Урок "Державне регулювання економіки"

Про матеріал
Лекція містить три питання щодо методів та інструментів державного регулювання економіки. Для закріплення матеріалу додаються тести для самоконтролю.
Перегляд файлу

 

ЛЕКЦІЯ. Пряме та непряме державне регулювання економіки.

 

Питання лекції:

1.Роль держави у ринковій економіці.

2. Методи державного регулювання економіки.

3. Інструменти державного регулювання економіки.

 

1.Роль держави у ринковій економіці.

Державне регулювання економіки – це вплив держави на відтворювальні процеси.

Будівництво доріг, споруд, організація грошового обігу, зв’язку та інші загальнонаціональні завдання відомі з давніх часів. Без цього не можна активно розвивати ремесла, здійснювати інтенсивні торгівельні зв’язки між різними містами і країнами. Роль економічного центру, що вирішував завдання загальногосподарського характеру, виконувала держава. У різні часи економічна роль держави у господарському житті країн світу змінювалась.

 Основне завдання держави як провідного суб'єкта економічної політики - ураховувати інтереси різних груп і спонукати їх виявлять активність у напрямку досягнення єдиних цілей.

                Цілі економічної політики:

 - стабільний темп зростання й висока ефективність національного виробництва;

 - стабільний рівень цін;

 - високий рівень зайнятості населення;

 - вирівнювання доходів;

 - раціональні зовнішньоекономічні зв'язки.

                 Роль держави у ринковій економіці:

 Відтворення умов конкуренції - ефективна діяльність підприємств можлива лише за умов дії відповідних юридичних законів, нормативних документів, інструментів.

Виходячи з цього, держава створює юридично-інституціональні засади ринкової економіки:

- захист праві власника (ст..41 Конституції України)

- антимонопольне законодавство (ст..42 Конституція України)

- соціальний захист населення (ст..46 Конституції України)

- захист покупців (ст..42 Конституції України)

Виступає як покупець продукції – від імені держави виступає уряд, який закуповує зброю, поштові, транспортні послуги тощо.

Є суб’єктом,  який  несе грошові витрати – такі витрати називаються трансфертними , вони свідчать про роль, яку  відіграє уряд як агент для перерозподілу доходів у суспільстві на користь тих, хто потребує допомоги.

Усуває причини відмови ринкового механізму – досягається втручанням уряду в економічну діяльність через її регулювання, обходячи  дію законів ринкової конкуренцію Таке втручання називають регулюванням.   

 

 Головні причини збоїв у ринковому механізмі можна об’єднати в такі групи:

  • зовнішні економічні ефекти – це витрати, що є зовнішніми для учасників процесу виробництва, які платять за товар. Наприклад: підприємство виробляє метал і скидає у річку виробничі відходи, викидає в атмосферу отруйні речовини. В результаті забруднюється екологічне середовище, що спричиняє захворюванню населення. Для того, щоб запобігти цьому, держава вводить спеціальний закон. Це створить умови для відтворення і оздоровлення навколишнього середовища.
  • суспільні блага – блага, які споживаються всіма членами суспільства (охорона суспільного порядку, державне управління, надання допомоги у надзвичайних ситуаціях тощо). Виробляються ці блага не зважаючи на те, чи прибуткові вони чи збиткові. Отже, для забезпечення суспільних потреб уряд має оподатковувати все населення.
  •  монополізм  - призводить до того, що ціни зростають при штучному зменшенні обсягів виробництва. У зв’язку з цим потрібне втручання уряду  з метою зменшення впливу монополій, що здійснюється ліквідацією монополій або регулюванням її.

Причини, що протидіють розвитку вільного ціноутворення, конкуренції та ринку, є невід’ємною  складовою сучасної розвиненої економіки і можуть бути усунені втручанням держави у процес відтворення. Через ці обставини сучасний ринок є ринком, що регулюється державою. Це здійснюється за допомогою правових актів, широкого використання договірних відносин, через фінансування розвитку науки, культури, освіти, соціального захисту населення, через податкову, кредитну, банківську системи.

2. Методи державного регулювання економіки.

 

                             Економічні функції держави:

  • розробка та затвердження правових основ економіки;
  • визначення цілей та пріоритетів макроекономічного розвитку;
  • реалізація соціальних цінностей (мінімум зарплати, тощо);
  • регулювання діяльності з метою вирівнювання сукупного попиту та сукупної пропозиції;
  • захист конкуренції;
  • фінансування суспільних благ та послуг;
  • регулювання зовнішньоекономічних і валютних відносин.

 

               Методи державного регулювання економіки:

  Методи державного впливу на ринкову економіку можна згрупувати у дві групи: адміністративні (прямі) та економічні (непрямі).

 1. Пряме регулювання - це встановлення обов'язкових норм у взаєминах економічних суб'єктів, методи, за допомогою яких держава безпосередньо втручається в економічні процеси (держконтракт, держзамовлення, субсидії, субвенції, дотації, прямі витрати уряду, встановлення фіксованих цін, ва­лютних курсів, ліцензування, встановлення дер­жавних стандартів і нормативів тощо - мінімум заробітної плати, прожитковий мінімум тощо);

 2. Непряме регулювання - це вплив на діяльність економічних суб'єктів через зміну умов, у яких вони функціонують (інструмент: фіскальні (бюджетні) - маніпулювання доходами й витратами державного бюджету, тобто податками (податкова політика), державними замовленнями й закупівлями; монетарні (грошово-кредитні) - регулювання грошової пропозиції; зовнішньоекономічні - регулювання зовнішньоторговельних потоків товарів і послуг, міграції капіталу й робочої чинності, курсу загальної валюти). 

 

3.Інструменти державного регулювання        

 Бюджетно-податкове регулювання пов'язане з функ­ціонуванням державних фінансів, формуванням державного бюджету та державними витратами і спрямоване на реалізацію цілей соціально-економічного розвитку країни.

 Кредитно-грошове регулювання - діяльність держа­ви, спрямована на забезпечення економіки повноцінною і стабільною національною валютою та регулювання грошо­вого обігу відповідно до потреб економіки.

 Адміністративно-економічне регулювання передба­чає заходи адміністративного та економічного характеру, спрямовані на створення умов для функціонування ринко­вої системи і реалізації соціальних цілей суспільства (де­монополізація, роздержавлення, приватизація,   формування системи економічних, екологічних та соціальних стандартів і нор­мативів, регламентування зовнішньоекономічної діяльності).

 Цінове регулювання - вплив держави на ринкове ціно­утворення шляхом законодавчих, адміністративних чи судо­вих заходів з метою проведення кон'юнктурної та структур­ної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробниц­тва, його модернізації, посилення конкурентноздатності націо­нальної економіки,   тощо.

 Держконтракт і держзамовлення - це угоди між державою і суб'єктами господарювання щодо виготовлен­ня певного товару чи виконання певного виду послуг з ме­тою задоволення соціально-економічних потреб споживача, стимулювання виробництва дефіцитного товару, в тому числі на експорт, розвитку пріоритетних галузей і виробництв, впровадження нових технологій, виконання міжнародних угод та задоволення соціальних потреб суспільства.

 Субсидія - форма цільової фінансової або матеріаль­ної допомоги держави окремим суб'єктам економіки (га­лузям, регіонам, фірмам, банкам, фізичним особам, напри­клад, житлові субсидії для населення).

 Субвенція - форма грошової чи матеріальної допомо­ги, що надається державою в екстремальних ситуаціях (сти­хійне лихо, війна, економічні кризи тощо).

 Дотація - різновид субсидій: асигнування, доплата з державного бюджету з метою збалансування бюджетів ниж­чих рівнів.

 Ліцензування - дозвіл державних органів на право займатися певним видом діяльності, в тому числі експорт­но-імпортними операціями тощо.

 Фіксовані ціни на товари і тарифи на послуги — державне закріплення цін на деякі товари і тарифи на по­слуги на певному рівні.

 Державні стандарти і нормативи - встановлення єдиних вимог, норм якості, хімічного складу, фізичних вла­стивостей, ваги, розмірів, кількості тощо.

 Правові методи ДРЕ - система законів та законодавчих актів, що регламентують діяльність суб'єктів господа­рювання (визначають правовий простір)

  

 

 

Тести для самоконтролю:

1. Які причини зумовлюють необхідність втручання держави в ринковий механізм:

а) подолання дефіциту товарів і послуг

б) забезпечення національної оборони

в) екологічний захист суспільства

г) подолання монополізму

2. Які з перелічених рис характеризують блага, що називаються суспільними:

а) прибутковість

б) споживаються всіма членами суспільства

в) споживаються залежно від величини оплати за них

г) свідчать про національні особливості у споживанні

3. Які з перелічених благ забезпечуються державою:

а) продути харчування

б) одяг

в) охорона правопорядку

г) усі відповіді вірні

4. Держзамовлення – це:

а) вплив держави на ринкове ціно­утворення

б) дозвіл державних органів на право займатися певним видом діяльності

в) угода між державою і суб'єктом господарювання щодо виготовлен­ня певного товару

г) здійснення роздержавлення

 

5. Які причини зумовлюють необхідність втручання держави в ринковий механізм:

а) подолання дефіциту товарів і послуг

б) забезпечення національної оборони

в) екологічний захист суспільства

г) подолання монополізму

6. Процес приватизації відноситься до:

а) бюджетно - податкового регулювання

б) адміністративно – економічного регулювання

в) кредитно-грошового регулювання

г) немає правильної відповіді

7.  Здійснення трансфертних витрат відноситься до:

а) бюджетно - податкового регулювання

б) адміністративно – економічного регулювання

в) кредитно-грошового регулювання

г) немає правильної відповіді

8. Виплата стипендії, пенсії, дотацій – це:

а) соціальні платежі

б) фіскальні платежі

в) трансфертні платежі

г) усі відповіді вірні

9. Субсидії  - це:

а) форма грошової   допомо­ги, що надається державою в екстремальних ситуаціях

б) форма цільової фінансової   допомоги держави окремим суб'єктам економіки

в)  доплата з державного бюджету з метою збалансування бюджетів ниж­чих рівнів

г) державне закріплення цін на деякі товари і тарифи на по­слуги на                 певному рівні.

10. Субвенція  - це:

а) форма грошової   допомо­ги, що надається державою в екстремальних ситуаціях

б) форма цільової фінансової   допомоги держави окремим суб'єктам економіки

в)  доплата з державного бюджету з метою збалансування бюджетів ниж­чих рівнів

г) державне закріплення цін на деякі товари і тарифи на по­слуги на                 певному рівні.

11. Дотація  - це:

а) форма грошової   допомо­ги, що надається державою в екстремальних ситуаціях

б) форма цільової фінансової   допомоги держави окремим суб'єктам економіки

в)  доплата з державного бюджету з метою збалансування бюджетів ниж­чих рівнів

г) державне закріплення цін на деякі товари і тарифи на по­слуги на                 певному рівні.

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
14 грудня 2020
Переглядів
6382
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку