14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Урок з української мови для 5 класу на тему "Правила вживання знака м'якшення"

Про матеріал
У кожній дитині горить вогник цікавості і допитливості, вона готова вбирати все невідоме, радіє всім своїм новим знанням і навичкам. Часто нашим уроків не вистачає тієї яскравості оповідання, щоб не охолодити, а навпаки, розпалити це прагнення. Урок повинен бути яскравим, ефектним, емоційним, а головне - продуктивним. Тільки тоді знання, передані дітям, надовго запам'ятаються, стануть міцною основою фундаменту майбутньої освіти.Пропоную матеріал для уроку з використанням smart-дошки для 5 класу на тему : "Правила вживання знака м'якшення".
Зміст архіву
Перегляд файлу

Контрольна робота до теми «Словотвір»

Початковий та середній рівні

І. Виконайте тестове завдання

  1.              Позначте рядок, у якому всі слова утворені одним і тим самим способом:

А. Закричати, вилетіти, прибережний, правнук.

Б. Списування, порибалити, подорожник, невідкладний.

В. Завеликий, надзвичайний, неспокійно, доречний.

Г. Березовий, ковзаняр, синичка, лісостеповий.

 

2. Позначте рядок, у якому подано спільнокореневі слова:

А. Літо, літній, перелітний, влітку.

Б. Старий, старість, постаритися, постаратися.

В. Океан, океанічний, заокеанський, океанарій.

Г. Лінь, лінивий, полінувався, лінія.

 

З. Вичначте, яке слово зайве:

А. Топтати. Б. Топити. В. Тупіт. Г. Розтоптати. Г. Потоптати.

 

4. Позначте колонку, у якій всі слова відповідають схемі

префїкс+корінь+ суфікс+ закінчення

А  Б  В Г

під'язичний обійшов витирати стрибнув   прибережний наріччя предивно прибудувати  святковий стиха вискочив безсмертний

 

5. Укажіть, якого способу словотвору немає:

А. Кореневий.

Б. Префіксальний.

В. Суфіксальний.

Г. Безафіксний.

Ґ. Складання слів та основ.

 

6. Позначте колонку, у якій усі слова відповідають схемі корінь + суфікс+ закінчення.

А Б В Г Ґ

рідня сонечко кіски життя природний

дубки листочки синенький маленька молодці

гілочка квіти веселий калинка колодки

людина травичка сонний горобина вінки

 

7. Визначте, яке з висловлювань хибне:

А. Морфема це найменша неподільна значуща частина слова.

Б. Префікс це частина основи, що стоїть перед коренем і служить для творення нових слів.

В. Закінчення це змінна частина слова, яка виражає його граматичне значення, забезпечуючи зв'язок з іншими словами.

Г. Корінь це основна морфема, що виражає основне лексичне значення слова,

Ґ. Суфікс це фонема, що стоїть після кореня ї служить для творення нових слів.

 

8. Установіть відповідність між словами та способами їх творення:

 

1. розбитий А. Суфіксальний

2. промінчик Б. Префіксальний

3. Неп  В. Суфіксально-префіксальний

4. Хазяйнувати Г. Безафіксний.

5. Вихід Ґ. Складання, основ

Д. Абревіація

 

9. Установіть відповідність між рядами слів та способами їх творення:

А Б  В Г Ґ 1. суфіксальний

Вилетіти лісостеповий прибережний водогін ООН 2. префіксальний

Задумати козацький підмурівок кароокий дитсад 3. безафіксний

Завеликий обчислення невідкладний тепловоз вуз 4. префіксально-суфіксальний

   5. складання основ

   6. абревіація

 

10. Позначте зайве:

До наук, які вивчають мову належать:

А. Лексикологія. Б. Фонетика. В. Кінематика. Г. Морфологія. Ґ. Синтаксис.

 

11. Доберіть відповідник до фразеологізму ні живий ні мертвий:

А. Байдужий. Б. Холодний. В. Хворий. Г. Неприємний. Ґ. Переляканий.

 

12. Позначте зайве слово:

А. Думати. Б. Міркувати. В. Мислити. Г. Метикувати. Ґ.Теревенити

 

ІІ. Виконайте завдання.

  1.                         Від поданих словосполучень утворіть складноскорочені слова.

Міський комітет, професійна спілка, виконавець робіт, універсальний магазин, Донецький басейн.

  1.                         З поданих словосполучень утворіть складні прикметники.

Південний схід, добувати вугілля, загальна освіта, будувати житло, висока кваліфікація, викладений вище, подібний до сонця, легко засвоюється, легко займається.

 

Достатній та високий рівні

1. Зробіть орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту.

Рукописна кни(ж, ш)ка була в(е,и)ликою ці(н,нн)істю. Писали її на дорогому п(и,е)ргаменті п(и, е)сали довго роками. Кни(ж, ш)ки берегли, їх переплітали в міцні оправи з металевими замками, сторінки пр(е,и)крашали численними ініціалами, заставками, мініатюрами. На щастя до наших днів збереглося кілка рукописних книжок 11-12 століть, переписаних і оздоблених давн(йо,ьо)римскими майстрами. Найдавніша з них - так зване «(о,О)стромирове (є,Є)вангеліє». Книгу було написано в 1056-1057 роках за князювання в (к,К)иєві (і,І)з..яслава (я,Я)рославовича, для (н,Н)овгородс..кого посадника (о,О)стромира, певно найзаможнішого боярина... Це урочистий, в(и,е)ликий фоліант, написаний на п(и,е)ргаменті красивим парадним шрифтом так званим «уставом»

  1.                           Виберіть правильний український відповідник російській прийменниковій конструкції по привычке

за привичкою

по звичці

по привичці

за звичкою

 

 

Перегляд файлу

Кортрольна робота з теми

«Синтаксис»

Початковий та середній рівні

І. Виконайте тестове завдання

1. Синтаксис це:

а) розділ науки про мову, який вивчає словосполучення;

б) розділ науки про мову, який вивчає будову та лексико-граматичне значення словосполучень і речень, способи зв'язків, за якими поєднуються слова в словосполученнях і реченнях;

в) розділ науки про мову, що вивчає систему загальноприйнятих правил вживання розділових знаків;

г) розділ  науки  про  мову,  який  вивчає  способи зв'язків,  за якими поєднуються  слова  в словосполученнях і реченнях.

 

2. Словосполучення це:

а) смислове поєднання двох або більше слів, одне з яких головне, а інші залежні;

б) синтаксична одиниця;

в) смислове і граматичне поєднання двох слів, що повніше називає предмети, дії, ознаки, ніж окреме слово;

г) сполучення слів.

 

3. Речення це:

а) синтаксична одиниця;

б) основна синтаксична одиниця, що виражає закінчену думку про факт чи явище дійсності;

в) граматично й інтонаційно оформлена одиниця мовлення, яка є основним засобом формування і вираження думки.

г) поєднання словосполучень.

 

4. Головним засобом вираження мети висловлювання речення є

а) інтонація;  в) повідомлення.

б) порядок слів у реченні; г) логічний наголос.

 

5. За будовою речення поділяються на:

а) поширені і непоширені;              в) двоскладні і односкладні

б) прості і складні;                            г) окличні та неокличні

 

6. Поширені речення це такі, які:

а) мають тільки другорядні члени речення;

б) не мають другорядних членів речення;

в) мають головні та другорядні членя речення;

г) мають тільки головні члени речення.

 

7. Розрізняють два типи порядку слів у реченні:

а) інверсія; в) непрямий ї логічний наголос

б) прямий і зворотний; г) логічний наголос та інверсія.

 

8. Логічний наголос у реченні служить:

а) для підвищення голосу при вимові того чи іншого слова;

б) для підвищення голосу при вимові того чи іншого складу в слові;

в) для правильного розуміння висловлюваної думки;

г) для правильної вимови слів.

 

9. За метою висловлювання речення поділяються на:

а) розповідні, окличні  в) розповідні, окличні, спонукальні

б) питальні, розповідні, спонукальні;       г) розповідні, окличні, питальні.

 

10. Речення відрізняється від словосполучення тим, що

а) виражає закінчену думку:

б) висловлює закінчену думку, має граматичну основу, головні і другорядні члени речення, розділові знаки;

в) має головні і другорядні члени;

г) має розділові знаки.

 

11. Підметце:

а) іменник;

б) слово, яке відповідає на питання хто? що?

в) головний член речення, що пов'язаний з присудком, але синтаксично незалежний від нього, і відповідає на питання називного відмінка хто? що?

г) головний член речення, який відповідає на питання Що робить? Що зробить?
12. Присудок — це:

а) головний член речення, що відповідає на питання що робить підмет? що з ним відбувається? який він є? що він таке? хто він такий?

б) головний член речення, який виражає, що говориться в реченні про підмет, і відповідає на питання що робить підмет? що з ним відбувається? хто або що він є?

в) дієслово;

г) сполучення дієслів.

 

ІІ.   Доберіть   до   російського   словосполучення   з   багатозначним   словом искусство правильний український відповідник:

1. Искусство красноречия -   талант красномовства,  дар красномовства мистецтво красномовства,  здатність до красномовства.

2. Высочайшее искусство      найвище мистецтво, найвищий талант,  найвищий дар найвища майстерність.

 

Достатній та високий рівні

 

І. У поданих реченнях допущено помилки у вживанні розділових знаків. Знайдіть їх і виправте.

1. Сміх,  це  сонце,  воно  проганяє зиму  з  людського  обличчя  (В.Гюго).

2. Мистецтво   ревниве;   воно   вимагає   щоб   людина   повністю   віддавалась   йому(Мікеланджеяо).

3. Розум є лише зброєю:  геній - є натхненням даром (С.Смаймс).

4.             Розум дано людині - щоб вона зрозуміла, жити одним розумом не можна (Е.Реяшрк).

5.             Тільки, скарби розуму дійсні; ними можна ділитися -нічого не втрачаючи (Демофіл).

 

IІ. Зробіть орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту:

У 1920-х роках Максим Рил…с…кий належав до мистець…кого угрупова(н,нн)я «нео/класиків». Протягом десятирі(ч,чч)я вийшло десять книжок поезій, серед яких «Синя дал(и,е)чінь»  «Крізь бурю і сніг», «Тринадцята весна»  «Гомін і відгомін», «Де сходят…ся дороги»  та декіл…ка книжок поетич..них перекладів.

Як і решта нео/класиків, Рил…с…кий бе(с,з)посередн(йо,ьо) своєю творчіс..тю не/peaгував на політич..ні поезії й протягом 1920-х років цілковито ізолювався від радянс…кої дійсності, лише подеколи в о(т,д)вертій формі чи у вигляді іронічних відгуків виявляв обуре(н,нн)я проти ідейно-політич…ної та літературної атмосфери  що панувала тоді. Така поведінка поета викл(е,и)кала гострі напади офіційної критики  що врешті закінчилася арештом НКВС у 1931 pоці, після чого він майже рік просидів у Лук'янівській тюр…мі.  Після ув..язне(н,нн)я( О,о)стап (В,в)ишня забрав його до себе в (Х,х)ар..ків на кіл..ка днів у/гості. Його товари(ш,щ)і-нео/класики М. Драй-Хмара  П. Филипович, М. Зеров були репр(и,е)сова(,ннн)і й загинули в концтаборах.

 

 

Перегляд файлу

Контрольна робота

з теми «орфографічно-пунктуаційний практикум»

Початковий та середній рівні

І. Виконайте тестове завдання.

 

1. Як називається наука, що вивчає відомості про мову?

а)  морфологія;

б)  мовознавство;

в)  фонетика;

г) літературознавство.

2. У якій групі в усіх словах треба використати  апостроф?

а) матір... ю, торф…яний, роз... юшити;

б) міжгір...я, Лук...янченко, пів...яблука;

в) Св..ятослав, в...язи, рум…яний;

г) п..янкий, моркв..яний, цв..ях;

ґ) кур...єр, з... економити, під..йом.

3. Виберіть рядок, у якому всі префікси пишуться однаково:

а)  з- с-: ..кликати, ..худнути, ..тиха;

б)  пре- при-: ..їхати, ..хороший, ..чепити;

в)  з- с-: ..творити, ..шити, ..чистити;

г)  пре- при-: ..пекти, ..красний, ..кращати;

ґ)  пре- при-: ..погано, ..тримати, ..ховати.

4. Виберіть рядок, у якому всі префікси пишуться однаково:

а) пр…землитися, пр…права, пр…хилити;   

б) пр...азовський, пр…звисько, пр...мудрий;

в) пр....хитрий, пр....єднання, пр…рва;

г) пр..святити, прземлитися, пр..дставити;
ґ) пр..гощати, пр..варений,  пр…славний.

5. Виберіть рядок, у якому у всіх словах відбуватиметься спрощення:

а) віс..ник, студен..ство, зліс..ний;

б) звіс..но, облас..ний, шіс..надцять;

в) корис..ний, тиж..невий, плюс..нути;

г) чес..ний, контрас..ний, доблес..ний;
ґ) випус..ний, мас..ний, виїз..ний.

6. Виберіть рядок, у якому всі префікси пишуться однаково: пре-, при- чи
прі?

а) пр..года, пр..шити, пр..ніжний;

б) пр..в'язь, пр..злий, пр..звище;

в) пр..подобний, пр..добрий, пр..сумирний;

г) пр..рва, пр..чіпливий, пр..гір'я;

ґ) пр..бережний, пр..бігти, пр..гарний.

7. Виберіть рядок, у якому у всі слова потрібно вставити буквосполучення ЬО:

а) дз..об, ма..ор, л..одовик;

б) с..огодні, л..он, бо..овий;

в) кол..ровий, ц..ого, с..омий;

г) т..охкати, д..оготь, десят..х;
ґ) тр..ох, при..ом„ осінн..ого.

 

8. У якій групі в усіх похідних словах відбуваються зміни приголосних
перед    суфіксами -ськ(ий), -ств(о)?

а) гірник - гірни...ький, завод - завод...ький, Черкаси - черка..ький;

б) сирота - сиріт...ький, боягуз - боягу...тво, козак- коза.. тво;

в) парубок - парубо... ький, Сиваш - сива...ький, Волинь – волин..ький;

г) Париж – пари..ький, брат-бра...тво, чех - чеський;

ґ) Запоріжжя - запорі...ький, товариш - товари...ький, птах - пта...тво.

9. У якій групі в усіх похідних словах відбувається спрощення в групах
приголосних?

а) блиск блис.нути, випуск випус.ний, виїздити виїз..иий;

б) пестити - пес.ливий, брязк - бряз...нути, масло - мас... ний;

в) ремесло реміс..ник; контраст контрас..ний; честь чес..ний;

г) якість якіс..ний; тиждень тиж..невий; проїзд - проїз...ний;
ґ) зап'ястя - зап'яс..ний; плюск плюс..нути; баласт балас..ний.

10. Доберіть до російського словосполучення оборот денег правильний
український відповідник:

а) оборот грошей; б) оберт грошей;

в) зворот грошей; г) обіг грошей.

 

11. Доберіть до російського словосполучення обороты двигателя
правильний український відповідник:

а) обіги двигуна;                 б) звороти двигуна;

в) оберти двигуна;               г) обороти двигуна.

 

12. У якій групі в усіх словах не пишеться   дві літери:

а) сторіч..., стат...ей, знаряд...ь;

б) почут…ів, суд...ям, ріл...ею;

в) нал...ю, збіж..я, колос…ю;

г) молод …ю, розкіш...ю, подорож…ю;
ґ) знан...я, пригорщ...ю, спросон…я.

 

ІІ. Перекладіть з російської мови на українську.

Столетие, счастье, значение, знание, знаний, скатертью, деталью, низкий, льняной, к солнцу, бульон, запорожец.

 

Достатній та високий рівні

І. Зробіть орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту:

 

( м,М)икола (к,К)уліш писав майже тридцять років (с,з) коротких сорока п…яти. Наві(д,т)ь перебуваючи в ув..язне(н,нн)і  на (с,С)оловках, відчуваючи подих смерті, він сідав за папір – і надсилав листи, в/яких ві(т,д)бивалися його настрої почуття  турботи.

За оди(н,нн)адцять років бе(с,з)перервної драматургіч..ної практики (1923-1934) М. Куліш створив майже півтор(а,и) десятк(а,и) п…єс.

Кожна з (к,К)улішевих п..єс  що дійшла до нас, - явище не/пересіч…не в українс…кій драматургії та заслуговує на те  щоб стати об…єктом (г,ґ)рунтовного дослідже(н,нн)я в най/ширших, аспектах. А п..єси Народний Малахій, Патетична соната  Маклена Граса складають європейську й світову художню скарбницю.

 

 

 

Перегляд файлу

 

Контрольна робота з теми

«Лексикологія та фразеологія»

Початковий та середній рівні

І. Виконайте тестове завдання

1. Продовжіть висловлювання:

Лесика ― це…

а) синоніми, антоніми, омоніми;        б) словниковий склад мови;

в) слова, запозичені з інших мов;        г) наука про мову.

2. Продовжіть висловлювання:

Неолгізми ― це слова, які…

а) з’являються в мові з появою нових предметів, явищ, понять в житті суспільства;

б) запозичені з інших млв;

в) вживаються лише в мові людей певної місцевості;

г) які колись вживались часто, а тепер майже не вживаються

3. Продовжіть висловлювання:

Терміни ― це…

а) слова або словосполучення, що вживаються для точного вираження певного поняття;

б) слова, що з’явились з появою нових понять;

в) слова, що позначають предмети і явища чужого життя;

г) слова, що вживаються в переносному значенні.

4.Позначте рядок, в якому всі слова будуть синонімами:

а) город, місто, нива, поле, яр;

б) вода, рідина, молоко, чай;

в) стежка, шлях, путівець, дорога;

г) інструмент, інструментальний, інструменту.

5. Позначте рядок, в якому всі слова будуть антонімами:

а) говорити ― мовчати, весело ― смішно, стояти ― іти;

б) чисто ― брудно, солодко ― гірко; тепло ― гаряче;

в) темно ― світло, тонкий ― товстий, добрий ― щедрий;

г) високо ― низько, далеко ― близько,  твердий ― м’який.

6. Продовжіть висловлювання:

Професіоналізми ― це

а) однозначні слова;

б) слова, запозичені з інших мов;

в) слова, що вживаються для точного вираження поняття;

г)  слова, що позначають назви понять певної  галузі виробництва.

7. Доберітьдо російського словосполучення з багатознначним словом ИСКУССТВО правильний український відповідник:

Высочайшее искусство ―

а) найвище мистецтво,                     б) найвищий талант,

в) найвища майстерність.                 г) найвищий дар,

8.Виберіть синонім до іншомовного слова:

Дефект ―

а) результат;                                         б) вплив;

в) вада;                                                 г) безрезультатність.

9. Доберіть відповідник до фразеологізму

Ні живий ні мертвий ―

а) байдужий;                                     б) хворий;

в)  холодний;                                    г) переляканий.

10. Виберіть правильне значення  наведеного фразеологізму:

Троянський кінь ―

а) пордистий скакун;                        б) підступні дії;

в) коштовний подарунок;                 г) відкриті дії.

11.Вкажіть словосполучення, у якому слово зерно вжито в переносному значенні:

а) звозити зерно;                              б) склади з зерном;

в) зерно пшениці;                            г) зерно істини.

12  Вкажіть словосполучення, у якому слово  цвіт вжито в значенні «кращі люди якогось суспільного середовища»

а) липовий цвіт;                              б) ранній цвіт;

в) цвіт кохання;                               г) цвіт нації.

ІІ.  Виконайте завдання.

  1. Прочитайте текст, випишіть речення  із архаїзмами та історизмами, поясніть різницю між зазначеними термінами.

— А вже знаю, що ти Сивоок. А що приблуда — здогадався від першого разу. Очі маєш не сиві, як то нарік твій Родим, а каламутні, бо прийшов з невідомості. І хто ти єси, ніхто не відає. Може, робичич?

Цього разу Ситникові довелося спостерігати не вислі плечі Родимові, відвернуті від нього, а короткий змах важкої правиці, якою Родим показував медоварові мерщій забиратися геть. Від купців Ситник вже давно знав, що та правиця досить швидко вміє братися за страшний меч, тому не став ждати ще й цього і миттю завернув свою кобильчину з обійстя (П. Загребельний).

  1. Виберіть синонім до іншомовного слова, запишіть ці слова через тире.

а) енергійний  - діяльний, бездіяльний, наповнений, розвинений;

б) дискомфорт – вигода, позиція, пропозиція, незручність.

 

Достатній та високий рівні

1 Поясніть відмінності в значенні та вживанні паронімів. Уведіть кожне слово в самостійно складене речення.
Вимова — вимога

2. Поясніть походження та значення фразеологізму, складіть з ним речення.

Як дві краплі води.

 

 

 

 

 

 

zip
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
819
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку