Завдання контрольної роботи з предмету "Економічна теорія"

Про матеріал

Завдання контрольної роботи з предмету "Економічна теорія" для студентів внз І-ІІ р. а. Матеріал може бути вирористаний і у загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні предмету "Економіка".

Для викладачів внз І-ІІ р. а., вчителів знз.

Перегляд файлу

 

 

Варіант № 1

 

Початковий та середній рівні

 

 1. Споживчі блага – це товари та послуги, що створюються у сфері матеріального виробництва.(Так чи ні).

 

 1. Фізіократи вважали джерелом багатства працю у сфері:

А Обміну.

Б Землеробства.

В Зовнішньої торгівлі.

Г Промислового виробництва.

 

 1. Засоби виробництва становлять сукупність:

А Робочої сили і предметів праці.

Б Робочої сили та капіталу.

В Засобів праці та робочої сили.

Г Засобів праці та предметів праці.

 

 1. Виберіть формулу, що характеризує чистий прибуток підприємця:

А Дохід – Загальні витрати – Неявні витрати.

Б Дохід – Загальні витрати + Податки – Процент.

В Дохід – Змінні витрати – Постійні витрати.

Г Дохід – Загальні витрати – Податки.

 

 1. Вкажіть відповідність між основними видами підприємницької діяльності та підприємствами, які їх репрезентують:

            1. Виробниче.  2. Комерційне.  3. Посередницьке.  4. Фінансове.

А Підприємства, що надають інформацію, створюють рекламу, досліджують ринок, консультують.

Б Підприємства оптової та роздрібної торгівлі.

В Готель, пекарня, приватний освітній заклад.

            Г Банки, страхові компанії, інвестиційні фонди.

            Д Профспілка, спілка виборців країни, громадське об’єднання

            споживачів

Достатній рівень

 1. Охарактеризуйте функції грошей та їх види.

 

Високий рівень

 1. Розв’яжіть задачу.

Використовуючи схему національних рахунків, визначте величини чистого національного продукту (ЧВП), національного доходу (НД). Величини ВВП у певній країні становить 230 млрд. грош. од., амортизація – 8 млрд. грош. од., сума податку на особисті доходи – 11 млрд. грош. од., а величина непрямих податків – 20 млрд. грош. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 2

 

Початковий та середній рівні

 

 1. За характером виникнення потреби поділяються на первинні (базові) та вторинні, зумовлені розвитком людської цивілізації.(Так чи ні).

 

 1. Історично першою формою суспільного виробництва було:

А Скотарство.

Б Мисливство.

В Натуральне виробництво.

Г Товарне виробництво.

 

 1. Функцію утворення скарбу виконують:

А Будь-які гроші.

Б Кредитні гроші.

В Паперові готівкові гроші.

Г Золоті та срібні гроші.

 

 1. Досконалою є конкуренція:

А За якої відсутні зовнішні і внутрішні втручання у відносини контрагентів.

Б Між кількома продавцями з приводу реалізації однорідних товарів.

В Між підприємцями за найвигідніші умови виробництва і реалізації диференційованих товарів.

Г Між нечисленними учасниками ринку за зниження товарних цін.

 

 1. Установіть відповідність між назвами міжнародних валютно-фінансових установ та їхніми функціями:

            1. Світовий банк.                                    2. Міжнародний валютний фонд.

            3. Європейський банк реконструкції та розвитку.

            4. Банк міжнародних розрахунків.

А Виконання функції об’єднаного центрального банку для більшості національних центральних банків країн Європи, Канади, Японії, ПАР.

Б Сприяння соціально-економічного розвитку країн світу, подолання проблеми бідності.

В Надання кредитів країнам – учасницям фонду для врегулювання (покриття дефіциту) платіжних балансів.

            Г Сприяння економічним реформам у країнах Східної Європи і колишнього СРСР.

 

Достатній рівень

 1. Охарактеризуйте обмеженість ресурсів та безмежність потреб.

 

Високий рівень

 1. Розв’яжіть задачу.

Кількість економічно активного населення в країні становить 32 млн. осіб. Визначте рівень безробіття, якщо відомо, що 4 млн. осіб активно шукають роботу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 3

 

Початковий та середній рівні

 

 1. Кількість безробітних у національній економіці обчислюється як різниця між робочою силою та зайнятими.(Так чи ні).

 

 1. Благо - це:

А платоспроможна потреба споживача;

Б засіб задоволення потреби споживача;

В задоволення, яке отримує споживач;

Г внутрішній атрибут активності споживача

 

 1. Виключно нематеріальний характер мають об’єкти:

А інтелектуальної власності;

Б корпоративної власності;

В кооперативної власності;

Г грошово-кредитної власності.

 

 1. Прожитковий мінімум є основою для визначення:

А межі бідності;

Б межі злиденності;

В податку на додану вартість;

Г податку на доходи громадян.

 

 1. Установіть відповідність між конкретними прикладами економічної життєдіяльності та функціями грошей:

            1. Зошит коштує 10 грн.. 

            2. Робітник отримав заробітну плату в обсязі 3 тис. грн.. 

            3. Студент купив підручник за 50 грн.. 

            4. Сім’я відкладає щомісяця 500 грн. на літній відпочинок.

А Засіб нагромадження.

Б Міра вартості.

В Засіб обігу.

            Г Засіб платежу.

 

Достатній рівень

 1. Охарактеризуйте функції ринку.

 

Високий рівень

 1. Розв’яжіть задачу.

Розрахуйте величину ВВП (у млн. ум. од.) за такими даними: державні витрати – 265, амортизація – 25, заробітна плата – 357, чисті внутрішні інвестиції – 108, витрати споживачів – 337, експорт – 25, трансферні платежі – 118, імпорт – 31, відсоток за кредит – 109.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 4

 

Початковий та середній рівні

 1. З розширенням сфери використання кредиту функція грошей як засобу платежу звужується.(Так чи ні).

 

 1. Економічний закон зростання потреб діє:

А лише в розвинених країнах;

Б лише в країнах, що розвиваються;

В у кожній країні незалежно від рівня її розвитку;

Г у кожній країні на початковому етапі розвитку

 

 1. Двома основними типами товарного виробництва є:

А просте і складне;

Б індустріальне і постіндустріальне;

В диференційоване й уніфіковане;

Г просте і розвинуте.

 

 1. Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій та безготівковій формах, що обслуговує:

А нетоварні платежі;

Б реалізацію економічних благ;

В реалізацію економічних благ і нетоварні платежі;

Г немає правильної відповіді.

 

 1. Вкажіть відповідність між економічними відносинами власності і правомочностями, що їх регулюють.

            1. Відносини з приводу економічних форм реалізації об’єкта власності. 

            2. Відносини привласнення об’єкта власності, його знищення, передачі у спадок,

            продажу та дарування. 

            3. Відносини господарського використання об’єкта власності, що передбачають

            його безпосереднє перебування у суб’єкта . 

            А Право володіння.

 Б Право користування.

 В Право розпорядження.

 

Достатній рівень

 1. Виникнення та сутність грошей.

 

Високий рівень

 1. Розв’яжіть задачу. Розрахуйте ВВП за методом доходів і методом витрат, використовуючи дані таблиці.

Показник

Сума, млрд. грн..

Заробітна плата

270

Валові інвестиції

110

Рентні платежі

24

Експорт

15

Споживчі витрати

258

Доходи від власності

13

Непрямі податки на бізнес

21

Амортизаційні відрахування

9

Відсотки за кредит

10

Прибуток корпорацій

104

Імпорт

18

Державні закупки товарів і послуг

86

 

 

 

 

 

 

Варіант № 5

 

Початковий та середній рівні

 1. Дія закону попиту виявляється в зростанні обсягу закупівель товару при зниженні його ціни. (Так чи ні).

 

 1. Що з перерахованого було характерним і для меркантилістів , і для класиків:

А аналіз вільної конкуренції;

Б дослідження джерел багатства;

В аналіз економічного зростання;

Г вивчення дії економічних законів?

 

 1. Відповідно до «піраміди потреб» А.Маслоу первинними потребами є:

А Духовні.

Б Соціальні.

В Екзистенційні.

Г Престижні.

 

 1. Закон попиту відображає:

А Пряму залежність обсягу попиту на товар від ціни цього товару.

Б Обернену залежність обсягу попиту на товар від ціни цього товару.

В Пряму залежність попиту на товар від покупця.

Г Обернену залежність попиту на товар від доходу покупця.

 

 1. Вкажіть відповідність між властивостями товару та їхнім економічним змістом:

            1. Вартість.  2. Корисність.  3. Цінність.  4. Мінова вартість.  5. Споживча вартість.

А Задоволення, яке отримує індивід споживання економічного блага.

Б Здатність товару задовольняти певну потребу людини.

В Зовнішня форма прояву вартості, кількісне співвідношення, у якому один товар може бути обміняний на інший.

           Г Втілення у товарі витрати факторів виробництва, що були пов’язані з його

           створенням.

           Д Суб’єктивне грошове вираження корисності та рідкісності економічного блага.

 

Достатній рівень

 1. Охарактеризуйте витрати виробництва.

 

Високий рівень

 1. Розв’яжіть задачу.

У регіоні проживає 1800 тис. осіб, із них пенсіонери – 70 тис.; діти до 16 років – 68 тис.; домогосподарки – 27 тис.; особи, що перебувають у місцях позбавлення волі й на лікуванні в спеціальних медичних установах – 18 тис.; безробітні – 58 тис. Визначте: 1) кількість працездатного населення в регіоні; 2) кількість зайнятих; 3) рівень безробіття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 6

 

Початковий та середній рівні

 1. Міжнародна економічна інтеграція має переважно глобальний характер. (Так чи ні).

 

 1. «Піраміда потреб» А. Маслоу ілюструє:

А стійку ієрархію переваг у задоволенні людських потреб;

Б поділ потреб на індивідуальні, колективні та суспільні;

В поділ потреб на абсолютні, дійсні та фактичні;

Г відсутність ієрархічності взаємозв’язків між потребами.

 

 1. До складу соціально-економічних входять відносини:

А Власності.   Б Кооперування.   В Контролю.   Г Управління.

 

 1. Закон пропозиції відображає:

А Прямий зв'язок між обсягом пропозиції певного блага та його ціною.

Б Зворотний зв'язок між обсягом пропозиції певного блага та його ціною.

В Прямий зв'язок між обсягом пропозиції певного блага та рівнем доходів покупців.

Г Прямий зв'язок між обсягом пропозиції певного блага та рівнем доходів покупців.

 

 1. Установіть відповідність між макроекономічними показниками та формулами їхнього обчислення:

            1. Валовий внутрішній продукт. 

            2. Валові інвестиції. 

            3. Чистий національний продукт.

            4. Національний дохід. 

 А ЧВП - НП

 Б ВНП - А.

 В А + ЧІ .

            Г СВ + ВІ + ДЗ + ЧЕ.

                      

Достатній рівень

 1. Схарактеризуйте сутність ринку та об’єктивні умови його формування.

 

Високий рівень

 1. Розв’яжіть задачу.

У таблиці наведені дані про зайнятість у всіх галузях економіки деякої країни. Визначте рівень зайнятості кожного року.

 Показник 

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Кількість працездатного населення, тис. осіб

456

457

459

Кількість зайнятих, тис. осіб

433,2

429,6

422,3

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
22 квітня 2018
Переглядів
2282
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку