Б зв′язка, нав′ючити, об′єднати, дит′ясла;

В Мін′юст, трьох′ярусний, під′яр′я, духмяний;

Г медв′яний, Лук′янчук, ад′ютант, інтерв′ю;

Д святковий, суб′єктивізм, різьбяр, розп′яття.

 

 1.  Позначте два рядки,  у яких допущено помилки при написанні складних слів.

   А Телерепортаж, віце-адмірал, хліб-сіль, дощомір;

             Б військово-полонений, глухо-німий, жовтогарячий, північно-східний;

             В західно-український, воєнно-морський, учитель-мовник, п′яти-річний;

 Г суспільно корисний, історико-меморіальний, перекотиполе, часто-     густо;

Д дитсадок, райдержадміністрація, суперприз, автосалон.

 

 1.  Позначте два рядки, де правильно поділені слова для переносу.

А Бур′-ян, дзер-ка-ло, ви-шня, сіль-ський;

Б гу-дзик, край-ній, роз-ход-же-ння, на-ро-дже-ння;

В пі-джив-ля-ти, ґри-нджо-ли, піс-ня, ве-сіл-ля;

Г над-зви-чай-ний, бі-лос-ніж-ний, ака-де-мі-я, свя-то;

Д най-кра-щий, під-бе-рез-ник, ар-мія, дзьо-ба-ти.

 

 1.  Поставте слова в алфавітному порядку.

 Іванов, Іваненко, Іванчук, Дяченко, Архипов, Гнатенко, Заховайко, Гончаров, Гончаренко, Ямкова, Ющенко, Єрмоленко.

 

 1.  Запишіть, розкриваючи дужки.

(М, м)атір (Б, б)ожа, (С,с)узір′я (В,в)елика (В, в)едмедиця, (Н,н)естор (Л,л)ітописець, (З,з)ахідна (У,у)країна, (Н,н)імецька мова, (Н,н)обелівська (П,п)ремія, (Ч,ч)орноволівські (Ч,ч)итання, (С,с)офіївський (П,п)арк, (А,а)хіллесова (П,п)′ята, (І,і) мператор (В,в)ізантії, (Л,л)еонрдо (Д,д)а (В,в)інчі, (А,а)мериканці.

 

 

Перегляд файлу

Контрольна робота № 4: тестування

«Лексикологія»

1. Тести. Оберіть правильний варіант (за кожну правильну відповідь – 0,5 б.)

1. Омоніми — це…

А Слова, які вживаються з одним значенням.

Б Слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають різні, не пов’язані між собою значення.

В Слова, які мають близький, але не тотожний, звуковий склад.

Г Слова, що відрізняються звуковим складом, але називають одне поняття з різними відтінками значень.

2. Оксиморон — це…

А Літературно-поетичний прийом; поєднання протилежних за змістом, контрастних понять, що спільно дають нове уявлення.

Б Художній засіб, що полягає у переносному вживанні слова чи виразу на основі аналогії, схожості або порівняння, а також слово, вираз, ужиті у такий спосіб.

В Образне означення, влучна характеристика особи, предмета або явища, яка підкреслює їх суттєву ознаку, дає ідейно емоційну оцінку.

Г Троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою єднальних сполучників.

3. Подані нижче слова — це…

Провидець, пророк, провісник, віщун, ясновидець.

А. Синоніми.   Б. Антоніми.   В. Омоніми.   Г Пароніми.

4. Вкажіть рядок, у якому всі слова належать до споконвічно української лексики.

А Злочинець, газівник, мати, голова, білка.

Б Хліб, дядько, чорний, чотири, супермаркет.

В Гай, вирій, я, снайпер, аеропорт.

Г Батьківщина, козацтво, чотири, сорочка, криниця.

5. Укажіть речення, у якому наявна застаріла лексика.

А Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед земного листя.

Б Але ще раніше, ніж вишні, починали цвісти в Лук’янівці черешні.

В Його устами немовля глаголить.

Г Він ішов бездонною дорогою, і перед ним, і з боків поступово виростав вечір: розплавлені прижухлі тони темнішали, підмальовуючись то рожевим, то тремтячо-зеленим, і вже одна барва горіла над іншою, розписуючи баню над полем обвугленими кольорами, і дихання комбайна долинало ніби з води.

6. До якого шару лексики належать слова чадо, живіт, перст, лицидій?

А Архаїзми.     Б Історизми.     В Неологізми.      Г Варваризми.

 

2. Виконайте пропоновані завдання.

1. До поданих слів доберіть омоніми, попарно запишіть їх. Вкажіть вид омонімів.

Мул, поза, гірка, настав.                                                                                   (2 бали)

2. Доберіть антоніми до наведених слів.

Безлад, щирий, горе, умерти, сором’язливий.                                               ( 1 бал)

3. Доберіть українські відповідники до варваризмів та іншомовних слів.

Хеппі енд, се ля ві, архаїзм, абітурієнт.                                                        (1 бал)

4. Згрупуйте слова за вказаними категоріями.

 • Загальновживана лексика
 • Професіоналізми
 • Діалектизми
 • Жаргонізми та арготизми

Хлібороб, сонце, баранка, пахан, череда, файна, шмон, реактор, сосна, сапер, вода, центрифуга, механіка, море, плай, логарифм, училка, ширмач, бетонувати, асептика, кобеняк, лантух, град, майстерня, вивірка, пупінок, чувак, бахили, вагонетка, вуйко.

                                                                                                                              (2 бали)

5. Визначте  види омонімів

Прийшла дорога дорога до нас – до тебе і до мене.

Школярі учора вранці  в клас кроля принесли вранці.

Вийшов я у чисте поле, там дівчина просо поле. 

                                                                                                                                (1,5 б.)

6. Які стилістичні фігури використані в реченнях.

І в′яне, сохне,  гине, гине, твоя єдиная дитина.

Спить натомлене місто тихим, лагідним сном.                           

                                                                                                                                 (1,5 б.)

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бондаренко Світлана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
14 січня 2019
Переглядів
7207
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку